13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1243/2008 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2008 година

за изменение на приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията за съдържанието на някои храни за кърмачета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/398/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (1), и по-специално член 4, параграф 1, трета алинея, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2006/141/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО (2) се определят inter alia критерии за съдържание на храните за кърмачета.

(2)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда само веществата, изброени в приложение III към нея, да могат да бъдат използвани при производството на храни за кърмачета, за да се изпълнят изискванията inter alia относно аминокиселините и другите азотни съединения.

(3)

Приложение III към същата директива следва да бъде изменено, така че да бъде възможно в храните за кърмачета да се използват L-аргининът и неговият хидрохлорид.

(4)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда също така, че храните за кърмачета, които са произведени от белтъчните хидролизати, определени в точка 2.2 от приложение I към нея, чието съдържание на белтъци е между минимума и 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), трябва да отговарят на съответните спецификации, определени в приложение VI. В посоченото приложение се определят спецификациите за съдържанието, източника и обработката на белтъците, използвани при производството на такива храни за кърмачета, произведени от хидролизати на белтъци от суроватка, получени от белтъците на кравето мляко.

(5)

С Регламент (ЕО) № 1609/2006 на Комисията от 27 октомври 2006 г. за разрешаване пускането на пазара на храни за кърмачета на база на хидролизати от суроватка, получена от белтъците на кравето мляко, за период от две години (3) се разрешава пускането на пазара на храни за кърмачета на база на хидроилизати от краве мляко в съответствие със спецификациите за съдържанието, източника, обработката и качеството на белтъците, определени в приложението към него. Срокът на това разрешение изтича на 27 октомври 2008 г.

(6)

В Директива 2006/141/ЕО се предвижда разрешението, посочено в Регламент (ЕО) № 1609/2006, да бъде постоянно. В приложение VI към Директива 2006/141/ЕО бяха посочени спецификациите за съдържанието, източника и обработката на белтъците за въпросните храни за кърмачета. Въпреки това в същото приложение не бяха включени специфичните изисквания за съдържанието във връзка с качеството на белтъците. Липсата на такива изисквания би възпрепятствала пускането на пазара на храни за кърмачета, произведени от хидролизати на белтъци, след изтичането на срока на действие на Регламент (ЕО) № 1609/2006.

(7)

Липсващите спецификации относно качеството на белтъците, които бяха включени в разрешението, посочено в Регламент (ЕО) № 1609/2006, следва да бъдат добавени в приложение VI към Директива 2006/141/ЕО. Посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(8)

За да се избегне смущението на пазара на храни за кърмачета, настоящият регламент следва да се прилага от 28 октомври 2008 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 28 октомври 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО се изменят, както следва:

1.

В раздел 3 от приложение III, в началото на списъка, озаглавен „Аминокиселини и други азотни съединения“, се добавя следното вписване:

„L-аргинин и неговият хидрохлорид (1)

2.

В приложение VI се добавя следната точка 4:

„4.   Качество на белтъците

Необходимите и условно необходимите аминокиселини в майчината кърма, изразени в mg на 100 kJ и 100 kcal, са, както следва:

 

На 100 kJ (2)

На 100 kcal

Аргинин

16

69

Цистин

6

24

Хистидин

11

45

Изолеуцин

17

72

Леуцин

37

156

Лизин

29

122

Метионин

7

29

Фенилаланин

15

62

Треонин

19

80

Триптофан

7

30

Тирозин

14

59

Валин

19

80


(1)  L-аргининът и неговият хидрохлорид се използват само при производството на храните за кърмачета, посочени в член 7, параграф 1, трета алинея.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.“