21.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/33


Поправка на Регламент (ЕО) № 839/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложения II, III и IV относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху определени продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 234 от 30 август 2008 г. )

На страница 46 в точка 1, буква а) от приложението, с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005, в петата графа за пиметрозин:

а)

в реда с номер на код 0600000:

вместо:

„0,1 (*)“

да се чете:

„“;

б)

в реда с номер на код 0610000:

вместо:

„“

да се чете:

„0,1 (*)“.