15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/83


Поправка на Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните

( Официален вестник на Европейския съюз L 326 от 4 декември 2008 г. )

На страница 12 се заличава подзаглавието „(текст от значение за ЕИП)“;

На страница 20, точка 1.3 от част Г от приложението

вместо:

„Услуги за пространствени данни (services)“.

да се чете:

„Услуга за пространствени данни (service)“.