20.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 572/2008 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на размера на годишната такса и таксите, свързани с техническата проверка, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения, и начина на плащане

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (1), и по-специално член 113 от него,

след като се консултира с административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (2) определя таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (наричана по-долу „Службата“), и размерите на тези такси.

(2)

Финансовият резерв на Службата достигна ниво, което надхвърля необходимото за осигуряване на непрекъснатостта на нейните операции. Поради тази причина годишната такса и таксите, свързани с техническата проверка бяха намалени. Финансовият резерв на Службата достигна понастоящем нормални стойности и приходите следва да се покачат до стойност, която е достатъчна за балансирането на бюджета на Службата. За постигане на тази цел годишната такса и таксите за техническа проверка следва да бъдат повишени.

(3)

По отношение на новите видове опитът, придобит по отношение на групите такси за техническа проверка на декоративни растения, показа необходимост от промяна на някои от тези групи такси.

(4)

С оглед улесняване на плащането на таксите и на допълнителните такси следва да се позволи плащането с разплащателни карти, при определени условия и ограничения, които следва да бъдат определени от председателя на Службата.

(5)

Освен това в целия Регламент (ЕО) № 1238/95 думата „екю“ следва съответно да бъде заменена с думата „евро“.

(6)

Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Службата на Общността за сортовете растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1238/95 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 думата „екю“ се заменя с думата „евро“;

2.

В член 3, параграф 2 букви a), б) и в) се заменят със следното:

„a)

издаване или изпращане на заверени чекове, платими в евро на Службата;

б)

преводи в евро по сметка в пощенски клон в полза на Службата;

в)

плащане по банкова сметка в евро на Службата; или

г)

плащане с разплащателна карта.“

3.

В член 7, параграф 1, член 8, параграф 1, член 10, параграф 1, букви а), в) и г), член 11, параграф 1, член 13, параграф 3 и член 14, параграфи 2 и 4 думата „екю“ се заменя с думата „евро“.

4.

Член 9, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Службата изисква от всеки титуляр на правна закрила на Общността на сортовете растения (наричан по-долу „титулярят“) такса за всяка година от срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения (наричана по-долу „годишна такса“) в размер на 300 EUR за 2009 г. и годините след това.“

5.

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1238/95 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 15/2008 (ОВ L 8, 11.1.2008 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2039/2005 (ОВ L 328, 15.12.2005 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Такси, свързани с техническите проверки, както е посочено в член 8

Таксата, която следва да се плати за техническата проверка на даден сорт по силата на член 8, се определя в съответствие с таблицата:

(В евро)

Група разходи

Такса

Група на селскостопанските култури

1

Обикновени култури

1 200

2

Култури с вегетативно размножаване

1 700

3

Маслодайни култури

1 340

4

Треви

1 970

5

Цвеклови култури

1 300

6

Влакнодайни култури

1 160

7

Култури със специфични условия на изпитването

1 340

8

Други селскостопански култури

1 340

Група на декоративните култури

9

Видове с жива референтна колекция, парниково изпитване, дълъг период на отглеждане

1 700

9A

Видове с жива референтна колекция, парниково изпитване, дълъг период на отглеждане и специални фитосанитарни условия

2 140

10

Видове с жива референтна колекция, парниково изпитване, кратък период на отглеждане

1 610

11

Видове с жива референтна колекция, изпитване на открито, дълъг период на отглеждане

1 430

12

Видове с жива референтна колекция, изпитване на открито, кратък период на отглеждане

1 300

13

Видове без жива референтна колекция, парниково изпитване, дълъг период на отглеждане

1 430

13A

Видове без жива референтна колекция, парниково изпитване, дълъг период на отглеждане с допълнителен етап на размножаване

2 140

14

Видове без жива референтна колекция, парниково изпитване, кратък период на отглеждане

1 160

15

Видове без жива референтна колекция, изпитване на открито, дълъг период на отглеждане

1 250

16

Видове без жива референтна колекция, изпитване на открито, кратък период на отглеждане

1 340

17A

Декоративни растения, сортове със семенно размножаване, изпитване на открито

1 450

18A

Декоративни растения, сортове със семенно размножаване, парниково изпитване

2 000

17, 18 и 19

Заличени

 

Група на зеленчуковите култури

20

Видове със семенно размножаване, изпитване на открито

1 430

21

Видове със семенно размножаване, парниково изпитване

1 790

22

Видове с вегетативно размножаване, изпитване на открито

1 970

23

Видове с вегетативно размножаване, парниково изпитване

1 610

Група на плодовите култури

24

Дървета

1 790

24A

Дървесни видове със значителна постоянна жива референтна колекция

2 500

25

Храсти

1 790

26

Увивни растения

1 790

27

Пълзящи растения

1 970“