9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 298/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 37 и 95 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, и вече са в сила, те трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за определяне дали дадена храна или фураж попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и за понижаване на праговете при етикетирането на случайно или технически неизбежно наличие на материал, който съдържа, състои се или е произведен от генетично модифицирани организми (ГМО), както и на случайно или технически неизбежно наличие на генетично модифициран материал, който е получил оценка на риска с положителен резултатпри храни и фуражи, както и да приеме мерки относно определени изисквания за етикетиране и информация, на които са подчинени операторите и доставчиците на едро на храни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1829/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 1829/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При необходимост мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за определяне дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

2.

Член 12, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

3.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки могат да бъдат приети от Комисията:

мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 12, параграф 3;

мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 13;

специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители. За да се вземе под внимание специфичното положение на доставчиците на едро, такива правила могат да предвидят адаптиране на изискванията, установени в член 13, параграф 1, буква д).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.

2.   Наред с това подробните правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 13 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.“.

4.

Член 15, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При необходимост мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за определяне дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

5.

Член 24, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за установяване на съответни по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи или състоящи се от ГМО или с цел да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

6.

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки могат бъдат приети от Комисията:

мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 24, параграф 3;

мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 25;

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.

2.   Наред с това подробните правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 25 могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.“.

7.

Член 32, пета алинея се заменя със следното:

„Подробните правила за прилагане на настоящия член и приложението може да се приемат съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 35, параграф 2.

Мерките, предназначение да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и да адаптират приложението, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

8.

Член 35, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“.

9.

Член 47, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му и за понижаване на праговете, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на ГМО, продавани непосредствено на крайния потребител, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 35, параграф 3.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 99).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.