25.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2009 година

относно проекта на наредба на Ирландия за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо

(нотифицирано под номер C(2009) 1931)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/291/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), последно изменена с Директива 2003/89/ЕО (2), и по-специално членове 19 и 20 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 19, втора алинея от Директива 2000/13/ЕО, на 25 юни 2008 г. ирландските органи нотифицираха Комисията за проект на здравна наредба за задължително обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо.

(2)

Проектът на наредба изисква върху етикета на всяко птиче, свинско и овче месо, както и на храни с минимум 70 % тегловно съдържание на тези видове месо по ясен и четлив начин да бъде обозначена тяхната страна на произход на ирландски и/или английски език. „Страна на произход“ е страната, в която животното е било отглеждано през по-голямата част от живота му, а когато те се различават — страната, в която то е било заклано.

(3)

С Директива 2000/13/ЕО се хармонизират правилата, на които се подчинява етикетирането на храните, като се предвижда хармонизиране на някои национални разпоредби, от една страна, и правила във връзка с нехармонизираните национални разпоредби, от друга. Обхватът на хармонизирането е определен в член 3, параграф 1, в който са изброени всички задължителни указания при етикетирането на храни „в съответствие с условията и уговорката за дерогациите, предвидени в членове 4—17“. Освен това член 4, параграф 2 предвижда, че за някои определени храни с разпоредби на Общността или, при липса на такива, с национални разпоредби, в допълнение към изброените в член 3, параграф 1 обозначения, могат да се изискват и други задължителни обозначения.

(4)

Член 18, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО разрешава приемането на нехармонизирани национални разпоредби, в случай че те бъдат аргументирани с едно от изброените в него основания, включително, inter alia, предотвратяване на измамата и защита на общественото здраве, при условие че тези разпоредби не възпрепятстват прилагането на определенията и правилата, постановени в Директива 2000/13/ЕО; ето защо, когато в държава-членка са предложени национални разпоредби за етикетиране, е необходимо да се провери тяхната съвместимост с посочените по-горе изисквания и разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност.

(5)

В съответствие с член 3, параграф 1, точка 8 от Директива 2000/13/ЕО е задължително да бъде обозначено „мястото на произход или мястото, от което идва храната, когато липсата на това посочване може да заблуди потребителя относно истинския произход на храната“. Предвиждайки задължение за посочване на произхода или мястото, от което идва храната, когато други обозначения върху етикета на даден продукт биха могли да оставят впечатлението, че този продукт има различен произход, тази разпоредба представлява подходящ механизъм за неутрализиране на риска потребителите да бъдат подведени.

(6)

В случая с птичето, свинското и овчето месо изтъкнатите от ирландските органи основания не позволяват да се направи изводът, че ирландските потребители могат по принцип погрешно да сметнат, че въпросните продукти идват от определено място.

(7)

Ирландия не е представила никакви доказателства за това, че предложената наредба е нужна за постигането на една от целите на упоменатия по-горе член 18 или че така създаденото препятствие е съразмерно. Тя само споменава целта, която преследва, а именно да информира потребителите за произхода на въпросните продукти. Това основание само по себе си не е достатъчно, за да обоснове проектонаредбата.

(8)

С оглед на гореизложените констатации Комисията даде отрицателно становище на основание член 19, трета алинея от Директива 2000/13/ЕО.

(9)

От ирландските органи съответно следва да бъде изискано да не приемат въпросната проектонаредба.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Ирландия следва да не приеме проекта на наредба за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо.

Адресат на настоящото решение е Ирландия.

Съставено в Брюксел на 20 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 15.