13.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 763/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 юли 2008 година

относно преброяването на населението и жилищния фонд

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Комисията (Евростат) се нуждае от наличието на достатъчно надеждни, детайлни и сравними данни за населението и жилищния фонд, за да може Общността да изпълнява възложените ѝ задачи, по-специално с членове 2 и 3 от Договора. На общностно равнище трябва да се осигури достатъчна сравнимост по отношение на методологията, определенията и програмата за статистическите данни и за метаданните.

(2)

Периодичните статистически данни за населението и основните семейни, социални, икономически и жилищни характеристики на лицата са необходими за изучаване и определяне на регионалните и социалните политики и политиките в областта на околната среда, влияещи върху конкретни сектори на Общността. По-специално, необходимо е да се събира подробна информация относно жилищния фонд в подкрепа на различни дейности на Общността, като например насърчаването на социалното включване и мониторинга на социалното сближаване на регионално равнище или опазването на околната среда и насърчаването на енергийната ефективност.

(3)

С оглед развитието в областта на методологията и технологиите, следва да бъдат идентифицирани най-добрите практики и да бъде насърчавано подобряването на процеса на търсене на данни и на методологиите, използвани при преброявания в държавите-членки.

(4)

С цел да бъде осигурена съпоставимост на данните, предоставяни от държавите-членки, и да бъдат извършвани надеждни сравнения на равнище на Общността, използваните данни следва да се отнасят до една и съща референтна година.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (2), който определя референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, е необходимо събирането на статистически данни да съответства на принципите на безпристрастност, значещи по-специално обективност и научна независимост, както и прозрачност, надеждност, адекватност, съотношение „стойност—ефикасност“ и статистическа поверителност.

(6)

Предаването на данни при спазване на изискванията за статистическа поверителност се урежда в Регламент (ЕО) № 322/97 и в Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставяне на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (3). Мерките, взети в съответствие с посочените регламенти, гарантират физическата и логическата защита на поверителни данни и гарантират, че в процеса на създаване и разпространяване на статистически данни на Общността няма да има случаи на неправомерно разкриване на данните или тяхното използване за нестатистически цели.

(7)

При изготвянето и разпространяването на статистиката на Общността съгласно настоящия регламент, националните и общностните статистически служби следва да вземат предвид принципите, установени в Кодексa за дейността на европейската статистика, приет на 24 февруари 2005 г. от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (4) и приложен към Препоръката на Комисията относно независимостта, лоялността и отчетността на националните и общностните статистически служби.

(8)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно събирането и изготвянето на сравними и изчерпателни статистически данни на Общността за населението и жилищния фонд, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради отсъствието на общи статистически характеристики и изисквания за качеството, както и поради липсата на методологична прозрачност, и следователно, посредством обща статистическа рамка, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(9)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(10)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощие да установява условията за определянето на следващи референтни години и за приемането на програмата за статистическите данни и за метаданните. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, inter alia, посредством допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/EО.

(11)

Статистическият програмен комитет бе консултиран в съответствие с член 3 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява общи правила за представяне на изчерпателни данни за населението и жилищния фонд на десетгодишни периоди.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„население“ означава националното, регионалното и местното население по своето обичайно местопребиваване към референтната дата;

б)

„жилищен фонд“ означава жилищни помещения и сгради, както и жилищните условия и връзката между населението и жилищните помещения на национално, регионално и местно равнище към референтната дата;

в)

„сгради“ означава постоянни постройки, състоящи се от жилищни помещения, предназначени за обитаване от хора, или конвенционални жилища, предназначени за сезонно ползване или за второ жилище, или които са необитавани;

г)

„обичайно местопребиваване“ означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение.

Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:

i)

тези, които са живели в своето обичайно местопребиваване в продължение най-малко на дванадесет месеца преди референтната дата; или

ii)

тези, които са пристигнали в своето обичайно местопребиваване през последните дванадесет месеца преди референтната дата с намерението да пребивават там най-малко една година.

Когато обстоятелствата, посочени в подточка i) или ii), не могат да бъдат установени, „обичайно местопребиваване“ означава мястото на законно или регистрирано местожителство;

д)

„референтна дата“ означава датата, към която се отнасят данните за съответната държава-членка, в съответствие с член 5, параграф 1;

е)

„национален“ означава на територията на държава-членка;

ж)

„регионален“ означава на NUTS ниво 1, NUTS ниво 2 или NUTS ниво 3, както са определени в класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (6) във версията ѝ, която е приложима към референтната дата;

з)

„местен“ означава на ниво 2 от Местните административни единици (LAU ниво 2);

и)

„съществени характеристики на статистическите данни за населението и жилищния фонд“ означава индивидуално изброяване, едновременност, универсалност в рамките на определена територия, наличност на данни за малките зони и зададена периодичност.

Член 3

Предаване на данни

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данни за населението, покриващи определени демографски, социални и икономически характеристики на лица, семейства и домакинства, както и за жилищния фонд на национално, регионално и местно равнище, съгласно приложението.

Член 4

Източници на данни

1.   Държавите-членки могат да базират статистиките на различни информационни източници, по-специално:

а)

конвенционални преброявания;

б)

преброявания, базирани на регистрите;

в)

комбинация от конвенционални преброявания и извадкови изследвания;

г)

комбинация от преброявания, базирани на регистрите, и извадкови изследвания;

д)

комбинация от преброявания, базирани на регистрите, и конвенционални преброявания;

е)

комбинация от преброявания, базирани на регистрите, извадкови изследвания и конвенционални преброявания;

ж)

подходящи изследвания с ротационни извадки (текущо преброяване).

2.   Държавите-членки предприемат всички мерки, необходими за изпълнението на изискванията относно защитата на данните. Националните разпоредби на държавите-членки относно защитата на данните не се засягат от настоящия регламент.

3.   Държавите-членки информират Комисията (Евростат) относно всяка ревизия или корекция на статистиките, представени по настоящия регламент, както и за всички промени в избраните източници на данни и методология, не по-късно от един месец преди публикуването на ревизираните данни.

4.   Държавите-членки гарантират, че източниците на данни и методология, използвани в съответствие с изискванията на настоящия регламент, отговарят във възможно най-голяма степен на съществените характеристики на преброяването на населението и жилищния фонд, както са определени в член 2, буква и). Държавите-членки полагат постоянни усилия да повишат съответствието с тези съществени характеристики.

Член 5

Предаване на данни

1.   Всяка държава-членка определя референтна дата. Референтната дата попада в година, определена на базата на настоящия регламент (референтна година). За първа референтна година се определя 2011 г. Комисията (Евростат) определя следващите референтни години в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3. Референтните години са в началото на всяко десетилетие.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) окончателни, проверени и обобщени данни и метаданни, както се изисква по настоящия регламент, в срок до 27 месеца от края на референтната година.

3.   Комисията (Евростат) приема програма за статистическите данни и за метаданните, които да се предоставят в изпълнение на изискванията на настоящия регламент, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.

4.   Комисията (Евростат) приема техническите спецификации по темите съгласно изискванията на настоящия регламент, както и техните разбивки, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8, параграф 2.

5.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) проверените данни и метаданни в електронна форма. Комисията приема подходящ технически формат, който да се използва за предаването на изискваните данни, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8, параграф 2.

6.   В случай на ревизия или корекция в съответствие с член 4, параграф 3, държавите-членки предават на Комисията (Евростат) променените данни не по-късно от датата на публикуване на ревизираните данни.

Член 6

Оценка на качеството

1.   За целите на настоящия регламент към данните, които трябва да бъдат предадени, се прилагат следните критерии за оценка на качеството:

„адекватност“ указва степента, в която статистическите данни отговарят на настоящите и потенциалните нужди на ползвателите;

„точност“ указва близостта между прогнозите и неизвестните действителни стойности;

„навременност“ и „актуалност“ указват промеждутъка между референтния период и наличието на резултати;

„достъпност“ и „яснота“ указват условията и начините за получаване, използване и тълкуване на данни от ползвателите;

„съпоставимост“ указва измерването на въздействието на различията между прилаганите статистически понятия и инструментите и процедурите за измерване, когато се сравняват статистики между географски райони, сектори или периоди от време; и

„съгласуваност“ указва адекватността на данните с оглед възможността за надеждно комбиниране на данните по различни начини и за различни ползватели.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад относно качеството на предадените данни. В този контекст държавите-членки докладват за степента, в която избраните източници на данни и методология отговарят на съществените характеристики на преброяването на населението и жилищния фонд, определени в член 2, буква и).

3.   При прилагане на критериите за оценка на качеството, предвидени в параграф 1, по отношение на данните, включени в обхвата на настоящия регламент, условията и структурата на докладите за качеството се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8, параграф 2. Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените данни.

4.   Комисията (Евростат) в сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки дава методологични препоръки, предназначени да гарантират качеството на изготвените данни и метаданни, като взема предвид по-специално препоръките на Конференцията на европейските статистици за преброяване на населението и жилищния фонд през 2010 г.

Член 7

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки, необходими за прилагане на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8, параграф 2:

а)

технически спецификации на темите съгласно изискванията на настоящия регламент, както и на техните разбивки съобразно член 5, параграф 4;

б)

приемане на подходящия технически формат, както е предвидено в член 5, параграф 5;

в)

условията и структурата на докладите за качество, както е предвидено в член 6, параграф 3.

2.   Следните мерки, необходими за прилагане на настоящия регламент, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови елементи, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3:

а)

определянето на референтните години, както е предвидено в член 5, параграф 1; и

б)

приемането на програмата за статистическите данни и за метаданните, както е предвидено в член 5, параграф 3.

3.   Необходимо е да се обърне внимание на принципите, че ползите от предприетите мерки трябва да са по-големи от разходите за тях, както и че допълнителните разходи и тежести трябва да остават в разумни граници.

Член 8

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1 — 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 9 юли 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  Становище на Европейския парламент от 20 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 юни 2008 г.

(2)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(4)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 176/2008 (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Теми, които да се покрият при преброяването на населението и жилищния фонд

1.

Теми за населението

1.1.

Задължителни теми за географски нива: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Непроизводни теми

Обичайно местопребиваване

Пол

Възраст

Юридическо семейно положение

Държава/място на раждане

Гражданство

Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане в сегашното място; или обичайно местопребиваване една година преди преброяването

Връзки между членовете на домакинството

1.1.2.

Производни теми

Общ брой население

Местоположение

Статут на домакинството

Семейно положение

Тип семейно ядро

Големина на семейното ядро

Тип частно домакинство

Големина на частното домакинство

1.2.

Задължителни теми за географските нива: национално ниво, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Непроизводни теми

Обичайно местопребиваване

Местоположение на работното място

Пол

Възраст

Юридическо семейно положение

Статут на настояща дейност

Занятие

Индустрия (клон на икономическа дейност)

Статут на трудова заетост

Образователно ниво

Държава/място на раждане

Гражданство

Живял ли е в чужбина и година на пристигане в страната (от 1980 г. нататък)

Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане в сегашното място; или обичайно местопребиваване една година преди преброяването

Връзки между членовете на домакинството

Статут на владение на жилището от домакинството

1.2.2.

Производни теми

Общ брой население

Местоположение

Статут на домакинството

Семейно положение

Тип семейно ядро

Големина на семейното ядро

Тип частно домакинство

Големина на частното домакинство

2.

Теми във връзка с жилищния фонд

2.1.

Задължителни теми за географските нива: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Непроизводни теми

Тип жилищни помещения

Местонахождение на жилищните помещения

Статут на заетост на конвенционални жилища

Брой обитатели

Полезна застроена площ и/или брой стаи на жилищната единица

Жилища според типа сграда

Жилища според периода на построяване

2.1.2.

Производни теми

Стандарт на плътност

2.2.

Задължителни теми за географските нива: национално ниво, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1.

Непроизводни теми

Жилищни условия

Тип жилищни помещения

Местоположение на жилищните помещения

Статут на заетост на конвенционални жилища

Тип собственост

Брой обитатели

Полезна застроена площ и/или брой стаи на жилищните единици

Водоснабдителна система

Тоалетна

Баня

Тип отопление

Жилища според типа сграда

Жилища според периода на построяване

2.2.2.

Производни теми

Стандарт на плътност