27.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 166/74


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2009 година

относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Хърватия и Швейцария

(нотифицирано под номер C(2009) 4977)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/494/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 18, параграфи 1 и 7 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 22, параграфи 1 и 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (3) се установяват условията за ветеринарно сертифициране при внос в Общността и транзит през нея на домашни птици и на някои продукти от тях. С оглед на яснотата и последователността на правилата на Общността е целесъобразно определенията за домашни птици и яйца за люпене от посочения регламент да бъдат взети предвид за целите на настоящото решение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията от 23 март 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (4) се установяват ветеринарно-санитарните условия за вноса на някои птици в Общността от трети страни или части от тях. С оглед на яснотата и последователността на правилата на Общността е целесъобразно определението за птици от посочения регламент да бъде взето предвид за целите на настоящото решение.

(3)

Решение 2006/265/ЕО на Комисията от 31 март 2006 г. относно определени защитни мерки във връзка със съмнения за високопатогенен вирус на инфлуенца по птиците в Швейцария (5) и Решение 2006/533/ЕО на Комисията от 28 юли 2006 г. относно определени защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в Хърватия (6) бяха приети вследствие на положителни проби за високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при диви птици и в двете посочени трети страни. Посочените решения предвиждат държавите-членки да преустановят вноса от определени части на Хърватия и Швейцария на живи домашни птици, щраусови птици, отглеждан в стопанства пернат дивеч, диви птици и някои други живи птици, включително на птици домашни любимци и яйца за люпене от изброените видове, както и на някои продукти от птици. Решения 2006/265/ЕО и 2006/533/ЕО бяха консолидирани в един акт, а продължителността на мерките беше удължена до 30 юни 2009 г. с Решение 2008/555/ЕО на Комисията от 26 юни 2008 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Хърватия и Швейцария (7).

(4)

С Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (8) се определят някои мерки за биологична сигурност и ограничаване с оглед предотвратяване разпространението на посочената болест, включително и установяването на зони А и Б в случай на предполагаемо или потвърдено огнище на болестта при домашни птици.

(5)

С Решение 2006/563/ЕО на Комисията от 11 август 2006 г. относно определени защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при дивите птици в Общността (9) се установяват някои защитни мерки с оглед предотвратяване разпространението на посочената болест от диви на домашни птици, включващи, в зависимост от оценката на риска, и установяването на зони за контрол и наблюдение, при което се отчитат епидемиологичните, географските и екологичните фактори, в случай на предполагаема или потвърдена положителна проба за болестта при диви птици.

(6)

Хърватия е съобщила на Комисията, че компетентните органи на тази трета страна прилагат защитни мерки, които са равностойни на мерките, прилагани от компетентните органи на държавите-членки, както е предвидено в Решение 2006/563/ЕО, когато има съмнение или са потвърдени случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при диви птици, както и че тя незабавно ще осведоми Комисията за всички бъдещи промени във ветеринарно-санитарния си статус, включително по-конкретно за всяка положителна проба за болестта при диви птици.

(7)

Швейцария е съобщила на Комисията, че компетентните органи на тази трета страна прилагат защитни мерки, които са равностойни на мерките, прилагани от компетентните органи на държавите-членки, както е предвидено в решения 2006/415/ЕО и 2006/563/ЕО, когато има съмнение или са потвърдени случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни или диви птици, както и че тя незабавно ще осведоми Комисията за всички бъдещи промени във ветеринарно-санитарния си статус, включително по-конкретно за всяко огнище или положителна проба за болестта при домашни или диви птици. Следва да се вземе под внимание и Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (10).

(8)

Комисията ще информира незабавно държавите-членки и ще им препрати всяка информация в тази връзка, получена от хърватските и швейцарските компетентни органи.

(9)

Предвид настоящата епидемиологична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Общността и в трети страни и с оглед на получените от Хърватия гаранции е целесъобразно при установяване на положителна проба за болестта при диви птици на територията на Хърватия защитните мерки на Общността по отношение на тази страна да се прилагат единствено за тези части на Хърватия, в които компетентните органи на тази страна действително прилагат защитни мерки, равностойни на предвидените в Решение 2006/563/ЕО.

(10)

С оглед на получените от Швейцария гаранции е целесъобразно при установяване на положителна проба на инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при диви птици или при поява на огнище на болестта при домашни птици на територията на Швейцария защитните мерки по отношение на тази страна да се прилагат единствено за тези части на Швейцария, в които компетентните органи на тази страна действително прилагат защитни мерки, равностойни на предвидените в решения 2006/415/ЕО и 2006/563/ЕО.

(11)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (11) се установява списък с имена на трети страни, от които държавите-членки могат да разрешат вноса на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, и се определят режимите за обработка, които се считат за ефективни при инактивирането на съответните патогени. С цел да се предотврати рискът от предаване на болестта чрез подобни продукти, е необходимо да се прилага подходяща обработка в зависимост от здравния статус на страната на произход и на видовете птици, от които са получени продуктите. Поради това е целесъобразно да бъде предоставена дерогация от разпоредбата за преустановяване на вноса на месни продукти от диви птици с произход от Хърватия и Швейцария, при условие че продуктите са били обработени в тяхната цялост при температура, не по-ниска от 70 °С.

(12)

Решение 2008/555/ЕО се прилага до 30 юни 2009 г. Предвид настоящата епидемиологична обстановка е целесъобразно действието на мерките, предвидени в него, да се удължи до 31 декември 2010 г.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки преустановяват вноса или въвеждането в Общността от частта от територията на Хърватия, посочена в параграф 2, буква а), и от частта от територията на Швейцария, посочена в параграф 2, буква б), на следните стоки:

а)

домашни птици по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 798/2008;

б)

яйца за люпене по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 798/2008;

в)

птици по смисъла на член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 318/2007 и техните яйца за люпене;

г)

месо, мляно месо, месни заготовки, механично отделено месо от диви птици;

д)

месни продукти от диви птици или такива, които съдържат месо от тях;

е)

сурова храна за домашни любимци и необработени фуражни суровини, съдържащи всякакви части от диви птици;

ж)

нетретирани ловни трофеи от всякакви видове птици.

2.   Преустановяването, предвидено в параграф 1, се прилага за внос или въвеждане в Общността:

а)

по отношение на Хърватия — от всички области на територията на Хърватия, в които компетентните органи на Хърватия официално прилагат защитни мерки, равностойни на мерките, определени в Решение 2006/563/ЕО;

б)

по отношение на Швейцария — от всички области на територията на Швейцария, в които компетентните органи на Швейцария официално прилагат защитни мерки, равностойни на мерките, определени в решения 2006/415/ЕО и 2006/563/ЕО.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква д), държавите-членки разрешават вноса и въвеждането в Общността на месни продукти от диви птици или такива, които съдържат месо от тях, при условие че месото от тези видове е преминало през поне една от специалните обработки, посочени в точки B, C или D, в част 4 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО.

Член 2

Държавите-членки незабавно вземат необходимите мерки, за да спазят настоящото решение и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 24, 31.1.1998 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 95, 4.4.2006 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 212, 2.8.2006 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 179, 8.7.2008 г., стр. 14.

(8)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51.

(9)  ОВ L 222, 15.8.2006 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(11)  ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49.