19.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 249/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основния регламент), и по-специално член 9 и член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1425/2006 на Съвета от 25 септември 2006 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд и за прекратяване процедурата по вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Малайзия (2),

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

След разследване (първоначалното разследване), с Регламент (ЕО) № 1425/2006 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход, inter alia, от Китайската народна република.

1.1.   Започване на междинно преразглеждане

(2)

По инициатива на Комисията бе започнато частично междинно преразглеждане на посочения по-горе регламент по отношение на Xinhui Alida Polythene Limited (Xinhui Alida или дружеството), китайски производител износител, за който се прилагат действащите антидъмпингови мерки. Това частично преразглеждане беше започнато по инициатива на Комисията въз основа на доказателства prima facie, предоставени от дружеството.

(3)

Това преразглеждане беше започнато съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. В доказателствата, които Комисията получи от Xinhui Alida, дружеството твърдеше, че по отношение на него обстоятелствата, на които се основават мерките, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер.

(4)

Информацията, с която разполагаше Комисията, показа, че на пръв поглед за дружеството се прилагат най-вече условията на пазарна икономика, както бе посочено в твърдението на дружеството, че е изпълнило критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Също така дружеството подчерта, че тенденцията в продажбите както по отношение на количествата, така по отношение на крайните потребители, се е променила трайно спрямо периода, на чиято основа са били въведени първоначалните мерки. Същото се отнася и до капацитета на съоръженията. Освен това то заяви, че сравнението на нормалната стойност, основана на собствените разходи и цени на дружеството, с тази, основана на експортните цени на дружеството за Общността, би довело до значително намаляване на дъмпинга под нивото на текущите мерки, и предостави доказателства prima facie за това.

(5)

В тази връзка то изрази становището си, че поддържането на мерки на текущите нива, основаващи се на установеното по-рано ниво на дъмпинг, повече не е необходимо за отстраняване на последиците на дъмпинга.

(6)

След като, след консултация с консултативния комитет, Комисията беше установила, че съществуват достатъчно доказателства за започване на частично междинно преразглеждане, тя публикува обявление (наричано по-долу „обявлението за започване“) (3) и започна разследване, ограничено до разглеждане на дъмпинга.

1.2.   Страни, засегнати от разследването

(7)

Комисията официално уведоми Xinhui Alida и дружествата, свързани с него, както и представителите на държавата на износа за започването на преразглеждането. Заинтересованите страни получиха възможност да изразят становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани.

(8)

Комисията също така изпрати въпросници на заявителя и свързаните с него дружества и получи отговори в рамките на установените за тази цел крайни срокове. Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на дъмпинга и третирането при условията на пазарна икономика, и извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Китай;

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Хонконг;

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Обединено кралство;

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Тайланд;

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Тайланд;

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Тайланд.

1.3.   Период на разследване за преразглеждане

(9)

Разследването на дъмпинга се проведе през периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г. (наричан по-долу „периода на разследване за преразглеждане“ или „ПРП“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(10)

Разглежданият продукт, предмет на текущото преразглеждане, е същият като продукта в първоначалното разследване, т.е. пластмасови чували и торбички, съдържащи най-малко 20 тегл. % полиетилен и с дебелина на листовете, непревишаваща 100 микрометра (μm), с произход от КНР и попадащи под кодове по КН еx 3923 21 00, ех 3923 29 10 и ех 3923 29 90 (кодове по ТАРИК 3923210020, 3923291020 и 3923299020).

2.2.   Сходен продукт

(11)

Текущото преразглеждане показа, че дружеството Xinhui Alida не е извършвало продажби на вътрешния пазар и следователно не е бил произвеждан сходен продукт.

3.   ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ТПИ)

(12)

В случаи на антидъмпингови разследвания, отнасящи се до внос от КНР, нормалната стойност за производителите износители, въведена според критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в), се определя в съответствие с член 2, параграфи 1—6 от основния регламент. Тези критерии са обобщени по-долу накратко и единствено за информация:

бизнес решения и разходи се правят в отговор на пазарните условия и без значителна намеса от страна на държавата;

счетоводната отчетност подлежи на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и се прилага за всички цели;

няма значителни изкривявания, пренесени от предишната непазарна икономическа система;

правната сигурност и стабилност се осигуряват от закони за несъстоятелност и собственост;

обмяната на валута се извършва по пазарния обменен курс.

(13)

Службите на Комисията стигнаха до заключението, че дружеството Xinhui Alida е доказало, че отговаря на петте критерия по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и поради тази причина предложиха да му бъде предоставен статут на ТПИ.

(14)

На Xinhui Alida и на производството на Общността бе дадена възможност да коментират горните констатации.

(15)

Производството на Общността възрази срещу предоставянето на ТПИ на Xinhui Alida с обосновката, че управлението на дружеството не е било прозрачно и че дружеството е унищожило някои документи, изисквани от него за доказване на обстоятелството, че отговаря на условията за ТПИ.

(16)

Уставът на дружеството предвижда определянето на директорите от акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции в Xinhui Alida, но в настоящия момент двамата акционери определят еднакъв брой директори, въпреки че разполагат с различен дял акции. Все пак този факт не означава, че управлението на дружеството не е прозрачно. По-големият акционер притежава мажоритарен дял от капитала на акционера с по-малко акции.

(17)

Освен това бе изтъкнато, че дружеството не е било в състояние да предостави оригиналните бланки от банковите преводи на плащането на учредителния капитал, за плащането за правата за ползване на земята, както и изплащането на акциите на държавата след пълната приватизация на дружеството, тъй като фирмената политика не включва съхраняването на документи за повече от 7 години. Все пак дружеството бе в състояние да предостави доказателства от счетоводните книги относно тези сделки и предвид периода от време от тяхното извършване до този момент, липсата на оригиналните бланки от банковите преводи не бе счетена за необичайна.

(18)

Тези аргументи бяха разгледани, но тъй като не бяха предоставени доказателства, които да променят решението на Комисията да предостави ТПИ на дружеството, аргументите на производството на Общността бяха отхвърлени.

(19)

Беше проведена консултация с консултативния комитет и пряко засегнатите страни бяха съответно информирани. Главните аргументи, изразени от производството на Общността, вече бяха разгледани по-горе.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Нормална стойност

4.1.1.   Методология, прилагана за определяне на нормалната стойност

(20)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент най-напред бе проверено дали вътрешните продажби на сходния продукт за независими клиенти от производителя износител са били представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен или по-голям от 5 % от общия обем на съответните експортни продажби за Общността. Ако се приеме, че Xinhui Alida не е извършвало вътрешни продажби по време на ПРП, нормалната стойност на дружеството е била съставена в съответствие с член 2, параграф 3, както е описано по-долу.

4.1.2.   Определяне на нормалната стойност

(21)

Тъй като не е имало вътрешни продажби, нормалната стойност бе съставена въз основа на разпоредбите на член 2, параграф 3 от основния регламент чрез прибавяне на възникналите разходи по реализация, общи и административни разходи и среднопретеглената печалба към средните производствени разходи на Xinhui Alida по време на ПРП.

(22)

Xinhui Alida заяви, че неговите производствени разходи трябва да се коригират, за да отразят разликата в амортизационната политика между самото дружество и дружеството майка в Обединеното кралство — British Polythene Industries plc (BPI), тъй като техните счетоводни сметки са консолидирани. Xinhui Alida предостави доказателства, за да покаже, че дружеството BPI е преизчислило амортизацията на своите активи като част от процеса на консолидация и изтъкна, че амортизационните коефициенти в Китай имат определен по закон размер, като така дружеството е възпрепятствано при хармонизирането на неговата амортизационна политика.

(23)

Това твърдение бе отхвърлено, отчасти защото през 2001 г. бе изменен китайският закон, който вече не предвижда фиксирани амортизационни коефициенти, и отчасти защото производствените разходи на Xinhui Alida за ПРП са тези, установени в счетоводните сметки на дружеството, а не разходите, коригирани по такъв начин, че да направят възможна консолидацията в Обединеното кралство. Освен това съответните активи също бяха проверени и бе установено, че по-голямата част от тях все още се използват дори след 10 години.

(24)

Xinhui Alida заяви също, че цената на суровините трябва да бъде коригирана, за да се отчете фактът, че част от сумата, изплатена на доставчика на дружеството Horneman Chemplas (Far East) Limited, всъщност е била платена на неговото холдингово дружество Venture Hong Kong, част от която е собственост на Horneman Chemplas, а останалата част — на британската Polythene Industries plc (BPI). Този довод също бе отхвърлен. На първо място, въпреки че Horneman Chemplas и Xinhui Alida са свързани лица, цената, платена от Xinhui Alida на Horneman Chemplas, бе счетена за разумна пазарна цена, включваща минимална надценка от страна на Horneman върху цената, на която дружеството е закупило стоките, с цел да покрие разходите си. Освен това сумите не са били платени директно обратно от Horneman на Xinhui Alidа под формата например на отстъпки за количества или бонове, които да бъдат използвани при последващи покупки, а на Venture Hong Kong, което ги е превело на Xinhui Alida като капиталова(и) вноска(и) и други видове плащания. Ето защо тези плащания не могат да бъдат признати за нормална ценова отстъпка, предоставена от продавач на купувач.

(25)

Данните за разходите по реализацията, общите и административните разходи и среднопретеглената печалба бяха получени от дружествата, попълнили въпросника, изпратен до дружествата в държавата аналог, както е описано по-долу.

4.1.3.   Държава аналог

(26)

В съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 6, буква в) от основния регламент данните от държавата аналог бяха използвани за съставяне на нормалната стойност за Xinhui Alida предвид липсата на вътрешни продажби. Обявлението за започване предвижда Малайзия да бъде държава аналог, но нито едно дружество не даде съгласието си да съдейства при разследването. Все пак оказаха съдействие три дружества от Тайланд, които имаха вътрешни продажби. Среднопретеглените разходи по реализацията, общите и административните разходи, както и среднопретеглената печалба бяха изчислени с помощта на данните, получени от тези дружества, и бяха проверени на място в техните помещения.

4.2.   Експортна цена

(27)

В съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, когато износът от страна на Xinhui Alida е бил извършван непосредствено за независими клиенти в Общността, експортната цена е била определяна въз основа на реално платените или подлежащи на плащане цени за разглеждания продукт по време на ПРП.

(28)

Все пак по-голямата част от продажбите на Xinhui Alida са били насочени или към свързаното с него дружество Horneman Chemplas в Хонконг с цел крайна препродажба в Общността, или към свързаното с него дружество BPI в Обединеното кралство с цел крайна продажба в Общността. Във връзка с тези експортни продажби за Общността експортната цена бе установена въз основа на член 2, параграф 9 от основния регламент, т.е. въз основа на реално платената или подлежаща на плащане цена, която първият независим купувач в Общността плаща при препродажба на свързаното дружество по време на ПРП, като цената е коригирана, за да покрие всички възникнали разходи при вноса и препродажбата, както и печалбите.

4.3.   Сравнение

(29)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше извършено на ниво франко завод и за еднакво равнище на търговия. За да се гарантира справедливо сравнение, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, за които бе доказано, че влияят върху цените и сравнимостта на цените. На тази основа бяха направени, когато бе уместно и оправдано, корекции за разликите в отстъпки, рабати, комисиони, транспортни разходи, застраховка, такси за обработка на стоките, опаковане, кредитни разходи, банкови такси и вносни мита.

(30)

Тъй като свързаният с дружеството вносител в Обединеното кралство има функции, сходни с тези на представител, работещ срещу комисиона, е направена корекция на износната цена за разлика в комисионното възнаграждение в съответствие с член 2, параграф 10, буква и) от основния регламент. Стойността на комисионата бе изчислена на базата на преките сведения, сочещи наличието на надценка и разходи за продажба във връзка с тези функции.

4.4.   Дъмпингов марж

(31)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове беше сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт.

(32)

Дъмпинговият марж на Xinhui Alida, изразен в процент от нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване, бе определен на 4,3 %.

5.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(33)

Съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също така дали има основание промяната в обстоятелствата да бъде разглеждана като трайна.

(34)

На първо място трябва да се отбележи, че дружеството бе в състояние да докаже, че трябва да му бъде предоставено ТПИ, като съответно отговаряше на условията за определяне на индивидуален дъмпингов марж. Основанията, въз основа на които на дружеството бе предоставено ТПИ, следва да се смятат за трайни, защото се отнасят до дългосрочната структура и бизнес модел на дружеството. На следващо място, бе поискана информация относно развитието на видовете продукти и на движението на цените след края на ПРП през юни 2006 г. Дружеството предостави доказателства, които показват, че цените на суровините са се увеличили през втората половина на 2006 г., като са спаднали към края на 2006 г., но въпреки това са останали по-високи от равнището им по време на ПРП. Като се има предвид политиката на дружеството майка по отношение на трансферното ценообразуване между Xinhui Alida и него, става ясно, че през втората половина на 2006 г. трансферната цена е останала стабилна, докато цените на суровините са нараснали чувствително. BPI показа също така че ценитe на препродажба са останали стабилни по време на втората половина на 2006 г., като така изчисленият дъмпингов марж за ПРП без съмнение е меродавен и за оставащия период от календарната 2006 г.

(35)

Дружеството добави, че от първоначалното разследване, обхващащо периода от април 2004 г. до март 2005 г., в тенденциите в продажбите са настъпили промени с траен характер както по отношение на количествата, така и на крайните потребители.

(36)

Доказателствата, получени по време на разследването, показаха, че поведението на дружеството, включително обстоятелствата, довели до започването на настоящото преразглеждане, по-скоро не би се променило в близко бъдеще по начин, който да повлияе на констатациите от настоящото преразглеждане. Ето защо този факт води до предположението, че посочените промени са с траен характер и по тази причина заключенията от преразглеждането са дългосрочни.

6.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(37)

Като се имат предвид резултатите от разследването, се смята за целесъобразно да се измени на 4,3 % антидъмпинговото мито, приложимо за вноса на разглеждания продукт от страна на Xinhui Alida.

7.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(38)

Заинтересованите страни бяха информирани за фактите и съображенията, на които се основаваше намерението да се препоръча изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006, и получиха възможност да представят своите коментари.

(39)

Дружеството възрази срещу разгласените констатации, в които много от изискваните от дружеството корекции бяха отхвърлени, като изчислението на амортизацията в Китай, третирането на печалбата от обменния валутен курс, придобита в Обединеното кралство, както и твърдяната отстъпка за суровините. Дружеството обаче не представи нови доказателства, с които да подкрепи твърденията си, и затова тези твърдения бяха повторно отхвърлени.

(40)

Производството на Общността изиска допълнителна информация относно изчислението на съставената нормална стойност с помощта на данни от Тайланд, но не предостави доказателства, за да обсъди или оспори изчислението или използваната методология,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1425/2006 се изменя, като се добавя следното:

Държава

Дружество

Митническа ставка (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Китайска народна република

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Списъкът на дружествата в приложение I към Регламент (ЕО) № 1425/2006 се изменя, като се заличава следното:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1356/2007 (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 54, 9.3.2007 г., стр. 5.