7.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/33


РЕШЕНИЕ 2009/316/ПВР НА СЪВЕТА

от 6 април 2009 година

за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29 от Договора за Европейския съюз целта на Съюза е да предоставя на гражданите високо равнище на закрила в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Тази цел предполага систематичен обмен между компетентните органи на държавите-членки на информация, получена от регистрите за съдимост, по начин, който би гарантирал еднозначно разбиране и ефективност на този обмен.

(2)

Информацията за присъди, постановени от държави-членки срещу граждани на друга държава-членка, не се обменя ефективно въз основа на действащата Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. Поради това е налице необходимост от по-ефикасни и достъпни процедури за обмен на такава информация на равнище Европейски съюз.

(3)

Необходимостта от подобряване на качеството на обмена на информация за присъди беше посочена като приоритетен въпрос в декларацията на Европейския съвет за борба с тероризма от 25 и 26 март 2004 г. и беше повторена в Хагската програма (3) и в плана за действие (4) за нейното прилагане. Освен това компютризираният обмен на данни между регистрите за съдимост на равнище Европейския съюз беше признат за политически приоритет в заключенията на Европейския съвет от 21 и 22 юни 2007 г.

(4)

Компютризираният обмен между регистрите за съдимост е част от проекта „Електронно правосъдие“, чийто приоритет бе признат от Европейския съвет няколко пъти през 2007 г.

(5)

Понастоящем се разработва пилотен проект с оглед обмена на данни между регистрите за съдимост. Постиженията му представляват ценна основа за по-нататъшната работа върху компютризирания обмен на информация на равнище Европейски съюз.

(6)

Настоящото решение цели изпълнението на Рамково решение 2009/315/ПВР, с цел да се изгради и развие компютризирана система за обмен на информация между държавите-членки относно постановените присъди. Такава система следва да е в състояние да предоставя информация за присъди в лесно разбираема форма. Поради това следва да се установи стандартизиран формат, позволяващ обмен на информация по еднакъв, електронен и лесен за машинен превод начин, както и всякакви други начини на организиране и улесняване на електронния обмен на информация за присъди между националните органи на държавите-членки.

(7)

Настоящото решение се основава на принципите, установени в Рамково решение 2009/315/ПВР, като прилага и допълва тези принципи от техническа гледна точка.

(8)

Категориите данни за въвеждане в системата, целите, за които данните ще бъдат въвеждани, критериите за въвеждане, органите, на които е разрешен достъп до данните, и някои специални правила за защита на личните данни са определени в Рамково решение 2009/315/ПВР.

(9)

Нито настоящото решение, нито Рамково решение 2009/315/ПВР установяват задължение за обмен на информация относно актове, които нямат наказателноправен характер.

(10)

Тъй като целта на настоящото решение не е да хармонизира националните системи за съдимост, осъждащата държава-членка не е задължена да промени вътрешната си система за съдимост при използването на информация за вътрешни цели.

(11)

Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) е децентрализирана информационно-технологична система. Данните от регистрите за съдимост следва да бъдат съхранявани единствено в бази данни, управлявани от държавите-членки, като не следва да има пряк онлайн-достъп до базите данни на регистрите за съдимост на други държави-членки. Държавите-членки следва да носят отговорността за управлението на националните бази данни на регистрите за съдимост и за ефикасността на обмена на информация с тяхно участие. Първоначално общата комуникационна инфраструктура на ECRIS следва да е мрежата за трансевропейски телематични услуги между администрациите (S-TESTA). Всички разходи, които се отнасят до общата комуникационна инфраструктура, следва да се покриват от общия бюджет на Европейския съюз.

(12)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки, включени в приложенията към настоящото решение, следва да улеснят машинния превод и да позволят взаимното разбиране на информацията, предадена чрез използване на система от кодове. Съдържанието на таблиците е резултат от анализа на потребностите на 27-те държави-членки. Този анализ отчита категоризацията от пилотния проект и резултатите от опита за групиране на различните национални наказуеми деяния и наказания и мерки. Освен това в таблицата на наказуемите деяния са взети предвид и съществуващите хармонизирани общи определения на европейско и международно равнище, както и моделите за представяне на данни на Евроюст и Европол.

(13)

С цел да се гарантират взаимното разбиране и прозрачността на общата категоризация, всяка държава-членка следва да предаде списък с националните наказуеми деяния и наказания от всяка категория, посочена в съответната таблица. Държавите-членки могат да предоставят описание на наказуемите деяния и наказанията и мерките, като предвид ползата от това описание, те следва да бъдат насърчавани да го правят. Тази информация следва бъде достъпна за държавите-членки.

(14)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки, включени в приложението, нямат за цел да установят правни съответствия между наказуемите деяния и наказанията и мерките, които съществуват на национално равнище. Те са инструмент, предназначен да помага на получателя да разбере по-добре факта(ите) и вида(овете) наказание(я) или мярка(и), които се съдържат в предадената информация. Точността на посочените кодове не може да бъде напълно гарантирана от предоставящите информацията държави-членки и не следва да изключва тълкуването на информацията от компетентните органи на получаващата държава-членка.

(15)

Референтните таблици на категориите наказуеми деяния и категориите наказания и мерки следва да се преразглеждат и актуализират в съответствие с процедурата за приемане на мерки за изпълнението на решения, предвидена в Договора за Европейския съюз.

(16)

Държавите-членки и Комисията следва да се информират и консултират взаимно в рамките на Съвета в съответствие с реда и условията, предвидени в Договора за Европейския съюз, с оглед изготвянето на необвързващ наръчник за практикуващи юристи, който следва да разглежда процедурите, уреждащи обмена на информация, по-специално начините за установяване на самоличността на извършителите, общо разбиране на категориите наказуеми деяния и наказания и мерки, обяснение на проблемните национални наказуеми деяния и наказания и мерки, както и да гарантира необходимото сътрудничество за разработването и управлението на ECRIS.

(17)

С цел да ускори развитието на ECRIS, Комисията следва да приеме редица технически мерки, за да подпомогне държавите-членки при подготовката на техническата инфраструктура за свързване на техните базите данни за съдимост. Комисията може да предостави образец на софтуерно приложение за свързване, по-специално подходящ софтуер, позволяващ на държавите-членки да осъществят тази връзка, който те могат по избор да използват вместо своя собствен софтуер за осъществяване на връзка, като използват общия набор от протоколи, които позволяват осъществяването на обмен между базите данни на регистрите за съдимост.

(18)

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (5) следва да се прилага в контекста на компютризирания обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите-членки, като се осигурява необходимото равнище на защита на данните при обмена на информация между държавите-членки и същевременно се позволява на държавите-членки да изискват прилагането на по-високи стандарти на защита при обработката на данни на национално равнище.

(19)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно разработването на компютризирана система за обмен на информация за постановени присъди между държавите-членки, не може да бъдат постигната в достатъчна степен едностранно от държавите-членки, а поради необходимостта от съгласувани действия в Европейския съюз може да бъдат постигната по-добре на равнище Европейски съюз, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(20)

Настоящото решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се създава Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS).

Настоящото решение също така определя елементите със стандартизиран формат за електронен обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки, по-специално по отношение на информация за наказуемото деяние, довело до присъдата, и информация за съдържанието на присъдата, както и други общи аспекти и аспекти на техническото изпълнение, свързани с организирането и улесняването на обмена на информация.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, посочени в Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 3

Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS)

1.   ECRIS е децентрализирана информационно-технологична система, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всички държави-членки. Тя е съставена от следните елементи:

а)

софтуер за осъществяване на връзка, създаден в съответствие с общ набор от протоколи, който позволява обмен на информация между базите данни на регистрите за съдимост на държавите-членки;

б)

обща комуникационна инфраструктура, която осигурява кодирана мрежа.

2.   Настоящото решение не цели създаването на централизирана база данни на регистрите за съдимост. Всички данни на регистрите за съдимост се съхраняват единствено в базите данни, управлявани от държавите-членки.

3.   Централните органи на държавите-членки, посочени в член 3 от Рамково решение 2009/315/ПВР, нямат пряк онлайн-достъп до базите данни на регистрите за съдимост на други държави-членки. Използват се най-добрите налични техники, съвместно определени от държавите-членки с подкрепата на Комисията, за да се гарантират поверителността и целостта на информацията от регистрите за съдимост, изпратена на другите държави-членки.

4.   Съответната държава-членка отговаря за работата със софтуера за осъществяване на връзка и с базите данни, в които се съхранява, от които се изпраща и в които се получава информация, получена от регистрите за съдимост.

5.   Общата комуникационна инфраструктура е комуникационната мрежа S-TESTA. По отношение на всички бъдещи разработки на тази мрежа или алтернативни защитени мрежи се гарантира, че използваната обща комуникационна инфраструктура продължава да отговаря на условията, посочени в параграф 6.

6.   Комисията отговаря за работата на общата комуникационна инфраструктура; инфраструктурата следва да отговаря на изискванията за сигурност и да съответства напълно на потребностите на ECRIS.

7.   За да гарантира ефективното управление на ECRIS, Комисията осигурява обща поддръжка и техническа помощ, което включва събирането на данни и изготвянето на статистика, посочени в член 6, параграф 2, буква б), подточка i), както и образец на софтуерно приложение за свързване.

8.   Независимо от възможността за използване на финансовите програми на Европейския съюз в съответствие с приложимите правила, всяка държава-членка поема собствените си разходи, произтичащи от прилагането, управлението, използването и поддръжката на националната база данни на нейните регистри за съдимост и софтуер за осъществяване на връзка, посочени в параграф 1.

Комисията поема разходите, произтичащи от прилагането, управлението, използването, поддръжката и бъдещото разработване на общата комуникационна инфраструктура на ECRIS, както и от прилагането и бъдещото разработване на образец на софтуерно приложение за свързване.

Член 4

Формат на предаване на информацията

1.   При предаването на информация в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 и член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР, свързана с наименованието или правната класификация на наказуемите деяния и с приложимите правни разпоредби, държавите-членки посочват съответния код на всяко наказуемо деяние, посочено в предаването, в съответствие с таблицата на наказуемите деяния от приложение А. По изключение, когато дадено наказуемо деяние не съответства на никаква конкретна подкатегория, се използва кодът „отворена категория“ на съответната или най-близката категория наказуеми деяния или при липса на такава — кодът „други наказуеми деяния“.

Държавите-членки могат също да предоставят налична информация за степента на осъществяване и степента на участие в наказуемото деяние и когато е приложимо, за съществуването на пълно или частично освобождаване от наказателна отговорност или за рецидив/повторност.

2.   При предаването на информация в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 и член 7 от Рамково решение 2009/315/ПВР, свързана със съдържанието на присъдата, по-специално наказанието, както и всякакви съпътстващи наказания, мерки за сигурност и последващи решения, променящи изпълнението на наказанието, държавите-членки се позовават на съответния код на всяко от наказанията и мерките, посочени при предаването, в съответствие с таблицата на наказанията и мерките в приложение Б. По изключение, когато дадено наказание или мярка не съответства на никоя конкретна подкатегория, се посочва кодът „отворена категория“ от съответната или най-близката категория наказания и мерки или при липса на такава — кодът „други наказания и мерки“.

Държавите-членки предоставят също така, когато е приложимо, наличната информация относно естеството и/или условията за изпълнение на наложеното наказание или мярка в съответствие с параметрите от приложение Б. Параметърът „акт, който няма наказателноправен характер“ ще се посочва само тогава, когато информацията по такъв акт е предоставена на доброволна основа от държавата-членка, чийто гражданин е съответното лице, в отговор на искане за информация за присъди.

Член 5

Информация за наказуеми деяния, наказания и мерки съгласно националното законодателство

1.   Държавите-членки предоставят на генералния секретариат на Съвета следната информация с оглед, по-специално, на изготвянето на необвързващия наръчник за практикуващи юристи, посочен в член 6, параграф 2, буква а):

а)

списъка на наказуемите деяния по националното право във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказуемите деяния в приложение А. Списъкът съдържа наименованието или правната класификация на наказуемото деяние и посочване на приложимите правни разпоредби. Той може също да съдържа кратко описание на фактическия състав на наказуемото деяние;

б)

списъка на видовете наказания, възможните съпътстващи наказания, мерките за сигурност и възможните последващи решения, променящи изпълнението на наказанието, определени в националното законодателство, които попадат във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказанията и мерките в приложение Б. Той може също да съдържа кратко описание на конкретното наказание или мярка.

2.   Списъците и описанията, посочени в параграф 1, се актуализират редовно от държавите-членки. Актуализираната информация се изпраща на генералния секретариат на Съвета.

3.   Генералният секретариат на Съвета предоставя на държавите-членки и на Комисията информацията, получена съгласно настоящия член.

Член 6

Мерки за изпълнение

1.   Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство и след консултация с Европейския парламент, приема всички необходими изменения на приложения А и Б.

2.   Представителите на компетентните служби на администрациите на държавите-членки и на Комисията следва да се информират и консултират взаимно в рамките на Съвета с оглед на:

а)

изготвянето на необвързващ наръчник за практикуващи юристи, който определя процедурата за обмен на информация чрез ECRIS, като се спира по-специално на начините за установяване на самоличността на извършителите и отразява общото разбиране на категориите наказуеми деяния и наказания и мерки, посочени съответно в приложения А и Б;

б)

координирането на дейността им за разработване и управление на ECRIS, по-специално с оглед на:

i)

установяването на системи и процедури за вписване, позволяващи мониторинг на функционирането на ECRIS, и изготвянето на статистика, която няма отношение към личните данни, а е свързана с обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост;

ii)

приемането на техническите спецификации на обмена, включително изискванията за сигурност, по-специално общия набор от протоколи;

iii)

установяването на процедурите за проверка на съответствието на националните софтуерни приложения с техническите спецификации.

Член 7

Доклад

Службите на Комисията редовно публикуват доклад относно обмена чрез ECRIS на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки, който по-специално се основава на статистиката, посочена в член 6, параграф 2, буква б), подточка i). Докладът се публикува за пръв път една година след представянето на доклада, посочен в член 13, параграф 3 от Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 8

Изпълнение и срокове

1.   Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на настоящото решение, до 7 април 2012 г.

2.   Държавите-членки използват формата, посочен в член 4, и се съобразяват с начините за организиране и улесняване на обмена на информация, определени в настоящото решение, от датата, нотифицирана в съответствие с член 11, параграф 6 от Рамково решение 2009/315/ПВР.

Член 9

Пораждане на действие

Настоящото решение поражда действие от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 6 април 2009 година.

За Съвета

Председател

J. POSPÍŠIL


(1)  Вж. стр. 23 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Становище от 9 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 198, 12.8.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

Обща таблица на категориите наказуеми деяния, посочени в член 4

Параметри

Степен на довършване

Довършено престъпление

C

Опит или приготовление

A

Непрехвърлен елемент

Ø

Степен на участие

Извършител

M

Помагач и подбудител/организатор, член на престъпна група

H

Непрехвърлен елемент

Ø

Освобождаване от наказателна отговорност

Невменяемост или ограничена отговорност

S

Рецидив/повторност

R


Код

Категории и подкатегории наказуеми деяния

0100 00

отворена категория

Престъпления под юрисдикцията на международния наказателен съд

0101 00

Геноцид

0102 00

Престъпления против човечеството

0103 00

Военни престъпления

0200 00

отворена категория

Участие в престъпна организация

0201 00

Ръководене на престъпна организация

0202 00

Умишлено участие в престъпната дейност на престъпна организация

0203 00

Умишлено участие в непрестъпната дейност на престъпна организация

0300 00

отворена категория

Тероризъм

0301 00

Ръководене на терористична група

0302 00

Умишлено участие в дейността на терористична група

0303 00

Финансиране на тероризма

0304 00

Публично подбуждане към извършване на терористично действие

0305 00

Набиране или обучаване за извършване на терористични действия

0400 00

отворена категория

Трафик на хора

0401 00

Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги

0402 00

Трафик на хора с цел експлоатацията им чрез проституция или други форми на сексуална експлоатация

0403 00

Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани

0404 00

Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение

0405 00

Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги на малолетни и/или непълнолетни

0406 00

Трафик на хора с цел експлоатация на малолетни и/или непълнолетни чрез проституция или други форми на тяхната сексуална експлоатация

0407 00

Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани от малолетни и/или непълнолетни

0408 00

Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение на малолетни и/или непълнолетни

0500 00

отворена категория

Незаконен трафик (1) и други престъпления във връзка с оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0501 00

Незаконно производство на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0502 00

Незаконен трафик на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества на национално равнище (2)

0503 00

Незаконен износ или внос на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0504 00

Незаконно притежаване или използване на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества

0600 00

отворена категория

Престъпления против околната среда

0601 00

Унищожаване или увреждане на защитени животински и растителни видове

0602 00

Неправомерно изпускане на замърсяващи вещества или йонизираща радиация във въздуха, почвата или водите

0603 00

Престъпления, свързани с отпадъци, включително опасни отпадъци

0604 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (1) на защитени животински и растителни видове или части от тях

0605 00

Неумишлени престъпления, свързани с околната среда

0700 00

отворена категория

Престъпления, свързани с наркотици или прекурсори, и други престъпления срещу общественото здраве

0701 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, които не са изключително за лична употреба

0702 00

Незаконна употреба на наркотици и тяхното придобиване, притежание, преработване или производство изключително за лична употреба

0703 00

Помагане или подбуждане към незаконна употреба на наркотични или психотропни вещества

0704 00

Преработване или производство на наркотични вещества, които не са предназначени изключително за лична употреба

0800 00

отворена категория

Престъпления против личността

0801 00

Умишлено убийство

0802 00

Квалифицирани случаи на умишлено убийство (4)

0803 00

Неумишлено убийство

0804 00

Неумишлено убийство на новородено от майка му

0805 00

Незаконен аборт

0806 00

Незаконна евтаназия

0807 00

Престъпления, свързани с извършване на самоубийство

0808 00

Насилие, предизвикало смърт

0809 00

Причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или инвалидност

0810 00

Неумишлено причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или постоянни увреждания

0811 00

Причиняване на леко телесно увреждане

0812 00

Неумишлено причиняване на леко телесно увреждане

0813 00

Излагане на опасност от смърт или тежка телесна повреда

0814 00

Изтезание

0815 00

Неоказване на помощ или грижи

0816 00

Престъпления, свързани с отнемане на телесни органи или тъкани без разрешение или без съгласие

0817 00

Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на човешки органи и тъкани

0818 00

Домашно насилие или заплашване

0900 00

отворена категория

Престъпления против личната свобода, достойнството и други защитени интереси, включително расизъм и ксенофобия

0901 00

Отвличане, отвличане с цел откуп, противозаконно лишаване от свобода

0902 00

Незаконно задържане под стража или лишаване от свобода от орган на властта

0903 00

Вземане на заложници

0904 00

Незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или кораби

0905 00

Обида, уронване на доброто име, клевета, неуважение

0906 00

Заплашване

0907 00

Принуда, натиск, преследване, тормоз или посегателство от психологическо или емоционално естество

0908 00

Изнудване чрез заплашване с насилие или друга форма на принуда

0909 00

Квалифицирани случаи на изнудване

0910 00

Незаконно навлизане в частна собственост

0911 00

Посегателство срещу личния живот, различно от незаконно навлизане в частна собственост

0912 00

Престъпления срещу защитата на личните данни

0913 00

Незаконно прехващане на данни или съобщения

0914 00

Дискриминация въз основа на пол, раса, сексуална ориентация, религия или етнически произход

0915 00

Публично подбуждане към расова дискриминация

0916 00

Публично подбуждане към расова омраза

0917 00

Изнудване чрез заплашване за разкриване на позорящи обстоятелства

1000 00

отворена категория

Престъпления срещу половата неприкосновеност

1001 00

Изнасилване

1002 00

Квалифицирани случаи на изнасилване (5), различни от изнасилване на малолетни и/или непълнолетни

1003 00

Сексуално посегателство

1004 00

Сводничество

1005 00

Неприлично излагане

1006 00

Сексуален тормоз

1007 00

Предлагане на сексуални услуги от проституиращо лице

1008 00

Сексуална експлоатация на деца

1009 00

Престъпления, свързани с детска порнография или неприлични изображения на малолетни и/или непълнолетни

1010 00

Изнасилване на малолетно или непълнолетно лице

1011 00

Сексуално насилие над малолетно или непълнолетно лице

1100 00

отворена категория

Престъпления против семейството

1101 00

Незаконни сексуални отношения между близки членове на семейството

1102 00

Многобрачие

1103 00

Неизпълнение на задължение за издръжка

1104 00

Неполагане на грижи или изоставяне на малолетно или непълнолетно лице или на лице в безпомощно състояние

1105 00

Неизпълнение на разпореждане за предаване на малолетно или непълнолетно лице или отнемане на малолетно или непълнолетно лице

1200 00

отворена категория

Престъпления против държавата, обществения ред, правосъдието или лица на публична длъжност

1201 00

Шпионство

1202 00

Измяна

1203 00

Престъпления, свързани с избори и референдуми

1204 00

Опит за покушение срещу живота или здравето на държавния глава

1205 00

Опетняване на държавата, нацията или държавни символи

1206 00

Обида или оказване на съпротива на представител на органите на властта

1207 00

Изнудване, упражняване на принуда, натиск върху представител на органите на властта

1208 00

Насилие или заплаха на представител на органите на властта

1209 00

Престъпления против реда и общественото спокойствие

1210 00

Насилие по време на спортни събития

1211 00

Кражба на публични или административни документи

1212 00

Възпрепятстване или отклоняване на работата на правосъдието, неверни твърдения в хода на наказателно или съдебно производство, лъжесвидетелстване

1213 00

Незаконно представяне като друго лице или представител на властта

1214 00

Бягство от задържане въз основа на законно разпореждане

1300 00

отворена категория

Престъпления против публична собственост или обществени интереси

1301 00

Измама, свързана с обществената и социалната сигурност или семейните добавки

1302 00

Измама, свързана с европейско осигуряване или надбавки

1303 00

Престъпления, свързани с незаконна хазартна игра

1304 00

Възпрепятстване на процедури за възлагане на обществени поръчки

1305 00

Активна или пасивна корупция на държавен служител, лице на публична длъжност или орган на властта

1306 00

Незаконно присвояване, злоупотреба или друго отклоняване на собственост от лице на публична длъжност

1307 00

Злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност

1400 00

отворена категория

Данъчни и митнически престъпления

1401 00

Данъчни престъпления

1402 00

Митнически престъпления

1500 00

отворена категория

Икономически престъпления

1501 00

Банкрут или умишлен банкрут

1502 00

Нарушаване на счетоводни разпоредби, незаконно присвояване, укриване на активи или незаконно увеличаване на задълженията на дружество

1503 00

Нарушаване на правилата за конкуренция

1504 00

Изпиране на пари, придобити чрез престъпление

1505 00

Активна или пасивна корупция в частния сектор

1506 00

Разкриване на тайна или нарушаване на задължение за пазене на тайна

1507 00

Неправомерно предоставяне на вътрешна информация с търговска цел

1600 00

отворена категория

Престъпления против собствеността или свързани с унищожаване или повреждане на вещи

1601 00

Незаконно присвояване

1602 00

Незаконно присвояване или отклоняване на енергия

1603 00

Измама, включително мошеничество

1604 00

Търговия с откраднати вещи

1605 00

Незаконен трафик (6) на предмети на културата, включително антики и произведения на изкуството

1606 00

Умишлено повреждане или унищожаване на имущество

1607 00

Неумишлено повреждане или унищожаване на имущество

1608 00

Саботаж

1609 00

Престъпления против индустриалната или интелектуалната собственост

1610 00

Палеж

1611 00

Причиняване на смърт или телесна повреда вследствие на палеж

1612 00

Предизвикване на горски пожар

1700 00

отворена категория

Кражби

1701 00

Кражба

1702 00

Кражба с незаконно проникване в чужда собственост

1703 00

Кражба с използване на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица

1704 00

Квалифицирани случаи на кражба, които не включват използването на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица

1800 00

отворена категория

Престъпления срещу информационни системи и други компютърни престъпления

1801 00

Неправомерен достъп до информационни системи

1802 00

Неправомерна намеса в система

1803 00

Неправомерна намеса в данни

1804 00

Производство, притежание, разпространение или трафик на компютърни устройства или данни, даващи възможност за извършване на компютърни престъпления

1900 00

отворена категория

Подправяне на платежни инструменти

1901 00

Изготвяне на неистински или подправяне на парични знаци, включително евро

1902 00

Изготвяне на неистински непарични платежни инструменти

1903 00

Изготвяне на неистински или подправяне на публични ценни книжа

1904 00

Пускане в обращение/използване на неистински или подправени парични знаци, непарични платежни инструменти или публични ценни книжа

1905 00

Притежаване на устройства за изготвяне на неистински или за подправяне на парични знаци или публични ценни книжа

2000 00

отворена категория

Подправяне на документи

2001 00

Подправяне на публичен или административен документ от частно лице

2002 00

Подправяне на документ от длъжностно лице или орган на властта

2003 00

Предоставяне или придобиване на подправен публичен или административен документ; предоставяне или придобиване на подправен документ от длъжностно лице или орган на властта

2004 00

Използване на подправени публични или административни документи

2005 00

Притежаване на устройства за подправяне на публични или административни документи

2006 00

Подправяне на частен документ от частно лице

2100 00

отворена категория

Престъпления против правилата за движение

2101 00

Опасно управление на превозно средство

2102 00

Управление на превозно средство под влиянието на алкохол или наркотични вещества

2103 00

Управление на превозно средство без свидетелство за управление или след лишаване от право за управление на превозно средство

2104 00

Неспиране след пътнотранспортно произшествие

2105 00

Избягване на пътна проверка

2106 00

Престъпления, свързани с движението по пътищата

2200 00

отворена категория

Престъпления срещу трудовото законодателство

2201 00

Незаконно наемане на работа

2202 00

Престъпления, свързани със заплащането на възнаграждение, включително с осигурителните вноски

2203 00

Престъпления, свързани с безопасните и здравословни условия на труд

2204 00

Престъпления, свързани с достъп до или упражняване на професия

2205 00

Престъпления, свързани с работното време и времето за почивка

2300 00

отворена категория

Престъпления срещу миграционното право

2301 00

Неразрешено влизане или пребиваване

2302 00

Улесняване на неразрешено влизане и пребиваване

2400 00

отворена категория

Престъпления против военни задължения

2500 00

отворена категория

Престъпления, свързани с хормонални вещества и други стимулатори на растежа

2501 00

Неразрешен внос, износ или доставяне на хормонални вещества и други стимулатори на растежа

2600 00

отворена категория

Престъпления, свързани с ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества

2601 00

Неразрешен внос, износ, доставка или придобиване на ядрени или радиоактивни материали

2700 00

отворена категория

Други престъпления

2701 00

Други умишлени престъпления

2702 00

Други неумишлени престъпления


(1)  Освен ако в настоящата категория не е посочено друго, „трафик“ означава внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(2)  За целите на настоящата подкатегория трафикът включва придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(3)  За целите на настоящата подкатегория трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

(4)  Например особено тежки обстоятелства.

(5)  Например изнасилване по особено жесток начин.

(6)  Трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обща таблица на категориите наказания и мерки, посочени в член 4

Код

Категории и подкатегории наказания и мерки

1000

отворена категория

Лишаване от свобода

1001

Лишаване от свобода

1002

Доживотен затвор

2000

отворена категория

Ограничаване на личната свобода

2001

Забрана за посещаване на определени места

2002

Забрана за пътуване в чужбина

2003

Забрана за престой на определени места

2004

Забрана за участие в масови събирания

2005

Забрана за установяване на контакт с определени лица по какъвто и да е начин

2006

Поставяне под електронно наблюдение (1)

2007

Задължение за отчитане в определени часове пред определен орган

2008

Задължение за пребиваване на определено място

2009

Задължение за присъствие в мястото, в което се пребивава, в определено време

2010

Задължение за спазване на наложените от съда пробационни мерки, включително задължението за оставане под надзор

3000

отворена категория

Лишаване от определено право, длъжност или професия

3001

Лишаване от правото да се упражнява определена функция

3002

Лишаване от право/временно отнемане на възможността за заемане или назначаване на обществена длъжност

3003

Лишаване/временно отнемане на правото да гласува или да бъде избирано

3004

Забрана за сключване на договори с публична администрация

3005

Невъзможност за получаване на публични субсидии

3006

Отнемане на свидетелството за управление на превозно средство (2)

3007

Временно отнемане на свидетелството за управление на превозно средство

3008

Забрана за управление на определени превозни средства

3009

Лишаване/временно отнемане на родителски права

3010

Лишаване/временно отнемане на правото да бъде съдебен експерт/свидетел/съдебен заседател

3011

Лишаване/временно отнемане на правото да бъде попечител/настойник (3)

3012

Лишаване/временно отнемане на ордени или звания

3013

Забрана за упражняване на професия, търговска или обществена дейност

3014

Забрана за работа или дейност с непълнолетни или малолетни лица

3015

Задължение за затваряне на предприятие

3016

Забрана за притежаване или носене на оръжия

3017

Отнемане на разрешително за лов/риболов

3018

Забрана за използване на чекове или на разплащателни/кредитни карти

3019

Забрана за държане на животни

3020

Забрана за притежаване или използване на определени предмети, различни от оръжия

3021

Забрана за участие в някои игри/спортове

4000

отворена категория

Забрана за влизане или експулсиране от територията

4001

Забрана за влизане на национална територия

4002

Експулсиране от национална територия

5000

отворена категория

Лични задължения

5001

Подлагане на медицинско лечение или други форми на терапия

5002

Задължение за участие в социално-образователна програма

5003

Задължение за поставяне под грижите/надзора на семейството

5004

Образователни мерки

5005

Социално-правна пробация

5006

Задължение за обучение/работа

5007

Задължение за предоставяне на съдебните органи на определена информация

5008

Задължение за публикуване на съдебното решение

5009

Задължение за поправяне на вредите, причинени от престъплението

6000

отворена категория

Наказания, свързани с личното имущество

6001

Конфискация

6002

Събаряне

6003

Възстановяване

7000

отворена категория

Настаняване в заведение

7001

Настаняване в психиатрично заведение

7002

Настаняване в заведение за лечение на зависими от алкохол и наркотични вещества

7003

Настаняване в образователна институция

8000

отворена категория

Финансови наказания

8001

Глоба

8002

Глоба с определен дневен размер (4)

8003

Глоба в полза на конкретен получател (5)

9000

отворена категория

Трудови наказания

9001

Общественополезен труд или услуги

9002

Общественополезен труд или услуги, придружени от други ограничителни мерки

10000

отворена категория

Военни наказания

10001

Лишаване от военно звание (6)

10002

Уволнение от професионална военна служба

10003

Лишаване от свобода във военен затвор

11000

отворена категория

Освобождаване от наказание/отлагане на изпълнението на наказание, предупреждение

12000

отворена категория

Други наказания и мерки


Параметри (да се уточнят, където е приложимо)

ø

Наказание

m

Мярка

a

Отлагане на изпълнението на наказание/мярка

b

Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка

c

Отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор

d

Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор

e

Замяна на наказание/мярка

f

Алтернативно наказание/мярка, наложено/а като основно наказание

g

Алтернативно наказание/мярка, наложено/а първоначално в случай на неизпълнение на основното наказание

h

Прекратяване на временно отлагане/условния характер на наказание/мярка

i

Последващо определяне на едно общо наказание

j

Прекъсване или отлагане на изпълнението на наказанието/мярката (7)

k

Опрощаване на наказанието

l

Опрощаване на отложеното/условното наказание

n

Край на изтърпяването на наказанието

o

Помилване

p

Амнистия

q

Условно освобождаване (освобождаване на лицето при определени условия преди окончателно изтърпяване на наказанието)

r

Реабилитация (със или без заличаване на наказанието от регистрите за съдимост)

s

Специално наказание или мярка за малолетни и/или непълнолетни

t

Акт, който няма наказателноправен характер (8)


(1)  Чрез фиксирани или подвижни средства за наблюдение.

(2)  Необходимо е повторно кандидатстване за получаване на ново свидетелство за управление на превозно средство.

(3)  Попечител/настойник на лице, което е недееспособно, или на малолетно или непълнолетно лице.

(4)  Глоба, изразена дневно.

(5)  Например за институция, асоциация, фондация или пострадал.

(6)  Понижаване във военен чин.

(7)  Изпълнението на наказанието не може да се избегне.

(8)  Тази характеристика ще се посочва само тогава, когато такава информация се предоставя в отговор на искането, получено от държавата-членка, чийто гражданин е съответното лице.