18.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/84


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1281/2008 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2008 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2008 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 812/2007 за свинско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 812/2007 на Комисията от 11 юли 2007 г. относно откриване и управление на тарифна квота за свинско месо, предоставена на Съединените американски щати (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 812/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на декември 2008 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2009 г., са за количества, по-малки от наличните. Поради това следва да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества трябва да бъдат добавени към определеното за следващия квотен подпериод количество,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос, отнасящи се до квота с пореден номер 09.4170 по силата на Регламент (ЕО) № 812/2007 и които трябва да се прибавят към подпериода от 1 април до 30 юни 2009 г., са 2 611 500 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 7.