20.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/1


Поправка на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

( Официален вестник на Европейския съюз L 353 от 31 декември 2008 г. )

На страница 1354, в приложение VII, точка 1, таблица 1.1

вместо:

„N; R50

 

Aquatic. Acute 1

H400“

 

Да се чете:

„N; R50

 

Aquatic Acute 1

H400“