24.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1341/2008 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои проекти, генериращи приходи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

като има предвид, че:

(1)

Целите на подготвената за програмния период 2007—2013 г. регулаторна рамка са свързани с по-голямо опростяване на програмирането и управлението на фондовете, на ефективността от предоставяната чрез тях помощ и на субсидиарността при привеждането им в действие.

(2)

По отношение на генериращите приходи проекти, обхванати от член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (3), започна прилагането на по-точен и строг подход, който се основава на изчисляване на максималния размер на допустимите разходи.

(3)

Във връзка с прилагането на член 55 бяха отбелязани редица трудности, включително прекомерна административна тежест, особено що се отнася до операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд, и до малките операции, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или от Кохезионния фонд.

(4)

Тези трудности могат да окажат неблагоприятно въздействие върху управлението на операциите, особено по отношение на проекти в приоритетни за Общността области като околна среда, социално включване, научни изследвания, иновации или енергетика, както и под формата на административна тежест. Ето защо член 55 следва да бъде опростен.

(5)

Опростяването следва да се прилага по отношение на всички проекти, които се подпомагат от структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г. Следователно е необходимо да се предвиди прилагане с обратно действие.

(6)

Следователно Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Параграфи 1—4 от настоящия член се прилагат единствено за операции, които са съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд и чиято обща стойност надвишава 1 000 000 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 август 2006 г., по отношение на всички операции, при които има участие на структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  Съгласие от 16 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 27 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.