12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/39


Поправка на Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС)

( Официален вестник на Европейския съюз L 218 от 13 август 2008 г. )

На страници 64 и 65, член 5, параграф 1

вместо:

„1.   Единствено следните категории данни се записват във ВИС:

а)

буквено-цифрови данни относно кандидата и подадени заявления за визи, издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи по член 9, параграфи 1 — 4 и членове 10 — 14;

б)

снимки по член 9, параграф 5;

в)

пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6;

г)

връзки към други заявления за подаване на виза по член 8, параграфи 3 и 4.“

да се чете:

„1.   Единствено следните категории данни се записват във ВИС:

а)

буквено-цифрови данни относно кандидата и подадени заявления за визи, издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи по член 9, точки 1 — 4 и членове 10 — 14;

б)

снимки по член 9, точка 5;

в)

пръстови отпечатъци по член 9, точка 6;

г)

връзки към други заявления за подаване на виза по член 8, параграфи 3 и 4.“

На страница 68, член 15, параграф 2, буква г)

вместо:

„г)

фамилия, името и адреса на физическото лице или наименование и адрес на дружеството/друга организация, съгласно член 9, параграф 4, буква е);“

да се чете:

„г)

фамилия, името и адреса на физическото лице или наименование и адрес на дружеството/друга организация, съгласно член 9, точка 4, буква е);“.

На страница 69, член 17, точки 12, 13 и 14

вместо:

„12.

случаи, при които данните по член 9, параграф 6 не могат фактически да бъдат предоставени, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;

13.

случаи, при които данните по член 9, параграф 6 не се изискват поради правни съображения, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;

14.

случаи, при които лице, което не би могло фактически да предостави данните по член 9, параграф 6, е получило отказ за издаване на виза, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5.“

да се чете:

„12.

случаи, при които данните по член 9, точка 6 не могат фактически да бъдат предоставени, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;

13.

случаи, при които данните по член 9, точка 6 не се изискват поради правни съображения, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;

14.

случаи, при които лице, което не би могло фактически да предостави данните по член 9, точка 6, е получило отказ за издаване на виза, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5.“

На страница 70, член 19, параграф 2, буква а):

вместо:

„а)

данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграфи 2 и 4;“

да се чете:

„а)

данните за състоянието на визата и данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, точки 2 и 4;“.

На страница 70, член 20, параграф 1, втора алинея:

вместо:

„Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци не даде резултат, то може да се осъществи посредством данните по член 9, параграф 4, букви а) и/или в). Търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква б).“

да се чете:

„Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци не даде резултат, то може да се осъществи посредством данните по член 9, точка 4, букви а) и/или в). Търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, точка 4, буква б).“

На страница 70, член 20, параграф 2, буква б)

вместо:

„б)

данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграф 4;“

да се чете:

„б)

данните, взети от заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, точка 4;“.

На страници 70 и 71, член 21:

вместо:

„Член 21

Достъп до данни за определяне на отговорността за разглеждане на заявленията за искане на убежище

1.   Единствено с цел определяне на отговорната държава-членка за разглеждане на заявлението за искане на убежище, съгласно членове 9 и 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп до търсене с помощта на пръстовите отпечатъци на лицето, търсещо убежище.

Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или в). Търсенето може да се извърши в комбинация с данните по член 9, параграф 4, буква б).

2.   Ако при търсенето с помощта на данните, посочени в параграф 1, се окаже, че е вписана във ВИС виза с дата на изтичане не повече от шест месеца преди датата на заявлението за искане на убежище и/или удължена виза с дата на изтичане не повече от шест месеца преди датата на заявлението за искане на убежище, на компетентния орган за предоставяне на убежище се дава достъп за справка със следните данни от досието на заявлението за издаване на виза, както и данните на съпруга(та) и децата, посочени в буква ж), съгласно член 8, параграф 4, единствено за целта, посочена в параграф 1:

а)

номера на заявлението и органа, който е издал или удължил визата и дали този орган я е издал от името на друга държава-членка;

б)

данните, взети от формуляра на заявлението, посочени в член 9, параграф 4, букви а) и б);

в)

вида виза;

г)

срок на валидност на визата;

д)

продължителност на планирания престой;

е)

снимки;

ж)

данните на съпруга(та) и децата от свързаното(ите) досие(та) със заявлението, посочени в член 9, параграф 4, букви а) и б).

3.   Справките във ВИС съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се извършват само от посочените национални органи, посочени в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 343/2003.“

да се чете:

„Член 21

Достъп до данни за определяне на отговорността за разглеждане на заявленията за искане на убежище

1.   Единствено с цел определяне на отговорната държава-членка за разглеждане на заявлението за искане на убежище, съгласно членове 9 и 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп до търсене с помощта на пръстовите отпечатъци на лицето, търсещо убежище.

Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, точка 4, буква а) и/или в). Търсенето може да се извърши в комбинация с данните по член 9, точка 4, буква б). L 218/70 BG Официален вестник на Европейския съюз 13.8.2008 г.

2.   Ако при търсенето с помощта на данните, посочени в параграф 1, се окаже, че е вписана във ВИС виза с дата на изтичане не повече от шест месеца преди датата на заявлението за искане на убежище и/или удължена виза с дата на изтичане не повече от шест месеца преди датата на заявлението за искане на убежище, на компетентния орган за предоставяне на убежище се дава достъп за справка със следните данни от досието на заявлението за издаване на виза, както и данните на съпруга(та) и децата, посочени в буква ж), съгласно член 8, параграф 4, единствено за целта, посочена в параграф 1:

а)

номера на заявлението и органа, който е издал или удължил визата и дали този орган я е издал от името на друга държава-членка;

б)

данните, взети от формуляра на заявлението, посочени в член 9, точка 4, букви а) и б);

в)

вида виза;

г)

срок на валидност на визата;

д)

продължителност на планирания престой;

е)

снимки;

ж)

данните на съпруга(та) и децата от свързаното(ите) досие(та) със заявлението, посочени в член 9, точка 4, букви а) и б).

3.   Справките във ВИС съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се извършват само от посочените национални органи, посочени в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 343/2003.“

На страница 71, член 22, параграф 1, втора алинея

вместо:

„Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или в); търсенето може да се извърши в комбинация с данните по член 9, параграф 4, буква б).“

да се чете:

„Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, точка 4, буква а) и/или в); търсенето може да се извърши в комбинация с данните по член 9, точка 4, буква б).“

На страница 71, член 22, параграф 2, буква б)

вместо:

„б)

данните, взети от формуляра на заявлението, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б) и в);“

да се чете:

„б)

данните, взети от формуляра на заявлението, посочени в член 9, точка 4, букви а), б) и в);“.

На страница 71, член 22, параграф 2, буква д)

вместо:

„д)

данните на съпруга(та) и децата от свързаното(ите) досие(та) със заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, параграф 4, букви а) и б).“

да се чете:

„д)

данните на съпруга(та) и децата от свързаното(ите) досие(та)със заявлението за издаване на виза, посочени в член 9, точка 4, букви а) и б).“

На страница 74, член 31, параграф 2

вместо:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, данните по член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м) могат, при необходимост, […]“

да се чете:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1, данните по член 9, точка 4, букви а), б), в), к) и м) могат, при необходимост, […]“.

На страница 76, член 37

вместо:

„Член 37

Право на информация

1.   Кандидатите за виза и лицата, посочени в член 9, параграф 4, буква е), се информират за следното от отговорната държава-членка:

а)

самоличността на проверяващия, посочен в член 41, параграф 4, включително неговите данни за връзка;

б)

целите, за които данните ще бъдат обработени във ВИС;

в)

категориите получатели на данните, включително органите, посочени в член 3;

г)

срок за съхранение на данни;

д)

факта, че събирането на данни е задължително за разглеждането на заявлението;

е)

правото на достъп до свързани с тях данни и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи по член 41, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя в писмена форма на кандидатстващия за виза, когато са събрани данните от заявлението за издаване на виза, снимката и данните от пръстовите отпечатъци, посочени в член 9, параграфи 4, 5 и 6.

3.   Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на лицата, посочени в член 9, параграф 4, буква е) във формулярите, които се подписват от лицата, предоставили доказателство за покана, спонсорство и настаняване.

Когато не съществува подобен формуляр, подписан от тези лица, информацията се предоставя в съответствие с член 11 от Директива 95/46/ЕО.“

да се чете:

„Член 37

Право на информация

1.   Кандидатите за виза и лицата, посочени в член 9, точка 4, буква е), се информират за следното от отговорната държава-членка:

а)

самоличността на проверяващия, посочен в член 41, параграф 4, включително неговите данни за връзка;

б)

целите, за които данните ще бъдат обработени във ВИС;

в)

категориите получатели на данните, включително органите, посочени в член 3;

г)

срок за съхранение на данни;

д)

факта, че събирането на данни е задължително за разглеждането на заявлението;

е)

правото на достъп до свързани с тях данни и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи по член 41, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя в писмена форма на кандидатстващия за виза, когато са събрани данните от заявлението за издаване на виза, снимката и данните от пръстовите отпечатъци, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6.

3.   Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на лицата, посочени в член 9, точка 4, буква е) във формулярите, които се подписват от лицата, предоставили доказателство за покана, спонсорство и настаняване.

Когато не съществува подобен формуляр, подписан от тези лица, информацията се предоставя в съответствие с член 11 от Директива 95/46/ЕО.“