23.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1328/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2008 година

за изменение на приложения I, II, III, V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1), и по-специално член 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общите правила за внос на някои видове текстилни продукти с произход от трети страни следва да бъдат актуализирани, за да се вземат предвид някои скорошни промени.

(2)

Системата за наблюдение с двойна проверка с Китай ще приключи на 31 декември 2008 г.

(3)

Съветът одобри с Решение 2008/939 /ЕО (2) подписването и временното прилагане на двустранно споразумение между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти.

(4)

Измененията към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (3), също така засягат някои кодове в приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93.

(5)

Регламент (ЕИО) № 3030/93 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Комитета по текстила, създаден с член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I II, III, V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставенo в Брюксел на 22 декември 2008 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 335 , 13.12.2008 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, III, V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменят, както следва:

(1)

Приложение I се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 (1)

1.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

2.

Ако няма уточнение относно съставната материя на продуктите с произход от Китай в категории 1—114, се приема, че тези продукти са направени изключително от вълна или фини косми от животни, от памук или изкуствени влакна.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета, или като облекла за жени или момичета, се класифицират към последните.

4.

Когато е употребен изразът „бебешко облекло“, това означава облекла до и включително търговски размер 86.

Категория

Описание

Код по КН 2009 г.

Таблица на съответствие

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I А

1

Памучни прежди, непригодени за продажба на дребно

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Памучни тъкани, различни от превързочна марля, хавлиените тъкани, тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове, кадифен (плюшен) шнур, тюл и други фини и мрежести тъкани

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

От които: Изделия, различни от избелените или не избелени изделия

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Плетени тъкани от синтетични или от изкуствени влакна (дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци), различни от тъканите с тясна сплитка, изтъканите кадифета и плюшове (включително хавлиените тъкани) и кадифения (плюшен) шнур

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

От които: Изделия, различни от избелени или неизбелени изделия

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

ГРУПА I Б

4

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули (с изключение на изделията от вълна или от фини животински косми), трикотажни или плетени

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Фланели, пуловери (с или без ръкави), елечета, жилетки, (различни от сака), анораци, якета, блузон и подобни, трикотажни или плетени

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от банските гащета, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (включително спортни панталони), от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; долната част на облекла за спорт с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Ризи, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

ГРУПА II А

9

Хавлиени тъкани и подобни артикули от памук; тоалетни артикули, бельо и кухненски артикули, нетрикотажни, нито плетени, от хавлиен плат, от памук

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Прежди от синтетични щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

От които акрилни

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Прежди от изкуствени щапелни влакна или отпадъци, непригодени за продажба на дребно

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от хавлиени тъкани, тъфтинг изделия и ленти от кадифе и плюш, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

От които:Рипсени кадифета и рипсени плюшове

5801 22 00

 

 

39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от хавлиените кърпи и подобни артикули от памук

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II Б

12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени, различни от категория 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 pairs

41

13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, с изключение на анораци (от категория 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, с изключение на анораци (от категория 21) сака от вълна, памук или синтетични или изкуствени влакна (различни от парки) (от категория 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, нетрикотажни, нито плетени (различни от ансамблите за ски); горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, за мъже или момчета, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Костюми, ансамбли, сака, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Носни кърпи и джобни кърпички, нетрикотажни, нито плетени

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

PARKAS; Анораци; якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, различни от категория 16 или 29, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, за мъже или момчета трикотажни или плетени

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Костюми, ансамбли, сака, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Рокли, поли, за жени или момичета, включително поли-панталони

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от ансамблите за ски), за жени или момичета, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна; горни спортни облекла с подплата, чиято външна част е изработена от един и същи плат, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории 10 и 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за мъже или момчета;

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Работни и други костюми, ансамбли, сака, панталони, нетрикотажни, нито плетени, за жени или момичета

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Комбинезони и ансамбли за ски, нетрикотажни, нито плетени

ex 6211 20 00

 

 

78

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от облеклата от следните категории 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 и 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Палта, пелерини, якета, блузони, пуловери, жилетки, елечета и други подобни артикули, включително ансамблите за ски, трикотажни или плетени, различни от облеклата от категории 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75.

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

ГРУПА III А

33

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 11

Торби, чували и сакове от вида, който се използва за опаковане на стоки, нетрикотажни, нито плетени, получени от ленти и подобни форми

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от ленти и подобни форми от полиетилен или полипропилен, чиято видима широчина не превишава 3 m

5407 20 19

 

 

35

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

От които: Други, различни от неизбелените или избелените

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Тъкани от прежди от синтетични нишки (непрекъснати), различни от тези за външни гуми на автомобили или велосипеди от категория 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

От които:Други, различни от неизбелените или избелените

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Тъкани от прежди от щапелни синтетични нишки

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

От които:Други, различни от неизбелените или избелените

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Трикотажни или плетени платове за завеси от синтетични влакна, включително платове за завеси

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от синтетични нетекстурирани прежди, непревишаващи 50 сука на метър

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Прежди от изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно:

5401 20 10

Прежди от синтетични нишки; прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Прежди от синтетични или от изкуствени нишки, прежди от щапелни синтетични влакна, шевни конци от памук, пригодени за продажба на дребно

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Камгарирана вълна или агнешка вълна, или други фини животински косми

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Прежди от щрайхгарна вълна или агнешка вълна (вълнени прежди) или от камгарирани фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Прежди от камгарна вълна, или от щрайхгарна вълна или агнешка вълна, или от други фини животински косми, непригодени за продажба на дребно

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Прежди от вълна или от агнешка вълна или от други фини животински косми, пригодени за продажба на дребно

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Памук, кардиран или пениран

5203 00 00

 

 

53

Памучна марля

5803 00 10

 

 

54

Изкуствени щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5507 00 00

 

 

55

Синтетични щапелни влакна, включително дреб и отпадъци от прежди, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Шевни конци от синтетични щапелни влакна (включително дреб или отпадъци от прежди), дори пригодени за продажба на дребно

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Тъкани килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

5805 00 00

 

 

61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от етикети и подобни артикули от категория 62 Други ленти (не изтъкани и не плетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

5606 00 915606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

5807 10 105807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

5808 10 005808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Дантели тип „Rachel“ и платове, наречени „с дълъг влас“

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от тези от категория 38 А и категория 63, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Одеала, нетрикотажни и неплетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

ГРУПА III Б

10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 pairs

59

67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, трикотажни или плетени, включително облекла и техните части

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

От които: Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 67 dtex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Дълги трикотажни облекла от синтетични влакна, за жени или момичета

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pairs

33

72

Бански костюми, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за жени или момичета

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Костюми, ансамбли, сака (различни от ансамблите за ски), трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна, за мъже или момчета

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Канапи, въжета и дебели въжета, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси, плетени или не

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Палатки

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, различни от тези, получени от ленти от полиетилен или от полипропилен

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, и артикули от такива материали

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения;; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

5901 10 005901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

5904 10 005904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

5906 10 005906 99 105906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория 100

5907 00 00

 

 

100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, различни от тези, получени от синтетични влакна

ex 5607 90 90

 

 

109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

6306 40 00

 

 

111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории 113 и 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

6307 10 90

 

 

114

Текстилни продукти за технически цели

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни нито плетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10ex 5801 90 90

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, различни от преждите от категория 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тези от рами

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Одеала (различни от електрическите одеала) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция № 5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 105201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 005302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 005303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, различни от артикулите от категории 1—123 и от категория 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 106206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категории 1—123 и категория 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I А

Категория

Описание

Код по КН 2009 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули, опаковани, пригодени за продажба на дребно

3005 90 31

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

1.

Настоящото приложение се отнася за необработените текстилни материали (категории 128 и 154), текстилните продукти, различни от вълнени, памучни, от фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна, както и синтетични или изкуствени влакна и нишки и влакната от категории 124, 125А, 125B, 126, 127А и 127B.

2.

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът на описанието на стоките се счита като имащ само индикативно значение, тъй като продуктите, обхванати от всяка категория, са определени, в рамките на настоящото приложение, от кодовете по КН. Когато пред съответния код по КН е поставен символът „ех“, продуктите, обхванати от всяка категория, се определят от обхвата на кода по КН и от този на съответното описание.

3.

Облекла, които не могат да се определят като облекла за мъже или момчета или като облекла за жени или момичета, се класифицират към_ последните.

4.

Изразът „облекла за бебета“ включва облекла до търговска мярка 86 включително.

Категория

Описание

Код по КН 2009 г.

Таблица на еквивалентност

брой/kg

g/брой

(1)

(2)

(3)

(4)

ГРУПА I

ex 20

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда и ленти от кадифе и плюш

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени, различни от тези от категория 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

ГРУПА II

ex 12

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, различни от артикулите за бебета, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Слипове и други долни гащи, халати и подобни артикули, трикотажни, нито плетени, за мъже или момчета, комбинезони, фусти, пликчета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Изтъкани палта, шлифери, пелерини, якета, блузони, сака, блейзъри и подобни артикули, за жени или момичета, различни от парки

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Долни фланели, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Долни фланели и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Носни кърпи и джобни кърпички, различни от артикулите от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

ex 6107 29 00

Нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за жени или момичета, трикотажни или плетени

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Поли, включително и поли-панталони, за жени или момичета

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Сутиени, дори трикотажни или плетени

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Облекла и допълнения за облеклото за бебета, трикотажни или плетени, с изключение на ръкавици от категории ex 10 и ex 87, и чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули за бебета, нетрикотажни, нито плетени, от категория ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Горни облекла за спорт, трикотажни или плетени,

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Облекла от тъкани от позиция № 5903, 5906 и 5907, включително облекла от категории ex 14 и ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Облекла от трикотажни или плетени тъкани от позиция № 5903 и 5907 и комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

ГРУПА III А

ex 38 B

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Пердета от тъкан текстил (включително завеси, щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла и други подобни артикули), нетрикотажни, нито плетени

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Килими и подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас (дори конфекционирани)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Килими и други подови настилки от текстилни материали, различни от килимите от категория ex 58, 142 и 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ръчно тъкани гоблени от типа „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни, както и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Ленти, състоящи се само от основа без вътък (bolduc), чиито нишки са свързани с лепило, различни от етикетите, емблемите и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, различни от артикулите от категория ex 62 и категория 137 Други ленти (нетрикотажни или неплетени), направени от текстилни материали, съдържащи прежди от еластомери или каучукови нишки

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Шенилна прежда (включително прежди, наречени „във верижка“), влакна, чието свързване е подсилено по метода на прошивоплетенето (различни от металните и метализирани прежди и обвитите прежди от конски косми):

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Тюлове и фини мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетени изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Галони и ширити от изтъкани текстилни материали; пасмантерийни артикули и аналогични орнаментни артикули, на парче, без бродерия; пискюли, помпони и подобни артикули

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Трикотажни или плетени тъкани от синтетични влакна, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук, съдържащи тегловно повече от 5 % еластомери; трикотажни или плетени тъкани, съдържащи тегловно повече от 5 % каучук

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Трикотажни или плетени тъкани, различни от артикулите от категория ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Одеала, нетрикотажни и не плетени,

ex 6301 10 00

 

 

ГРУПА III Б

ex 10

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, трикотажни или плетени

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, различни от тези за бебета; спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня, трикотажни или плетени; пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла, трикотажни или плетени; одеала (различни от електрическите одеала), трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, различни от трикотажни или плетени артикули, включително облекла и техните части

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Комбинезони, фусти, пликчета, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Бански костюми

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Костюми, ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, нетрикотажни, нито плетени, различни от артикулите от категория 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, независимо от това дали са трикотажни или плетени, от вълна, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ръкавици, ръкавици с един пръст и ръкавици без пръсти, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени; други конфекционирани артикули, включително облекла и техните части, различни от облеклата за бебета, нетрикотажни, нито плетени

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Палатки

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, различни от подовите настилки

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от канапи, въжета или дебели въжета

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Други артикули от прежди, от ленти или от канапи, въжета или дебели въжета, различни от тези, направени от текстилни платове, артикули, направени от такава тъкан и артикули от категория 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване, платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Гумирани тъкани, нетрикотажни, нито плетени, различни от платната за пневматични гуми

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Други текстилни импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета, различни от тези от категория ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Текстилни тъкани, импрегнирани, промазани, ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмаси

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; щори

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Надуваеми дюшеци от плетени текстилни тъкани

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Артикули за къмпинг от тъкан текстил, различни от надуваемите дюшеци и палатките

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Други конфекционирани артикули, различни от артикулите от категории ex 113 и ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, нетрикотажни, нито плетени

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Текстилни продукти за технически цели, различни от артикулите от категория 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

ГРУПА IV

115

Прежди от лен или от рами

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Тъкани от лен или от рами

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Спално бельо, покривки и кърпи за маса от лен или от рами, за тоалет или за кухня, нетрикотажни, нито плетени

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Пердета, завеси (включително драперии), волани за легла, щори за вътрешно обзавеждане, нетрикотажни или неплетени; трикотажни или плетени; други конфекционирани артикули, нетрикотажни, нито плетени, от лен или от рами

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от лен или от рами

ex 5607 90 90

 

 

122

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6305 90 00

 

 

123

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от лен или от рами, различни от тъканите с тясна сплитка

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, от лен или от рами, нетрикотажни, нито плетени

ex 6214 90 00

 

 

ГРУПА V

124

Щапелни синтетични влакна

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Щапелни синтетични влакна

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Прежди от синтетични влакна, непригодени за продажба на дребно, различни от синтетичните монофиламенти от найлон или от вискозна коприна, непревишаващи 250 сука на метър, и синтетични нетекстурирани прежди от целулозна коприна

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитация на катгут, направени от синтетични текстилни материали

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5105 40 00

 

 

129

Прежди от груби животински косми или от конски косми, щрайхгарни или камгарни

5110 00 00

 

 

130 A

Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени отпадъци)

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Прежди от естествена коприна, различни от тези от категория 130 A; копринен дреб silk-worm gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Прежди от други растителни текстилни влакна

5308 90 90

 

 

132

Хартиени прежди

5308 90 50

 

 

133

Конопени прежди

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Метални или метализирани прежди

5605 00 00

 

 

135

Тъкани от груби животински косми или от конски косми

5113 00 00

 

 

136 A

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от избелените или неизбелени изделия

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от тези от категория 136А

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Изтъкани кадифета и плюшове, и тъкани от шенилна прежда, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Тъкани от хартиени прежди или от други растителни текстилни влакна, различни от тази от рами

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Тъкани от метални нишки или от метализирани прежди

5809 00 00

 

 

140

Изтъкани кадифета и плюшове от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Одеала (различни от електрическите одеала) от текстилни материали, различни от вълна или от фини животински косми, от памук или от синтетични или от изкуствени влакна

ex 6301 90 90

 

 

142

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от сезал, или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, или от манилски коноп

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Филцове от груби животински косми

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от абака (манилски коноп) или от истински коноп

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Въжета за свързване или връзване за селскостопански машини, от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Канапи, въжета и дебели въжета от сезал или от други ликови текстилни влакна от семейство агаве, различни от продуктите от категория 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, от юта или от други ликови текстилни влакна, от позиция № 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

ЅОтпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене), отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, различни от тези, които са некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от позиция № 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Прежди от кокосови влакна

5308 10 00

 

 

149

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна с широчина, непревишаваща 150 cm; Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, различни от употребяваните

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Подови настилки от кокосови влакна

5702 20 00

 

 

151 B

Килими и други подови настилки от текстилни материали, от юта, или от други ликови текстилни влакна, некардирани, нито пенирани

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Иглонабити филцове от юта или от други текстилни ликови влакна, не импрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани, различни от подовите настилки

5602 10 11

 

 

153

Амбалажни чували и торбички, използвани за опаковане на стоките, получени от юта или от други текстилни ликови влакна, от позиция №5303

6305 10 10

 

 

154

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

5001 00 00

Сурова коприна („греж“), (неусукана)

5002 00 00

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали, некардирани, нито пенирани

ex 5003 00 00

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

5104 00 00

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци, различни от тези от кокосово влакно и абака

5305 00 00

Памук, некардиран, нито пениран

5201 00 105201 00 90

Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302 10 005302 90 00

Абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5305 00 00

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5303 10 005303 90 00

Други текстилни влакна, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци

5305 00 00

 

 

156

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, за жени или момичета

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Облекла, трикотажни или плетени, с изключение на артикулите от категории ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 и 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Рокли, ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6204 49 106206 10 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули, нетрикотажни, нито плетени, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6214 10 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

6215 10 00

 

 

160

Носни кърпи и джобни кърпички от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

ex 6213 90 00

 

 

161

Облекла, нетрикотажни, нито плетени, с изключение на артикулите от категории ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 и 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

(2)

Приложение II се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРАНИ ИЗНОСИТЕЛКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Беларус

Русия

Сърбия

Узбекистан“

(3)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

Член 28, параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Този номер съдържа следните елементи:

две букви за обозначаване на страната износител, както следва:

Беларус = BY

Сърбия = RS

Узбекистан = UZ

две букви за обозначаване на държавата-членка на направление, или група от такива държави-членки, както следва:

AT = Австрия

BG = България

BL = Бенелюкс

CY = Кипър

CZ = Чешка република

DE = Федерална република Германия

DK = Дания

EE = Естония

GR = Гърция

ES = Испания

FI = Финландия

FR = Франция

GB = Обединено кралство

HU = Унгария

IE = Ирландия

IT = Италия

LT = Литва

LV = Латвия

MT = Малта

PL = Полша

PT = Португалия

RO = Румъния

SE = Швеция

SI = Словения

SK = Словакия

едноцифрено число, обозначаващо годината на квотата или годината, в която е записан експортът за изделията, посочени в таблица А на настоящото приложение, като това число съответства на последната цифра от тази година, напр. „8“ за 2008 г. и „9“ за 2009 г.

двуцифрено число, обозначаващо службата, която издава документите в страната износител,

петцифрено число с последователност от 00001 до 99999, което е предназначено за дадената държава-членка на направление.“

б)

Таблица A се заменя със следното

‘Страни и категории, предмет на системата за наблюдение с двойна проверка

Трета страна

Група

Категория

Единица мярка

Узбекистан

I A

1

тона

3

тона

I B

4

1 000 броя

5

1 000 броя

6

1 000 броя

7

1 000 броя

8

1 000 броя

II B

26

1 000 броя’

в)

Таблица Б беше заличена

(4)

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЛИМИТИ НА ОБЩНОСТТА

Приложими за 2009 г.

БЕЛАРУС

Категория

Единица мярка

Квота считано от 1 януари 2009 г.

Група IA

1

тона

1 586

2

тона

6 643

3

тона

242

Група IБ

4

Х. броя

1 839

5

Х. броя

1 105

6

Х. броя

1 705

7

Х. броя

1 377

8

Х. броя

1 160

Група IIA

20

тона

329

22

тона

524

Група IIБ

15

Х. броя

1 726

21

Х. броя

930

24

Х. броя

844

26/27

Х. броя

1 117

29

Х. броя

468

73

Х. броя

329

Група IIIБ

67

тона

359

Група IV

115

тона

420

117

тона

2 312

118

тона

471

Х. броя: хиляди броя“

(5)

Таблицата в приложение VII се заменя със следното:

‘Таблица

Количествени лимити на общността за стоки, които се внасят повторно по орт

Приложими за 2009 г.

БЕЛАРУС

Категория

Единица мярка

Считано от 1 януари 2009 г.

Група IБ

4

1 000 броя

6 610

5

1 000 броя

9 215

6

1 000 броя

12 290

7

1 000 броя

9 225

8

1 000 броя

3 140

Група IIБ

15

1 000 броя

5 387

21

1 000 броя

3 584

24

1 000 броя

922

26/27

1 000 броя

4 492

29

1 000 броя

1 820

73

1 000 броя

6 979’

(6)

Таблиците в приложение VIII се заменят със следното:

„1.

COUNTRY

2.

Използване на аванс

3.

Пренос

4.

Прехвърляне от категория 1 към категории 2 и 3

5.

Прехвърляне между категории 2 и 3

6.

Прехвърляне между категории 4, 5, 6, 7, 8

7.

Прехвърляне от групи I, II, III към групи II, III, IV

8.

Максимално увеличения за всяка категория

9.

Допълнителни условия

Беларус

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

За колона 7 прехвърляния могат да се правят от и в група V. За категории от група I лимитът в колона 8 е 13 %

Сърбия

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

За колона 7 прехвърляния могат да се правят от всяка категория в групи I, II и III в групи II и III.“


(1)  Забележка: Обхваща само категориите от 1 до 114, с изключение на Беларус, Руската федерация, Узбекистан и Сърбия, за които са обхванати категории от 1 до 161.

(2)  Прилага се единствено за внос от Китай.