27.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 55/40


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2009 година

за изменение на Решение 2005/51/ЕО по отношение на периода, през който в Общността може да бъде внасяна почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване

(нотифицирано под номер C(2009) 1174)

(2009/162/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Чрез дерогация от Директива 2000/29/ЕО, Решение 2005/51/ЕО на Комисията от 21 януари 2005 г. за разрешение на държавите-членки временно да предоставят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета във връзка с вноса на почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване (2) разрешава за ограничен период от време на държавите-членки, участващи в програмата на Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) към Организацията на обединените нации за предотвратяване и елиминиране на остарелите пестициди, да позволяват вноса на заразена с такива пестициди почва в Общността, с цел третиране в специални инсинератори за опасни отпадъци.

(2)

Тъй като осъществяването на тази програма беше отложено, периодът, през който може да бъде внасяна заразена почва съгласно разрешението, издадено в съответствие с Решение 2005/51/ЕО, следва да се продължи.

(3)

Поради това Решение 2005/51/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Във втори параграф на член 1 от Решение 2005/51/ЕО думите „28 февруари 2009 г.“ се заменят с думите „29 февруари 2012 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 21, 25.1.2005 г., стр. 21.