19.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2009 година

за изменение на Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици в България с някои материали от категория 1

(нотифицирано под номер C(2009) 1670)

(само текстовете на български, гръцки, испански, италиански, португалски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/247/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 23, параграф 2, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/322/ЕО на Комисията от 12 май 2003 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици с някои материали от категория 1 (2) се определят условията за разрешаване на храненето на някои застрашени или защитени видове лешоядни птици от някои държави-членки.

(2)

В посоченото решение са изброени държавите-членки, на които е разрешено да използват тази възможност, видовете лешоядни птици, които могат да бъдат хранени с материали от категория 1, и правилата за прилагане, съгласно които може да се осъществява храненето.

(3)

България представи искане за разрешаване на храненето на някои видове лешоядни птици с някои материали от категория 1 и предостави задоволителна информация относно разпространението на посочените видове на своята територия и относно мерките за безопасност, които трябва да бъдат прилагани при храненето на тези птици със странични животински продукти от категория 1.

(4)

Поради това Решение 2003/322/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2003/322/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Правила за прилагане относно храненето на лешоядни птици с материали от категория 1

В съответствие с член 23, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1774/2002 България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър и Португалия могат да разрешават използването на целите трупове на мъртви животни, съдържащи специфичнорискови материали, както е посочено в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от посочения регламент, за храненето на застрашени или защитени видове лешоядни птици, както е посочено в част А от приложението към настоящото решение.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълняване на изискванията от съответните държави-членки

Съответните държавите-членки незабавно вземат необходимите мерки, за да изпълнят изискванията от настоящото решение, и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.“

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са Република България, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър и Португалската република.“

4.

В част А от приложението се добавя следната буква ж):

„ж)

когато се отнася за България: черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), морски (белоопашат) орел (Haliaeetus albicilla), черна каня (Milvus migrans) и червена каня (Milvus milvus).“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър и Португалската република.

Съставено в Брюксел на 16 март 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 32.