3.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 629/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, включително максимално допустимите количества на металите олово, кадмий и живак.

(2)

С оглед защитата на общественото здраве е от съществено значение количествата на замърсителите да се поддържат в граници, които не предизвикват безпокойство за здравето. Максимално допустимите количества на олово, кадмий и живак трябва да бъдат безопасни и толкова ниски, колкото е разумно постижимо на основата на добрите производствени и селскостопански/риболовни практики.

(3)

Според по-нови данни добрите селскостопански и риболовни практики не позволяват поддържане на толкова ниски количества на олово, кадмий и живак при някои водни видове и гъби, колкото се изисква в приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006. Поради това е необходимо определените за посочените замърсители максимално допустими количества да бъдат преразгледани при запазване на висока степен на защита на здравето на потребителите.

(4)

Високи количества на олово, кадмий и живак са открити в някои хранителни добавки, както са определени в член 2 от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (3), и са нотифицирани чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Бе доказано, че посочените хранителни добавки могат в значителна степен да допринесат за експозицията на човека на олово, кадмий и живак. Поради тази причина, с оглед опазване на общественото здраве, е целесъобразно да бъдат определени максимално допустимите количества на олово, кадмий и живак в хранителни добавки. Тези максимално допустими количества трябва да бъдат безопасни и толкова ниски, колкото е разумно постижимо на основата на добрите производствени практики.

(5)

В морските водорасли се натрупва кадмий по естествен път. Ето защо хранителни добавки, състоящи се изключително или предимно от изсушени морски водорасли или от продукти, получени от морски водорасли, могат да съдържат по-високи количества кадмий в сравнение с други хранителни добавки. За да бъде взето това предвид, е необходимо да бъде определено по-високо максимално допустимо количество на кадмий за хранителни добавки, състоящи се изключително или предимно от морски водорасли.

(6)

На държавите-членки и на стопанските субекти в хранителната промишленост следва да бъде предоставено време, за да се приспособят към новите максимално допустими количества за хранителни добавки. Ето защо прилагането на максимално допустимите количества за хранителни добавки следва да се отложи.

(7)

Необходимо е изменение на бележка под линия 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, за да се поясни, че максимално допустимото количество за плодове не се отнася за черупкови плодове.

(8)

Нови препоръки по отношение на мониторинга бяха направени с Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията от 28 март 2007 г. относно мониторинга на наличието на фуран в храните (4) и Препоръка 2007/331/ЕО на Комисията от 3 май 2007 г. относно мониторинга на нивата на акриламид в храни (5). Ето защо е необходимо разпоредбите относно мониторинг и докладване в Регламент (ЕО) № 1881/2006 да бъдат допълнени с позоваване на посочените нови препоръки. Процедурата по мониторинг на полицикличните ароматни въглеводороди, установена в Препоръка 2005/108/ЕО на Комисията (6), приключи. Поради това позоваването на посочената препоръка за мониторинг може да бъде заличено.

(9)

Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 9 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Държавите-членки следва да докладват на Комисията резултатите относно афлатоксините, диоксините, диоксиноподобните PCBs, недиоксиноподобните PCBs, както е определено в Решение 2006/504/ЕО на Комисията (7) и Препоръка 2006/794/ЕО на Комисията (8). Държавите-членки докладват на ЕОБХ резултатите относно акриламид и фуран, както е определено в Препоръка 2007/196/ЕО на Комисията (9) и Препоръка 2007/331/ЕО на Комисията (10).

2.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Максимално допустимите количества, определени в точки 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 и 3.3.3 от приложението, се прилагат от 1 юли 2009 г. Те не се прилагат по отношение на продукти, законно пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г. Стопанските субекти в хранителната промишленост носят отговорността за доказване кога продуктите са пуснати на пазара.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1126/2007 (ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51. Директива, изменена с Директива 2006/37/ЕО на Комисията (ОВ L 94, 1.4.2006 г., стр. 32).

(4)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(5)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 34, 8.2.2005 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21.

(8)  ОВ L 322, 22.11.2006 г., стр. 24.

(9)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 56.

(10)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 33.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1.

В подраздел 3.1 (Олово) точка 3.1.11 се заменя със следния текст и се добавя нова точка 3.1.18:

„3.1.11

Зеленчуци от рода на зелето, листни зеленчуци и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,30

3.1.18

Хранителни добавки (1)

3,0

2.

Подраздел 3.2. (Кадмий) се заменя със следния текст:

„3.2

Кадмий

 

3.2.1

Месо от говеда, овце, свине и домашни птици (с изключение на субпродукти) (6)

0,050

3.2.2

Месо от коне (с изключение на субпродукти) (6)

0,20

3.2.3

Черен дроб от говеда, овце, свине, домашни птици и коне (6)

0,50

3.2.4

Бъбреци от говеда, овце, свине, домашни птици и коне (6)

1,0

3.2.5

Мускулно месо от риба (24)(25), с изключение на видовете, посочени в точки 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8

0,050

3.2.6

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

паламуд (Sarda sarda)

 

обикновена морска каракуда (Diplodus vulgaris)

 

змиорка (Anguilla anguilla)

 

морски кефал (Chelon labrosus)

 

атлантическо-средиземноморски сафрид (Trachurus species)

 

лувар (Luvarus imperialis)

 

скумрия (Scomber species)

 

сардина (Sardina pilchardus)

 

сардинопс (Sardinops species)

 

риба тон (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

морски език (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

ауксида (Auxis species)

0,20

3.2.8

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

хамсия (Engraulis species)

 

риба меч (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Ракообразни, с изключение на кафяво месо от краб и месо от главата и гърдите на омар и подобни големи ракообразни (Nephropidae и Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Двучерупчести мекотели (26)

1,0

3.2.11

Главоноги (без вътрешностите) (26)

1,0

3.2.12

Зърнени храни, с изключение на трици, кълнове, пшеница и ориз

0,10

3.2.13

Трици, кълнове, пшеница и ориз

0,20

3.2.14

Соя

0,20

3.2.15

Зеленчуци и плодове, с изключение на листни зеленчуци, свежи подправки, гъби, стеблени зеленчуци, кореноплодни и картофи (27)

0,050

3.2.16

Стеблени зеленчуци, кореноплодни и картофи, с изключение на целина (27). Максимално допустимото количество за картофите се отнася за белените картофи.

0,10

3.2.17

Листни зеленчуци, свежи подправки, целина и следните гъби (27): Agaricus bisporus (двуспорова печурка), Pleurotus ostreatus (гъба кладница), Lentinula edodes (гъба Шиитаке)

0,20

3.2.18

Гъби, с изключение на посочените в точка 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Хранителни добавки (2), с изключение на хранителните добавки, посочени в точка 3.2.20

1,0

3.2.20

Хранителни добавки (2), състоящи се изключително или предимно от изсушени морски водорасли или от продукти, получени от морски водорасли

3,0

3.

В подраздел 3.3 (Живак) точка 3.3.2 се заменя със следния текст и се добавя нова точка 3.3.3:

„3.3.2

Мускулно месо от следните риби (24)(25):

 

морски дявол (Lophius species)

 

ивичеста зъбатка (Anarhichas lupus)

 

паламуд (Sarda sarda)

 

змиорка (Anguilla species)

 

атлантически големоглав, средиземноморски големоглав (Hoplostethus species)

 

гренадир (Coryphaenoides rupestris)

 

атлантическа писия (Hippoglossus hippoglossus)

 

риби от вида (Genypterus capensis)

 

марлин (риба мел) (Makaira species)

 

мегрим (Lepidorhombus species)

 

барбун (Mullus species)

 

риби от вида (Genypterus blacodes)

 

щука (Esox lucius)

 

едноцветен тунец (Orcynopsis unicolor)

 

паут малък (Trisopterus minutus)

 

португалска котешка акула (Centroscymnus coelolepis)

 

скат (Raja species)

 

морски костур (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

атлантически ветроход (Istiophorus platypterus)

 

сребриста риба сабя, черна риба сабя (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

северен пагел, червен пагел (Pagellus species)

 

акула (всички видове)

 

есколар — деликатесна скумрия, маслена риба рувета, гемпил — змиевидна скумрия (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

есетра (Acipenser species)

 

риба меч (Xiphias gladius)

 

риба тон (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Хранителни добавки (3)

0,10

4.

В бележка под линия (1) се добавя следното изречение:

„Максимално допустимите количества за плодове не се отнасят за черупкови плодове.“

5.

Бележка под линия (8) се заменя със следния текст:

„(8)

Храните, посочени в тази категория, са както са определени в Решение 2006/141/ЕО на Комисията (ОВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 1).“


(1)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“

(2)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“

(3)  Максимално допустимото количество се отнася за хранителни добавки във вида, в който се продават.“