29.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 287/2008 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2008 година

за удължаване на периода на валидност, посочен в член 2в, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1702/2003

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За въздухоплавателните средства, попадащи в обхвата на член 2в от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията (2) и отговарящи на посочените в него специфични изисквания за летателна годност, от държавите-членки се издават ограничени сертификати за летателна годност, позволяващи им да продължат до 28 март 2008 г. операциите, които бяха оправомощени да извършват на 28 март 2007 г.

(2)

В член 2в, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1702/2003 се предвижда, че Комисията може да удължи периода на валидност, посочен в параграф 2 от споменатия член, с най-много 18 месеца, при условие че Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) е предприела сертификационен процес за съответния тип въздухоплавателно средство преди 28 март 2008 г., както и ако агенцията определи, че този процес може да приключи в рамките на допълнителния период на валидност.

(3)

Съгласно член 2в, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1702/2003 Агенцията издаде определение на 15 февруари 2008 г. в смисъл, че условията за удължаване на периода на валидност, посочен в член 2в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1702/2003, са изпълнени, що се отнася до определени типове въздухоплавателни средства. На същия ден тя нотифицира Комисията за своето определение.

(4)

По-специално, в своето определение Агенцията заявява, че е получила и приела заявления за сертифициране и/или потвърждаване на типовите сертификати, издадени от сертифициращите органи на бившия Съветски съюз на две въздухоплавателни средства: самолета тип Антонов АН-26, което ѝ дава основание да разгледа сертифицирането и на самолета тип Антонов АН-26В, и хеликоптера тип Камов-32А11ВС, което ѝ дава основание да разгледа сертифицирането и на хеликоптера тип Камов-32А12.

(5)

В своето определение Агенцията по-нататък заключава, че може да завърши процеса на сертифициране за тези типове въздухоплавателни средства до 28 септември 2009 г.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 54, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1592/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Периодът на валидност, посочен в член 2в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1702/2003, се удължава до 28 септември 2009 г. по отношение на самолетите тип Антонов АН-26 и АН-26В, както и на хеликоптерите тип Камов-32А12 и Камов-32А11ВС.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 334/2007 на Комисията (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 39).

(2)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 375/2007 (ОВ L 94, 4.4.2007 г., стр. 3).