29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/87


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2009 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“

(нотифицирано под номер C(2009) 4596)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/568/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 знакът за екомаркировка на Общността може да се присъди на продукт, притежаващ характеристики, с които той може да допринесе значително за подобрение по отношение на важни екологични аспекти.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда, че съгласно продуктовите групи трябва да се въведат специфични критерии за екомаркировка, разработени въз основа на критериите, определени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз.

(3)

Този регламент предвижда също, че преразглеждането на критериите за екомаркировка, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, трябва да се осъществява своевременно — преди изтичането на срока на валидност на критериите, определени за съответната продуктова група.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1980/2000 бе извършено своевременно преразглеждане на екологичните критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване, установени с Решение 2001/405/ЕО на Комисията от 4 май 2001 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировка на Общността на продуктите от хартия тип „тишу“ (2). Тези екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и удостоверяване са валидни до 4 януари 2010 г.

(5)

В светлината на това преразглеждане е уместно, с оглед на отчитане на научните и пазарните развития, да бъде променено определението на продуктовата група и да бъдат установени нови екологични критерии.

(6)

Екологичните критерии, както и изискванията за оценка и проверка, следва да бъдат валидни в период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

(7)

Освен това, за да се уточни, че продуктите, обхванати от Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се за козметични продукти (3), следва да се изключат от приложното поле на съответната продуктова група, е необходимо да се измени определението за продуктовата група, посочено в Решение 2001/405/ЕО.

(8)

Следователно Решение 2001/405/ЕО следва да се замени.

(9)

Въз основа на критериите, които се съдържат в Решение 2001/405/ЕО следва да се разреши преходен период за производителите на хартия тип „тишу“, така че те да имат достатъчно време за адаптиране на продуктите си и да ги приведат в съответствие с ревизираните критерии и изисквания. На производителите следва да бъде разрешено да подават заявки, съответстващи или на посочените в Решение 2001/405/ЕО критерии, или на критериите, посочени в настоящото решение, в рамките на периода на валидност на това предходно решение.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 17 на Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктовата група „хартия тип тишу“ включва листове или ролки от хартия тип „тишу“, подходящи за ползване за лична хигиена, за попиване на течности и/или за почистване на замърсени повърхности. Продуктите тип тишу се състоят от един или няколко пласта крепирана или релефна хартия. Съдържанието на влакна в продукта следва да е поне 90 %.

Продуктовата група не включва:

а)

влажни кърпички и санитарни продукти;

б)

продукти тип тишу, които са ламинирани с друг материал, а не с хартия тип „тишу“;

в)

продукти, посочени в Директива 76/768/ЕИО.

Член 2

За да може да бъде присъден знакът за екомаркировка на Общността на продукти, попадащи в обхвата на продуктовата група „хартия тип тишу“ съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000, хартията тип тишу следва да съответства на критериите, посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „хартия тип тишу“, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, са валидни в период от четири години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

Член 4

Кодовият номер на продуктовата група „хартия тип тишу“, определен за административни цели, е „004“.

Член 5

Решение 2001/405/ЕО се отменя.

Член 6

1.   Заявки за знак за екомаркировка на Общността за продукти, попадащи в обхвата на продуктовата група „хартия тип тишу“, подадени преди датата на приемане на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, посочени в Решение 2001/405/ЕО.

2.   Заявки за присъждане на екомаркировка на продукти, попадащи в групата от продукти „хартия тип тишу“, които бъдат подадени след датата на приемане на настоящото решение, но не по-късно от 4 януари 2010 г., могат да се основават или на посочените в Решение 2001/405/ЕО критерии, или на критериите, посочени в настоящото решение.

Тези заявки се оценяват в съответствие с критериите, върху които се основават.

3.   Когато екомаркировката се присъжда въз основа на заявка, оценена съобразно с критериите, посочени в Решение 2001/405/ЕО, същата може да се използва до изтичането на 12 месеца след датата на приемане на настоящото решение.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 142, 29.5.2001 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Настоящите критерии целят по-специално:

намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите,

намаляване на вредата за околната среда или рискове, свързани с използването на енергия (глобално затопляне, киселинни дъждове, изчерпване на невъзобновяеми енергийни източници) посредством намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха,

намаляване на вредата или рисковете за околната среда, свързани с употребата на опасни химикали,

насърчаване на употребата на влакна, получени по устойчиво развит начин,

прилагане на принципите на устойчиво управление с оглед опазване на горите.

В критериите са посочени числени стойности, които насърчават присъждането на екологичния етикет на продуктите от хартия тип „тишу“, които имат по-слабо въздействие върху околната среда.

Изисквания за оценяване и удостоверяване

Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени в описанието на всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документи, анализи, протоколи за изпитания или други доказателства, удостоверяващи съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да се представят от заявителя и/или от неговия доставчик/ци и/или техния доставчик/ци и т.н., според случая.

Когато е необходимо, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от посочените за съответния критерий, ако тяхната еквивалентност е призната от компетентния орган, оценяващ заявката.

Когато е възможно, изпитването следва да бъде извършено от съответно акредитирани лаборатории, които отговарят на общите изисквания, изразени в стандарт EN ISO 17025.

Където е целесъобразно, компетентните органи може да изискат допълнителна документация и да извършат независими проверки.

На компетентните органи се препоръчва да вземат предвид изпълнението на признати схеми за управление на околната среда, като EMAS или ISO 14001, когато оценяват заявленията и извършват мониторинг на съответствието с критериите (забележка: въвеждането на такива схеми за управление не се изисква задължително).

ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Екологичните критерии обхващат производството на целулоза, включително всички съставляващи го подпроцеси от момента, когато влакнестата суровина/рециклираната хартия бъдат докарани във фабриката до момента, когато целулозата излезе от целулозната инсталация. По отношение на процесите за производството на хартия - всички подпроцеси от рафинирането на целулозата (раздробяване на рециклираната хартия) до навиването на хартията на роли.

Транспортирането, преобразуването и опаковането на целулозата, хартията или суровините не са включени.

Определението на рециклирани влакна е „влакна, получени посредством рециклиране на употребявана хартия и картон, произхождащи от етапите на печатане и крайно потребление“. В определението не се включва закупеният и собствения брак от първичното целулозно производство.

1.   Емисии във водата и въздуха

а)   Химична потребност от кислород (COD), фосфор (P), сяра (S), азотни оксиди (NOx)

За всеки от тези параметри емисиите във въздуха и/или водите от производството на целулоза и хартия следва да се изразяват чрез точки (PCOD, Pp, PS, PNOx), както подробно е описано по-долу:

Никоя от отделните точки РCOD, РS, или РNОx да не надхвърля 1,5.

Общият брой точки (Pобщо = PCOD + Pp + PS + PNOx) да не надхвърля 4,0.

Изчисляването на РCOD следва да се извършва както следва (изчисляването на Pp, PS и PNOx се прави по абсолютно същия начин със съответните референтни стойности).

За всеки използван „i“ вид целулоза, свързаните измерени COD емисии (CODцелулоза, i изразени в kg/тон въздушно суха целулоза — ADT) се осредняват съобразно с дела на всеки използван вид целулоза (целулоза „i“ спрямо тон въздушно суха хартия „тишу“). Среднопретеглената COD емисия за видовете целулоза после се добавя към измерената COD емисия от производството на хартия и се получава обща COD емисия, COD общо..

Среднопретеглената референтната стойност за COD за производство на целулоза се изчислява по същия начин, както сумата от средно претеглените референтни стойности за всеки използван вид целулоза плюс референтната стойност за производството на хартия, за да се получи обща COD референтна стойност, COD общо реф.. Използваните за всеки вид целулоза и за производство на хартия референтни стойности са дадени в таблица 1.

И накрая общата COD емисия се разделя на COD референтната стойност, както следва:

Formula

Таблица 1

Референтни стойности за емисии от производството на различни видове целулоза и хартия

(kg/ADT)

Клас целулоза/хартия

Емисии (kg/ADT)*

COD референтен

P референтен

S референтен

NOx референтен

Химическа целулоза (всеки друг без сулфитен)

18,0

0,045

0,6

1,6

Химическа целулоза (сулфитна)

25,0

0,045

0,6

1,6

Неизбелена химически целулоза

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP (химично-термо-механична целулоза)

15,0

0,01

0,3

0,3

Рециклирана фиброва целулоза

3,0

0,01

0,03

0,3

Хартия „тишу“

2,0

0,01

0,03

0,5

Когато в същата фабрика съществува комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия, емисиите на азотни оксиди (NOx) и сяра се разпределят и изчисляват съобразно следното уравнение:

Делът на емисиите от производството на електроенергия = 2 x (MWh(електроенергия))/[2 x MWh(електроенергия) + MWh(топлина)]

Електроенергията в това изчисление е нетното електропроизводство, като се изключва електроенергията за собствени нужди, използвана в когенерационната централа, т.е. нетното електропроизводство представлява електроенергията, подадена от когенерационната централа към производството на целулоза/хартия.

Топлинната енергия в тази формула е нетното топлопроизводство, като се изключва използваната за собствени нужди топлинна енергия, т.е. нетното топлопроизводство представлява топлинната енергия, подадена от когенерационната централа към производството на целулоза/хартия.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробни изчисления, показващи спазването на този критерий, заедно със съответната потвърждаваща документация, която включва протоколи от изпитания, направени при използване на следните конкретни методи за изпитване за всеки параметър или еквивалентни на тях методи:

COD: ISO 6060; DIN 38409 part 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack или WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 или Dr Lange LCK 349

NO x: ISO 11564

S(оксидирана): EPA № 8;

S(редуцирана): EPA № 16A;

S съдържание в нефтопродукти: ISO 8754

S съдържание във въглища: ISO 351.

Потвърждаващата документация следва да включва данни за честотата на измерване и изчислението на точковите източници на емисии на COD, P, S и NOx. Тя включва всички емисии на S и NOx, които настъпват по време на производството на целулоза и хартия, включително при производството на пара извън разглеждания обект, освен тези емисии, които се дължат на производството на електроенергия. Измерванията включват котли утилизатори, содо-регенерационни котли, парогенератори и пещи за разграждане на силно миризливи газове. Дифузните емисии следва да се вземат предвид. Докладваните емисионни стойности за сяра във въздуха включват както емисиите на оксидирана, така и редуцирана сяра (диметил сулфид, метил меркаптан, водороден сулфид и подобни). Емисиите на сяра, свързани с генерирането на топлоенергия от нефтопродукти, въглища и други външни горива с известно съдържание на сяра могат да бъдат изчислени, вместо да бъдат измервани, и следва да се вземат предвид.

Проби от емисиите във водите се вземат върху нефилтрирани и неутаени проби, било след третиране на отпадъчните води в предприятието или след третирането им в обществена пречиствателна станция. Периодът за отчитане на измервания се основава на производството в продължение на 12 месеца. В случай че става дума за ново или реконструирано промишлено предприятие, в което измервания за емисиите не са налице за 12-месечен период, резултатите се основават на ежедневни измервания в рамките на 45 последователни дни след стабилизиране на стойностите на емисиите във фабриката.

б)   AOX

Среднопретеглената стойност на AOX (абсорбируеми органохалогенни съединения), отделени при производствата на видовете целулоза, използвани в при екомаркираните продукти от хартия „тишу“, не следва да надвишава 0,12 kg/тон въздушно суха хартия. AOX емисиите от всеки отделен вид целулоза, използван в хартията, не следва да надвишава 0,25 kg/тон въздушно суха целулоза.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи протоколи от изпитания, проведени със следния изпитателен метод: AOX ISO 9562 (1989) от доставчика на целулоза, наред с подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната потвърдителна документация.

Потвърдителната документация следва да включва данни за честотата на измерване. АОХ се измерва само при процеси, при които се използват хлорни съединения за избелване на целулозата. АОХ не следва да се измерва в отпадните води от самостоятелно производство на хартия от готова целулоза или в отпадните води от производството на целулоза без избелване, или където избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Измерванията се правят върху нефилтрирани и неутаени проби, след третиране на отпадъчните води в предприятието или след третирането им в обществена пречиствателна станция. Периодът на отчитане на измерванията се основава на производството в продължение на 12 месеца. В случай че става дума за ново или реконструирано промишлено предприятие, в което измервания за емисиите не са налице за 12-месечен период, резултатите се основават на ежедневни измервания в рамките на 45 последователни дни след стабилизиране на стойностите на емисиите във фабриката.

в)   CO2

Емисиите на въглероден диоксид от невъзобновяеми енергийни източници следва да не надвишава 1 500 kg/тон въздушно суха произведена хартия, включително емисии от производството на електроенергия (било на самия обект или извън него).

В изчисленията не се включват емисиите от използването на горива за преобразуването на хартията „тишу“ в краен продукт и за транспорта при дистрибуцията на същия продукт, както и при транспорта на целулозата или останалите суровини.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната потвърдителна документация.

Заявителят следва да представи данни за емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. Това включва всички емисии от използването на невъзобновяеми горива по време на производството на целулоза и хартия, включително емисиите от производството на електроенергия (на самия обект или извън него).

При изчисляването на емисиите на СО2 в резултат от използването на горива следва да се използват следните емисионни фактори:

Таблица 2:

Гориво

Емисии на CO 2

Отдел

Въглища

95

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Суров нефт

73

g CO2 изкопаеми/MJ

Газьол (Fuel oil 1)

74

g CO2 изкопаеми/MJ

Газьол и мазут (Fuel oil 2—5)

77

g CO2 изкопаеми/MJ

Пропан-бутан (втечнен нефтен газ)

62,40

g CO2 изкопаеми/MJ

Природен газ

56

g CO2 изкопаеми/MJ

Електроенергия от мрежата

400

g CO2 изкопаеми/kWh

Посоченият в таблицата емисионен фактор за електроенергия от мрежата (средна стойност за Европа) следва да се използва за електроенергия от всички мрежи, освен в случаите, когато заявителят представи документация, установяваща, че се използва електроенергия от възобновяеми енергийни източници съобразно Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и тогава заявителят може да изключи електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници от изчислението.

2.   Използване на енергия

Общото потребление на електроенергия, свързана с производството на продукти от хартия тип „тишу“ се изчислява като сума на електроенергията, използвана в етапите за производството на целулозата и на продуктите от тишу хартия и не трябва да превишава 2 200 kWh електроенергия за произведен тон въздушно суха хартия.

Заявителят изчислява цялата вложена електроенергия, използвана за производството на целулозата и на продуктите от хартия тип„тишу“, включително електроенергията, използвана в процесите за обезмастиляване на отпадъчната хартия при производство от рециклирана хартия.

Изчислението на използваната електроенергия не включва енергията, изразходвана при транспорта на суровини или при преобразуване и опаковане.

Използвана електроенергия означава полученото от мрежата нетно количество електроенергия плюс самостоятелно произведеното количество електроенергия, изразени като електрическа мощност. Не се включва електроенергията, използвана за пречистване на отпадъчните води и на емисиите във въздуха.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи подробни изчисления, посочващи съответствието с този критерий, заедно със съответната потвърдителна документация. Докладваните данни следователно трябва да включват общата консумация на електроенергия.

3.   Влакна — устойчиво управление на горите

а)

Производителят/ите на целулоза и хартия следва да разполага/т с политика за устойчиво снабдяване с дървесина и влакна и със система за проследяване и удостоверяване на произхода на дървесината и проследяването ѝ от гората до първия приемателен пункт.

Произходът на всички първични влакна се документира. Производителят на целулоза и хартия трябва да гарантира, че всичката дървесина и целулоза произхождат от законни източници. Дървесината и влакната не произхождат от защитени райони или райони в официална процедура на обявяване за защита, стари гори и гори с висока консервационна стойност, определени в процедури със заинтересованите страни, освен ако покупките не са съобразени с националните разпоредби за консервация.

б)

Суровината за влакна в хартията може да бъде от рециклирани или първични влакна. 50 % от всяко първично влакно обаче следва да произхожда от устойчиво управлявани гори, сертифицирани от независими системи — трети страни, които изпълняват критериите, изброени в параграф 15 от Резолюцията на Съвета от 15 декември 1998 г. относно стратегията за горското стопанство на ЕС и по-нататъшното му развитие.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да осигури подходящи документи от доставчика на хартия, които да посочват типовете, количествата и точния произход на влакната, използвани в производството на целулоза и хартия. Когато се използват първични влакна от гори, заявителят следва да представи съответен/ни сертификат/и от доставчика на хартия/целулоза, показващ/и, че сертификационната система правилно изпълнява критериите, изброени в параграф 15 от Резолюцията на Съвета от 15 декември 1998 г. относно стратегията за горското стопанство на ЕС и по-нататъшното му развитие.

4.   Опасни химически вещества

а)   Хлор

Хлор в газообразно състояние не следва да се използва като избелващ агент. Това изискване не се отнася към хлора в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен диоксид.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи декларация от производителя/ите на целулоза, че газообразен хлор не е бил използван като избелващ агент. Забележка: въпреки че това изискване се отнася и до избелването на рециклирани влакна, допуска се влакната в техния предишен жизнен цикъл да са били избелвани с газообразен хлор.

б)   APEO (Алкилфенол етоксилати)

Алкилфенол етоксилати или други алкилфенолни деривати не следва да бъдат добавяни към почистващи химикали, химикали за обезмастиляване, инхибитори на пяна, дисперсанти или покрития. Алкилфенол етоксилатите се дефинират като вещества, които при разграждане произвеждат алкилфеноли.

Оценяване и удостоверяване : заявителят или доставчикът/ците на химикали следва да представи/ят съответна/и декларация/ии, че алкилфенол етоксилати или други алкилфенолни деривати не са били добавяни към тези продукти.

в)   Повърхностноактивни вещества в обезмастиляващи препарати за рециклирани влакна:

Когато се използват повърхностноактивни вещества в количества от поне 100 g/тон въздушносуха суровина (сумирано за всички повърхностноактивни вещества, използвани в различните препарати за обезмастиляване на рециклирани влакна), всяко повърхностноактивно вещество следва да бъде лесно биоразградимо. Когато такива повърхностноактивни вещества се използват в количества, по-малки от 100 g/тон въздушно суха суровина, всяко повърхностноактивно вещество следва да бъде или лесно биоразградимо, или изцяло биоразградимо (виж по-долу методите за изпитване и стойностите за съответствие с изискванията).

Оценяване и удостоверяване : заявителят или доставчикът/ците на химикали следва да представи/ят декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящите формуляри за безопасност или протоколи от изпитания за всяко повърхностноактивно вещество, в които да са посочени методът на изпитване, прагът и декларираните заключения, при използване на един от следните методи за изпитване и стойности за съответствие: за непосредствена биоразградимост по ОИСР 301 A-F (или еквивалентните ISO стандарти), с процент на разградимост в рамките на 28 дни от поне 70 % за 301 А и Е, и поне 60 % за 301 B, C, D и F; за крайна биоразградимост по ОИСР 302 А-С (или еквивалентните ISO стандарти (3), с процент на разградимост (включително абсорбция) в рамките на 28 дни на поне 70 % за 302 А и В, и поне 60 % за 302 С.

г)   Биоциди

Активните компоненти в биоцидите или биостатичните агенти, използвани за противодействие на организми, формиращи утайки в циркулационните водни системи, не следва да са потенциално биоакумулиращи се.

Оценяване и удостоверяване: заявителят или доставчикът/ците на химикали следва да представи/ят декларация за съответствие с този критерий, заедно с подходящите формуляри за безопасност или протоколи от изпитване, в които да са посочени методът на изпитване, прагът и декларираните заключения, при използване на следните методи за изпитване: OECD 107, 117 или 305 A-E.

д)   Спомагателни агенти за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние

Спомагателните вещества за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние не трябва да съдържат повече от 0,7 % хлорорганични вещества, като например епихлорхидрин (ECH), 1,3-дихлор-2-пропанол (DCP) и 3-монохлор-1,2-пропандиол (MCPD), изчислено като сума от трите компонента, отнесена към сухата маса на спомагателния агент.

Спомагателни агенти за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние, които съдържат глиоксал, не трябва да се използват в производството на екомаркирана хартия тип „тишу“.

Оценяване и удостоверяване : заявителят или доставчикът/ците на химикали следва да представи/ят декларация/ии, че съдържанието на епихлорхидрин (ECH), 1,3-дихлор-2-пропанол (DCP) и 3-монохлор-1,2-пропандиол (MCPD), изчислено като сума от трите компонента, отнесено към сухата маса на спомагателния агент за придаване на по-голяма здравина във влажно състояние, не е по-високо от 0,7 %.

е)   Омекотители, лосиони, аромати и добавки с естествен произход:

Никое от съставните вещества или препарати/смеси в омекотители, лосиони, аромати или добавки от естествен произход не трябва да попада в класификацията за опасни за околната среда, сенсибилизиращи, карциногенни или мутагенни вещества с фрази за риск R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 или R53 (или комбинация от тях) в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета (4) или Директива 1999/45/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (5) и измененията им. Всички вещества/аромати, за които, в съответствие с Директива 2003/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) (седмо изменение на Директива 76/768/ЕИО, приложение III, част I), има изискване ароматът да бъде маркиран върху продукта/опаковката, следва да не се използват в екомаркирания продукт (пределно допустима концентрация 0,01 %).

Всяка съставка, добавена в продукта като аромат, трябва да е произведена, обработвана и използвана в съответствие с кодекса за практикуване на Международната асоциация по ароматите.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи списък с омекотители, лосиони, аромати или добавки от естествен произход, които са били добавени към продукта „тишу“, заедно с декларация за всеки добавен препарат, че критерият е изпълнен.

За този критерий производителят на аромати трябва да представи на компетентния орган декларация за съответствие с изискванията по всяка част от критерия.

5.   Безопасност на продукта

Продуктите, произведени от рециклирани влакна или смеси от рециклирани и първични влакна, трябва да отговарят на следните хигиенни изисквания:

 

Хартията „тишу“ да не съдържа повече от:

Формалдехиди: 1 mg/dm2 според метода на изпитване EN 1541

Глиоксал: 1,5 mg/dm2 според изпитване DIN 54603

PCP: 2 mg/kg според метода на изпитване EN ISO 15320

 

Всички продукти „тишу“ следва да изпълняват следните изисквания:

Слимициди и антимикробни вещества: да са незабавящи растежа на микроорганизми според метода на изпитване EN 1104

багрила и избелващи агенти: да са неизбледняващи според метода на изпитване EN 646/648 (изисква се ниво 4)

Багрила и мастила:

багрилата и мастилата, използвани при производството на хартия „тишу“, не следва да съдържат азовещества, които биха могли да се разложат до някой амин от списъка, посочен в таблица 3,

багрилата и мастилата, използвани при производството на хартия „тишу“, не могат да се базират върху кадмий или манган.

Таблица 3

Багрилните вещества следва да не отделят следните амини, в съответствие с Директива 2002/61/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  (7)

Амини

CAS номер

4-amino-biphenyl

92-67-1

Benzidine

92-87-5

4-chloro-toluidine

95-69-2

2-naphtylamine

91-59-8

o-aminoazo-toluene

97-56-3

2-amino-4-nitro-toluene

99-55-8

p-chloroaniline

106-47-8

2,4-diamino-anisol

615-05-4

2,4'-diamino-diphenylmethane

101-77-9

3,3'-dichlorobenzidine

91-94-1

3,3'-dimethoxybenzidine

119-90-4

3,3'-dimethylbenzidine

119-93-7

3,3'-dimethyl-4,4'-diamino-diphenylmethane

838-88-0

p-cresidine

120-71-8

4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)

101-14-4

4,4'-oxydianiline

101-80-4

4,4'-thiodianiline

139-65-1

o-toluidine

95-53-4

2,4-toluilenediamine

95-80-7

2,4,5-trimethylaniline

137-17-7

0-anisidinedimethoxyaniline

90-04-0

2,4-xylidine

95-68-1

4,6-xylidine

87-62-7

4-aminoazobenzene

60-09-3

Оценяване и удостоверяване : заявителят и/или неговият доставчик(-ци) следва да представи/ят декларация за съответствие с този критерий.

6.   Управление на отпадъците

Всички производители на целулоза, на хартия тип „тишу“ или на преработени продукти от хартия тип „тишу“ следва да имат системи за управление на отпадъците и остатъчните продукти, образувани в процеса на производство във фабриките. Системата следва да бъде документирана или описана в заявлението и да обхваща поне следните въпроси:

процедурите за отделяне и рециклиране на материали от потока на отпадъците,

процедурите за възстановяване на материали за други употреби, като например изгаряне за технологична пара или за селскостопанска употреба,

процедури за обработка на опасни отпадъци.

Оценяване и удостоверяване: заявителят следва да представи описание на управлението на отпадъците за съответните площадки и декларация за съответствие с този критерий.

7.   Годност за употреба

Продуктът трябва да е годен за употреба.

8.   Информация за потребителя

Клетка 2 на знака за екомаркировка трябва да съдържа следния текст:

употреба на влакна, получени по устойчиво развит начин,

слабо замърсяване на въздуха и водата,

малки емисии на парникови газове и малка консумация на електроенергия

Освен това, в близост да знака за екомаркировка, производителят може да посочи или минималния процент на съдържание на рециклирани влакна и/или процента на сертифицирани влакна.


(1)  ADT = тон въздушно суха целулоза означава целулоза с 90 % суха маса. Действителното съдържание на сухо вещество в хартията обикновено е около 95 %. При изчисленията референтните стойности за видовете целулоза се коригират за съответствие със съдържанието на сухи влакна в хартията, което най-често е над 90 %.

(2)  ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 33.

(3)  Например EN ISO Standard 14593: 1999 — Качество на водата. — Оценяване на „пълната“ аеробна биоразградимост на органични съединения във водна среда. — Метод чрез анализ на неорганичен въглерод в херметически затворени съдове (изпитване на CO2 в свободното пространство) Да не се прибягва до предварително привеждане до работна температура. Не се прилага принципът за междинен интервал от десет дни (еталонен метод) въз основа на Регламент (ЕО) № 907/2006 на Комисията от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения III и VII към него (ОВ L 168, 21.6.2006 г., стр. 5).

(4)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 15.