13.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2009 година

за изменение на Решение 2008/655/ЕО по отношение на одобряването на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2008) 8966)

(само текстовете на датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2009/19/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (2), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и параграф 5, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията от 24 юли 2008 г. за одобрение на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г. (3) бяха одобрени плановете за ваксинация на Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Португалия и бе установен максималният размер на финансовата вноска на Общността.

(2)

През втората половина на 2008 г. възникнаха огнища на болестта син език в няколко държави-членки. По-специално серотип 8 на болестта син език се появи за първи път в Австрия и Швеция. Бяха идентифицирани нови огнища на серотип 8 на болестта син език в Дания и Испания. Освен това се наблюдаваше по-нататъшно разпространение на серотип 1 на болестта син език във Франция, Испания и Португалия.

(3)

Тъй като огнищата в Австрия и Швеция възникнаха след публикуването на Решение 2008/655/ЕО, тези две държави-членки представиха своите планове за ваксинация твърде късно с оглед на срока по член 4, параграф 2 от същото решение. Поради това разпоредбите във връзка с междинните доклади, включително тези относно намаляването на вноската на Общността, не следва да се прилагат за тези държави-членки.

(4)

Засегнатите държави-членки информираха Комисията и останалите държави-членки за появата на болестта. Тези държави-членки представиха своите нови или изменени планове за спешна ваксинация, в които се посочват както приблизителният брой на дозите от ваксината, които ще се използват през 2007 и 2008 г., така и очакваните разходи за ваксинацията. Комисията извърши оценка от ветеринарна и финансова гледна точка на новите планове, представени от Австрия и Швеция, и на изменените планове на Дания, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия и счете, че плановете отговарят на съответните разпоредби от законодателството на Общността във ветеринарната област. Поради тази причина ваксинацията на животните срещу син език в засегнатите държави-членки следва да бъде одобрена в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 2000/75/ЕО.

(5)

Приемливостта на разходите понастоящем е ограничена до разходите, извършени в периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г. Същевременно плановете за спешна ваксинация продължават до края на 2008 г. Поради тази причина извършването на ваксинацията следва да бъде определящо по отношение на приемливостта на съответния разход. Мерките по извършване на ваксинацията в рамките на горепосочения период са приемливи за съфинансиране.

(6)

Следователно Решение 2008/655/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/655/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, първата алинея се заменя със следното:

„Състоящите се от технически и финансови разпоредби планове за ваксинация, представени от Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Швеция, се одобряват с настоящото решение за периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г.“

2.

В член 2, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

„В контекста на спешните мерки, предприети в борбата с болестта син език през 2007 и 2008 г., на Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Швеция се предоставя право на специална вноска от Общността за посочените в член 1 планове за спешна ваксинация срещу болестта син език, която възлиза на:“

3.

В член 4, параграф 1, буква г) се заменя със следното:

„г)

окончателен финансов доклад в електронна форма в съответствие с приложението, който се отнася за разходите, направени от държавата-членка през периода от 1 ноември 2007 г. до 31 декември 2008 г. и платени преди представянето на доклада;“

4.

В член 4, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Същевременно параграф 1, букви а) и б) и параграф 2 не се прилагат за представените от Австрия и Швеция планове.“

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.