26.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 198/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 718/2008 НА СЪВЕТА

от 24 юли 2008 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 40/2008 по отношение на възможностите за риболов и съответните условия, приложими за определени рибни запаси

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1559/2007 на Съвета от 17 декември 2007 г. за установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (2), и по-специално член 7 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета (3) са определени риболовните възможности за през 2007 и 2008 г. за риболовни кораби на Общността за някои дълбоководни рибни запаси.

(2)

Уместно е да се конкретизира описанието на определени риболовни зони в този регламент, за да се гарантира точното идентифициране на зоната, в която може да бъде извършван риболов в рамките на дадена квота.

(3)

За да се гарантира цялостното изпълнение на многогодишния план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, създаден с Регламент (ЕО) № 1559/2007, уместно е да се приемат някои мерки, предвидени в същия регламент, и по-специално да се определят и разпределят между съответните държави-членки броят на корабите, на които се разрешава да извършват в Атлантическия океан риболов на червен тон под минималния размер, както и неговият общ допустим улов.

(4)

Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета (4) определя за 2008 г. риболовните възможности и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова. Координатите на някои забранени за риболов зони, посочени в този регламент, са неточни и следва да бъдат коригирани.

(5)

Ограниченията за улова на атлантическа треска в зоните VIIb—k, VIII, IX и X на ICES и водите на Общността в зоната на CECAF 34.1.1 са временно установени в приложение IА към Регламент (ЕО) № 40/2008. Вследствие на направена от Международния съвет за изследване на морето (ICES) нова научна оценка на състоянието на тези запаси е важно да се определи окончателният общ допустим улов за тези запаси.

(6)

Някои квоти и бележки под линия бяха неточни в посочения регламент за определени видове и следва да бъдат коригирани.

(7)

В резултат на консултации между Общността и Исландия, на 10 април 2008 г. беше постигнато споразумение относно от една страна квотите за мойва, предоставени на исландски кораби от квотата, предоставена на Общността по силата на Споразумението ѝ с правителството на Дания и местното правителство на Гренландия за периода до 30 април 2008 г., а от друга страна — квотите за морски костур, предоставени на кораби на Общността за риболов на морски костур в исландската изключителна икономическа зона през периода от юли до декември. Това споразумение следва да бъде въведено в законодателството на Общността.

(8)

Споразумението, сключено между Европейската общност, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Норвегия и Руската федерация в Копенхаген на 13—14 февруари 2008 г. относно управлението на морски костур в морето Ирмингер и съседните води в зоната на Конвенцията на Комисията за риболов в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) през 2008 г. следва да бъде въведено в законодателството на Общността. Тъй като споразумението е приложимо за цялата 2008 година, е важно неговото изпълнение да се прилага със задна дата от 1 януари 2008 г.

(9)

Заключенията на заседанието на смесения комитет „ЕС—Гренландия“, което се проведе в Nuuk на 27 ноември 2007 г. и тези от техническата среща, която се състоя в Копенхаген на 12 февруари 2008 г. относно дела морски костур на ЕО в гренландски води в зони V и XIV на ICES следва да бъдат въведени в законодателството на Общността. Тъй като сключеното с Гренландия споразумение е свързано със споразумението на NEAFC относно управлението на морски костур в морето Ирмингер, приетите мерки за изпълнение на заключенията на заседанието на смесения комитет „ЕС—Гренландия“ също се прилагат със задна дата от 1 януари 2008 г.

(10)

В съответствие с договорения протокол на заключенията от консултации по отношение на риболова между Европейската общност и Норвегия от 26 ноември 2007 г., Общността ще изпробва през 2008 г. технически мерки, приложими за теглени риболовни съоръжения с цел да се намали количественият дял на изхвърляната обратно атлантическа треска на 10 % максимум. Посоченото споразумение следва да бъде транспонирано в законодателството на Общността.

(11)

За да се гарантира сигурност на засегнатите рибари и да им се даде възможност да планират възможно най-бързо дейностите си за риболовния сезон, е наложително да се предостави дерогация от шестседмичния срок, посочен в дял I, член 3 от Протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности.

(12)

Регламенти (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 40/2008 следва да бъдат изменени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент (ЕО) № 2015/2006

Част 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 2015/2006 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения в Регламент (ЕО) № 40/2008

Регламент (ЕО) № 40/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 30, параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

Зона „Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca“, забранена за дълбоководен риболов

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E“.

2.

След член 82 се създават следните членове:

„Член 82а

Максимален брой кораби, извършващи риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан

1.   Максималният брой кораби с подхранка и кораби за тралене на Общността, на които е разрешено да извършват риболов на червен тон с минимален размер 8 kg или 75 cm в източната част на Атлантическия океан, и разпределението между държавите-членки на този максимален брой, се определят, както следва:

Испания

63

Франция

44

ЕО

107

2.   Максималният брой пелагични траулери на Общността, на които се разрешава да извършват като съпътстващ улов риболов на червен тон с минимален размер 8 kg или 75 cm в източната част на Атлантическия океан, и разпределението между държавите-членки на този максимален брой, се определят, както следва:

Франция

107

ЕО

107

Член 82б

Ограничения за улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан

1.   В рамките на ограниченията за улов, предвидени в приложение IГ, ограниченията за улов на червен тон с размери между 8 kg или 75 cm и 30 kg или 115 cm за корабите на Общността с разрешение, посочени в член 82а, и разпределението на тези ограничения за улов между държавите-членки, се определят, както следва (в тонове):

Испания

1 117,07 (5)

Франция

504

ЕО

1 621,07

2.   В рамките на ограниченията за улов, предвидени в параграф 1, ограниченията за улов на червен тон с минимално тегло 6,4 kg или минимален размер 70 cm за корабите с подхранка на Общността, посочени в член 82а, които са с обща дължина под 17 метра, и разпределението на тези ограничения за улов между държавите членки, се определят, както следва (в тонове):

Франция

45 (6)

ЕО

45 (6)

Член 82в

Ограничения за улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан, приложими към крайбрежния занаятчийски риболов в Общността

В рамките на ограниченията за улов, предвидени в приложение IГ, ограниченията за улов на червен тон с тегло между 8 и 30 kg в източната част на Атлантическия океан, приложими за крайбрежния занаятчийски риболов на прясна риба в Общността, и разпределението на тези ограничения за улов между държавите-членки, се определят, както следва (в тонове):

Испания

263,21

Франция

61,01

ЕО

324,22“

3.

Приложения IА, IБ, III и XIV към Регламент (ЕО) № 40/2008 се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 обаче се прилага, считано от 1 януари 2008 г., по отношение на измененията, посочени в приложение II, точка 2, букви б) и в) към настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Съвета

Председател

B. HORTEFEUX


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 28. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 541/2008 на Комисията (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 23).

(4)  ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 641/2008 на Комисията (ОВ L 178, 5.7.2008 г., стр. 17).

(5)  Включително максимум 80 тона прилов за корабите за тралене.

(6)  Това количество може да бъде изменено от Комисията до не повече от 200 тона.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложението към Регламент (ЕО) № 2015/2006 част 2 се изменя, както следва:

Текстът, който се отнася за вида атлантически големоглав във водите на Общността и във водите, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зоните I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII и XIV на ICES, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Атлантически големоглав

Hoplostethus atlanticus

Зона

:

Води на Общността и води, които не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII и XIV

Година

2007

2008

 

Испания

4

3

 

Франция

23

15

 

Ирландия

6

4

 

Португалия

7

5

 

Обединеното кралство

4

3

 

ЕО

44

30“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложенията към Регламент (ЕО) № 40/2008 се изменят, както следва:

1.

В приложение IA

а)

Текстът, който се отнася за вида атлантическа треска в зоните VIIb—k, VIII, IX и X и във водите на Общността в зоната на CECAF 34.1.1, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона

:

VIIb—k, VIII, IX и X; води на ЕО в зоната на CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Белгия

217

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.“.

Франция

3 725

Ирландия

797

Нидерландия

31

Обединеното кралство

404

ЕО

5 174

ОДУ

5 174

б)

Текстът, който се отнася за вида северно путасу във водите на Общността от зоните II, IVa, V, VI северно от 56°30 N и VII и западно от 12° W, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

Зона

:

Води на ЕО от зони II, IVa, V, VI северно от 56° 30 N и VII, западно от 12° W

WHB/24A567

Норвегия

196 269 (1)  (2)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Фарьорски острови

31 000 (3)  (4)

ОДУ

1 266 282

2.

В приложение I Б:

а)

Текстът, който се отнася за вида мойва в гренландски води от зони V и ХIV на ICES, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Мойва

Mallotus villosus

Зона

:

Гренландски води от зони V и XIV

CAP/514GRN

Всички държави-членки

0

 

ЕО

23 716 (5)  (6)

 

ОДУ

Не е приложимо

 

б)

Текстът относно вида морски костур във водите на Общността и международните води в зона V на ICES и международни води от зони ХII и ХIV на ICES, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона

:

Води на ЕО и международни води от зона V; международни води от зони XII и XIV

RED/51214.

Естония

210 (7)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

4 266 (7)

Испания

749 (7)

Франция

398 (7)

Ирландия

1 (7)

Латвия

76 (7)

Нидерландия

2 (7)

Полша

384 (7)

Португалия

896 (7)

Обединено кралство

10 (7)

ЕО

6 992 (7)

ОДУ

46 000

в)

Текстът, който се отнася за вида морски костур в гренландски води от зони V и ХIV на ICES, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона

:

Гренландски води от зони V и XIV

RED/514GRN

Германия

4 248

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Франция

22

Обединеното кралство

30

ЕО

8 000 (8)  (9)

ОДУ

Не е приложимо

г)

Текстът, който се отнася за вида морски костур в исландски води от зона Vа на ICES, се заменя със следния текст:

„Вид

:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона

:

Исландски води от зона Va

RED/05A-IS

Белгия

100 (10)  (11)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

1 690 (10)  (11)

Франция

50 (10)  (11)

Обединеното кралство

1 160 (10)  (11)

ЕО

3 000 (10)  (11)

ОДУ

Не е приложимо

3.

В приложение III:

а)

След точка 9 се създава нова точка:

„9a.   Намаляване на изхвърлянията на атлантическа треска в Северно море

1.

Държавите-членки с квота за улов на атлантическа треска трябва да пристъпят през 2008 г. към изпробване на технически мерки за теглени риболовни съоръжения с цел делът на изхвърляната обратно атлантическа треска да се намали на 10 % максимум.

2.

Държавите-членки следва да предоставят на Комисията резултатите от изпробването, предвидено в точка 9а.1, преди 31 декември 2008 г.“

б)

В точка 13.1 координатите за „Hatton Bank“ се заменят със следните координати:

 

„Hatton Bank:

59° 26′ N, 14° 30′ O

59° 12′ N, 15° 08′ O

59° 01′ N, 17° 00′ O

58° 50′ N, 17° 38′ O

58° 30′ N, 17° 52′ O

58° 30′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 18° 22′ O

58° 03′ N, 17° 30′ O

57° 55′ N, 17° 30′ O

57° 45′ N, 19° 15′ O

58° 30′ N, 18° 45′ O

58° 47′ N, 18° 37′ O

59° 05′ N, 17° 32′ O

59° 16′ N, 17° 20′ O

59° 22′ N, 16° 50′ O

59° 21′ N, 15° 40′ O“

4.

В приложение XIV:

В текста, възпроизвеждащ допълнение 3 към Резолюция ГКРСМ/31/2007/2, географските координати за географска подзона (GSA) номер 2 на Генералната комисия по риболова в Средиземно море (ГКРСМ) се заменят със следните координати:

„36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O“.


(1)  Да се приспаднат от ограниченията върху улова на Норвегия, определени в рамките на споразумението на крайбрежните държави.

(2)  Уловът в зона IV не трябва да надвишава 49 067 тона.

(3)  Да се приспаднат от ограниченията върху улова на Фарьорските острови, определени в рамките на споразумението на крайбрежните държави.

(4)  Може да се лови също в зона VI b. Уловът в зона IV не трябва да надвишава 7 750 тона.“.

(5)  От които 23 716 тона са определени за Исландия.

(6)  Следва да бъдат уловени преди 30 април 2008 г.“

(7)  Не повече от 65 % от квотата може да се улови северно от 59o N и източно от 36o W през периода от 1 април до 15 юли 2008 г. Не повече от 30 % от квотата може да се улови северно от 59o N и източно от 36o W през периода от 1 април до 10 май 2008 г.“;

(8)  Може да се лови само с пелагичен трал. Може да се лови на изток или на запад. Квотата може да се улови в регулаторната зона на NEAFC, при условие че са изпълнени условията за докладване, приложими към риболова в гренландски води.

(9)  3 500 тона, които да се ловят с пелагичен трал, са разпределени на Норвегия и 200 тона са разпределени на Фарьорските острови.“

(10)  Включително неизбежният прилов (приловът на атлантическа треска не е разрешен).

(11)  Да се лови между юли и декември.“.