11.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 183/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 657/2008 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 102 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2707/2000 на Комисията от 11 декември 2000 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). Тъй като са необходими допълнителни изменения, посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен с нов регламент от съображения за яснота и рационалност.

(2)

Помощта за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците следва да се предоставя на детски градини, други предучилищни заведения, начални и средни училища. В рамките на борбата със затлъстяването и с цел на децата да се предоставят здравословни млечни продукти, този вид училища следва да бъдат третирани равнопоставено и да имат достъп до схемата. За да се опрости управлението, следва да се изключи консумацията от ученици, които са на почивка в училищни лагери.

(3)

С цел да се изясни прилагането на схемата за помощ, следва да се подчертае, че учениците могат да се възползват от помощта само през учебните дни. Освен това общият брой на учебните дни следва да бъде потвърден от образователния орган или от учебното заведение на всяка държава-членка, като се изключат ваканциите.

(4)

Опитът показа, че съществуват трудности при контрола на използването на субсидираните млечни продукти при приготвянето на ястия за ученици. Освен това такова използване не представлява ефективен начин за постигане на образователните цели на схемата. Затова приготвянето на ястия следва да бъде съответно ограничено.

(5)

За да се вземат предвид различните навици при потреблението на мляко и някои млечни продукти в Общността и за да се отговори на тенденциите, съществуващи в областта на храненето и здравето, списъкът на продукти, които отговарят на условията за отпускане на помощ, следва да бъде разширен и опростен, като в същото време на държавите-членки се предостави възможността да определят своя собствена гама от продукти в съответствие с посочения списък.

(6)

С цел да се гарантира, че продуктите, които отговарят на условията за отпускане на помощ, предоставят висока степен на здравна защита, въпросните продукти следва да бъдат приготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (4) и да носят идентификационен знак в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (5).

(7)

За целите на управлението и контрола на схемата за помощ следва да бъде установена процедура за одобряване на заявителите.

(8)

Размерът на помощта за различните продукти, които отговарят на условията за предоставяне на помощ, следва да се определя при отчитане на размера на помощта за млякото в съответствие с член 102 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и на техническата връзка между продуктите.

(9)

По отношение на плащането на помощта следва да бъдат уточнени изискванията, на които да отговарят заявителите, както и да бъдат определени правила за подаване на заявленията, за проверките, които ще се извършват, и за санкциите, които ще се прилагат от компетентните органи, както и за процедурата на плащане.

(10)

Член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че максималното количество, за което може да се отпуска помощ, е равно на 0,25 литра еквивалент на мляко на ученик на ден. Трябва да се уточнят стойностите на еквивалент на мляко за различните други продукти.

(11)

Държавите-членки следва да определят правилата за контрол на схемата за помощи, за да се гарантира, че помощта се отразява надлежно в цената, заплащана от бенефициера, и че субсидираните продукти не се отклоняват от определената им употреба.

(12)

За да се защитят ефективно финансовите интереси на Общността, трябва да бъдат приети адекватни мерки за контрол за борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват пълна административна проверка, придружена от проверки на място. Следва да се уточнят обхватът, съдържанието, графикът и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира равнопоставено и унифицирано третиране в държавите-членки, отчитайки техните различни схеми на прилагане на режима. Освен това неправомерно изплатените суми следва да се възстановят и да се определят санкции, с цел да се избегнат нарушения от страна на заявителите.

(13)

С цел да се опрости административната работа за държавите-членки, изчисляването на максималното количество, което може да се субсидира в рамките на помощта, следва да бъде извършено въз основа на броя на учениците, посещаващи редовно въпросното учебно заведение, така както е отразен в дневниците на заявителя.

(14)

Опитът показва, че бенефициерите не си дават достатъчно добре сметка за ролята, която играе Европейският съюз в схемата за раздаване на мляко в училищата. Ролята на Европейския съюз в схемата за субсидиране следва да бъде ясно посочена във всяко учебно заведение, участващо в схемата за раздаване на мляко в училищата.

(15)

Някои данни, свързани със схемата за раздаване на мляко в училищата, следва да се изпращат на Комисията всяка година с цел осъществяване на контрол.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на помощта на Общността за доставката на някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (наричана по-долу „помощта“) в съответствие с член 102 от посочения регламент.

Член 2

Бенефициери

Бенефициери на помощта са ученици, които посещават редовно едно от следните видове учебни заведения: детски градини/други предучилищни заведения, начални и средни училища, които са под управлението на компетентните органи на държавата-членка или са признати от тях.

Член 3

Продукти, отговарящи на условията за предоставяне на помощ

1.   Държавите-членки могат да изплащат помощ за продуктите от списъка в приложение I, отговарящи на условията за предоставяне на помощ. Те могат да прилагат по-стриктни стандарти в сравнение с изискванията за отговарящи на условията продукти, уточнени в приложение I.

2.   Във френските отвъдморски департаменти ароматизираното с шоколад или по друг начин мляко, посочено в приложение I, може да бъде от мляко на прах.

3.   Държавите-членки могат да разрешат добавяне на максимум 5 mg флуор на килограм при продукти от категория I.

4.   Помощ се предоставя единствено за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, ако съответстват на изискванията на регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, и по-специално на изискванията по отношение на приготвянето в одобрено заведение, както и на изискванията за идентификационен знак в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 4

Размер на помощта

1.   Размерът на помощта е посочен в приложение II.

2.   Ако размерът на помощта в евро се променя, размерът, който е в сила през първия ден на месеца, се прилага за всички количества, доставени през този месец.

3.   Ако доставените количества са в литри, за превръщане в килограми се използва коефициент 1,03.

Член 5

Максимално количество, което може да се субсидира

1.   Държавите-членки проверяват дали не е превишено максималното количество от 0,25 литра, посочено в член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, като се отчитат броят на учебните дни и броят на учениците, посещаващи редовно въпросното учебно заведение през периода, за който се отнася заявлението за плащане, както и коефициентът, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   За продуктите от категории II—V, изброени в приложение I, се използват следните стойности на еквивалент, за целите на проверката, посочена в параграф 1:

а)

категория II: 100 kg = 90 kg мляко;

б)

категория III: 100 kg = 300 kg мляко;

в)

категория IV: 100 kg = 899 kg мляко;

г)

категория V: 100 kg = 765 kg мляко.

3.   Бенефициерите, посочени в член 2, ползват помощта само през учебните дни. Общият брой на учебните дни, с изключение на ваканциите, се съобщава от образователния орган или от учебното заведение на компетентния орган на държавата-членка и, когато е приложимо, на заявителя. Учениците няма да се възползват от помощта по време на престой във ваканционни лагери.

4.   Млякото и млечните продукти, използвани за приготвянето на ястия, няма да се възползват от помощта.

Все пак млякото и млечните продукти, използвани за приготвянето на ястия в помещенията на учебното заведение и които не се подлагат на топлинна обработка, могат да се възползват от помощта. Освен това топлинната обработка на продуктите, изброени в приложение I, категория I, букви a) и б), може да бъде разрешена.

5.   За целите на параграф 4, с оглед на диференциацията на продуктите, използвани за приготвянето на ястия с топлинна обработка и за приготвянето на ястия без топлинна обработка и/или за директна консумация, може да се използва коефициент, установен на базата на количества, използвани в миналото и/или указани в рецепти, когато методът получи одобрението на съответната държава-членка.

Член 6

Общи условия за отпускане на помощта

1.   Заявлението за помощ е валидно само ако е подадено от заявител, одобрен в съответствие с членове 7, 8 и 9 за снабдяване с продуктите на Общността, изброени в приложение I.

2.   Заявлението за помощ може да бъде подадено от:

а)

учебно заведение;

б)

образователен орган по отношение на продукти, разпределяни на учениците, които попадат в рамките на неговите правомощия;

в)

доставчика на продуктите, ако държавата-членка предвиди това;

г)

организация, която действа от името на едно или повече учебни заведения или образователен орган и която е създадена специално за тази цел, ако държавата-членка предвиди това.

Член 7

Одобряване на заявителите

Заявителите за помощ трябва да бъдат одобрени за тази цел от компетентен орган на държавата-членка, в която се намира учебното заведение, на което се доставят продукти.

Член 8

Общи условия за одобряване

1.   Одобрението се дава, при условие че заявителят поеме към компетентния орган следните задължения в писмена форма:

а)

да не използва продуктите за друго, освен за консумация от учениците в учебното заведение или в заведенията, по отношение на които подава заявление за помощ, в съответствие с настоящия регламент;

б)

да върне всяка помощ, която е изплатена недължимо, за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на бенефициерите, посочени в член 2, или че е било платено за количества, различни от тези, установени в съответствие с член 5;

в)

да предоставя допълнителни документи при поискване от страна на компетентните органи;

г)

да допусне всякаква проверка от страна на компетентния орган на държавата-членка, по-специално подробен преглед на отчетността и физическа проверка.

2.   Одобренията, дадени по членове 7, 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 2707/2000, остават валидни за целите на настоящия регламент.

Член 9

Специални условия за одобряване на някои заявители

Ако заявлението за помощ е отправено от заявител в съответствие с член 6, параграф 2, букви в) и г), заявителят трябва да поеме писмено задължение, в допълнение към задълженията по член 8, че ще регистрира имената и адресите на учебните заведения или, ако е приложимо, на образователните органи, както и продуктите и количествата, продадени или доставени на тези учебни заведения или образователни органи.

Член 10

Временно прекратяване и оттегляне на одобрението

Ако се установи, че заявител за помощ не отговаря повече на условията, определени в членове 8 и 9, или на друго задължение по настоящия регламент, одобрението се прекратява за период от един до дванадесет месеца или се оттегля в зависимост от сериозността на нарушението.

Такива действия не се предприемат в случаи на непреодолима сила или ако държавата-членка установи, че нарушението не е извършено умишлено или по небрежност, или е маловажно.

Веднъж оттеглено, одобрението може да бъде възстановено по молба на заявителя след период от минимум дванадесет месеца.

Член 11

Заявления за плащане

1.   Заявленията за плащане трябва да отговарят на правилата, определени от компетентния орган на държавата-членка, и да включват най-малко следната информация:

а)

разпределените количества по категории и подкатегории продукти,

б)

името и адресът или уникалният идентификационен номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който се отнася информацията по буква а).

2.   Държавите-членки уточняват честотата на подаване на заявления. Последните може да се отнасят за периоди от един до седем месеца.

3.   За да бъдат валидни, заявленията за помощ, освен в случаи на непреодолима сила, трябва да бъдат правилно попълнени и подадени до последния ден на третия месец след края на периода, за който се отнасят.

Ако този срок бъде надхвърлен с по-малко от два месеца, помощта се изплаща, но се намалява:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с не повече от един месец;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с повече от един месец, но с по-малко от два месеца.

4.   Сумите, посочени в заявлението, се придружават от доказателства, които се предоставят на разположение на компетентните органи. Тези доказателства трябва да показват отделно цената на всеки доставен продукт срещу разписка или придружен с доказателство за плащане.

Член 12

Изплащане на помощта

1.   Без да се засяга член 11, параграф 4, помощта се изплаща на доставчиците или на организациите, посочени в член 6, параграф 2, букви в) и г) само:

а)

при представяне на разписка за действително доставените количества; или

б)

на базата на отчет от инспекция, извършена от компетентния орган преди окончателното плащане на помощта, с който се установява, че всички изисквания за плащане са удовлетворени; или

в)

ако държавата-членка удостовери при представяне на алтернативно доказателство, че е извършено плащане на количествата, доставени за целите на настоящия регламент.

2.   Помощта се изплаща от компетентния орган в срок от три месеца от деня на подаване на правилно попълненото и валидно заявление, посочено в член 11, освен ако не е предприето административно производство.

Член 13

Плащане на аванси

1.   Държавите-членки могат да изплащат аванс, равен на сумата на заявената помощ, срещу гаранция от 110 % от авансовото заплащане.

2.   Ако доставчик или организация, посочен(а) в член 6, параграф 2, букви в) и г), кандидатства за авансово плащане, компетентният орган може да го плати на основата на доставените количества, без да изисква доказателството, посочено в член 12, параграф 1. В срок от един месец от изплащането на аванса доставчикът или организацията изпраща на компетентния орган документите, които се изискват за окончателното плащане на помощта, освен ако органът не състави отчет по член 12, параграф 1, буква б).

Член 14

Контрол над цените

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят надлежното отразяване на сумата на помощта в цената, платена от бенефициера.

2.   Държавите-членки могат да определят максимални цени, които да се заплащат от бенефициерите за различните продукти, изброени в приложение I, които се разпределят на тяхната територия.

Член 15

Проверки и санкции

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент. Тези мерки включват пълна административна проверка на заявленията за помощ, която се допълва от проверки на място в съответствие с параграфи 2—8.

2.   Административните проверки се отнасят до всички заявления за помощ и включват проверка на приложените в доказателство документи, изисквани от държавите-членки, свързани с доставката на продуктите и спазването на максималните количества на ученик на ден в съответствие с член 5, параграф 1.

Административните проверки, посочени в първа алинея, се допълват от проверки на място, извършвани по-специално относно:

а)

влиянието на помощта върху цената, платена от бенефициера;

б)

отчетността, предвидена в член 9, включваща финансови отчетни документи, като фактури за покупка и продажба, както и извлечения от банкови сметки;

в)

използването на субсидираните продукти в съответствие с настоящия регламент, и по-специално дали има основания за съмнения за нарушения.

3.   Общият брой на проверките на място за всеки период от 1 август до 31 юли следва да обхваща поне 5 % от всички заявители, посочени в член 6. Когато броят на заявителите в държава-членка е по-малък от сто, проверките на място се извършват в помещенията на петима заявители. Когато броят на заявителите в държава-членка е по-малък от пет, проверяват се 100 % от заявителите. Освен това общият брой на проверките, извършени на място, за всеки период от 1 август до 31 юли, обхваща поне 5 % от помощта, разпределена на национално равнище.

4.   Проверките на място се извършват през целия период от 1 август до 31 юли и се отнасят за период, покриващ поне предходните 12 месеца.

5.   Заявителите, обект на проверки на място, се избират от компетентния контролен орган, като се вземат предвид различните географски зони, а така също и въз основа на анализа на риска, отчитайки по-специално повтарящият се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени през миналите години. Анализът на риска взема предвид също така различните размери на разглежданата помощ и вида на заявителите, посочени в член 6, параграф 2.

6.   Когато заявителят, посочен в член 6, параграф 2, букви б), в) и г), подава заявление за помощ, проверката на място, извършена в помещенията на заявителя, се допълва с проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или на поне 1 % от учебните заведения, посочени в документите на заявителя, като се използва по-високата стойност.

7.   При условие че не се поставя под съмнение целта на контрола, може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок време.

8.   Компетентният контролен орган изготвя доклад относно всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а)

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i)

схемата, разглежданият период, проверените заявления, количествата млечни продукти, за които е изплатена помощта и съответните размери;

ii)

имената на присъстващите отговорни лица;

б)

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i)

проверените документи;

ii)

характерът и обсегът на извършените проверки;

iii)

забележки и заключения.

9.   За възстановяването на неправомерно изплатени суми, член 73, параграфи 1, 3, 4 и 8 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (6) се прилагат mutatis mutandis.

10.   Без да се засяга член 10, при измама, освен възстановяването на неправомерно изплатени суми в съответствие с параграф 9, заявителят изплаща сума в размер, равен на разликата между първоначално изплатената сума и сумата, на която има право.

Член 16

Плакат за Европейската схема за раздаване на мляко в училищата

Учебните заведения, които раздават продукти в съответствие с настоящия регламент, изготвят или възлагат изготвянето на плакат в съответствие с минималните изисквания, посочени в приложение III, който трябва да бъде изложен постоянно на място, където да се вижда и чете добре, на централния вход на учебното заведение.

Член 17

Уведомления

1.   До 30 ноември след края на предходния период от 1 август до 31 юли държавите-членки представят на Комисията кратко описание на броя на участващите заявители и на учебните заведения, на извършените проверки и на произтичащите от тях заключения.

2.   Преди 31 януари всяка година държавите-членки представят на Комисията най-малко следната информация, свързана с предходния период от 1 август до 31 юли:

а)

количествата мляко и млечни продукти, разбити по категории и подкатегории, за които е изплатена помощ през предходния период от 1 август до 31 юли, както и максимално разрешеното количество и неговото изчисляване;

б)

предполагаемият брой ученици, участващи в схемата за раздаване на мляко в училищата.

3.   Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на модели, предоставени на държавите-членки от Комисията. Посочените модели не се прилагат, докато не бъде информиран Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари.

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2707/2000 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 19

Преходна разпоредба

1.   Регламент (ЕО) № 2707/2000 продължава да се прилага за доставките, извършени преди 1 август 2008 г.

2.   Разрешенията, предоставени в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2707/2000, продължават да се прилагат до 31 декември 2008 г.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 61).

(2)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 37. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 1544/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 64).

(3)  Вж. приложение IV.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281, 25.10.2007 г., стр. 8).

(6)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ ОТ ОБЩНОСТТА

Категория I

а)

топлинно обработено мляко (1);

б)

топлинно обработено мляко с шоколад, с добавен плодов сок (2) или ароматизирано, съдържащо поне 90 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащо не повече от 7 % добавена захар (3) и/или мед;

в)

ферментирали млечни продукти с добавен или не плодов сок (2), ароматизирани или не, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащи не повече от 7 % добавена захар (3) и/или мед.

Категория II

Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове (4), съдържащи поне 80 % в тегловно съдържание на мляко, посочено в категория I, буква а), и съдържащи не повече от 7 % добавена захар (5) и/или мед;

Категория III

Ароматизирани и неароматизирани пресни и преработени сирена, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на сирене.

Категория IV

Сирена „Grana Padano“ и „Parmigiano Reggiano“.

Категория V

Ароматизирани и неароматизирани сирена, съдържащи поне 90 % в тегловно съдържание на сирене и непопадащи в категории III и IV.


(1)  Включително млечни продукти без лактоза.

(2)  Плодовите сокове следва да се добавят в съответствие с Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

(3)  За целите на тази категория „захар“ означава продуктите, попадащи под кодове по КН 1701 и 1702. В случая на напитки от мляко и млечни деривати, нискоенергийни или без добавена захар, подсладители се използват в съответствие с Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни.

(4)  За целите на тази категория ферментиралите млечни продукти с плодове винаги съдържат плодове, плодов пулп, плодово пюре или плодов сок. За целите на тази категория „плодове“ означава продуктите, изброени в глава 8 от Комбинираната номенклатура, с изключение на ядкови плодове и продукти, съдържащи ядкови плодове. Плодовите сокове, плодовият пулп и плодовото пюре следва да се добавят в съответствие с Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

(5)  За целите на тази категория „захар“ означава продуктите, попадащи под кодове по КН 1701 и 1702. Захарта, добавена в плодовете, се взема предвид в максимално допустимата стойност от 7 % добавена захар. В случая на напитки от мляко и млечни деривати, нискоенергийни или без добавена захар, подсладители се използват в съответствие с Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Размер на помощта

а)

18,15 EUR/100 kg за продукти от категория I;

б)

16,34 EUR/100 kg за продукти от категория II;

в)

54,45 EUR/100 kg за продукти от категория III;

г)

163,14 EUR/100 kg за продукти от категория IV;

д)

138,85 EUR/100 kg за продукти от категория V.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимални изисквания за плаката относно Европейската схема за раздаване на мляко в училищата

Размер на плаката: A3 или по-голям

Размер на буквите: 1 cm или по-голям

Заглавие: Европейска схема за раздаване на мляко в училищата

Съдържание: Включва поне следния текст, в зависимост от вида на учебното заведение:

„Нашето/нашата [вид на учебното заведение (детски градини, други предучилищни заведения, училища)] предоставя млечни продукти, субсидирани от Европейския съюз в рамките на Европейската схема за раздаване на мляко в училищата“.

Препоръчително е акцентът да се постави върху хранителните предимства на продуктите и върху насоките за детско хранене.

Поставяне: На място, където плакатът се вижда и чете добре, на централния вход на учебното заведение.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2707/2000

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, букви a), б) и в)

Член 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3, параграф 1, първо изречение

Член 3, параграф 1, второ изречение

Член 3, параграфи 2, 3 и 4

Член 3, параграфи 2, 3 и 4

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3, първа алинея

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3, втора алинея

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 9

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 1, първа алинея

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 1, втора алинея, първо изречение

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 1, втора алинея, второ и трето изречение

Член 14, параграфи 2 и 3

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Членове 17—20

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV