1.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 754/2008 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 10, параграф 3, втора алинея и член 10, параграф 4, първа алинея от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 18, параграф 1, четвърто тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията (3) определя ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици, различни от домашни, в Общността и съответните карантинни срокове, приложими към тези птици след внос.

(2)

Приложение V към посочения регламент съдържа списък на карантинните депа и центрове, одобрени от компетентните органи на държавите-членки за внос на някои птици, различни от домашни.

(3)

Кипър, Унгария, Италия, Австрия, Португалия и Обединеното кралство преразгледаха своите одобрени карантинни депа и центрове и изпратиха на Комисията актуализиран списък на тези карантинни депа и центрове. Списъкът на одобрените карантинни депа и центрове, установен в приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007, следва да бъде съответно изменен.

(4)

Регламент (ЕО) № 318/2007 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 318/2007 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с Решение 2007/265/ЕО на Комисията (ОВ L 114, 1.5.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 607/2008 (ОВ L 166, 27.6.2008 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕПА И ЦЕНТРОВЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1

Код ISO на страната

Име на страната

Номер на одобрението на карантинното депо или център

AT

АВСТРИЯ

AT OP Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-KO-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-3-KO-Q2

AT

АВСТРИЯ

AT-3-ME-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-3-HO-Q-1

AT

АВСТРИЯ

AT3-KR-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-KI-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT-4-VB-Q1

AT

АВСТРИЯ

AT 610 Q 1

AT

АВСТРИЯ

AT 604 Q 1

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1003

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1010

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1011

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1012

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1013

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1016

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 1017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3001

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3008

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3014

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 3015

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4009

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 4017

BE

БЕЛГИЯ

BE VQ 7015

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750016

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750027

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

21750050

CZ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

61750009

DE

ГЕРМАНИЯ

BB-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-1

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-2

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-3

DE

ГЕРМАНИЯ

BY-4

DE

ГЕРМАНИЯ

HE-1

DE

ГЕРМАНИЯ

HE-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NI-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-1

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-2

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-3

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-4

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-5

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-6

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-7

DE

ГЕРМАНИЯ

NW-8

DE

ГЕРМАНИЯ

RP-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-1

DE

ГЕРМАНИЯ

SN-2

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-1

DE

ГЕРМАНИЯ

TH-2

ES

ИСПАНИЯ

ES/01/02/05

ES

ИСПАНИЯ

ES/05/02/12

ES

ИСПАНИЯ

ES/05/03/13

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/02/10

ES

ИСПАНИЯ

ES/17/02/07

ES

ИСПАНИЯ

ES/04/03/11

ES

ИСПАНИЯ

ES/04/03/14

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/03/15

ES

ИСПАНИЯ

ES/09/06/18

ES

ИСПАНИЯ

ES/10/07/20

FR

ФРАНЦИЯ

38.193.01

GR

ГЪРЦИЯ

GR.1

GR

ГЪРЦИЯ

GR.2

IE

ИРЛАНДИЯ

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ИТАЛИЯ

003AL707

IT

ИТАЛИЯ

305/B/743

IT

ИТАЛИЯ

132BG603

IT

ИТАЛИЯ

170BG601

IT

ИТАЛИЯ

233BG601

IT

ИТАЛИЯ

068CR003

IT

ИТАЛИЯ

006FR601

IT

ИТАЛИЯ

054LCO22

IT

ИТАЛИЯ

I – 19/ME/01

IT

ИТАЛИЯ

119RM013

IT

ИТАЛИЯ

006TS139

IT

ИТАЛИЯ

133VA023

IT

ИТАЛИЯ

015RM168

MT

МАЛТА

BQ 001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13000

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13001

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13002

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13003

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13004

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13005

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13006

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13007

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13008

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13009

NL

НИДЕРЛАНДИЯ

NL-13010

PL

ПОЛША

14084501

PT

ПОРТУГАЛИЯ

0501 CQA

PT

ПОРТУГАЛИЯ

0102 CQA

PT

ПОРТУГАЛИЯ

0301 CQAR

PT

ПОРТУГАЛИЯ

0507 CQAA

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/07/01

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/07/02

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

01/08/01

UK

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21/08/01“