15.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 април 2009 година

за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)

(2009/371/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, буква б), член 30, параграф 2 и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Създаването на Европейска полицейска служба (Европол) е договорено в Договора за Европейския съюз от 7 февруари 1992 г. и регламентирано в Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба („Конвенция за Европол“) (2).

(2)

Конвенцията за Европол беше предмет на множество изменения, включени в три протокола, които влязоха в сила след продължителен процес на ратификация. В резултат на това замяната на конвенцията с решение ще улесни внасянето на евентуални по-нататъшни изменения.

(3)

Опростяването и подобряването на правната рамка на Европол могат да бъдат постигнати отчасти чрез създаването на Европол като образувание на Съюза, финансирано от общия бюджет на Европейския съюз, поради прилаганите вследствие на това общи правила и процедури.

(4)

Някои неотдавнашни правни инструменти за създаване на сходни образувания на Съюза в областите, уредени от дял VI от Договора за Европейския съюз (Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с цел засилване на борбата срещу сериозната престъпност (3) и Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ) (4), са приети под формата на решения на Съвета, тъй като тези решения се адаптират по-лесно към променящите се обстоятелства и новите политически приоритети.

(5)

Създаването на Европол като образувание на Съюза, финансирано от общия бюджет на Европейския съюз, ще засили ролята на Европейския парламент в контрола върху Европол посредством участието на Европейския парламент в приемането на бюджета, включително на щатното разписание и процедурата за освобождаване от отговорност.

(6)

С въвеждането на общите правила и процедури, приложими за сходни образувания на Съюза, в Европол ще се осигури опростяване на административните дейности, което ще позволи на Европол да посвети по-голяма част от своите ресурси на основните си задачи.

(7)

Допълнителното опростяване и подобряването на функционирането на Европол могат да бъдат постигнати чрез мерки, насочени към разширяване на възможностите на Европол да оказва съдействие и подкрепа на компетентните правоприлагащи органи на държавите-членки, без да се предоставят изпълнителни правомощия на служителите на Европол.

(8)

Целта на едно такова подобрение е да се гарантира, че Европол може да съдейства на компетентните органи в държавите-членки в борбата срещу конкретни тежки форми на престъпност без настоящото ограничение, според което са необходими факти, които показват, че е замесена организирана престъпна структура.

(9)

Следва да се насърчава създаването на съвместни екипи за разследване, като е важно служителите на Европол да имат възможност да участват в тях. За да се осигури възможност за такова участие във всяка от държавите-членки, следва да се гарантира, че служителите на Европол не се ползват от приложимите имунитети, докато участват в качеството на оказващи подкрепа в съвместни екипи за разследване. Това ще стане възможно след приемането на регламент за тази цел въз основа на член 16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.

(10)

Националните звена на Европол следва да имат пряк достъп до всички данни в информационната система на Европол, за да се избегнат излишни процедури.

(11)

За да постигне своите цели, Европол обработва личните данни чрез автоматизирани средства или в структурирани за ръчна обработка досиета. Следва съответно да бъдат предприети необходимите стъпки, за да се гарантира степен на защита на данните, съответстваща поне на степента, която се получава при прилагането на принципите на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни, подписана в Страсбург на 28 януари 1981 г., заедно с последващите ѝ изменения, когато тези изменения са влезли в сила между държавите-членки.

(12)

Рамково решение на Съвета относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси при обработката на лични данни, ще бъде приложимо за предаването на лични данни от държавите-членки на Европол. Съответният набор от разпоредби на решението, отнасящи се до защитата на данни, няма да бъде засегнат от това рамково решение и настоящото решение следва да съдържа специфични разпоредби относно защитата на лични данни, с които тази материя се регулира по-подробно предвид специфичния характер, функции и компетентност на Европол.

(13)

Необходимо е да се назначи отговорник по защита на данните, който следва да отговаря за гарантирането по независим начин на законосъобразността на обработката на данни и на спазването на разпоредбите на настоящото решение относно обработката на лични данни, включително обработката на лични данни на служителите на Европол, защитени по силата на член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

(14)

Следва да бъдат разширени съществуващите възможности на Европол за създаване и управление на други системи за обработка на информация с цел подкрепа на неговите задачи. Такива допълнителни системи за обработка на информация следва да се установят и поддържат в съответствие с общите принципи за защита на данните, заложени в Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и в Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите към Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. посредством одобрено от Съвета решение на управителния съвет.

(15)

Настоящото решение позволява съобразяване с принципа за публичен достъп до официални документи.

(16)

За изпълнение на задачите си Европол следва да си сътрудничи с европейските институции, органи, служби и агенции, включително с Евроюст, като се гарантира съответната степен на защита на данните.

(17)

Европол следва да може да сключва споразумения или договорености за работа с институции, органи, служби или агенции на Съюза или Общността, с цел да се увеличи взаимната ефективност в борбата срещу тежките форми на престъпност, които попадат в съответната област на компетентност на двете страни, както и да се избегне дублиране на работата.

(18)

Възможностите на Европол за сътрудничество с трети страни и организации следва да бъдат рационализирани, за да се осигури съгласуваност с общата политика на Съюза в това отношение, и следва да бъдат установени нови разпоредби за начините на осъществяване на това сътрудничество в бъдеще.

(19)

Управлението на Европол следва да бъде подобрено чрез опростени процедури и по-общи описания на задачите на управителния съвет, както и установяване на общо правило за вземане на всички решения с мнозинство от две трети.

(20)

Желателно е също така да се предвидят разпоредби за по-строг контрол върху Европол от страна на Европейския парламент, за да се гарантира, че Европол е напълно подотчетна и прозрачна организация, като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация.

(21)

Съдебният контрол върху Европол ще се осъществява в съответствие с член 35 от Договора за Европейския съюз.

(22)

За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява задачите си по най-добрия възможен начин, следва внимателно да се определят преходни мерки.

(23)

Тъй като целите на настоящото решение, и по-специално необходимостта от създаване на образувание, отговарящо за сътрудничеството в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност и посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз,

РЕШИ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване

1.   Настоящото решение заменя разпоредбите на Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба („Конвенция за Европол“).

Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

2.   Европол, както е посочен в настоящото решение, се счита за законен правоприемник на Европол, създаден с Конвенцията за Европол.

3.   Европол осъществява във всяка държава-членка връзка със съответното единно национално звено, което се създава или определя в съответствие с член 8.

Член 2

Юридическа правоспособност

1.   Европол има юридическа правосубектност.

2.   Във всяка от държавите-членки Европол притежава най-широката законова и договорна правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно законодателството на тази държава-членка. Европол може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна по съдебни производства.

3.   Европол е оправомощен да сключи споразумение с Кралство Нидерландия относно седалището си.

Член 3

Цел

Целта на Европол е да подкрепя и усилва действията на компетентните органи на държавите-членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и други тежки форми на престъпност, засягащи две или повече държави-членки.

За целите на настоящото решение „компетентни органи“ означава всички съществуващи в държавите-членки публични органи, които съгласно националното законодателство отговарят за предотвратяването на престъпления и борбата с престъпността.

Член 4

Компетентност

1.   Компетентността на Европол обхваща организираната престъпност, тероризма и другите тежки форми на престъпност, посочени в приложение I към настоящото решение, които засягат две или повече държави-членки по начин, изискващ от държавите-членки общ подход поради размера и значимостта на престъпленията и последствията от тях.

2.   По препоръка на управителния съвет Съветът определя приоритетите за Европол, по-специално като взема предвид изготвените от Европол стратегически анализи и оценки на заплахите.

3.   Компетентността на Европол обхваща също така свързаните престъпления. За свързани престъпления се считат следните деяния:

а)

престъпления, извършени с цел придобиване на средства за извършване на деяния, за които Европол е компетентен;

б)

престъпления, извършени с цел помагане или извършване на деяния, за които Европол е компетентен;

в)

престъпления, извършени с цел да се осигури безнаказаност на деяния, за които Европол е компетентен.

Член 5

Задачи

1.   Европол има следните основни задачи:

а)

да събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация и разузнавателни данни;

б)

да съобщава незабавно, чрез посоченото в член 8 национално звено, на компетентните органи на държавите-членки информация, която ги засяга, и да ги уведомява за всички установени връзки между престъпления;

в)

да подпомага разследвания в държавите-членки, по-специално като изпраща цялата значима информация на националните звена;

г)

да изисква от компетентните органи на съответните държави-членки да започват, провеждат или координират разследвания, а в конкретни случаи също така да предлага създаване на съвместен екип за разследване;

д)

да предоставя разузнавателна и аналитична подкрепа на държавите-членки във връзка с големи международни събития;

е)

да изготвя във връзка със своите цели оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, включително оценка на заплахата от организирана престъпност.

2.   Задачите, посочени в параграф 1, включват оказване на помощ на държавите-членки при събиране и анализиране на информация от Интернет, с цел да се съдейства за разкриването на престъпни дейности, които се улесняват или извършват чрез Интернет.

3.   Европол има следните допълнителни задачи:

а)

да развива специализирани познания за процедурите за разследване, по които работят компетентните органи в държавите-членки, и да предоставя консултации при разследванията;

б)

да предоставя стратегическа разузнавателна информация с цел съдействие и насърчаване на ефикасното и ефективно използване на наличните ресурси на национално равнище и на равнището на Съюза при оперативните дейности, както и да оказва подкрепа за тези дейности.

4.   Освен това в контекста на предвидените в член 3 цели и в съответствие с наличния персонал и бюджетни ресурси, както и в определените от управителния съвет срокове, Европол може да оказва помощ на държавите-членки чрез подкрепа, консултации и проучвания в следните области:

а)

обучение на служителите на техните компетентни органи, когато е подходящо — в сътрудничество с Европейския полицейски колеж;

б)

организация и оборудване на тези органи чрез улесняване на предоставянето на техническа подкрепа между държавите-членки;

в)

методи за предотвратяване на престъпността;

г)

технически и криминалистични методи и анализи, както и процедури за разследване.

5.   Европол действа също така като Централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото в съответствие с Решение 2005/511/ПВР на Съвета от 12 юли 2005 г. относно защитата на еврото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото (6). Европол може също така да насърчава координирането на мерките, предприемани от компетентните органи на държавите-членки за борба срещу фалшифицирането на еврото или в контекста на съвместните екипи за разследване, при необходимост в сътрудничество с образувания на Съюза и с органи на трети държави. При поискване Европол може да осигури финансова помощ за разследвания срещу фалшифициране на еврото.

Член 6

Участие в съвместни екипи за разследване

1.   Служители на Европол могат да участват в качеството на оказващи подкрепа в съвместни екипи за разследване, включително в екипите, създадени съгласно член 1 от Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване (7), в съответствие с член 13 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимна помощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (8) или в съответствие с член 24 от Конвенцията от 18 декември 1997 г. за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации (9), доколкото тези екипи разследват престъпления, за които Европол е компетентен съгласно член 4 от настоящото решение.

В рамките на ограниченията, предвидени в законодателството на държавата-членка, в която работи съвместният екип за разследване, както и в съответствие с договореностите, посочени в параграф 2, служители на Европол могат да участват във всички дейности и да обменят информация с всички членове на съвместния екип за разследване в съответствие с параграф 4. Те обаче не участват в предприемането на принудителни мерки.

2.   Административният аспект на участието на служителите на Европол в съвместни екипи за разследване се урежда в споразумение между директора и компетентните органи на държавите-членки, участващи в съответния съвместен екип за разследване, с участието на националните звена. Правилата, регламентиращи тези договорености, се определят от управителния съвет.

3.   В правилата, посочени в параграф 2, се определят условията, при които служителите на Европол се поставят на разположение на екипа за съвместно разследване.

4.   В съответствие с посоченото в параграф 2 споразумение служителите на Европол могат да осъществяват пряка връзка с членовете на съвместния екип за разследване и в съответствие с настоящото решение да предоставят на членовете и на командированите членове на съвместния екип за разследване информация от всеки компонент на системите за обработка на информацията, посочени в член 10. В случай на пряка връзка Европол информира едновременно както националните звена на държавите-членки, представени в екипа, така и държавите-членки, които са предоставили информацията.

5.   Информацията, получена от служител на Европол по време на участието му в съвместен екип за разследване, може да бъде включена — със съгласието и на отговорността на предоставилата информацията държава-членка — във всеки от компонентите на системите за обработка на информация, посочени в член 10, съгласно установените в настоящото решение условия.

6.   По време на операциите на съвместния екип за разследване и що се отнася до престъпления, извършени срещу тях или от тях, за служителите на Европол са в сила разпоредбите на националното законодателство на държавата-членка, в която се осъществяват операциите, приложими спрямо лицата със сходни функции.

Член 7

Искания от страна на Европол за започване на наказателни разследвания

1.   Държавите-членки обработват всички искания, отправени от Европол за започване, провеждане или координиране на разследвания във връзка с конкретни случаи, като отделят на тези искания необходимото внимание. Държавите-членки информират Европол дали поисканото разследване ще бъде започнато.

2.   Преди да отправи искане за започване на наказателно разследване, Европол информира Евроюст за това.

3.   Ако компетентните органи на държавата-членка решат да не изпълнят искане на Европол, те го информират за своето решение и основанията за него, освен ако не са в състояние да посочат основанията поради следните причини:

а)

това би навредило на основни интереси на националната сигурност; или

б)

това би застрашило успеха на текущи разследвания или безопасността на отделни лица.

4.   Отговорите на искания на Европол за започване, провеждане или координиране на разследвания в конкретни случаи, както и информацията относно резултатите от разследванията, се предоставят на Европол чрез компетентните органи на държавите-членки в съответствие с правилата, определени в настоящото решение и съответното национално законодателство.

Член 8

Национални звена

1.   Всяка държава-членка създава или определя национално звено, което да осъществява посочените в настоящия член задачи. Във всяка държава-членка има назначен служител за ръководител на националното звено.

2.   Националното звено е единственият орган за връзка между Европол и компетентните органи на държавите-членки. Държавите-членки обаче могат да позволят преки контакти между определените компетентни органи и Европол съобразно условията, определени от съответната държава-членка, които може да включват предварително участие на националното звено.

Същевременно националното звено получава от Европол всяка информация, обменена при преките контакти между Европол и определените компетентни органи. Отношенията между националното звено и компетентните органи се уреждат чрез националното законодателство и по-специално от съответните изисквания на националната конституция.

3.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че националните звена са в състояние да изпълнят своите задачи, и по-специално че имат достъп до съответната национална база данни.

4.   Националните звена:

а)

предоставят на Европол по собствена инициатива информация и разузнавателни данни, от които той се нуждае за осъществяване на своите задачи;

б)

отговарят на искания на Европол за информация, разузнавателни данни и консултации;

в)

грижат се за актуализиране на информацията и разузнавателните данни;

г)

извършват оценка на информацията и разузнавателните данни в съответствие с националното законодателство, отнасящо се за компетентните органи, и им предават тези материали;

д)

подават до Европол искания за консултации, информация, разузнавателни данни и анализи;

е)

предоставят на Европол информация, която да се съхранява в неговите бази данни;

ж)

гарантират спазването на законодателството при всеки обмен на информация между тях и Европол.

5.   Без да се засяга изпълнението на отговорностите, които държавите-членки имат по отношение на поддържането на закона и реда и защитата на вътрешната сигурност, в определени случаи националното звено не е задължено да предоставя информация и разузнавателни данни, ако това би означавало, че:

а)

се накърняват основни интереси на националната сигурност; или

б)

се застрашава успехът на текущо разследване или безопасността на определени лица; или

в)

се разкрива информация, свързана с организации или специфични разузнавателни дейности в областта на държавната сигурност.

6.   Разходите, направени от националните звена за комуникация с Европол, се поемат от държавите-членки и с изключение на разходите за свързване не са за сметка на Европол.

7.   Ръководителите на националните звена провеждат редовни срещи с цел оказване на съдействие на Европол по оперативни въпроси, по собствена инициатива или по искане на управителния съвет или на директора, за да:

а)

обсъдят и разработят предложения, които ще подобрят оперативната ефективност на Европол и ще насърчат ангажираността на държавите-членки;

б)

направят оценка на докладите и анализите, изготвени от Европол в съответствие с член 5, параграф 1, буква е), и да разработят мерки, за да спомогнат за осъществяването на направените заключения;

в)

подпомагат създаването на съвместни екипи за разследване, включващи участие на Европол в съответствие с член 5, параграф 1, буква г) и член 6.

Член 9

Служители за връзка

1.   Всяко национално звено изпраща в Европол най-малко един служител за връзка. Ако в конкретните разпоредби на настоящото решение не е посочено друго, служителите за връзка се подчиняват на националното законодателство на изпращащата държава-членка.

2.   Служителите за връзка съставляват национално бюро за връзка в Европол и приемат указания от националните си звена, с цел да представляват интересите на тези звена в рамките на Европол в съответствие с националното законодателство на изпращащата държава-членка и в съответствие с разпоредбите, приложими за администрацията на Европол.

3.   Без да се засяга член 8, параграфи 4 и 5, служителите за връзка:

а)

предоставят на Европол информация от изпращащото национално звено;

б)

изпращат информация от Европол до изпращащото национално звено;

в)

осъществяват сътрудничество със служителите на Европол, като предоставят информация и консултации; и

г)

съдействат за обмена на информация между техните национални звена и служителите за връзка на други държави-членки, на своя отговорност и в съответствие с националното законодателство. Този двустранен обмен може също така да обхваща престъпления извън компетентността на Европол, доколкото това се допуска от националното законодателство.

4.   Член 35 се прилага mutatis mutandis за дейността на служителите за връзка.

5.   Правата и задълженията на служителите за връзка по отношение на Европол се определят от управителния съвет.

6.   Служителите за връзка се ползват с привилегиите и имунитетите, които са необходими за изпълнение на техните задачи, в съответствие с член 51, параграф 2.

7.   Европол гарантира, че служителите за връзка са напълно информирани и обвързани с всички негови дейности, доколкото това е съвместимо с тяхната длъжност.

8.   Европол безвъзмездно предоставя на държавите-членки необходимите помещения в сградата на Европол и осигурява необходимата подкрепа за извършване на дейността на техните служители за връзка. Всички други разходи, свързани с командироването на служителите за връзка, се поемат от изпращащата държава-членка, включително разходите за оборудване на служителите за връзка, освен ако при изготвянето на бюджета на Европол управителният съвет не е препоръчал друго за конкретния случай.

ГЛАВА II

СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 10

Обработка на информацията

1.   В съответствие с настоящото решение Европол обработва информация и разузнавателни данни, включително лични данни, доколкото това е необходимо за постигането на неговите цели. Европол създава и поддържа посочената в член 11 информационна система на Европол, както и посочените в член 14 аналитични работни досиета. Европол може да създава и поддържа и други системи за обработка на лични данни, които се установяват в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Решението за създаване на нова система за обработка на лични данни се взема от управителния съвет по предложение на директора, след като се вземат предвид възможностите, които предлагат съществуващите системи за обработка на информация на Европол, и след консултация със съвместния надзорен орган. Решението на управителния съвет се представя на Съвета за одобрение.

3.   В решението на управителния съвет, посочено в параграф 2, се определят условията и ограниченията, при които Европол може да създаде нова система за обработка на лични данни. Решението може да допуска обработката на лични данни, свързани с категориите лица, посочени в член 14, параграф 1, но не и обработката на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, нито обработка на данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот. Решението на управителния съвет гарантира правилното прилагане на предвидените в членове 18, 19, 20, 27, 29 и 35 мерки и принципи. По-конкретно решението на управителния съвет определя целите на новата система, достъпа до нея и използването на данните, както и сроковете за съхраняване и заличаване на данните.

4.   Европол може да обработва данни, за да установи дали те съответстват на неговите задачи и могат да бъдат въведени в предвидената в член 11 информационна система на Европол и в аналитичните работни досиета, посочени в член 14, или в други системи за обработка на лични данни, създадени в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член. По предложение на директора и след консултация със съвместния надзорен орган управителният съвет определя условията за обработка на тези данни, по-конкретно що се отнася до достъпа до тях и използването им, както и сроковете за съхраняване и заличаване на данните, които не могат да надвишават шест месеца, като надлежно спазва посочените в член 27 принципи. Решението на управителния съвет се представя на Съвета за одобрение.

Член 11

Информационна система на Европол

1.   Европол поддържа информационната система на Европол.

2.   Европол гарантира спазването на разпоредбите на настоящото решение, с които се регламентира функционирането на информационната система. Европол отговаря за правилното функциониране на информационната система в техническо и оперативно отношение, като по-специално взема всички необходими мерки, за да гарантира правилното прилагане на мерките, посочени в членове 20, 29, 31 и 35, относно информационната система.

3.   Националното звено във всяка държава-членка отговаря за връзката с информационната система на Европол. То отговаря по-специално за мерките за сигурност, посочени в член 35, по отношение на оборудването за обработка на данни, използвано на територията на съответната държава-членка, за предвиденото в член 20 преразглеждане, както и за правилното прилагане на настоящото решение в други отношения, доколкото това се изисква от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и процедури на тази държава-членка.

Член 12

Съдържание на информационната система на Европол

1.   Информационната система на Европол може да се използва само за обработка на онези данни, които са необходими за изпълнение на задачите на Европол. Въведените данни се отнасят до:

а)

лица, които съгласно националното законодателство на съответната държава-членка са заподозрени в извършване или в участие в престъпление, за което Европол е компетентен, или които са осъдени за такова престъпление;

б)

лица, за които съобразно националното законодателство на съответната държава-членка са налице факти или приемливи основания да се счита, че ще извършат престъпления, за които Европол е компетентен.

2.   Данните, свързани с посочените в параграф 1 лица, могат да включват само следните сведения:

а)

фамилно име, моминско име, собствени имена и всякакви псевдоними и приети имена;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

пол;

д)

пребиваване, професия и местонахождение на съответното лице;

е)

номера за социално осигуряване, шофьорски книжки, документи за самоличност и паспортни данни; и

ж)

при необходимост, други отличителни белези, които биха могли да спомогнат за идентификацията, включително всякакви специфични, конкретни и непроменливи физически отличителни белези като дактилоскопни данни и ДНК профил (установен от некодиращата част на ДНК).

3.   Освен за данните, посочени в параграф 2, информационната система на Европол може да се използва и за обработка на следните сведения за посочените в параграф 1 лица:

а)

престъпления, предполагаеми престъпления, както и време, място и начин на тяхното (предполагаемо) извършване;

б)

средства, които са били използвани или могат да бъдат използвани за извършване на престъпленията, включително информация за юридически лица;

в)

служби, които се занимават със случая, и съответни регистрационни номера на досиетата;

г)

предполагаемо членство в престъпна организация;

д)

осъждания, когато те са свързани с престъпления, за които Европол е компетентен;

е)

страната, която е въвела данните.

Тези данни може да се въвеждат и когато все още не съдържат информация за конкретни лица. Когато Европол въвежда данните самостоятелно, както и когато предоставя съответните номера на досиета, се посочва също и източникът на данните.

4.   Допълнителната информация, с която разполагат Европол или националните звена относно лицата, посочени в параграф 1, може да се предоставя съответно на всяко национално звено или на Европол при поискване. Националните звена предоставят информация в съответствие с националното си законодателство.

Когато допълнителната информация касае едно или повече свързани престъпления съгласно посоченото в член 4, параграф 3, съхранените в информационната система на Европол данни се отбелязват по съответен начин, за да могат националните звена и Европол да обменят информация относно свързаните престъпления.

5.   Ако производството срещу въпросното лице е окончателно прекратено или ако това лице е окончателно оправдано, данните относно делото, по което е взето такова решение, се заличават.

Член 13

Използване на информационната система на Европол

1.   Националните звена, служителите за връзка, директорът, заместник-директорите или надлежно упълномощените служители на Европол имат право директно да въвеждат данни в информационната система на Европол, както и да извличат данни от нея. Европол може да извлича данни, когато това е необходимо за изпълнение на неговите задачи във връзка с конкретен случай. Извличането на данни от националните звена и от служителите за връзка се осъществява в съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби и процедури на имащата достъп страна, като се спазват всички допълнителни разпоредби на настоящото решение.

2.   Единствено страната, която е въвела данните, може да ги изменя, поправя или заличава. Когато друга страна има причини да смята, че данните, посочени в член 12, параграф 2, са неточни или желае да ги допълни, тя незабавно уведомява страната, която е въвела данните. Страната, която е въвела данните, незабавно разглежда това уведомление и ако е необходимо, незабавно изменя, допълва, поправя или заличава данните.

3.   Когато системата съдържа данни, посочени в член 12, параграф 3, относно дадено лице, всяка страна може да въведе допълнителни данни съобразно тази разпоредба. В случай на явно противоречие между въведените данни съответните страни се консултират помежду си и постигат съгласие.

4.   Когато една страна възнамерява изцяло да заличи данните, посочени в член 12, параграф 2, които е въвела за дадено лице, и когато данните по член 12, параграф 3 за същото лице са били въведени от други страни, отговорността по отношение на законодателството за защита на данните в съответствие с член 29, параграф 1 и правото да се изменят, допълват, поправят и заличават тези данни съгласно член 12, параграф 2 се прехвърлят на следващата страна, която е въвела данни за това лице по член 12, параграф 3. Страната, която възнамерява да заличи данни, уведомява за своето намерение страната, на която е прехвърлена отговорността по отношение на защитата на данните.

5.   Отговорността за допустимостта на извличането, въвеждането и измененията в информационната система на Европол се носи от извличащата, въвеждащата или изменящата страна. Трябва да е възможно тази страна да бъде идентифицирана. Предоставянето на информация между националните звена и компетентните органи на държавите-членки се урежда от националното законодателство.

6.   Освен националните звена и лицата по параграф 1, компетентните органи, определени за тази цел от държавите-членки, могат също да отправят запитвания до информационната система на Европол. В резултатите от търсенето обаче ще се посочва единствено дали търсените данни са налични в информационната система на Европол. Допълнителна информация може да бъде получена след това чрез националното звено.

7.   Информацията относно определените в съответствие с параграф 6 компетентни органи, включително последващите изменения, се предава на генералния секретариат на Съвета, който я публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Аналитични работни досиета

1.   Когато е необходимо за изпълнението на задачите му, Европол може да съхранява, изменя и използва в аналитичните работни досиета данни за престъпления, за които е компетентен, включително данни за свързаните престъпления, посочени в член 4, параграф 3. Аналитичните работни досиета може да съдържат данни за следните категории лица:

а)

лицата, посочени в член 12, параграф 1;

б)

лица, които биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разглежданите престъпления или в последващи наказателни производства;

в)

лица, които са били жертва на някое от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че те биха могли да са жертва на такова престъпление;

г)

лица за контакт и съучастници; и

д)

лица, които могат да предоставят информация за разглежданите престъпления.

Обработката на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработката на данни, касаещи здравето или сексуалния живот, не се разрешава, освен ако не са безусловно необходими за целите на въпросното досие и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече са въведени в същото досие. Забранява се подбирането на дадена група лица единствено въз основа на изброените по-горе данни в нарушение на вече посочените правила по отношение на целите.

С квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент Съветът приема правила за прилагане по отношение на аналитичните работни досиета, които се изготвят от управителния съвет след получаване на становището на съвместния надзорен орган и съдържат допълнителни подробности, по-специално по отношение на категориите лични данни, посочени в настоящия член, и на разпоредбите относно сигурността на съответните данни и вътрешния надзор върху тяхното използване.

2.   Аналитичните работни досиета се отварят за целите на анализа, който се определя като събиране, обработка или използване на данните с цел да се помогне на наказателно разследване. Всеки аналитичен проект води до създаването на група за анализ, в която тясно си сътрудничат следните участници:

а)

анализатори и други служители на Европол, посочени от директора на Европол;

б)

служителите за връзка и/или експертите от държавите-членки, които предоставят информация или са заинтересовани от анализа по смисъла на параграф 4.

Единствено анализаторите са упълномощени да въвеждат данни в съответното досие и да ги изменят. Всички участници в групата за анализ могат да извличат данни от досието.

3.   По искане на Европол или по своя собствена инициатива националните звена съобщават на Европол цялата информация, от която може да се нуждае за целите на определено аналитично работно досие, при спазване на член 8, параграф 5. Държавите-членки предоставят тези данни само когато в тяхното национално законодателство също се разрешава те да бъдат обработвани за целите на предотвратяването, анализирането или борбата с престъпленията. В зависимост от степента на спешност посочените компетентни органи могат да насочват данни директно към аналитичните работни досиета в съответствие с член 8, параграф 2.

4.   Ако анализът е от общ характер и стратегическо естество, всички държави-членки получават пълна информация за констатираните резултати посредством служителите за връзка и/или експертите, по-специално като им се изпращат съставените от Европол доклади.

Ако анализът се отнася до конкретни случаи, които не засягат всички държави-членки, и има пряка оперативна цел, в него участват представители на следните държави-членки:

а)

държавите-членки, които са източник на информацията, довела до вземането на решението за отваряне на аналитичното работно досие, или държавите-членки, които са пряко заинтересовани от тази информация, както и държавите-членки, които са поканени след това от групата за анализ да вземат участие в анализа, защото те също стават заинтересовани;

б)

държавите-членки, които са узнали за необходимостта да бъдат информирани чрез консултиране на посочената в член 15 индексна функция и държат на необходимостта да знаят съгласно условията, определени в параграф 5 от настоящия член.

5.   Необходимостта за получаване на информация може да бъде предявена от упълномощените служители за връзка. Всяка държава-членка назначава и упълномощава ограничен брой служители за връзка.

Необходимостта за получаване на информация, определена в параграф 4, втора алинея, буква б), се предявява от служителя за връзка чрез писмено обосновано заявление, което е одобрено от органа, на който той е подчинен в своята държава-членка, и което се изпраща до всички участници в анализа. След това той автоматично се включва в извършвания анализ.

Ако в групата за анализ бъде повдигнато възражение, автоматичното участие се отлага до приключването на помирителната процедура, която се състои от следните три етапа:

а)

участниците в анализа се стремят да постигнат съгласие със служителя за връзка, който предявява необходимостта за получаване на информация; за тази цел те разполагат с не повече от осем дни;

б)

ако не бъде постигнато споразумение, ръководителите на заинтересованите национални звена и ръководството на Европол се срещат в срок от три дни и се стремят да постигнат съгласие;

в)

ако не бъде постигнато съгласие, представителите на заинтересованите страни в управителния съвет се срещат в срок от осем дни. Ако заинтересованата държава-членка не се откаже от необходимостта за получаване на информация, участието на тази държава-членка се решава с консенсус.

6.   Държавата-членка, която предоставя определени данни на Европол, сама преценява степента на чувствителност и нейното вариране, и има право да определи условията за боравене с данните. Всяко разпространяване или оперативно използване на предоставени данни се решава от държавата-членка, която ги е предоставила на Европол. Ако не може да се определи коя държава-членка е предоставила данните на Европол, решението за разпространяване или оперативно използване на данните се взема от участниците в анализа. Държавата-членка или експертът, който се присъединява към анализ в процеса на извършването му, по-специално нямат право да разпространяват или използват данните без предварителното съгласие на първоначално заинтересованите държави-членки.

7.   Чрез дерогация от параграф 6 когато след включването на данни в аналитичното работно досие Европол установи, че тези данни са свързани с лице или предмет, за което/който в досието вече са включени данни, предоставени от друга държава-членка или трета страна, държавата-членка или съответната трета страна следва да бъде уведомена незабавно за установената връзка в съответствие с член 17.

8.   Европол може да покани експерти на организациите, посочени в член 22, параграф 1 или член 23, параграф 1, за участие в дейностите на групата за анализ, когато:

а)

между Европол и заинтересованата организация е в сила споразумение или договореност за работа, посочени в член 22, параграф 1 или член 23, параграф 1, в което се съдържат подходящи разпоредби относно обмена на информация, включително предаването на лични данни, както и относно поверителността на обменяната информация;

б)

участието на експерти от организацията е в интерес на държавите-членки;

в)

организацията е пряко заинтересована от анализа; и

г)

всички участници са изразили съгласието си за включването на експерти от организацията в дейностите на групата за анализ.

Съгласно посочените в първа алинея, букви б), в) и г) условия Европол кани експерти от Европейската служба за борба с измамите да се включат в дейностите на групата за анализ, ако аналитичният проект е свързан с измама или други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Европейските общности.

Участието на експерти от дадена организация в дейностите на групата за анализ е предмет на договореност между Европол и съответната организация. Правилата, регламентиращи тези договорености, се определят от управителния съвет.

Подробностите на договореностите между Европол и организациите се изпращат на съвместния надзорен орган, който може да отправя до управителния съвет всякакви коментари, които счита за необходими.

Член 15

Индексна функция

1.   Европол създава индексна функция за данните, които се съхраняват в аналитичните работни досиета.

2.   Директорът, заместник-директорите, надлежно оправомощените служители на Европол, както и служителите за връзка и надлежно оправомощените служители на националните звена имат право на достъп до индексната функция. Индексната функция е такава, че лицето, което я използва, ясно разбира от консултираните данни дали определено аналитично работно досие съдържа данни, които представляват интерес за изпълнението на задачите на лицето, което използва индексната функция.

3.   Достъпът до индексната функция се определя по такъв начин, че да е възможно да се определи дали дадена информация се съхранява в аналитичното работно досие, но да не е възможно да се правят връзки или допълнителни заключения относно съдържанието му.

4.   Подробните процедури за оформянето на индексната функция, включително условията за достъп до нея, се определят от управителния съвет след консултация със съвместния надзорен орган.

Член 16

Заповед за отваряне на аналитично работно досие

1.   Във всяка заповед за отваряне на аналитично работно досие директорът на Европол посочва:

а)

името на досието;

б)

целите на досието;

в)

групите лица, за които се съхраняват данни;

г)

естеството на съхраняваните данни, както и задължително необходимите личните данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот;

д)

общия контекст, довел до решението за отваряне на досието;

е)

участниците в групата за анализ към момента на отваряне на досието;

ж)

условията, при които съхраняваните в досието лични данни могат да бъдат предоставяни, както и възможните получатели и използваната процедура;

з)

сроковете за проучване на данните, както и продължителността на съхранение;

и)

метода за регистриране за целите на проверката (audit log).

2.   Директорът уведомява незабавно управителния съвет и съвместния надзорен орган относно заповедта за отваряне на досието, както и относно всички последващи изменения на посочените в параграф 1 елементи, като им предоставя и самото досие. Съвместният надзорен орган може да отправи към управителния съвет всички коментари, които смята за необходими. Директорът на Европол може да поиска от съвместния надзорен орган да се занимае с това в рамките на определен период от време.

3.   Аналитичното работно досие се съхранява за срок не по-дълъг от три години. Преди да изтече тригодишният период Европол преценява дали е необходимо да се продължи това досие. Когато е крайно необходимо за целите на досието, директорът може да нареди продължаване на досието за нов тригодишен период. Директорът незабавно уведомява управителния съвет и съвместния надзорен орган относно онези елементи в досието, които обуславят крайната необходимост от продължаването му. Съвместният надзорен орган отправя към управителния съвет всякакви бележки, които смята за необходими. Директорът на Европол може да поиска от съвместния надзорен орган да се занимае с това в рамките на определен период от време.

4.   Управителният съвет може по всяко време да нареди на директора да измени заповедта за отваряне или да затвори аналитичното работно досие. Управителният съвет решава на коя дата да се извърши това изменение или затваряне.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 17

Задължение за уведомяване

Без да се засяга член 14, параграфи 6 и 7, Европол своевременно уведомява националните звена и по искане от националните звена, техните служители за връзка, за всяка информация, която представлява интерес за тяхната държава-членка, както и за установени връзки между престъпления, за които Европол е компетентен съгласно член 4. Може да се съобщават също така информация и разузнавателни данни относно други тежки престъпления, за които Европол научава при изпълнението на своите задачи.

Член 18

Разпоредби за контрол върху извличането на данни

Европол установява в сътрудничество с държавите-членки подходящи механизми за контрол с оглед проверката на законосъобразността на извличането на данни от всяко автоматизирано досие с данни, използвано за обработката на лични данни, и предоставя на държавите-членки достъп до регистрите за целите на проверката (audit logs) по тяхно искане. Събраните по този начин данни се използват от Европол и от надзорните органи, предвидени в членове 33 и 34, единствено за целите на проверката и се заличават след осемнадесет месеца, освен ако тези данни не са необходими за целите на текущия контрол. Тези механизми за контрол се определят по-подробно от управителния съвет след консултация със съвместния надзорен орган.

Член 19

Правила за използването на данни

1.   Личните данни, които са извлечени от досиета на Европол за обработка на данни или предоставени по друг подходящ начин, се изпращат и се използват само от компетентните органи на държавите-членки за предотвратяване и борба с престъпленията, за които Европол е компетентен, както и за предотвратяване и борба с други тежки форми на престъпност. Европол използва данните само за изпълнението на своите задачи.

2.   Ако във връзка с някои данни съобщаващата държава-членка или съобщаващата трета държава или трети орган постави по-специални ограничения върху използването на тези данни в тази държава-членка, трета страна или трети орган, тези ограничения се спазват също така от ползвателя на данните, освен в специални случаи, когато националното законодателство постановява, че ограниченията върху използването не се прилагат за съдебни и законодателни органи или за други законоустановени независими органи, които отговарят за надзора върху националните компетентни органи. В тези случаи данните се използват само след предварителна консултация със съобщаващата държава-членка, чиито интереси и становища се вземат предвид в рамките на възможното.

3.   Използването на данните за други цели или от органи, различни от националните компетентни органи, е възможно само след консултация с държавата-членка, която е предала данните, доколкото националното законодателство на тази държава-членка позволява това.

Член 20

Срокове за съхраняване и заличаване на досиета с данни

1.   Европол съхранява данните в досиетата с данни само докато това е необходимо за изпълнението на неговите задачи. Необходимостта от продължаване на съхраняването се преразглежда не по-късно от три години след въвеждането на данните. Преразглеждането на данните, които се съхраняват в информационната система на Европол, и тяхното заличаване се извършват от звеното, което е въвело данните. Преразглеждането на данните, съхранявани в други досиета с данни на Европол, и тяхното заличаване се извършват от Европол. Европол автоматично уведомява държавите-членки, с тримесечно предизвестие, за изтичането на сроковете за преразглеждане на съхраняването на данните.

2.   По време на преразглеждането звената, посочени в третото и четвъртото изречение от параграф 1, могат да решат да продължат съхраняването на данните до следващото преразглеждане, което ще се извърши след нов тригодишен период, ако това все още е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Ако не се вземе решение за продължаване на съхраняването на данните, последните се заличават автоматично.

3.   Когато държава-членка заличи от своите национални досиета данни, предоставени на Европол, която ги съхранява в други досиета с данни, тя информира Европол за това. В такива случаи Европол заличава данните, освен ако към тях няма продължаващ интерес, основаващ се на разузнавателни данни, които са по-обширни от притежаваните от съобщаващата държава-членка. Европол информира заинтересованата държава-членка за продълженото съхраняване на тези данни.

4.   Тези данни не се заличават, ако това би навредило на интересите на субекта на данните, който трябва да бъде защитен. В тези случаи данните се използват само със съгласието на субекта на данните.

Член 21

Достъп до данни от други информационни системи

Доколкото Европол е упълномощен съгласно международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза да получи компютърен достъп до данни от други информационни системи с национален или международен характер, Европол може да извлича лични данни с такива средства, ако това е необходимо за изпълнението на задачите му. Достъпът до тези данни и използването им от Европол се уреждат от приложимите разпоредби на такива международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза, доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и използване, отколкото тези по настоящото решение.

ГЛАВА IV

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИ

Член 22

Отношения с други институции, органи, служби и агенции на Съюза или Общността

1.   Доколкото това е свързано с изпълнението на неговите задачи, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с институции, органи, служби и агенции, създадени от или въз основа на Договора за Европейския съюз и на договорите за създаване на Европейските общности, по-специално със:

а)

Евроюст,

б)

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (10);

в)

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) (11);

г)

Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ);

д)

Европейската централна банка;

е)

Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) (12).

2.   Европол сключва споразумения или договорености за работа с посочените в параграф 1 образувания. Подобни споразумения или договорености за работа могат да засягат обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация. Подобни споразумения или договорености за работа могат да се сключват само след одобрение от управителния съвет, който, доколкото се отнася до обмена на лични данни, предварително е получил становището на съвместния надзорен орган.

3.   Преди влизането в сила на посочените в параграф 2 споразумения или договорености за работа Европол може директно да получава и използва информация, включително лични данни, от посочените в параграф 1 образувания, когато това е необходимо за законното изпълнение на неговите задачи, и може при условията, предвидени в член 24, параграф 1, директно да предава информация, включително лични данни, на такива образувания, когато това е необходимо за законното изпълнение на задачите на получателите.

4.   Предаването на класифицирана информация от Европол на посочените в параграф 1 образувания се разрешава само когато между Европол и получателя съществува споразумение за поверителност.

Член 23

Отношения с трети държави и организации

1.   Когато това се изисква за изпълнението на неговите задачи, Европол може също така да установява и поддържа отношения на сътрудничество със:

а)

трети държави;

б)

организации като следните:

i)

международни организации и техни подчинени органи, регламентирани от публичното право;

ii)

други органи, регламентирани от публичното право, създадени от или въз основа на споразумение между две или повече държави; и

iii)

Международната организация на криминалната полиция (Интерпол).

2.   Европол сключва споразумения с посочените в параграф 1 образувания, които са включени в списъка по член 26, параграф 1, буква а). Подобни споразумения могат да се сключват във връзка с обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация, ако същият се осъществява посредством определена точка за контакт, посочена в споразумението, упоменато в параграф 6, буква б) от настоящия член. Подобни споразумения могат да бъдат сключени само след одобрение от Съвета, след консултация с управителния съвет и що се отнася до обмена на лични данни — след получаване на становището на съвместния надзорен орган, съобщено чрез управителния съвет.

3.   Преди влизането в сила на посочените в параграф 2 споразумения Европол може директно да получава и използва информация, включително лични данни и класифицирана информация, когато това е необходимо за законното изпълнение на неговите задачи.

4.   Преди влизането в сила на посочените в параграф 2 споразумения Европол може, съгласно условията, определени в член 24, параграф 1, да предава директно информация, с изключение на лични данни и класифицирана информация, на образуванията, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато това е необходимо за законното изпълнение на задачите на получателя.

5.   Европол може съгласно условията, посочени в член 24, параграф 1, директно да предава информация, с изключение на лични данни и класифицирана информация, на посочените в параграф 1 от настоящия член образувания, които не са включени в списъка, посочен в член 26, параграф 1, буква а), когато това е абсолютно необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването или противодействието на престъпления, за които Европол е компетентен.

6.   Европол може съгласно условията, посочени в член 24, параграф 1, да предава на образуванията, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

лични данни и класифицирана информация, когато това е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването и противодействието на престъпления, за които Европол е компетентен; и

б)

лични данни, когато Европол е сключил споразумение със съответното образувание съгласно параграф 2 от настоящия член, с което се позволява предаването на такива данни въз основа на оценката за наличие на достатъчна степен на защита на данните, осигурена от това образувание.

7.   Предаването на класифицирана информация от Европол на посочените в параграф 1 образувания се разрешава само когато между Европол и получателя съществува споразумение за поверителност.

8.   Чрез дерогация от параграфи 6 и 7 и без да се засяга член 24, параграф 1, Европол може да предава лични данни и класифицирана информация, с които разполага, на посочените в параграф 1 от настоящия член образувания, когато директорът смята, че предаването на данните е абсолютно необходимо за защита на основните интереси на съответните държави-членки, попадащи в обхвата на целите на Европол, или е в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористичен акт. При всички обстоятелства директорът проучва степента на защита на данните, която се прилага към съответния орган, с оглед уравновесяване на тази степен на защита на данните с посочените по-горе интереси. Директорът информира възможно най-бързо управителния съвет и съвместния надзорен орган относно решението си и основанията за оценката на съответствието на степента на защита на данните, която е налице в съответните образувания.

9.   Преди да се пристъпи към предаване на лични данни съгласно параграф 8, директорът преценява съответствието на равнището на защита на данните, която е налице в съответните образувания, като взема предвид всички обстоятелства, които са релевантни при предаването на лични данни, и по-специално:

а)

естеството на данните;

б)

целта, за която са предназначени данните;

в)

продължителността на предвидената обработка;

г)

общите или специфични разпоредби за защита на данните, приложими към образуванието;

д)

дали образуванието приема специфичните условия, изисквани от Европол относно данните.

Член 24

Предаване на данни

1.   Ако съответните данни са предадени на Европол от държава-членка, Европол ги предава на образуванията, посочени в член 22, параграф 1 и член 23, параграф 1, само със съгласието на тази държава-членка. Съответната държава-членка може да даде своето предварително съгласие за такова предаване, като това съгласие може да е общо или да подлежи на определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Ако данните не са били предадени от държава-членка, Европол се уверява, че предаването на тези данни няма да е причина за:

а)

възпрепятстване на правилното изпълнение на задачите, които попадат в областта на компетентност на държавата-членка;

б)

застрашаване на сигурността и обществения ред в държава-членка или засягане на нейното общо благосъстояние.

2.   Европол отговаря за законосъобразността на предаването на данни. Европол води отчет на всяко предаване на данни съгласно настоящия член и на основанията за предаването. Данни се предават само ако получателят поеме задължението данните да се използват само за целта, за която са предадени.

Член 25

Информация, предадена от частноправни субекти и частни лица

1.   За целите на настоящото решение,

а)

„частноправни субекти“ означават образувания и лица, установени съгласно законодателството на държава-членка или трета държава, по-специално дружества и фирми, стопански сдружения, нестопански организации и други юридически лица, субекти на частното право, които не са уредени от член 23, параграф 1;

б)

„частни лица“ означава всички физически лица.

2.   Когато това е необходимо за законното изпълнение на неговите задачи, Европол може да обработва информация, включително лични данни, предадена от частноправни субекти съгласно посочените в параграф 3 условия.

3.   Личните данни, предадени от частноправни субекти, могат да се обработват от Европол при следните условия:

а)

Лични данни от частноправни субекти, установени съгласно законодателството на държава-членка, могат да се обработват от Европол само ако са предадени чрез националното звено на тази държава-членка в съответствие с националното законодателство. Европол не може директно да се свързва с частноправни субекти в държавите-членки с цел извличане на информация.

б)

Личните данни от частноправни субекти, установени съгласно законодателството на трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество в съответствие с член 23, позволяващо обмена на лични данни, могат да бъдат предавани на Европол само чрез точката за контакт на тази държава, определена в действащото споразумение за сътрудничество и съответстваща на неговите условия.

в)

Личните данни, предадени от частноправни субекти, установени съгласно законодателството на трета държава, с която Европол няма сключено споразумение за сътрудничество, позволяващо обмена на лични данни, могат да бъдат обработвани от Европол само ако:

i)

съответният частноправен субект е включен в списъка, посочен в член 26, параграф 2; и

ii)

Европол и съответният частноправен субект са сключили меморандум за разбирателство относно предаването на информация, включително лични данни, потвърждаващ законността на събирането и предаването на лична информация от частноправен субект и указващ, че предадените лични данни могат да бъдат използвани само за законното изпълнение на задачите на Европол. Подобен меморандум за разбирателство може да се сключи само след одобрение от управителния съвет, който предварително е получил становището на съвместния надзорен орган.

Ако предадените данни засягат интересите на държава-членка, Европол незабавно уведомява националното звено на съответната държава-членка.

4.   В допълнение към обработката на данни от частноправни субекти съгласно параграф 3 Европол може директно да извлича и обработва данни, включително лични данни, от общественодостъпни източници, като медиите и публични данни, както и от доставчици на данни от търговския сектор, съгласно разпоредбите от настоящото решение за защита на данните. В съответствие с член 17 Европол препраща на националните звена всяка информация, която ги засяга.

5.   Информация, включително лични данни, от частни лица, може да бъде обработвана от Европол само ако е получена чрез националното звено съгласно националното законодателство или чрез точката за контакт на трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество съгласно член 23. Ако Европол получи информация, включително лични данни, от частно лице, пребиваващо в трета държава, с която Европол няма сключено споразумение за сътрудничество, Европол може само я препрати до заинтересованата държава-членка или трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество в съответствие с член 23. Европол не може да се свързва пряко с частни лица с цел извличане на информация.

6.   Личните данни, предадени или извлечени от Европол съгласно параграф 3, буква в) от настоящия член, могат да бъдат обработвани само с цел включването им в информационната система на Европол, посочена в член 11, и аналитичните работни досиета, посочени в член 14, или други системи за обработка на лични данни, създадени в съответствие с член 10, параграфи 2 и 3, при условие че тези данни са свързани с други данни, вече въведени в една от горепосочените системи, или тези данни са свързани с предишно търсене на национално звено в една от горепосочените системи.

Отговорността за обработени от Европол данни, които са били предадени съгласно условията, предвидени в параграф 3, букви б) и в) и параграф 4 от настоящия член, както и за информацията, предадена чрез точката за контакт на трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество съгласно член 23, се носи от Европол в съответствие с член 29, параграф 1, буква б).

7.   Директорът представя на управителния съвет пълен доклад за прилагането на настоящия член две години след датата, от която се прилага настоящото решение. По съвет от страна на съвместния надзорен орган или по собствена инициатива управителният съвет може да приеме всяка подходяща според него мярка съгласно член 37, параграф 9, буква б).

Член 26

Правила за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол

1.   Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, след консултация с Европейския парламент:

а)

определя списък на третите държави и организации, посочени в член 23, параграф 1, с които Европол сключва споразумения. Този списък се изготвя от управителния съвет и се преразглежда при необходимост; и

б)

приема правилата за прилагане, определящи отношенията на Европол с образуванията, посочени в член 22, параграф 1 и член 23, параграф 1, включително обмена на лични данни и класифицирана информация. Правилата за прилагане се изготвят от управителния съвет, който предварително е получил становището на съвместния надзорен орган.

2.   Управителният съвет определя и преразглежда, когато е необходимо, списък на частноправните субекти, с които Европол може да сключва меморандуми за разбирателство съгласно член 25, параграф 3, буква в), подточка ii), както и да приема правила, определящи съдържанието и процедурата при сключване на такива меморандуми за разбирателство, след получаване на становището на съвместния надзорен орган.

ГЛАВА V

ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Член 27

Стандарт за защита на данните

Без да се засягат конкретни разпоредби на настоящото решение, Европол взема предвид принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. Европол съблюдава тези принципи при обработката на лични данни, включително по отношение на автоматизираните и неавтоматизираните данни, съхранявани под формата на досиета с данни, особено всеки структуриран комплект лични данни, достъпни в съответствие със специфични критерии.

Член 28

Отговорник по защита на данните

1.   По предложение на директора управителният съвет назначава за отговорник по защита на данните лице, което е служител на Европол. Този служител действа независимо при изпълнение на своите задължения.

2.   Отговорникът по защита на данните има по-специално следните задачи:

а)

да гарантира по независим начин законосъобразността и спазването на разпоредбите на настоящото решение относно обработката на лични данни, включително обработката на лични данни на служителите на Европол;

б)

да гарантира, че в съответствие с настоящото решение за предаването и получаването на лични данни се държи писмен отчет;

в)

да направи необходимото субектите на данните да бъдат информирани по тяхно искане за правата си съгласно настоящото решение;

г)

да сътрудничи със служителите на Европол, отговарящи за процедурите, обучението и консултациите относно обработката на данни;

д)

да сътрудничи със съвместния надзорен орган;

е)

да подготвя годишен доклад и да го представя на управителния съвет и съвместния надзорен орган.

3.   При изпълнението на своите задачи отговорникът по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Европол, и до всички помещения на Европол.

4.   Ако отговорникът по защита на данните сметне, че не са спазени разпоредбите на настоящото решение, засягащи обработката на лични данни, той информира директора, като изисква от него да поправи това неспазване в определен срок.

Ако директорът не поправи неспазването на обработката в определения срок, отговорникът по защита на данните информира управителния съвет и договаря с него определен срок за отговор.

Ако управителният съвет не поправи неспазването на изискванията за обработката в определения срок, отговорникът по защита на данните отнася въпроса към съвместния надзорен орган.

5.   Управителният съвет приема допълнителни правила за прилагане по отношение на отговорника по защита на данните. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до подбора и освобождаването от длъжност, задачите, задълженията, правомощията и гаранциите за независимост на отговорника по защита на данните.

Член 29

Отговорност в работата по защита на данните

1.   Отговорността за данните, които се обработват в Европол, по-специално по отношение на законосъобразността на тяхното събиране, предаването им на Европол и въвеждането им, както и на тяхната точност и актуалност и проверката на сроковете за съхранение, се носи от:

а)

държавата-членка, която е въвела или по друг начин е съобщила данните;

б)

Европол по отношение на данните, съобщени на Европол от трети страни, включително данните, съобщени от частни лица в съответствие с член 25, параграф 3, букви б) и в) и параграф 4, както и данните, съобщени чрез точката за контакт на трета държава, с която Европол има подписано споразумение за сътрудничество съгласно член 23, или които произтичат от анализи, извършени от Европол.

2.   Отговорността за защита на данните, които са предадени на Европол, но още не са въведени в досиетата с данни на Европол, продължава да се носи от страната, предала данните. Въпреки това Европол носи отговорност за гарантиране на сигурността на данните в съответствие с член 35, параграф 2 дотолкова, че до въвеждането на тези данни в досие с данни те могат да бъдат достъпни единствено за упълномощени служители на Европол с цел да се определи дали могат да бъдат обработвани в Европол или от упълномощени служители на страната, предоставила данните. Ако след извършване на оценка Европол има основание да смята, че предоставените данни са неточни или вече не са актуални, той информира за това страната, която е предоставила данните.

3.   Освен това съгласно други разпоредби на настоящото решение Европол отговаря за всички обработвани от него данни.

4.   Ако Европол има доказателства, че данни, въведени в някоя от неговите системи, посочени в глава II, са фактически неточни или се съхраняват незаконно, той съответно информира за това държавата-членка или друга имаща отношение страна.

5.   Европол съхранява данните по такъв начин, че да може да се установи коя държава-членка или трета страна е предала данните и дали те са резултат от анализ на Европол.

Член 30

Право на достъп на физически лица

1.   Всяко лице има право през разумни интервали от време да получава информация, дали Европол обработва свързани с него лични данни, да получава съобщения за такива данни в разбираема форма или да иска проверка на такива данни във всички случаи съгласно изложените в настоящия член условия.

2.   Всяко лице, желаещо да упражни правата си съгласно настоящия член, може за тази цел да отправи искане, което не налага прекомерни разходи, в държава-членка по свой избор към определения за тази цел орган в същата държава-членка. Органът препраща искането до Европол незабавно и при всички случаи в рамките на един месец от получаването му.

3.   Европол дава отговор на искането, без да го бави неоснователно и при всички случаи в рамките на три месеца от получаването му от Европол в съответствие с настоящия член.

4.   Европол се консултира с компетентните органи на заинтересованите държави-членки, преди да вземе решение относно своя отговор на искане по параграф 1. Решението за достъп до данни зависи от тясното сътрудничество между Европол и държавите-членки, пряко засегнати от съобщаването на тези данни. В случай че държава-членка възразява срещу предложения отговор на Европол, тя уведомява Европол за основанията си.

5.   Предоставянето на информация в отговор на искане по параграф 1 се отказва, ако този отказ е необходим поради следните причини:

а)

да се даде възможност на Европол да изпълни надлежно задълженията си;

б)

да се защитят сигурността и общественият ред в държавите-членки или да се предотврати престъпление;

в)

да се гарантира, че няма да бъде застрашено някое национално разследване;

г)

да се защитят правата и свободите на трети страни.

Когато се прави оценка на приложимостта на дадено изключение, се вземат предвид интересите на засегнатото лице.

6.   Ако предоставянето на информация в отговор на искане по параграф 1 бъде отказано, Европол уведомява засегнатото лице, че е извършил проверки, без да дава информация, която би могла да разкрие на лицето дали отнасящи се до него лични данни се обработват от Европол.

7.   Всяко лице има право през разумни интервали от време да иска от съвместния надзорен орган да провери дали начинът на събиране, съхраняване, обработка и използване на неговите лични данни от страна на Европол е в съответствие с разпоредбите на настоящото решение относно обработката на лични данни. Съвместният надзорен орган уведомява засегнатото лице, че е извършил проверки, без да дава информация, която би могла да разкрие на лицето дали отнасящи се до него лични данни се обработват от Европол.

Член 31

Право на субекта на данните на поправяне и заличаване на данни

1.   Всяко лице има право да поиска Европол да поправи или заличи неточни данни, които го засягат. Ако се окаже, въз основа на упражняването на това право или по друг начин, че данни, с които Европол разполага и които са му съобщени от трети страни или са резултат от негови собствени анализи, са неточни или че тяхното въвеждане или съхраняване е в нарушение на настоящото решение, Европол поправя или заличава тези данни.

2.   Ако данните, които са неточни или са обработени в нарушение на настоящото решение, са предадени на Европол пряко от държави-членки, съответните държави-членки поправят или заличават тези данни в сътрудничество с Европол.

3.   Ако неточните данни са предадени чрез друго подходящо средство или ако грешките в данните, които са предоставени от държави-членки, се дължат на грешно предаване или са били предадени в нарушение на разпоредбите на настоящото решение, или са в резултат на тяхното неправилно въвеждане, завеждане или съхраняване или на нарушение на разпоредбите на настоящото решение от Европол, Европол поправя или заличава данните в сътрудничество със заинтересованите държави-членки.

4.   В случаите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, държавите-членки или третите страни, които са получили данните, се уведомяват незабавно. Държавите-членки, които са получатели, и третите страни също поправят или заличават тези данни. Когато заличаването е невъзможно, данните се блокират, за да се предотврати бъдеща обработка.

5.   Европол информира субекта на данни, отправил искането, в писмен вид и без необосновано забавяне и при всички случаи в тримесечен срок, че отнасящите се до него данни са поправени или заличени.

Член 32

Обжалване

1.   В своя отговор на искане за проверка, на искане за достъп до данни или на искане за поправяне и заличаване на данни Европол информира субекта на данни, отправил искането, че той може да обжалва решението пред съвместния надзорен орган, ако не е удовлетворен от това решение. Субектът на данни може също така да отнесе въпроса до съвместния надзорен орган и ако не е получил отговор на искането си в сроковете, определени в членове 30 или 31.

2.   Ако субектът на данни, отправил искането, подаде жалба пред съвместния надзорен орган, жалбата се разглежда от този орган.

3.   Когато жалбата се отнася до решение съгласно член 30 или 31, съвместният надзорен орган се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата-членка, която е източник на данните, или с пряко заинтересованата държава-членка. Решението на съвместния надзорен орган, което може да включва отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или с компетентния съдебен орган.

4.   Когато обжалването е свързано с достъп до данни, въведени от Европол в информационната система на Европол, с достъп до данни, съхранявани в аналитичните работни досиета, или с достъп до друга система, създадена от Европол за обработка на лични данни съгласно член 10, и при настоятелни възражения от Европол, съвместният надзорен орган може да отхвърли тези възражения само с мнозинство от две трети от своите членове, след като е изслушал Европол и държавата-членка или държавите-членки, както е посочено в член 30, параграф 4. Ако няма такова мнозинство, съвместният надзорен орган уведомява за отказа субекта на данни, отправил искането, без да дава информация, която би могла да разкрие съществуването на лични данни за този субект.

5.   Когато обжалването е свързано с проверката на данни, въведени в информационната система на Европол от държава-членка, или на данни, съхранявани в аналитичните работни досиета или в друга система, създадена от Европол за обработката на лични данни в съответствие с член 10, съвместният надзорен орган гарантира правилното извършване на необходимите проверки в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата-членка, която е въвела данните. Съвместният надзорен орган уведомява субекта на данни, отправил искането, че е извършил проверките, без да дава информация, която би могла да разкрие съществуването на лични данни за този субект.

6.   Когато обжалването е свързано с проверката на данни, въведени от Европол в информационната система на Европол, или на данни, съхранявани в аналитичните работни досиета или в друга система, създадена от Европол за обработката на лични данни в съответствие с член 10, съвместният надзорен орган гарантира правилното извършване на необходимите проверки от Европол. Съвместният надзорен орган уведомява субекта на данни, отправил искането, че е извършил проверките, без да дава информация, която би могла да разкрие съществуването на лични данни за този субект.

Член 33

Национален надзорен орган

1.   Всяка държава-членка определя национален надзорен орган, чиято задача е да извършва независим контрол съгласно съответното национално право върху допустимостта на въвеждането, извличането и съобщаването на Европол на лични данни от съответната държава-членка, както и да преценява дали това въвеждане, извличане или съобщаване не нарушава правата на субекта на данните. За тази цел надзорният орган има достъп в работните помещения на националното звено и на служителите за връзка до данните, които са въведени от държавата-членка в информационната система на Европол или в друга система, създадена от Европол за обработка на лични данни съгласно член 10, съгласно съответните национални процедури.

За целите на упражняването на своята надзорна функция националните надзорни органи имат достъп до служебните помещения и документите на съответните им служители за връзка в Европол.

Освен това националните надзорни органи следят съгласно съответните национални процедури дейностите на националните звена и на служителите за връзка, доколкото тези дейности имат отношение към защитата на личните данни. Те постоянно информират съвместния надзорен орган за всички действия, които предприемат по отношение на Европол.

2.   Всяко лице има правото да изиска от националния надзорен орган да гарантира, че въвеждането или съобщаването на Европол на данни, които го засягат под каквато и да е форма, и консултирането с данните от заинтересованата държава-членка са законосъобразни.

Това право се упражнява в съответствие с националното право на държавата-членка, в която е отправено искането.

Член 34

Съвместен надзорен орган

1.   Създава се независим съвместен надзорен орган, който да извършва в съответствие с настоящото решение преглед на дейностите на Европол, за да гарантира, че правата на лицата не се нарушават при съхраняването, обработката и използването на данните, с които разполага Европол. Освен това съвместният надзорен орган извършва контрол върху допустимостта на предаване на данните, постъпващи от Европол. Съвместният надзорен орган се състои от най-много двама членове или представители на всеки от независимите национални надзорни органи, когато е уместно, подпомагани от заместници, които притежават необходимите способности и се назначават от всяка държава-членка за срок от пет години. Всяка делегация има право на един глас.

Съвместният надзорен орган избира председател измежду своите членове.

При изпълнението на своите задължения членовете на съвместния надзорен орган не получават указания от друг орган.

2.   Европол подпомага съвместния надзорен орган при изпълнението на неговите задачи. В това си качество Европол по-специално:

а)

предоставя исканата от съвместния надзорен орган информация, предоставя му достъп до всички документи и досиета на хартиен носител, както и достъп до данните, съхранявани в неговите досиета с данни;

б)

предоставя на съвместния надзорен орган свободен достъп до всички свои помещения по всяко време;

в)

изпълнява решенията на съвместния надзорен орган, взети по повод на направени обжалвания.

3.   Съвместният надзорен орган е компетентен да разглежда въпроси, свързани с прилагането и тълкуването на дейността на Европол по отношение на обработката и използването на лични данни, да разглежда въпроси, свързани с независимо извършени проверки от националните надзорни органи на държавите-членки или с упражняване на правото на достъп, както и да изготвя хармонизирани предложения за общи решения на съществуващи въпроси.

4.   Ако съвместният надзорен орган установи нарушения на разпоредбите на настоящото решение при съхраняването, обработката или използването на лични данни, той подава всички жалби, които сметне за необходими, до директора, и иска от него отговор в определен срок. Директорът редовно информира управителния съвет за цялата процедура. Ако съвместният надзорен орган не е удовлетворен от отговора, даден от директора на неговото искане, той отнася въпроса до управителния съвет.

5.   За изпълнението на своите задачи и за да допринесе за подобряване на съгласуваността при прилагане на правилата и процедурите за обработка на данни, съвместният надзорен орган си сътрудничи при необходимост с други надзорни органи.

6.   Съвместният надзорен орган изготвя редовно отчети за дейността си. Тези отчети се изпращат на Европейския парламент и на Съвета. Управителният съвет има възможност да прави бележки, които се прилагат към отчетите.

Съвместният надзорен орган решава дали да публикува отчета за дейността си и ако реши да направи това, определя как да бъде публикуван.

7.   Съвместният надзорен орган приема процедурния си правилник с мнозинство от две трети от членовете си и го представя на Съвета за одобрение. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

8.   Съвместният надзорен орган създава вътрешен комтет, състоящ се от по един квалифициран представител с право на глас от всяка държава-членка. Комитетът има за задача да разглежда жалбите, предвидени в член 32, с всички подходящи средства. Ако страните поискат, те могат да бъдат изслушани от комитета, включително в присъствието на техни съветници. Решенията, взети в този контекст, са окончателни по отношение на всички заинтересовани страни.

9.   Съвместният надзорен орган може също така да създаде един или повече други комитети, освен посочения в параграф 8.

10.   Със съвместния надзорен орган се провежда консултация относно частта от бюджета на Европол, която го засяга. Неговото становище се прилага към съответния проект за бюджет.

11.   Съвместният надзорен орган се подпомага от секретариат, чиито задачи са определени в процедурния правилник.

Член 35

Сигурност на данните

1.   Европол взема необходимите технически и организационни мерки за гарантиране на изпълнението на настоящото решение. Мерките се смятат за необходими, когато необходимото усилие е пропорционално на преследваната от тях цел по отношение на защитата.

2.   По отношение на автоматизираната обработка на данни в Европол всяка държава-членка и Европол прилагат мерки, които имат за цел:

а)

да отказват достъп на неупълномощени лица до оборудването за обработка на данни, което се използва за обработка на лични данни (контрол върху достъпа до оборудване);

б)

да предотвратяват неупълномощено четене, копиране, променяне или отстраняване на носители на данни (контрол върху носителите на данни);

в)

да предотвратяват неупълномощено въвеждане на данни и неупълномощена проверка, промяна или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол върху съхраняването);

г)

да предотвратяват използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неупълномощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол върху ползвателите);

д)

да гарантират, че лицата, упълномощени да използват автоматизирана система за обработка на данни, имат достъп само до данните, обхванати от разрешението им за достъп (контрол върху достъпа до данни);

е)

да гарантират, че е възможно да се провери и установи на кои органи може да се изпращат или да са били изпратени лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни (контрол върху комуникацията);

ж)

да гарантират, че е възможно да се провери и установи какви лични данни са въведени в автоматизираните системи за данни или за обработка и кога и от кого са въведени (контрол върху въвеждането на данни);

з)

да предотвратяват неупълномощено четене, копиране, променяне или заличаване на лични данни при предаване на лични данни или при транспортиране на носители на данни (контрол върху транспортирането);

и)

да гарантират, че в случай на прекъсване инсталираните системи могат да бъдат възстановени незабавно (възстановяване);

й)

да гарантират, че системата функционира без грешки, че за поява на грешки във функционирането веднага се докладва (надеждност) и че съхраняваните данни не могат да бъдат повредени заради неправилно функциониране на системата (ненарушимост).

ГЛАВА VI

ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 36

Органи на Европол

Органите на Европол са:

а)

управителен съвет;

б)

директор.

Член 37

Управителен съвет

1.   Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава-членка и един представител на Комисията. Всеки член на управителния съвет има право на един глас. Всеки член на управителния съвет може да бъде представляван от заместник; в отсъствието на пълноправния член заместникът може да упражнява неговото право на глас.

2.   Председателят и заместник-председателят на управителния съвет се избират от и измежду групата от три държави-членки, които съвместно са изготвили осемнадесетмесечната програма на Съвета. Те действат по време на осемнадесетмесечния период, който съответства на тази програма на Съвета. През този период председателят не действа вече в качеството си на представител на своята държава-членка в управителния съвет. Заместник-председателят замества служебно председателя, в случай че той не е в състояние да изпълнява функциите си.

3.   Председателят носи отговорност за ефективното функциониране на управителния съвет в рамките на целите, посочени в параграф 9, като гарантира, че се обръща специално внимание на стратегическите въпроси и принципните задачи на Европол, посочени в член 5, параграф 1.

4.   Председателят се подпомага от секретариата на управителния съвет. По-специално секретариатът:

а)

е тясно и постоянно ангажиран с организацията, координацията и осигуряването на съгласуваност в работата на управителния съвет. Под ръководството и насоките на председателя той подпомага последния в намирането на решения;

б)

предоставя на управителния съвет необходимата административна подкрепа за изпълнението на неговите задължения.

5.   Директорът участва в заседанията на управителния съвет без право на глас.

6.   Членовете на управителния съвет или техните заместници и директорът могат да бъдат придружавани от експерти.

7.   Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно.

8.   Управителният съвет действа с мнозинство от две трети от членовете си, освен ако в настоящото решение не е предвидено друго.

9.   Управителният съвет:

а)

приема стратегия за Европол, която включва критерии за оценка дали заложените цели са постигнати;

б)

наблюдава работата на директора, включително изпълнението на решенията на управителния съвет;

в)

взема всички решения и мерки за изпълнение в съответствие с разпоредбите на настоящото решение;

г)

приема правилата за прилагане, приложими към служителите на Европол, по предложение на директора и след съгласуване с Комисията;

д)

приема финансовия правилник и след консултации с Комисията назначава счетоводител в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (13);

е)

създава функция за вътрешен одит и назначава изпълнителите ѝ, които са служители на Европол. Управителният съвет приема допълнителни правила за прилагане по отношение на функцията за вътрешен одит. Правилата за прилагане се отнасят по-специално до подбора и освобождаването от длъжност, задачите, задълженията, правомощията и гаранциите за независимост на функцията. Функцията за вътрешен одит се отчита единствено пред управителния съвет и има достъп до цялата документация, необходима за изпълняване на нейните функции;

ж)

приема списък с най-малко трима кандидати за постовете директор и заместник-директори, който се представя на Съвета;

з)

отговаря за всякакви други задачи, възложени му от Съвета, в частност относно разпоредбите за прилагане на настоящото решение;

и)

създава свой процедурен правилник, в който са включени разпоредби, осигуряващи независимостта на секретариата.

10.   Управителният съвет ежегодно приема:

а)

проект на разчет за приходите и разходите, включително щатното разписание, който се представя на Комисията, както и окончателен бюджет;

б)

работна програма за бъдещите дейности на Европол, която отчита оперативните изисквания на държавите-членки и последиците за Европол по отношение на бюджета и на щата, след като Комисията представи своето становище;

в)

общ доклад за дейността на Европол през предходната година, включително за постигнатите резултати по определените от Съвета приоритети.

Тези документи се предават на Съвета за одобрение. Съветът ги изпраща на Европейския парламент за информация.

11.   В четиригодишен срок от датата на прилагане на настоящото решение и на всеки четири години след това управителният съвет възлага независима външна оценка на прилагането на настоящото решение, както и на дейностите, извършвани от Европол.

За тази цел управителният съвет изготвя специфичен мандат.

Докладът за оценката се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

12.   Управителният съвет може да вземе решение за създаването на работни групи. Правилата за създаването и функционирането на работните групи са посочени в процедурния правилник.

13.   Управителният съвет упражнява правомощията по член 39, параграф 3 по отношение на директора, без да се засяга член 38, параграфи 1 и 7.

Член 38

Директор

1.   Европол се оглавява от директор, който се назначава с квалифицирано мнозинство от Съвета въз основа на представен от управителния съвет списък с най-малко трима кандидати за срок от четири години. По предложение на управителния съвет, който е направил оценка на работата на директора, Съветът може веднъж да удължи мандата на директора за не повече от четири години.

2.   Директорът се подпомага от трима заместник-директори, назначени за период от четири години, който може да бъде подновен веднъж в съответствие с процедурата по параграф 1. Техните задачи се определят по-подробно от директора.

3.   Управителният съвет установява правила за подбора на кандидати за постовете директор и заместник-директор, включително за удължаването на мандата им. Преди влизането им в сила тези правила се одобряват от Съвета с квалифицирано мнозинство.

4.   Директорът отговаря за:

а)

изпълнението на задачите, които са възложени на Европол;

б)

ежедневното управление;

в)

упражняването на посочените в член 39, параграф 3 правомощия по отношение на служителите и заместник-директорите, без да се засягат параграфи 2 и 7 от настоящия член;

г)

подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет и отговор на отправени от управителния съвет искания;

д)

подпомагането на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията му;

е)

изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите, включително щатното разписание, и проект за работна програма;

ж)

изготвянето на доклада, посочен в член 37, параграф 10, буква в);

з)

изпълнението на бюджета на Европол;

и)

редовното информиране на управителния съвет за изпълнението на приоритетите, определени от Съвета, както и за външните отношения на Европол;

й)

създаването и прилагането, в сътрудничество с управителния съвет, на ефективна и ефикасна процедура за контрол и оценка на работата на Европол по отношение на постигането на зададените цели. Директорът докладва редовно пред управителния съвет за резултатите от този контрол;

к)

изпълнението на всички други задачи, които са възложени на директора с настоящото решение.

5.   Директорът отчита пред управителния съвет изпълнението на своите задължения.

6.   Директорът е законният представител на Европол.

7.   Директорът и заместник-директорите могат да бъдат освободени от длъжност с решение на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство, след получаване на становището на управителния съвет. Управителният съвет установява правилата, които се прилагат в такива случаи. Преди влизането им в сила тези правила се одобряват от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство.

Член 39

Служители

1.   Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (наричани по-долу „Правилника за длъжностните лица“ и „Условията за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (14), и правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за целите на прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа, се прилагат по отношение на директора, заместник-директорите и служителите на Европол, наети на работа след датата на прилагане на настоящото решение.

2.   За целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа Европол е агенция по смисъла на член 1а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

3.   Правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица, както и на органа, упълномощен да сключва договори съгласно Условията за работа на другите служители, се упражняват от Европол по отношение на неговите служители и на директора в съответствие с разпоредбите на член 37, параграф 13 и член 38, параграф 4, буква в) от настоящото решение.

4.   Персоналът на Европол се състои от временни служители и договорно наети служители. Управителният съвет на Европол одобрява на ежегоден принцип безсрочните договори, които директорът на Европол възнамерява да подпише. Управителният съвет решава кои временни длъжности, предвидени в щатното разписание, могат да бъдат заемани единствено от служители на компетентните органи на държавите-членки. Назначените на такива длъжности служители са временни служители съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители и могат да бъдат наети на срочен договор, подновяем веднъж за определен срок.

5.   Държавите-членки могат да командироват в Европол национални експерти. За тази цел управителният съвет приема необходимите договорености за прилагане.

6.   Европол прилага принципите на Регламент (ЕО) № 45/2001 при обработката на лични данни, свързани със служители на Европол.

ГЛАВА VII

ПОВЕРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Член 40

Поверителност

1.   Европол и държавите-членки предприемат подходящи мерки за защита на информацията, която е предмет на изискванията за поверителност и която е получена от или обменена с Европол въз основа на настоящото решение. За тази цел Съветът, след консултация с Европейския парламент, приема с квалифицирано мнозинство необходимите правила за поверителност, изготвени от управителния съвет. Тези правила включват разпоредби за случаите, в които Европол може да обменя с трети страни информация, която е предмет на изискванията за поверителност.

2.   Когато Европол възнамерява да възложи на лица дейност, която е свързана с поверителна информация, държавите-членки се ангажират да организират, по искане на директора, извършване на проверка за допускане до работа с поверителна информация на техните собствени граждани в съответствие с националните им разпоредби и да си оказват взаимопомощ за тази цел. Съответният орган съгласно националните разпоредби информира Европол само за резултатите от проверката за допускане до работа с поверителна информация. Тези резултати са задължителни за Европол.

3.   Всяка държава-членка и Европол могат да възлагат обработката на данни в Европол само на тези лица, които са преминали през специално обучение и през проверка за допускане до работа с поверителна информация. Управителният съвет приема правила за проверка за допускане до работа с поверителна информация на служителите на Европол. Директорът редовно информира управителния съвет за състоянието на проверката за допускане до работа с поверителна информация на служителите на Европол.

Член 41

Задължение за дискретност и поверителност

1.   Членовете на управителния съвет, директорът, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка се въздържат от всякакви действия и изразяване на мнения, които могат да навредят на Европол или да засегнат неговите дейности.

2.   Членовете на управителния съвет, директорът, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка, както и всички други лица, които имат специално задължение за дискретност или поверителност, се задължават да не разкриват никакви факти или информация, които са им станали известни при изпълнението на техните задължения или при упражняването на тяхната дейност, на неупълномощени лица или на обществеността. Това не се отнася за факти или информация, които са твърде незначителни, за да изискват поверителност. Задължението за дискретност и поверителност е валидно дори след напускане на длъжността или работата, или след прекратяване на дейностите. Европол уведомява за особеното задължение, посочено в първото изречение, като предупреждава за правните последици от всякакви нарушения. За това уведомяване се съставя писмен протокол.

3.   Членовете на управителния съвет, директорът, заместник-директорите, служителите на Европол и служителите за връзка, както и други лица, които са поели задължението по параграф 2, не могат да дават показания в съда или извън съда или да правят изявления относно факти или информация, които са им станали известни при изпълнението на техните задължения или при упражняването на техните дейности, без това да бъде съобщено на директора, а когато става въпрос за самия директор — на управителния съвет.

Управителният съвет или директорът, в зависимост от случая, се обръщат към съдебния орган или друг компетентен орган с оглед да се вземат необходимите мерки съгласно националното законодателство, приложимо за органа, към който са се обърнали.

Тези мерки може да предвиждат адаптиране на процедурите за даване на показания, за да се гарантира поверителността на информацията, или, при условие че съответното национално законодателство позволява това — отказ да бъде съобщавана информация за данни, когато това е от първостепенно значение за защита на интересите на Европол или на държава-членка.

Когато законодателството на държава-членка предвижда право на отказ за даване на свидетелски показания, лицата, посочени в параграф 2, от които е поискано да дадат показания, се нуждаят от разрешение за това. Разрешението се предоставя от директора, а що се отнася до показания, давани от директора — от управителния съвет. Когато от служител за връзка се иска да даде показания във връзка с информация, която той получава от Европол, разрешение за това се дава след получаване на съгласие от държавата-членка, която отговаря за този служител. Задължението за искане на разрешение за даване на показания е валидно дори след напускане на длъжността или работата, или след прекратяване на дейностите.

Освен това, ако съществува възможност показанията да обхванат информация и знания, които държава-членка е съобщила на Европол или които ясно се отнасят до нея, преди да бъде дадено разрешение, се иска позицията на тази държава-членка относно показанията.

Разрешение да се дадат показания може да бъде отказано само когато това е необходимо за защита на първостепенните интереси на Европол или на една или повече държави-членки, които се нуждаят от защита.

4.   Всяка държава-членка разглежда нарушението на задължението за дискретност или поверителност по параграфи 2 и 3 като нарушение на задълженията, които са наложени от нейното законодателство по отношение на служебните или професионални тайни или от разпоредбите за защита на класифицирани материали.

Тя гарантира, че съответните правила и разпоредби се отнасят също за нейните собствени служители, които имат контакт с Европол в хода на своята работа.

ГЛАВА VIII

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО БЮДЖЕТА

Член 42

Бюджет

1.   Без да се засягат други видове приходи, приходите на Европол се състоят от субсидия от Общността, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Комисия“), считано от датата на прилагане на настоящото решение. Финансирането на Европол подлежи на одобрение от Европейския парламент и от Съвета (наричани по-долу „бюджетен орган“) съгласно предвиденото в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (15).

2.   Разходите на Европол включват разходи за персонал, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.   Директорът изготвя проект на разчет за приходите и разходите на Европол за следващата финансова година и го изпраща на управителния съвет заедно с проекта за щатно разписание. Проектът за щатно разписание включва постоянните или временните постове и командированите национални експерти и посочва броя, степента и категорията на служителите, работещи в Европол през съответната финансова година.

4.   Приходите и разходите се изравняват.

5.   Управителният съвет приема проект на разчет за приходите и разходите, в това число проекта за щатно разписание и съпътстващата го предварителна работна програма, и ги изпраща на Комисията до 31 март всяка година. Ако Комисията има възражения относно проекта на разчет, тя информира за това управителния съвет в срок от тридесет дни от датата на получаването му.

6.   Комисията изпраща разчета на бюджетния орган заедно с предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз.

7.   Въз основа на разчета Комисията вписва в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз, който представя на бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора за създаване на Европейската общност, разчетите, които смята за необходими за щатното разписание и за размера на субсидията и които са за сметка на този бюджет.

8.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидия за Европол и щатното разписание, когато приема общия бюджет на Европейския съюз.

9.   Управителният съвет приема бюджета на Европол и щатното разписание. Те стават окончателни след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е целесъобразно, те се коригират чрез приемане на преработен бюджет.

10.   Всяко изменение на бюджета, включително на щатното разписание, следва процедурата, изложена в параграфи 5—9.

11.   Управителният съвет уведомява бюджетния орган във възможно най-кратък срок за намерението си да осъществи проекти, които могат да имат значителни последици за финансирането на неговия бюджет, по-специално проекти, свързани със собственост, например за наемане или закупуване на сгради. Той информира Комисията за това. Когато клон на бюджетния орган е уведомил за намерението си да предостави становище, той изпраща становището си до управителния съвет в срок до шест седмици от датата на уведомяване на бюджетния орган за проекта.

Член 43

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Директорът изпълнява бюджета на Европол.

2.   Най-късно до 28 февруари след приключване на всяка бюджетна година счетоводителят на Европол предава на счетоводителя на Комисията междинния счетоводен отчет, към който е приложен доклад за бюджетното и финансово управление за тази бюджетна година. Счетоводителят на Комисията консолидира междинните счетоводни отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (16).

3.   Най-късно до 31 март след приключването на всяка бюджетна година счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинния счетоводен отчет на Европол, към който е приложен доклад за бюджетното и финансово управление за тази бюджетна година. Докладът за бюджетното и финансово управление за тази бюджетна година се изпраща също на Европейския парламент и на Съвета.

4.   При получаване на забележките на Сметната палата относно междинния счетоводен отчет на Европол съгласно член 129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 директорът изготвя окончателния счетоводен отчет на Европол на своя собствена отговорност и го изпраща за становище на управителния съвет.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателния счетоводен отчет на Европол.

6.   Най-късно до 30 юни след приключването на всяка бюджетна година директорът изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата, окончателния счетоводен отчет, към който е приложено становището на управителния съвет.

7.   Окончателният счетоводен отчет се публикува.

8.   Най-късно до 30 септември директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки. Той също така изпраща копие от този отговор на управителния съвет.

9.   Директорът предоставя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпрепятственото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната бюджетна година, както е установено в член 146, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

10.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност директора по отношение на изпълнението на бюджета за година n преди 30 април на година n + 2.

Член 44

Финансов регламент

Финансовият регламент, приложим за Европол, се приема от управителния съвет след консултация с Комисията. Той не може да нарушава Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако това не е специално необходимо за функционирането на Европол. За приемане на правила, които представляват дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, се изисква предварителното съгласие на Комисията. Бюджетният орган се уведомява за тези дерогации.

ГЛАВА IX

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45

Правила относно достъпа до документи на Европол

По предложение на директора и не по-късно от шест месеца след датата на прилагане на настоящото решение управителният съвет приема правила относно достъпа до документи на Европол, като взема предвид принципите и ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (17).

Член 46

Класифицирана информация на ЕС

Европол прилага принципите за сигурност и минималните стандарти, заложени в Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (18) във връзка с класифицирана информация на ЕС.

Член 47

Езици

1.   За Европол се прилага Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (19).

2.   Управителният съвет взема единодушно решенията относно вътрешния езиков режим на Европол.

3.   Преводите, които са необходими за работата на Европол, се осигуряват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (20).

Член 48

Уведомяване на Европейския парламент

Председателството на Съвета, председателят на управителния съвет и директорът се явяват в Европейския парламент по негово искане с цел обсъждане на въпроси, свързани с Европол, като се отчитат задълженията за дискретност и поверителност.

Член 49

Борба с измамите

За Европол се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (21). По предложение на директора и не по-късно от шест месеца след датата на прилагане на настоящото решение управителният съвет приема необходимите мерки за прилагане, които могат да изключат оперативни данни от обхвата на разследванията на OLAF.

Член 50

Споразумение за седалището

Необходимите договорености относно установяването на Европол в държавата, в която ще бъде неговото седалище, и относно улесненията, които ще предоставя тази държава, както и специалните правила в държавата на седалището на Европол, приложими към директора, членовете на управителния съвет, заместник-директорите и служителите на Европол и членовете на техните семейства, се уреждат в споразумение за седалището между Европол и Кралство Нидерландия, което се сключва след одобрение от управителния съвет.

Член 51

Привилегии и имунитети

1.   Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности и специален регламент, който предстои да бъде приет съгласно член 16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, се прилагат по отношение на директора и заместник-директорите на Европол и спрямо служителите на Европол.

2.   За Европол се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.

3.   Кралство Нидерландия и другите държави-членки се съгласяват, че служителите за връзка, които са командировани от другите държави-членки, както и членовете на техните семейства, се ползват с тези привилегии и имунитети, които са необходими за правилното изпълнение на задачите на служителите за връзка в Европол.

Член 52

Отговорност за неупълномощена или неправилна обработка на данни

1.   Всяка държава-членка отговаря в съответствие с националното си законодателство за щетите, причинени на физическо лице в резултат на правни или фактически грешки в данните, съхранявани или обработвани в Европол. Само държавата-членка, в която е възникнало предизвикалото щета събитие, е обект на действие за получаване на обезщетение от пострадалото лице, което отправя иск към компетентния съд съгласно националното законодателство на съответната държава-членка. Никоя държава-членка не може — за да избегне своята отговорност спрямо пострадалото лице съгласно националното си законодателство — да твърди, че друга държава-членка или Европол са предали неточни данни.

2.   Ако правните или фактически грешки, посочени в параграф 1, са станали в резултат на грешно предадени данни или на неспазване на задълженията, определени в настоящото решение, от страна на една или повече държави-членки или в резултат на неупълномощено или неправилно съхраняване или обработка от Европол, Европол или другата държава-членка са задължени при поискване да възстановят на пострадалото лице заплатените като обезщетение суми съгласно параграф 1, освен ако данните са били използвани от държавата-членка, на чиято територия е била причинена щетата, в нарушение на настоящото решение.

3.   Всеки спор между държавата-членка, която е изплатила обезщетението съгласно параграф 1, и Европол или друга държава-членка за принципа или за сумата за възстановяване се отнася до управителния съвет, който урежда спора с мнозинство от две трети от членовете си.

Член 53

Друга отговорност

1.   Договорната отговорност на Европол се регламентира от приложимото към съответния договор законодателство.

2.   При извъндоговорна отговорност Европол има задължението, независимо от отговорността по член 52, да компенсира щетите, които са причинени по вина на неговите органи или на неговите служители при изпълнение на техните задължения, доколкото това може да им бъде вменено и независимо от различните процедури за предявяване на иск за щети, които съществуват съгласно законодателството на държавите-членки.

3.   Пострадалото лице има право да поиска Европол да се въздържи или да прекрати всякакво действие.

4.   Националните съдилища на държавите-членки, които са компетентни да разглеждат спорове, включващи отговорност на Европол, както е посочено в настоящия член, се определят с позоваване на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (22).

Член 54

Отговорност по отношение на участието на Европол в съвместни екипи за разследване

1.   Държавата-членка, на чиято територия е причинена щета от служители на Европол, действащи в тази държава-членка в съответствие с член 6 при оказвано от тях подпомагане при оперативни мерки, компенсира тази щета съгласно условията, приложими към щета, причинена от собствените ѝ служители.

2.   Освен ако не е договорено друго от съответната държава-членка, Европол възстановява изцяло сумите, които държава-членка е платила на жертви или упълномощени от тях лица за щети по параграф 1. Всеки спор между тази държава-членка и Европол за принципа или сумата за възстановяване се отнася до управителния съвет, който урежда спора.

ГЛАВА X

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55

Универсално правоприемство

1.   Настоящото решение не засяга правната сила на споразуменията, сключени от Европол, както е установен съгласно Конвенцията за Европол преди датата на прилагане на настоящото решение.

2.   Параграф 1 се прилага по-специално към споразумението за седалището, сключено на основание член 37 от Конвенцията за Европол, към споразуменията между Кралство Нидерландия и останалите държави-членки, съставени на основание член 41, параграф 2 от Конвенцията за Европол, както и към всички международни споразумения, включително техните разпоредби за обмен на информация, и към договорите, сключени от Европол, неговите отговорности и собствеността, придобита от него, както е установено в Конвенцията за Европол.

Член 56

Директор и заместник-директори

1.   Директорът и заместник-директорите, назначени на основание член 29 от Конвенцията за Европол, продължават да бъдат за оставащия период от своя мандат директор и заместник-директори по смисъла на член 38 от настоящото решение. Ако мандатът им приключва в рамките на една година или по-рано след датата на прилагане на настоящото решение, мандатът им автоматично се продължава до една година след датата на прилагане на настоящото решение.

2.   Ако директорът или един или повече от заместник-директорите не желаят или не са в състояние да действат в съответствие с параграф 1, управителният съвет назначава изпълняващ длъжността директор или изпълняващ(и) длъжността заместник-директор(и), както се изисква, за не повече от 18 месеца до назначенията, предвидени в член 38, параграфи 1 и 2.

Член 57

Служители

1.   Чрез дерогация от член 39 всички трудови договори, сключени от Европол, създаден съгласно Конвенцията за Европол, които са в сила на датата на прилагане на настоящото решение, се зачитат до датата на изтичането им и не могат да бъдат подновявани на основата на Правилника за персонала на Европол (23) след датата на прилагане на настоящото решение.

2.   На всички договорно наети служители, както е посочено в параграф 1, се предлага възможност да сключат договор за срочно наети служители съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на съответните различни степени, както е посочено в щатното разписание, или за договорно наети служители съгласно член 3а от Условията за работа.

За тази цел след влизането в сила на настоящото решение и до две години от датата на прилагане на настоящото решение органът, упълномощен да сключва договори, извършва вътрешен подбор, ограничен до служители, които имат сключен договор с Европол към датата на прилагане на настоящото решение, с цел да се провери годността, ефикасността и надеждността на лицата, които ще бъдат наети.

В зависимост от вида и равнището на изпълняваните функции на одобрените кандидати ще бъде предложен договор за срочно нает служител или договор за договорно нает служител за срок, който е равен поне на оставащия срок по договора, сключен преди датата на прилагане на настоящото решение.

3.   Ако преди датата на прилагане на настоящото решение с Европол е сключен втори срочен договор и съответният служител е приел договор за срочно нает служител или за договорно нает служител съгласно посочените в параграф 2, трета алинея условия, следващо подновяване е възможно единствено безсрочно, в съответствие с разпоредбите на член 39, параграф 4.

4.   Ако преди датата на прилагане на настоящото решение с Европол е сключен безсрочен договор и съответният служител е приел договор за срочно нает служител или за договорно нает служител съгласно условията, посочени в параграф 2, трета алинея, този договор се счита за безсрочен в съответствие с разпоредбите на член 8, първа алинея и на член 85, параграф 1 от Условията за работа.

5.   Правилникът за персонала на Европол и други приложими за целта правни инструменти продължават да се прилагат за служители, които не са наети на работа в съответствие с параграф 2. Чрез дерогация от глава 5 от Правилника за персонала на Европол процентът на годишна корекция на възнаграждението, определен от Съвета в съответствие с член 65 от Правилника за длъжностните лица, се прилага за персонала на Европол.

Член 58

Бюджет

1.   Процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, установена на основание член 35, параграф 5 от Конвенцията за Европол, се извършва в съответствие с правилата, установени с член 36, параграф 5 от Конвенцията за Европол и финансовия регламент, приет на основание член 35, параграф 9 от Конвенцията за Европол.

2.   При изпълнение на процедурата по освобождаване от отговорност, описана в параграф 1, се прилага следното:

а)

за целите на изпълнението на процедурата за освобождаване от отговорност по отношение на годишните отчети за годината, предшестваща датата на прилагането на настоящото решение, съвместният проверителен комитет продължава да работи в съответствие с процедурите, установени на основание член 36 от Конвенцията за Европол. Процедурата за освобождаване от отговорност, установена с Конвенцията за Европол, се прилага в необходимата за тази цел степен;

б)

управителният съвет, посочен в член 36 от настоящото решение, има право да решава относно замяната на функциите, изпълнявани преди това от финансовия контрольор и финансовия комитет на основата на Конвенцията за Европол.

3.   Всички разходи, произтичащи от задължения, които са поети от Европол в съответствие с финансовия регламент, приет на основание член 35, параграф 9 от Конвенцията за Европол, преди датата за прилагане на настоящото решение, и които все още не са изплатени, се покриват по начина, описан в параграф 4 от настоящия член.

4.   Преди изтичането на дванадесетмесечен срок след датата на прилагане на настоящото решение управителният съвет определя сумата, която да покрие разходите, посочени в параграф 3. Съответстващата сума, финансирана от натрупания излишък в бюджета, одобрен на основание член 35, параграф 5 от Конвенцията за Европол, се прехвърля в първия бюджет, изготвен съгласно настоящото решение, и представлява целеви приход за покриването на този разход.

Ако излишъците не са достатъчни, за да покрият разходите, посочени в параграф 3, държавите-членки осигуряват необходимото финансиране в съответствие с процедурите, установени на основание на Конвенцията за Европол.

5.   Остатъкът от излишъците в бюджета, одобрен на основание член 35, параграф 5 от Конвенцията за Европол, се изплаща обратно на държавите-членки. Сумата, която да бъде изплатена на всяка държава-членка, се изчислява въз основа на годишните вноски на държавите-членки в бюджета на Европол, определени на основание член 35, параграф 2 от Конвенцията за Европол.

Плащането се извършва в срок от три месеца след определяне на сумата, покриваща разходите по параграф 3, и след приключване на процедурите по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, одобрен на основание член 35, параграф 5 от Конвенцията за Европол.

Член 59

Мерки, които да бъдат подготвени и приети преди датата на прилагане на настоящото решение

1.   Управителният съвет, създаден на основание на Конвенцията за Европол, директорът, назначен на основание на същата конвенция, както и съвместният надзорен орган, създаден на основание на тази конвенция, подготвят приемането на следните инструменти:

а)

правилата относно правата и задълженията на служителите за връзка, посочени в член 9, параграф 5;

б)

правилата, приложими към аналитичните работни досиета, посочени в член 14, параграф 1, трета алинея;

в)

правилата за международните отношения на Европол, посочени в член 26, параграф 1, буква б);

г)

правилата за прилагане, приложими спрямо персонала на Европол, посочени в член 37, параграф 9, буква г);

д)

правилата за избиране и освобождаване от длъжност на директора и заместник-директорите, посочени в член 38, параграфи 3 и 7;

е)

правилата за поверителност, посочени в член 40, параграф 1;

ж)

финансовия регламент, посочен в член 44.

з)

всякакви други инструменти, необходими за подготовката на прилагането на настоящото решение.

2.   За целите на приемането на мерките, посочени в параграф 1, букви а), г), д), ж) и з), съставът на управителния съвет се определя, както е посочено в член 37, параграф 1. Управителният съвет приема тези мерки в съответствие с процедурата, определена в разпоредбите, посочени в параграф 1, букви а), г), д) и ж) от настоящия член.

Съветът приема мерките, посочени в параграф 1, букви б), в) и е), в съответствие с процедурата, определена в параграф 1, букви б), в) и е).

Член 60

Финансови действия и решения, които да се предприемат преди датата на прилагане на настоящото решение

1.   Управителният съвет, в състава си, определен в член 37, параграф 1, предприема всички финансови действия и решения, необходими за прилагането на новата финансова рамка.

2.   Действията и решенията, посочени в параграф 1, се предприемат в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и включват, inter alia, следното:

а)

подготовка и приемане на всички действия и решения, посочени в член 42, във връзка с първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение;

б)

назначаване на счетоводителя, предвиден съгласно член 37, параграф 9, буква д), най-късно до 15 ноември на годината, предшестваща първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение;

в)

установяване на функцията за вътрешен одит, предвидена в член 37, параграф 9, буква е).

3.   Разрешаването на операции, които се отнасят до първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение, се извършва от директора, назначен съгласно член 29 от Конвенцията за Европол, считано от 15 ноември на годината, предшестваща първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение. От тази датата нататък директорът има право също така при необходимост да делегира тази функция на разпоредителя с финансови средства. При изпълнението на функциите на разпоредител с финансови средства се спазват изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002.

4.   Проверката ex-ante на операции, които се отнасят до първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение, се извършва от финансовия контрольор, назначен съгласно член 27, параграф 3 от Конвенцията за Европол, в периода от 15 ноември до 31 декември на годината, предшестваща първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение. Финансовият контрольор изпълнява тази функция в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002.

5.   Част от преходните разходи, направени от Европол за подготовката за новата финансова рамка в годината, предшестваща първата бюджетна година след датата на прилагане на настоящото решение, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз. Тези разходи могат да бъдат финансирани с безвъзмездни средства от Общността.

ГЛАВА XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 61

Транспониране

Държавите-членки гарантират, че националното им законодателство е в съответствие с настоящото решение до датата на прилагане на настоящото решение.

Член 62

Замяна

Настоящото решение заменя Конвенцията за Европол и Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и наетите от Европол лица от датата на прилагане на настоящото решение.

Член 63

Отмяна

Освен ако в настоящото решение не е посочено друго, всички мерки за прилагане на Конвенцията за Европол се отменят, считано от датата на прилагане на настоящото решение.

Член 64

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   То се прилага от 1 януари 2010 г. или от датата на прилагане на регламента, посочен в член 51, параграф 1, като се избира по-късната от двете дати.

Член 57, параграф 2, втора алинея и членове 59, 60 и 61 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Съставено в Люксембург на 6 април 2009 година.

За Съвета

Председател

J. POSPÍŠIL


(1)  Становище от 17 януари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 185, 16.7.2005 г., стр. 35.

(7)  ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ С 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

(9)  ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2.

(10)  Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20).

(11)  Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(14)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(15)  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(18)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.

(19)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.

(20)  Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз (ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1).

(21)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(23)  Акт на Съвета от 3 декември 1998 г. за установяване на правилник за персонала, приложим за заетите в Европол лица (ОВ С 26, 30.1.1999 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с други тежки престъпления, с които Европол е компетентен да се занимава в съответствие с член 4, параграф 1:

незаконен трафик на наркотици,

незаконни дейности, свързани с пране на пари,

престъпления, свързани с ядрени или радиоактивни вещества,

прекарване през граница на нелегални имигранти,

трафик на хора

престъпления, свързани с моторни превозни средства,

убийство, тежка телесна повреда,

незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници,

расизъм и ксенофобия,

организиран грабеж,

незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

мошеничество и измама,

рекет и изнудване,

фалшифициране и пиратство на изделия,

подправяне на административни документи и търговия с тях,

подправяне на пари и средства за разплащане,

компютърни престъпления,

корупция,

незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

незаконен трафик на застрашени животински видове,

незаконен трафик на застрашени растителни видове и разновидности,

престъпления против околната среда,

незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа.

По отношение на престъпленията, изброени в член 4, параграф 1, за целите на настоящото решение:

а)

„престъпления, свързани с ядрени и радиоактивни вещества“ означава престъпленията, изброени в член 7, параграф 1 от Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, подписана във Виена и Ню Йорк на 3 март 1980 г. и отнасяща се до ядрените и/или радиоактивните материали, определени в член 197 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и в Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (1);

б)

„прекарване през граница на нелегални имигранти“ означава дейности, с които умишлено и срещу финансова изгода се цели да се улесни влизането, пребиваването или работата на територията на държавите-членки на Европейския съюз по начин, който противоречи на правилата и условията, приложими в държавите-членки;

в)

„трафик на хора“ означава набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора посредством заплаха за използване на сила или използване на сила или чрез други форми на принуда, чрез отвличане, измама, заблуждение, злоупотреба с власт или с положение на зависимост или чрез даване или получаване на заплащане или облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, с цел експлоатация. Експлоатацията включва като минимум експлоатацията на проституирането на други лица или други форми на сексуална експлоатация, производството, продажбата или разпространението на материали с детска порнография, принудителен труд или услуги, поставяне в робство или сходни с поставянето в робството практики, принудително подчинение или отнемане на органи;

г)

„престъпления с моторни превозни средства“ означава кражба или присвояване на моторни превозни средства, камиони, полуремаркета, товара на камиони или полуремаркета, автобуси, мотоциклети, каравани и селскостопански машини, строителна техника и резервни части за такива превозни средства, както и получаването и укриването на такива предмети;

д)

„незаконни дейности, свързани с изпирането на пари“ означава престъпленията, изброени в член 6, параграфи 1—3 от Конвенцията на Съвета на Европа относно прането на пари, проследяването, изземването и конфискацията на облаги от престъпления, подписана в Страсбург на 8 ноември 1990 г.;

е)

„незаконен трафик на наркотици“ означава престъпленията, изброени в член 3, параграф 1 от Конвенцията на ООН от 20 декември 1988 г. за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и в разпоредбите за изменение или заменяне на същата конвенция.

Престъпленията, посочени в член 4 и в настоящото приложение, се преценяват от компетентните органи на държавите-членки в съответствие с националното право на държавите-членки, към които принадлежат.


(1)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.