1.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 759/2008 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2008 за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 33, параграф 2, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1, параграф 1, букви в), г) и ж) от Регламент (ЕО) № 318/2006, се определят от 25 юли 2008 година от Регламент (ЕО) № 712/2008 на Комисията (2).

(2)

Възстановяванията при износ, които са в сила понастоящем, следва да бъдат адаптирани спрямо допълнителната информация, с която разполага Комисията, и по-специално по отношение на настъпилите промени в съотношението между действащите цени на вътрешния и световния пазар.

(3)

В резултат на това Регламент (ЕО) № 712/2008 следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 712/2008 се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти в сектор захар, приложими от 1 август 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg сухо вещество

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,1829

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Базовият размер не се прилага за продукта, посочен в точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 3513/92 на Комисията (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 12).