7.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 506/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 юни 2008 година

за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (1), и по-специално член 24, параграфи 1, 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 708/2007 създава рамка, уреждаща практиките, използвани в аквакултурите във връзка с чуждоземните и неприсъстващите в района видове, за да се оцени и сведе до минимум възможното въздействие на тези и други свързани нецелеви видове върху водните местообитания.

(2)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 съдържа списък на видовете, за които не се прилагат определени разпоредби на гореспоменатия регламент. Държавите-членки могат да отправят искания към Комисията за добавяне на видове към посоченото приложение.

(3)

Преди влизането в сила на гореспоменатия регламент някои държави-членки отправиха искания за добавяне на видове към приложение IV. Франция предложи, по отношение на нейните най-отдалечени региони, определени видове да се добавят в отделна част на гореспоменатото приложение.

(4)

Комисията свика група от експерти на 7 ноември 2007 г. и 30—31 януари 2008 г., с цел да оцени дали тези видове отговарят на условията за включване в приложение IV към посочения регламент. За тази цел бе създаден нов списък от видове.

(5)

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 168, 28.6.2007 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на видовете, предвидени в член 2, параграф 5

ЧАСТ А —   Общи

 

Acipenser baeri  (1), Сибирска есетра

 

A. gueldenstаеdtii  (1), Руска есетра

 

A. nudiventris  (1), Шип

 

A. ruthenus  (1), Чига

 

A. stellatus  (1), Пъструга

 

A. sturio  (1), Немска есетра

 

Aristichthys nobilis, Пъстър толстолоб

 

Carassius auratus, Сребриста каракуда

 

Clarias gariepinus, Африкански сом

 

Coregonus peled, Пелед

 

Crassostrea gigas, Тихоокеанска стрида

 

Ctenopharyngodon idella, Бял амур

 

Cyprinus carpio, Шаран

 

Huso huso  (1), Моруна

 

Hypophthalmichthys molitrix, Бял толстолоб

 

Ictalurus punctatus, Петнист котешки сом

 

Micropterus salmoides, Американски големоуст бибан

 

Oncorhynchus mykiss, Дъгова пъстърва

 

Ruditapes philippinarum, Японска или манилска мида

 

Salvelinus alpinus, Арктически сивен

 

Salvelinus fontinalis, Сивен

 

Salvelinus namaycush, Езерен голец

 

Sander lucioperca, Бяла риба

 

Silurus glanis, Сом

ЧАСТ Б — департаменти   Френски отвъдморски

 

Macrobrachium rosenbergii, Гигантска речна скарида

 

Oreochromis mossambicus, Мозамбикска тилапия

 

O. niloticus, Нилска тилапия

 

Sciaenops ocellatus, Червен горбил


(1)  Хибриди от есетрови риби.“