28.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

за изменение на Решението от 27 март 2000 г. за упълномощаване на директора на Европол за започване на преговори по споразумения с трети държави и с организации, които не са свързани с Европейския съюз

(2009/167/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 42, параграф 2, член 10, параграф 4 и член 18 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) (1),

като взе предвид Акта на Съвета от 3 ноември 1998 г. за установяване на правила за външните отношения на Европол с трети държави и с организации, които не са свързани с Европейския съюз (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Акта на Съвета от 3 ноември 1998 г. за приемане на правила за получаване от Европол на информация от трети лица (3), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Акта на Съвета от 12 март 1999 г. за приемане на правила за предаване на лични данни от Европол на трети държави и трети организации (4), и по-специално членове 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 март 2000 г. Съветът прие решение за упълномощаване на директора на Европол за започване на преговори по споразумения с трети държави и с организации, които не са свързани с Европейския съюз (5).

(2)

Оперативни интереси налагат Индия да бъде добавена към списъка с трети държави, с които директорът на Европол е упълномощен да започва преговори.

(3)

Поради това решението от 27 март 2000 г. следва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

Решението от 27 март 2000 г. се изменя, както следва:

в член 2, параграф 1, под заглавие „Трети държави“, към азбучния списък се добавя следната държава:

„—

Индия“.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 26, 30.1.1999 г., стр. 19.

(3)  ОВ C 26, 30.1.1999 г., стр. 17.

(4)  ОВ C 88, 30.3.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 106, 13.4.2000 г., стр. 1.