15.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 213/2008 НА КОМИСИЯТА

oт 28 ноември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с ревизирането на CPV

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (1), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (2), и по-специално член 70, букви г) и д) от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (3), и по-специално член 79, букви е) и ж) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 2195/2002 беще създаден Общият терминологичен речник (CPV), представляващ единна система за класификация, приложима към обществените поръчки, с цел да бъдат уеднаквени различните препратки, използвани от органите и институциите, възлагащи поръчките, за описание на предмета на провежданите от тях търгове.

(2)

Структурата, кодовете и описанията на CPV следва да бъдат адаптирани или изменени в зависимост от развитието на пазара и нуждите на ползвателите. Някои специфични предложения, направени от заинтересованите страни и ползвателите на CPV с цел да се подобри CPV, следва да бъдат взети под внимание. Структурата, кодовете и описанията на CPV следва да бъдат адаптирани също и с цел превръщането на CPV в ефективен инструмент за електронни обществени поръчки.

(3)

Постигането на по-лесно използване на CPV изисква ориентиране повече към продуктите и по-малко към материалите. Съответно, характеристиките на продуктите, описани в основния речник, понастоящем включен в приложение I към Регламент (ЕО) № 2195/2002, следва да бъдат прехвърлени в допълнителния речник, включен в гореcпоменатото приложение, а разделите, които понастоящем се съдържат в речника и са ясно ориентирани към материали, следва да бъдат преразпределени към другите раздели.

(4)

Рационализирането на подредбата на CPV чрез прегрупиране и преразпределение на разделите с ограничен брой кодове, които следва частично да бъдат възприемани заедно, както и на разделите, които биха могли да породят объркване, следва да бъде направено така, че да опрости използването на номенклатурата, като предостави по-ясно и по-еднородно представяне.

(5)

Класификацията на оборудването и услугите, свързани с отбраната, следва да бъде подобрена чрез прегрупиране на съществуващите разпръснати кодове в нови групи и класове, за да бъде постигнато по-ясно представяне, и чрез добавяне на нови кодове като „Военни изследвания и разработки“.

(6)

Структурата на основния речник следва да бъде изцяло ревизирана, така че да бъде създадена логична структура с раздели, разбити на групи, за употреба в допълнение към основния речник. В полза на опростяването, за което може да допринесе, като позволи пълно описание на предмета на договора и намаляване броя на кодовете от основния речник, допълнителният речник следва също да бъде обогатен с характеристики на продукти и услуги.

(7)

С оглед постигане на яснота, приложение I към Регламент (ЕО) № 2195/2002 следва да бъде заменено.

(8)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 2195/2002, което съдържа подробен списък на измененията, направени през 2003 г., е изгубило значение и поради това следва да бъде отменено.

(9)

Вследствие ревизирането на CPV е целесъобразно да бъдат съответно изменени таблиците, съдържащи се в приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 2195/2002, които посочват съответствията между CPV и съответно Централния класификатор на продуктите (CPC Prov.) на Организацията на обединените нации, Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rеv. 1) и Комбинираната номенклатура (КН). С оглед постигане на яснота е целесъобразно те да бъдат заменени.

(10)

Целесъобразно е във връзка с ревизирането на CPV да бъдат изменени списъците на дейности и услуги, имащи отношение към кодовете по CPV и включени в приложенията към директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, за да бъдат приведени в съответствие с ревизирания Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), без да бъдат променяни обхватът и приложението на упоменатите директиви.

(11)

С оглед предоставяне на достатъчно време за техническо приспособяване на електронните системи към новия Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да започне шест месеца след публикуването му.

(12)

Предвидените мерки в настоящия регламент са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществените поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2195/2002 се изменя, както следва:

1.

Приложение I се заменя с текста, съдържащ се в приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение II се отменя.

3.

Приложение III се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент.

4.

Приложение IV се заменя с текста, съдържащ се в приложение III към настоящия регламент.

5.

Приложение V се заменя с текста, съдържащ се в приложение IV към настоящия регламент.

Член 2

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1.

Таблицата, съдържаща се в приложение XII, се заменя с текста, съдържащ се в приложение V към настоящия регламент.

2.

Таблицата, съдържаща се в приложение XVIIA, се заменя с текста, съдържащ се в приложение VI към настоящия регламент.

3.

Таблицата, съдържаща се в приложение XVIIБ, се заменя с текста, съдържащ се в приложение VII към настоящия регламент.

Член 3

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Таблицата, съдържаща се в приложение I, се заменя с текста, съдържащ се в приложение V към настоящия регламент.

2.

В приложение II таблицата, съдържаща се в приложение IIA, се заменя с текста, съдържащ се в приложение VI към настоящия регламент.

3.

В приложение II таблицата, съдържаща се в приложение IIБ, се заменя с текста, съдържащ се в приложение VII към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 септември 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2007 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2151/2003 на Комисията (ОВ L 329, 17.12.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(3)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Структура на класификационната система

1.

CPV включва един основен и един допълнителен речник.

2.

Основният речник е изграден като дървовидна структура от кодове, имащи до девет цифри, на които съответства наименование, описващо доставките, строителството или услугите, които са предмет на поръчката.

Цифровият код има 8 цифри и се подразделя на:

раздели, които се идентифицират от двете първи цифри на кода (ХХ000000-Y),

групи, които се идентифицират от трите първи цифри на кода (ХХХ00000-Y),

класове, които се идентифицират от четирите първи цифри на кода (ХХХХ0000-Y),

категории, които се идентифицират от петте първи цифри на кода (ХХХХХ000-Y).

Всяка от трите последни цифри добавя допълнителна степен на точност в рамките на всяка от категориите.

Деветата цифра служи за проверка на предходните цифри.

3.

Допълнителният речник може да бъде използван за допълване на описанието на предмета на поръчките. Той се състои от буквено-цифров код, на който съответства наименование, позволяващо да бъдат добавени допълнителни уточнения относно специфичния вид или предназначение на стоките, които се купуват.

Буквено-цифровият код се състои от:

първо ниво, състоящо се от буква, която отговаря на определен раздел,

второ ниво, състоящо се от буква, която отговаря на определена група,

трето ниво, състоящо се от три цифри, които отговарят на определени подразделения.

Последната цифра служи за проверка на предходните цифри.

ОСНОВЕН РЕЧНИК

Код по CPV

Описание

03000000-1

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

03100000-2

Продукти на земеделието и градинарството

03110000-5

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

03111000-2

Семена

03111100-3

Семена от соя

03111200-4

Фъстъци

03111300-5

Семена от слънчоглед

03111400-6

Семена от памук

03111500-7

Семена от сусам

03111600-8

Семена от синап

03111700-9

Семена от зеленчуци

03111800-0

Семена от плодове

03111900-1

Семена от цветя

03112000-9

Необработен тютюн

03113000-6

Растения, използвани за производство на захар

03113100-7

Захарно цвекло

03113200-8

Захарна тръстика

03114000-3

Слама и фуражни растения

03114100-4

Слама

03114200-5

Фуражни растения

03115000-0

Необработени растителни материали

03115100-1

Необработени растителни материали, използвани в тeкстилната промишлeност

03115110-4

Памук

03115120-7

Юта

03115130-0

Лен

03116000-7

Естествен каучук, естествен латекс и свързани с тях продукти

03116100-8

Естествен каучук

03116200-9

Естествен латекс

03116300-0

Продукти от латекс

03117000-4

Растения със специална употреба

03117100-5

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни

03117110-8

Растения, използвани главно в парфюмерията

03117120-1

Растения, използвани главно в медицината

03117130-4

Растения, използвани като средство за унищожаване на насекоми

03117140-7

Растения, използвани като средство за унищожаване на паразити или други подобни

03117200-6

Семена от растения със специална употреба

03120000-8

Продукти от градинарство и разсадници

03121000-5

Продукти от градинарство

03121100-6

Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

03121200-7

Цветя, рязани

03121210-0

Букети, венци или друга украса от цветя

03130000-1

Растения, използвани за приготвяне на напитки и подправки

03131000-8

Растения за напитки

03131100-9

Зърна от кафе

03131200-0

Чаени храсти

03131300-1

Мате

03131400-2

Зърна от какао

03132000-5

Подправки, непреработени

03140000-4

Продукти от животински произход и свързани с тях продукти

03141000-1

Сперма от бикове

03142000-8

Продукти от животински произход

03142100-9

Естествен мед

03142200-0

Охлюви

03142300-1

Продукти от животински произход, годни за консумация от човека

03142400-2

Восък

03142500-3

Птичи яйца

03143000-5

Продукти от комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

03144000-2

Селскостопански принадлежности

03200000-3

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03210000-6

Зърнени култури и картофи

03211000-3

Зърнени култури

03211100-4

Пшеница

03211110-7

Твърда пшеница

03211120-0

Мека пшеница

03211200-5

Царевица

03211300-6

Ориз

03211400-7

Ечемик

03211500-8

Ръж

03211600-9

Овес

03211700-0

Малц

03211900-2

Зърнени продукти

03212000-0

Картофи и сухи бобови култури

03212100-1

Картофи

03212200-2

Култури със сухи бобови шушулки

03212210-5

Сухи бобови зеленчуци

03212211-2

Леща

03212212-9

Нахут

03212213-6

Грах зърно

03212220-8

Други култури със сухи бобови шушулки

03220000-9

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

03221000-6

Зеленчуци

03221100-7

Лукови и кореноплодни зеленчуци

03221110-0

Кореноплодни зеленчуци

03221111-7

Цвекло

03221112-4

Моркови

03221113-1

Лук

03221114-8

Ряпа

03221120-3

Лукови зеленчуци

03221200-8

Зеленчуци, отглеждани заради техните плодове

03221210-1

Фасул

03221211-8

Бакла

03221212-5

Зелен фасул

03221213-2

Испански фасул

03221220-4

Грах

03221221-1

Зелен грах

03221222-8

Вид фасул, който се консумира с шушулките

03221230-7

Пиперки

03221240-0

Домати

03221250-3

Тиквички

03221260-6

Гъби (за ядене)

03221270-9

Краставици

03221300-9

Листно-стеблени зеленчуци

03221310-2

Маруля

03221320-5

Зелена салата

03221330-8

Артишок (ангинар)

03221340-1

Спанак

03221400-0

Зеле

03221410-3

Бяло зеле

03221420-6

Цветно зеле

03221430-9

Броколи

03221440-2

Брюкселско зеле

03222000-3

Плодове, вкл. черупкови

03222100-4

Тропически плодове, вкл. черупкови

03222110-7

Тропически плодове

03222111-4

Банани

03222112-1

Ананаси

03222113-8

Манго

03222114-5

Фурми

03222115-2

Стафиди

03222116-9

Смокини

03222117-6

Авокадо

03222118-3

Киви

03222120-0

Кокосови орехи

03222200-5

Цитрусови плодове

03222210-8

Лимони

03222220-1

Портокали

03222230-4

Грейпфрути

03222240-7

Тангерини

03222250-0

Зелени лимони

03222300-6

Нетропически плодове

03222310-9

Ягодоплодни

03222311-6

Коринтски стафиди

03222312-3

Цариградско грозде

03222313-0

Ягоди

03222314-7

Малини

03222315-4

Боровинки

03222320-2

Ябълки, круши и дюли

03222321-9

Ябълки

03222322-6

Круши

03222323-3

Дюли

03222330-5

Костилкови плодове

03222331-2

Кайсии

03222332-9

Праскови

03222333-6

Череши

03222334-3

Сливи

03222340-8

Грозде

03222341-5

Десертно грозде

03222342-2

Винено грозде

03222400-7

Маслини

03300000-2

Продукти на животновъдството, лова и риболова

03310000-5

Рибни, ракообразни и водни продукти

03311000-2

Риба

03311100-3

Плоска риба

03311110-6

Морски език

03311120-9

Камбала

03311200-4

Риба от семейството на треската

03311210-7

Треска

03311220-0

Полак

03311230-3

Хек

03311240-6

Пикша

03311300-5

Херинга

03311400-6

Риба тон

03311500-7

Мерланг (меджид)

03311600-8

Дребна риба

03311700-9

Сьомга

03312000-9

Ракообразни

03312100-0

Стриди

03312200-1

Мекотели с черупки

03312300-2

Водни безгръбначни

03313000-6

Аквакултури

03313100-7

Корали или подобни материали

03313200-8

Естествени сюнгери

03313300-9

Морска трева

03313310-2

Други водорасли

03320000-8

Едър рогат добитък, домашни животни и дребен добитък

03321000-5

Животни от рода на едрия рогат добитък

03321100-6

Домашни говеда

03321200-7

Телета

03322000-2

Дребен рогат добитък и коне

03322100-3

Животни от рода на овцете

03322200-4

Животни от рода на козите

03322300-5

Коне

03323000-9

Животни от рода на свинете

03324000-6

Живи домашни птици

03325000-3

Дребен добитък

03325100-4

Питомни зайци

03325200-5

Диви зайци

03330000-3

Продукти на скотовъдството

03331000-0

Сурово овче и козе мляко

03331100-1

Сурово овче мляко

03331200-2

Сурово козе мляко

03332000-7

Вълна, фини или груби косми

03332100-8

Стригана вълна

03332200-9

Фини или груби косми

03333000-4

Сурово краве мляко

03340000-6

Маркировки за уши на животни

03341000-3

Маркировки за уши на говеда

03400000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

03410000-7

Дървен материал

03411000-4

Иглолистен дървен материал

03412000-1

Дървен материал от тропически дървесни видове

03413000-8

Дърва за горене

03414000-5

Необработен дървен материал

03415000-2

Мек дървен материал

03416000-9

Дървени отпадъци

03417000-6

Дървени остатъци

03417100-7

Дървени стърготини

03418000-3

Трупи

03418100-4

Твърда дървесина

03419000-0

Дърво, използвано в строителството

03419100-1

Продукти от дърво

03419200-2

Дървен материал за използване в мините

03420000-0

Гуми (клейове)

03421000-7

Балсами

03422000-4

Естествени лакове

03430000-3

Корк

03431000-0

Естествен корк

03432000-7

Изделия от тръстика

03432100-8

Изделия от растителни влакна

03440000-6

Продукти на горското стопанство

03441000-3

Коледни елхи, листа, клони и други части на растения без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса

03450000-9

Продукти от горски разсадници

03451000-6

Растения

03451100-7

Разсад

03451200-8

Цветни луковици

03451300-9

Храсти

03452000-3

Дървета

03460000-2

Хартиена маса (маса за производство на хартия)

03461000-9

Дървесна маса

03461100-0

Химична дървесна маса

09000000-3

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

09100000-0

Горива

09110000-3

Твърди горива

09111000-0

Въглища и горива на базата на въглища

09111100-1

Въглища

09111200-2

Горива на базата на въглищата

09111210-5

Постни въглища (с малко летливи съставки)

09111220-8

Брикети

09111300-3

Изкопаеми горива

09111400-4

Горива на базата на дърва

09112000-7

Лигнит и торф

09112100-8

Лигнит

09112200-9

Торф

09113000-4

Кокс

09120000-6

Газообразни горива

09121000-3

Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ

09121100-4

Газ от каменни въглища или подобни газове

09121200-5

Газ за битови нужди

09122000-0

Пропан и бутан

09122100-1

Газ пропан

09122110-4

Втечнен пропан

09122200-2

Газ бутан

09122210-5

Втечнен бутан

09123000-7

Природен газ

09130000-9

Нефт и негови дестилати

09131000-6

Авиационен керосин

09131100-7

Керосин за реактивни двигатели

09132000-3

Бензин

09132100-4

Безоловен бензин

09132200-5

Оловен бензин

09132300-6

Бензин с добавка на етанол (бензиноспирт, газохол)

09133000-0

Втечнен нефтен газ (ВНГ)

09134000-7

Газьол

09134100-8

Дизелово масло

09134200-9

Дизелово гориво

09134210-2

Газьол (0,2)

09134220-5

Газьол (EN 590)

09134230-8

Биодизел

09134231-5

Биодизел (B20)

09134232-2

Биодизел (B100)

09135000-4

Тежки горива (мазут)

09135100-5

Гориво за отопление

09135110-8

Горивни масла с ниско съдържание на сяра

09200000-1

Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти

09210000-4

Смазочни препарати

09211000-1

Смазочни масла и препарати

09211100-2

Моторни масла

09211200-3

Компресорни масла

09211300-4

Турбинни масла

09211400-5

Масла за зъбни предавки

09211500-6

Редукторни масла

09211600-7

Масла за хидравлични системи и за други цели

09211610-0

Течности за хидравлични трансмисии

09211620-3

Формовъчни масла

09211630-6

Антикорозионни масла

09211640-9

Електроизолационни масла

09211650-2

Спирачни течности

09211700-8

Бели масла и течен парафин

09211710-1

Бели масла

09211720-4

Течен парафин

09211800-9

Нефтени масла и препарати

09211810-2

Леки масла

09211820-5

Нефтени масла

09211900-0

Смазочни двигателни масла

09220000-7

Вазелин, восък на нефтена основа и специални бензини

09221000-4

Вазелин и восък на нефтена основа

09221100-5

Вазелин

09221200-6

Парафин

09221300-7

Восък на нефтена основа

09221400-8

Нефтени остатъци

09222000-1

Специални бензини

09222100-2

White spirit (минерален терпентин)

09230000-0

Суров нефт

09240000-3

Масла и продукти, получени от или на базата на въглища

09241000-0

Битуминозни или маслени шисти

09242000-7

Продукти на базата на въглища

09242100-8

Тежки масла, получени от каменни въглища

09300000-2

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

09310000-5

Електрическа енергия

09320000-8

Пара, топла вода и свързани с тях продукти

09321000-5

Топла вода

09322000-2

Пара

09323000-9

Топлинна енергия от районна централа

09324000-6

Топлинна енергия, предназначена за по-отдалечени райони

09330000-1

Слънчева енергия

09331000-8

Слънчеви панели

09331100-9

Слънчеви колектори за производство на топлинна енергия

09331200-0

Слънчеви фотоволтаични модули

09332000-5

Инсталация за използване на слънчева енергия

09340000-4

Ядрени горива

09341000-1

Уран

09342000-8

Плутоний

09343000-5

Радиоактивни материали

09344000-2

Радиоизотопи

14000000-1

Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти

14200000-3

Пясък и глина

14210000-6

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

14211000-3

Пясък

14211100-4

Естествен пясък

14212000-0

Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали

14212100-1

Едрозърнест чакъл и обикновен чакъл

14212110-4

Речен чакъл

14212120-7

Едрозърнест чакъл (над 25 мм)

14212200-2

Други инертни материали

14212210-5

Едър пясък

14212300-3

Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък

14212310-6

Баластра (трошен камък за баластрово легло на жп линии)

14212320-9

Натрошен гранит

14212330-2

Натрошен базалт

14212400-4

Пръст

14212410-7

Растителна почва (хумусна пръст)

14212420-0

Земна основа (подхумусен слой)

14212430-3

Дребен чакъл (под 20 мм)

14213000-7

Макадам, смолен макадам и битуминозен пясък

14213100-8

Макадам

14213200-9

Смолен макадам

14213300-0

Битуминозен пясък

14220000-9

Глина и каолин

14221000-6

Глина

14222000-3

Каолин

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14310000-7

Минерални торове

14311000-4

Естествен калций, калциево-алуминиев фосфат и соли на необработен естествен калий

14311100-5

Калциево-алуминиев фосфат

14311200-6

Алуминокалцитни фосфати

14311300-7

Естествени необработени калиеви соли

14312000-1

Железни пирити

14312100-2

Непържени железни пирити

14320000-0

Неорганични химически продукти

14400000-5

Сол и чист натриев хлорид

14410000-8

Каменна сол

14420000-1

Морска сол

14430000-4

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

14450000-0

Сол под формата на луга

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други минерали и благородни метали

14521000-9

Скъпоценни и полускъпоценни камъни

14521100-0

Скъпоценни камъни

14521140-2

Прах или прахообразни фракции от скъпоценни камъни

14521200-1

Полускъпоценни камъни

14521210-4

Прах или прахообразни фракции от полускъпоценни камъни

14522000-6

Диаманти с индустриално предназначение, пемза, шмиргелов камък (корунд) и други естествени абразиви

14522100-7

Пемза

14522200-8

Диаманти с индустриално предназначение

14522300-9

Шмиргелов камък (корунд)

14522400-0

Естествени абразиви

14523000-3

Минерали, свързани с тях благородни метали и продукти

14523100-4

Минерали

14523200-5

Злато

14523300-6

Сребро

14523400-7

Платина

14600000-7

Метални руди и сплави

14610000-0

Метални руди

14611000-7

Желязосъдържащи руди

14612000-4

Руди на цветни метали

14612100-5

Медни руди

14612200-6

Никелови руди

14612300-7

Алуминиеви руди

14612400-8

Руди на благородни метали

14612500-9

Оловни руди

14612600-0

Цинкови руди

14612700-1

Калаени руди

14613000-1

Уранови и ториеви руди

14613100-2

Уранови руди

14613200-3

Ториеви руди

14614000-8

Различни видове руда

14620000-3

Сплави

14621000-0

Феросплави

14621100-1

Феросплави, различни от включените в обхвата на Европейската общност за въглища и стомана

14621110-4

Фероманган

14621120-7

Ферохром

14621130-0

Фероникел

14622000-7

Стомана

14630000-6

Шлака, окалина, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

14700000-8

Основни метали

14710000-1

Желязо, олово, цинк, калай и мед

14711000-8

Желязо

14711100-9

Необработен чугун

14712000-5

Олово

14713000-2

Цинк

14714000-9

Калай

14715000-6

Мед

14720000-4

Алуминий, никел, скандий, титан и ванадий

14721000-1

Алуминий

14721100-2

Алуминиев оксид

14722000-8

Никел

14723000-5

Скандий

14724000-2

Титан

14725000-9

Ванадий

14730000-7

Хром, манган, кобалт, итрий и цирконий

14731000-4

Хром

14732000-1

Манган

14733000-8

Кобалт

14734000-5

Итрий

14735000-2

Цирконий

14740000-0

Молибден, технеций, рутений и родий

14741000-7

Молибден

14742000-4

Технеций

14743000-1

Рутений

14744000-8

Родий

14750000-3

Кадмий, лутеций, хафний, тантал и волфрам

14751000-0

Кадмий

14752000-7

Лутеций

14753000-4

Хафний

14754000-1

Тантал

14755000-8

Волфрам

14760000-6

Иридий, галий, индий, талий и барий

14761000-3

Иридий

14762000-0

Галий

14763000-7

Индий

14764000-4

Талий

14765000-1

Барий

14770000-9

Цезий, стронций, рубидий и калций

14771000-6

Цезий

14772000-3

Стронций

14773000-0

Рубидий

14774000-7

Калций

14780000-2

Калий, магнезий, натрий и литий

14781000-9

Калий

14782000-6

Магнезий

14783000-3

Натрий

14784000-0

Литий

14790000-5

Ниобий, осмий, рений и паладий

14791000-2

Ниобий

14792000-9

Осмий

14793000-6

Рений

14794000-3

Паладий

14800000-9

Различни неметални минерални продукти

14810000-2

Абразивни продукти

14811000-9

Мелнични камъни, шлифовъчни камъни и дискове

14811100-0

Мелнични камъни

14811200-1

Шлифовъчни камъни

14811300-2

Шлифовъчни дискове

14812000-6

Абразиви на прах или на зърна

14813000-3

Изкуствен корунд

14814000-0

Изкуствен графит

14820000-5

Стъкло

14830000-8

Стъклени влакна

14900000-0

Суровини от рециклирани отпадъци

14910000-3

Суровини от рециклирани метални отпадъци

14920000-6

Суровини от рециклирани неметални отпадъци

14930000-9

Пепел и остатъци, съдържащи метали

15000000-8

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

15100000-9

Месо и месни продукти

15110000-2

Месо

15111000-9

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък

15111100-0

Говеждо месо

15111200-1

Телешко месо

15112000-6

Домашни птици

15112100-7

Прясно птиче месо

15112110-0

Гъски

15112120-3

Пуйки

15112130-6

Пилета

15112140-9

Патици

15112300-9

Птичи черен дроб

15112310-2

Гъши дроб

15113000-3

Свинско месо

15114000-0

Карантия (субпродукти)

15115000-7

Месо от животни от рода на овцете

15115100-8

Агнешко месо

15115200-9

Овче месо

15117000-1

Козе месо

15118000-8

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

15118100-9

Конско месо

15118900-7

Месо от магарета, мулета или катъри

15119000-5

Месо от други животни

15119100-6

Месо от питомен заек

15119200-7

Месо от див заек

15119300-8

Дивеч

15119400-9

Жабешки бутчета

15119500-0

Гълъби

15119600-1

Месо от риба

15130000-8

Месни продукти

15131000-5

Приготвени храни и консерви от месо

15131100-6

Колбаси и подобни продукти от месо

15131110-9

Месо за колбаси

15131120-2

Колбасарски продукти

15131130-5

Колбаси

15131134-3

Колбаси от карантии или кръв

15131135-0

Колбаси от птиче месо

15131200-7

Годно за консумация месо, сушено, осолено или пушено

15131210-0

Пушена шунка

15131220-3

Сланина

15131230-6

Салам

15131300-8

Приготвени храни от черен дроб

15131310-1

Пастет

15131320-4

Приготвени храни от патешки или гъши черен дроб

15131400-9

Продукти от свинско месо

15131410-2

Шунка

15131420-5

Кюфтета от месо

15131490-6

Готови блюда от свинско месо

15131500-0

Продукти от птиче месо

15131600-1

Продукти от говеждо или телешко месо

15131610-4

Кюфтета от говеждо месо

15131620-7

Кайма от говеждо месо

15131640-3

Кълцано говеждо месо

15131700-2

Приготвени храни от месо

15200000-0

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

15210000-3

Филета от риба, черен дроб, хайвер или семенна течност от риба

15211000-0

Филета от риба

15211100-1

Филета от прясна риба

15212000-7

Хайвер или семенна течност от риба

15213000-4

Черен дроб от риба

15220000-6

Риба, филе и друго месо от риба, замразено

15221000-3

Риба, замразена

15229000-9

Продукти от риба, замразени

15230000-9

Риба сушена, осолена или в саламура; риба пушена

15231000-6

Риба сушена

15232000-3

Риба осолена

15233000-0

Риба в саламура

15234000-7

Риба пушена

15235000-4

Консерви от риба

15240000-2

Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба

15241000-9

Риба, панирана или покрита по друг начин, в консерви или в кутии

15241100-0

Консерви от сьомга

15241200-1

Херинга, приготвена или консервирана

15241300-2

Сардини

15241400-3

Консерви от риба тон

15241500-4

Скумрия

15241600-5

Аншоа

15241700-6

Рулца от риба

15241800-7

Приготвени храни от риба, панирана или покрита по друг начин

15242000-6

Готови блюда от риба

15243000-3

Приготвени храни от риба

15244000-0

Хайвер и заместители на хайвера, приготвени от рибни яйца

15244100-1

Хайвер

15244200-2

Заместители на хайвера, приготвени от рибни яйца

15250000-5

Морски дарове

15251000-2

Ракообразни, замразени

15252000-9

Приготвени храни и консерви от ракообразни

15253000-6

Продукти от мекотели

15300000-1

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

15310000-4

Картофи, преработени и консервирани

15311000-1

Картофи, замразени

15311100-2

Картофи, чипс и пържени

15311200-3

Картофи, нарязани на кубчета, резенки и други форми, замразени

15312000-8

Продукти от картофи

15312100-9

Бързоприготвящо се картофено пюре

15312200-0

Бланширани картофи

15312300-1

Картофен чипс

15312310-4

Ароматизиран картофен чипс

15312400-2

Картофени закуски (снакс)

15312500-3

Картофени крокети

15313000-5

Картофи, преработени

15320000-7

Плодови и зеленчукови сокове

15321000-4

Плодови сокове

15321100-5

Портокалов сок

15321200-6

Сок от грейпфут

15321300-7

Лимонов сок

15321400-8

Сок от ананас

15321500-9

Сок от грозде

15321600-0

Ябълков сок

15321700-1

Смеси от неконцентрирани сокове

15321800-2

Концентрирани сокове

15322000-1

Зеленчукови сокове

15322100-2

Доматен сок

15330000-0

Плодове и зеленчуци, преработени

15331000-7

Зеленчуци, преработени

15331100-8

Зеленчуци, пресни или замразени

15331110-1

Кореноплодни зеленчуци, преработени

15331120-4

Лукови зеленчуци, преработени

15331130-7

Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени

15331131-4

Фасул, преработен

15331132-1

Грах, преработен

15331133-8

Натрошен грах

15331134-5

Домати, преработени

15331135-2

Гъби, преработени

15331136-9

Пиперки, преработени

15331137-6

Соеви кълнове

15331138-3

Трюфели

15331140-0

Листно-стеблени зеленчуци и зеле, преработени

15331142-4

Зеле, преработено

15331150-3

Бобови растения с шушулките, преработени

15331170-9

Зеленчуци, замразени

15331400-1

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

15331410-4

Фасул в доматен сос

15331411-1

Зрял фасул в доматен сос

15331420-7

Консервирани домати

15331423-8

Домати в кутия

15331425-2

Доматено пюре

15331427-6

Доматен концентрат

15331428-3

Доматен сос

15331430-0

Гъби в кутия

15331450-6

Маслини, преработени

15331460-9

Зеленчуци в кутия

15331461-6

Кисело зеле в кутия

15331462-3

Грах в кутия

15331463-0

Лющен фасул в кутия

15331464-7

Нелющен фасул в кутия

15331465-4

Аспержи в кутия

15331466-1

Маслини в кутия

15331470-2

Сладка царевица

15331480-5

Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

15331500-2

Зеленчуци, консервирани с оцет

15332000-4

Плодове (вкл. черупкови), преработени

15332100-5

Плодове, преработени

15332140-7

Ябълки, преработени

15332150-0

Круши, преработени

15332160-3

Банани, преработени

15332170-6

Ревен

15332180-9

Пъпеши

15332200-6

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

15332230-5

Мармалади

15332231-2

Мармалад от портокали

15332232-9

Мармалад от лимони

15332240-8

Желета от плодове

15332250-1

Каши от плодове

15332260-4

Каши от черупкови плодове

15332261-1

Фъстъчено масло

15332270-7

Плодови пюрета

15332290-3

Конфитюри

15332291-0

Конфитюр от кайсии

15332292-7

Конфитюр от къпини

15332293-4

Конфитюр от касис

15332294-1

Конфитюр от череши

15332295-8

Конфитюр от малини

15332296-5

Конфитюр от ягоди

15332300-7

Ядки, преработени

15332310-0

Ядки, печени или осолени

15332400-8

Консервирани плодове

15332410-1

Сушени плодове

15332411-8

Коринтски стафиди, преработени

15332412-5

Грозде, преработено

15332419-4

Султански стафиди

15333000-1

Субпродукти от растителен произход

15400000-2

Животински или растителни масла и мазнини

15410000-5

Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни

15411000-2

Животински или растителни масла, течни

15411100-3

Растителни масла, течни

15411110-6

Зехтин

15411120-9

Сусамово масло

15411130-2

Фъстъчено масло, течно

15411140-5

Кокосово масло

15411200-4

Олио за готвене

15411210-7

Олио за пържене

15412000-9

Мазнини

15412100-0

Мазнини от животински произход

15412200-1

Мазнини от растителен произход

15413000-6

Твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини

15413100-7

Кюспе

15420000-8

Рафинирани течни масла и мазнини

15421000-5

Рафинирани течни масла

15422000-2

Рафинирани мазнини

15423000-9

Хидрогенирани и естерифицирани мазнини или масла

15424000-6

Растителни восъци

15430000-1

Мазнини, годни за консумация

15431000-8

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

15431100-9

Маргарин

15431110-2

Течен маргарин

15431200-0

Пасти за намазване с ниско съдържание на мазнини

15500000-3

Млечни продукти

15510000-6

Мляко и сметана

15511000-3

Мляко

15511100-4

Пастьоризирано мляко

15511200-5

Стерилизирано мляко

15511210-8

Уперизирано мляко

15511300-6

Обезмаслено мляко

15511400-7

Полуобезмаслено мляко

15511500-8

Пълномаслено мляко

15511600-9

Кондензирано мляко

15511700-0

Мляко на прах

15512000-0

Сметана

15512100-1

Течна сметана

15512200-2

Високомаслена прясна сметана

15512300-3

Високомаслена заквасена сметана

15512900-9

Разбита сметана

15530000-2

Масло

15540000-5

Сирене

15541000-2

Трапезно сирене

15542000-9

Прясно сирене

15542100-0

Извара

15542200-1

Меко сирене

15542300-2

Фета

15543000-6

Сирене за настъргване, на прах, синьо сирене и други сирена

15543100-7

Синьо сирене

15543200-8

Сирене Cheddar

15543300-9

Сирене за настъргване

15543400-0

Сирене Parmesan

15544000-3

Твърдо сирене

15545000-0

Сирене за намазване

15550000-8

Други млечни продукти

15551000-5

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

15551300-8

Кисело мляко

15551310-1

Кисело мляко, натурално

15551320-4

Кисело мляко, ароматизирано

15551500-0

Мътеница

15552000-2

Казеин

15553000-9

Лактоза или сироп от лактоза

15554000-6

Суроватка

15555000-3

Сладолед и други подобни продукти

15555100-4

Сладолед

15555200-5

Шербет

15600000-4

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

15610000-7

Мелничарски продукти

15611000-4

Олющен ориз

15612000-1

Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти

15612100-2

Пшеничено брашно

15612110-5

Пълнозърнесто брашно

15612120-8

Брашно за хляб

15612130-1

Брашно без мая

15612150-7

Брашно за сладкиши

15612190-9

Ферментиращо или самонабухващо брашно

15612200-3

Брашно от зърнени култури

15612210-6

Царевично брашно

15612220-9

Оризово брашно

15612300-4

Брашно и грис от сушени зеленчуци

15612400-5

Смеси за приготвянето на хлебарски продукти

15612410-8

Препарати за сладкиши

15612420-1

Препарати за печене във фурна

15612500-6

Хлебарски продукти

15613000-8

Продукти на базата на зърна от житни растения

15613100-9

Овесени ядки

15613300-1

Продукти от житни растения

15613310-4

Житни растения, използвани за закуска

15613311-1

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене, Cornflakes

15613313-5

Мюсли или равностойни на тях

15613319-7

Набъбнало жито

15613380-5

Сплескани зърна от овес

15614000-5

Преработен ориз

15614100-6

Дългозърнест ориз

15614200-7

Ориз, бланширан (избелен)

15614300-8

Ориз, натрошен

15615000-2

Трици

15620000-0

Нишесте и нишестени продукти

15621000-7

Царевично масло

15622000-4

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза, фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15622100-5

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза

15622110-8

Глюкоза

15622120-1

Сироп от глюкоза

15622300-7

Фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15622310-0

Фруктоза

15622320-3

Прeпарати на основата на фруктоза

15622321-0

Фруктозни разтвори

15622322-7

Фруктозен сироп

15623000-1

Скорбяла и нишесте

15624000-8

Тапиока

15625000-5

Грис

15626000-2

Нишесте за крем

15700000-5

Готови храни за животни

15710000-8

Готови храни за селскостопански и други животни

15711000-5

Храна за риби

15712000-2

Сух фураж

15713000-9

Готови храни за домашни любимци

15800000-6

Различни хранителни продукти

15810000-9

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

15811000-6

Хлебни изделия

15811100-7

Хляб

15811200-8

Питки

15811300-9

Кроасани

15811400-0

Малки дебели палачинки

15811500-1

Продукти, приготвени с хлебни изделия

15811510-4

Сандвичи

15811511-1

Приготвени сандвичи

15812000-3

Сладкарски изделия и торти

15812100-4

Сладкарски изделия

15812120-0

Пити

15812121-7

Солени пити

15812122-4

Сладки пити

15812200-5

Торти

15813000-0

Хранителни продукти, използвани за закуска

15820000-2

Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия

15821000-9

Хлебни и сладкарски печени продукти

15821100-0

Сухари и подобни препечени продукти

15821110-3

Препечен хляб

15821130-9

Хрупкав хляб (Кнекброт)

15821150-5

Сухари

15821200-1

Бисквити с прибавка на подсладители

15830000-5

Захар и свързани с нея продукти

15831000-2

Захар

15831200-4

Бяла захар

15831300-5

Захар от клен и сироп от клен

15831400-6

Меласа

15831500-7

Захарни сиропи

15831600-8

Мед (за ядене)

15832000-9

Отпадъци от производството на захар

15833000-6

Захарни изделия

15833100-7

Десерти

15833110-0

Блатове за торти

15840000-8

Какао; шоколадови и захарни изделия

15841000-5

Какао

15841100-6

Какаова маса

15841200-7

Масло, мазнина и течно масло, от какао

15841300-8

Какао на прах без прибавка на подсладители

15841400-9

Какао на прах с прибавка на подсладители

15842000-2

Шоколадови и захарни изделия

15842100-3

Шоколад

15842200-4

Шоколадови изделия

15842210-7

Шоколад за пиене

15842220-0

Шоколадови пръчици

15842300-5

Сладкарски и захарни изделия

15842310-8

Бонбони

15842320-1

Нуга

15842400-6

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

15850000-1

Тестени изделия

15851000-8

Макаронени изделия

15851100-9

Тестени храни, неварени

15851200-0

Обработени тестени храни и кускус

15851210-3

Обработени тестени храни

15851220-6

Тестени храни, пълнени

15851230-9

Лазаня

15851250-5

Кускус

15851290-7

Консервирани тестени храни

15860000-4

Кафе, чай и свързани с тях продукти

15861000-1

Кафе

15861100-2

Печено кафе

15861200-3

Декофеинизирано кафе

15862000-8

Заместители на кафе

15863000-5

Чай

15863100-6

Зелен чай

15863200-7

Черен чай

15864000-2

Продукти от чай или мате

15864100-3

Чай в пликчета

15865000-9

Билков чай

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

15871000-4

Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и горчица

15871100-5

Оцет и заместители на оцета

15871110-8

Оцет или равностоен на него

15871200-6

Сосове и комбинирани подправки

15871210-9

Соев сос

15871230-5

Кетчуп

15871250-1

Горчица

15871260-4

Сосове

15871270-7

Комбинирани подправки

15871273-8

Майонеза

15871274-5

Паста за намазване на сандвичи

15871279-0

Chutney

15872000-1

Билки и подправки

15872100-2

Пипер

15872200-3

Подправки

15872300-4

Билки

15872400-5

Сол

15872500-6

Джинджифил

15880000-0

Специални хранителни продукти

15881000-7

Хомогенизирани готови храни

15882000-4

Хомогенизирани диетични храни

15884000-8

Хомогенизирани детски храни

15890000-3

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

15891000-0

Супи и бульони

15891100-1

Супи от месо

15891200-2

Супи от риба

15891300-3

Супи, смес

15891400-4

Супи

15891410-7

Разтворими супи

15891500-5

Бульони

15891600-6

Бульони на кубчета

15891610-9

Разтворими бульони

15891900-9

Супи от зеленчуци

15892000-7

Растителни сокове и екстракти; пектини и други сгъстяващи материали

15892100-8

Растителни сокове

15892200-9

Растителни екстракти

15892400-1

Сгъстяващи материали, извлечени от растения

15893000-4

Хранителни продукти, сухи

15893100-5

Препарати за хранителни продукти

15893200-6

Препарати за десерти

15893300-7

Препарати за сосове

15894000-1

Преработени хранителни продукти

15894100-2

Вегетариански ястия

15894200-3

Приготвени ястия

15894210-6

Ястия за училища

15894220-9

Ястия за болници

15894300-4

Приготвени блюда

15894400-5

Лека закуска

15894500-6

Продукти за автомати за продажба на храна

15894600-7

Гарнитури за сандвичи

15894700-8

Деликатеси

15895000-8

Храни за ресторантите за бързо хранене

15895100-9

Хамбургери

15896000-5

Дълбоко замразени продукти

15897000-2

Консервирани хранителни продукти и полеви дажби

15897100-3

Полеви дажби

15897200-4

Консервирани хранителни продукти

15897300-5

Хранителни пакети

15898000-9

Мая

15899000-6

Набухватели

15900000-7

Напитки, тютюн и свързани с него продукти

15910000-0

Дестилирани алкохолни напитки

15911000-7

Спиртни напитки

15911100-8

Спиртни питиета

15911200-9

Ликьори

15930000-6

Вина от грозде

15931000-3

Неароматизирани вина

15931100-4

Пенливи вина

15931200-5

Трапезни вина

15931300-6

Порто

15931400-7

Мадейра

15931500-8

Гроздова мъст

15931600-9

Шери

15932000-0

Винена утайка

15940000-9

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина)

15941000-6

Ферментирали напитки от ябълки

15942000-3

Ферментирали напитки от други плодове

15950000-2

Недестилирани ферментирали напитки

15951000-9

Вермут

15960000-5

Малцова бира

15961000-2

Бира

15961100-3

Светла бира

15962000-9

Отпадъци от пивоварни или от казани за производство на ракия

15980000-1

Минерални води и безалкохолни напитки

15981000-8

Минерална вода

15981100-9

Негазирана минерална вода

15981200-0

Газирана минерална вода

15981300-1

Вода в твърдо състояние

15981310-4

Лед

15981320-7

Сняг

15981400-2

Ароматизирана минерална вода

15982000-5

Безалкохолни напитки

15982100-6

Плодови сиропи

15982200-7

Мляко с шоколад

15990000-4

Тютюневи изделия

15991000-1

Продукти, съдържащи тютюн

15991100-2

Пури

15991200-3

Пурети

15991300-4

Цигари

15992000-8

Тютюн за пушене

15992100-9

Обработен тютюн

15993000-5

Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия

15994000-2

Цигарена и филтърна хартия

15994100-3

Цигарена хартия

15994200-4

Филтърна хартия

16000000-5

Селскостопански машини

16100000-6

Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи

16110000-9

Плугове или дискови брани

16120000-2

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи

16130000-5

Сеялки, садачни или разсадосадачни машини

16140000-8

Тороразпръсквачки за оборски тор

16141000-5

Тороразпръсквачки за минерални торове

16150000-1

Валяци за тревни площи или спортни терени

16160000-4

Различни видове градинарско оборудване

16300000-8

Жътварки (машини за жънене)

16310000-1

Косачки

16311000-8

Косачки за тревни площи

16311100-9

Тревни косачки за зелени ливади, паркове или спортни терени

16320000-4

Сенокосачки

16330000-7

Сламопреси или преси за фураж

16331000-4

Машини за сеносъбиране и балиране

16340000-0

Зърнокомбайни

16400000-9

Машини за пулверизиране със селскостопанска или градинарска употреба

16500000-0

Самотоварни или саморазтоварни ремаркета и полуремаркета със селскостопанска употреба

16510000-3

Самотоварещи се ремаркета за селскостопански цели

16520000-6

Саморазтоварващи се ремаркета за селскостопански цели

16530000-9

Самотоварещи се полуремаркета за селскостопански цели

16540000-2

Саморазтоварващи се полуремаркета за селскостопански цели

16600000-1

Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство

16610000-4

Машини за почистване, сортиране или калиброване на яйца, плодове или на други продукти

16611000-1

Машини за почистване на земеделски продукти

16611100-2

Машини за почистване на яйца

16611200-3

Машини за почистване на плодове

16612000-8

Машини за сортиране или калиброване на земеделски продукти

16612100-9

Машини за сортиране или калиброване на яйца

16612200-0

Машини за сортиране или калиброване на плодове

16613000-5

Машини за почистване, сортиране или калиброване на семена, семки или сухи зеленчуци

16620000-7

Доилни агрегати

16630000-0

Машини за приготвяне на храна за животни

16640000-3

Машини, използвани в пчеларството

16650000-6

Машини, използвани в птицевъдството

16651000-3

Инкубатори и машини за излюпване на птици

16700000-2

Трактори

16710000-5

Зеленчуково-градинарски трактори

16720000-8

Трактори втора употреба

16730000-1

Тягови двигатели

16800000-3

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство

16810000-6

Части за земеделски машини

16820000-9

Части за машини, използвани в горското стопанство

18000000-9

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

18100000-0

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

18110000-3

Работно облекло

18113000-4

Работно облекло за промишлени предприятия

18114000-1

Работни комбинезони

18130000-9

Специални работни дрехи

18132000-3

Дрехи за летци

18132100-4

Сака за летци

18132200-5

Летателни комбинезони

18140000-2

Аксесоари за работни дрехи

18141000-9

Работни ръкавици

18142000-6

Предпазни козирки

18143000-3

Предпазна екипировка

18200000-1

Връхни дрехи

18210000-4

Манта

18211000-1

Пелерини

18212000-8

Плащове

18213000-5

Якета за предпазване от вятър

18220000-7

Дрехи за предпазване от лошо време

18221000-4

Непромокаеми дрехи

18221100-5

Непромокаеми пелерини

18221200-6

Анораци

18221300-7

Дъждобрани

18222000-1

Служебно облекло

18222100-2

Мъжки и дамски костюми

18222200-3

Ансамбли

18223000-8

Сака и блейзъри

18223100-9

Блейзъри

18223200-0

Сака

18224000-5

Дрехи от промазана или импрегнирана тъкан

18230000-0

Различни връхни дрехи

18231000-7

Рокли

18232000-4

Поли

18233000-1

Шорти

18234000-8

Панталони

18235000-5

Пуловери, кардигани и подобни изделия

18235100-6

Пуловери

18235200-7

Кардигани

18235300-8

Суичъри

18235400-9

Жилетки

18300000-2

Облекла

18310000-5

Долни дрехи

18311000-2

Комбинезони

18312000-9

Гащета

18313000-6

Дамско бельо

18314000-3

Халати за баня

18315000-0

Дълги чорапи

18316000-7

Чорапогащи

18317000-4

Къси чорапи

18318000-1

Нощно бельо

18318100-2

Ризи нощници

18318200-3

Халати

18318300-4

Пижами

18318400-5

Фланелки

18318500-6

Нощници за жени

18320000-8

Сутиени, корсети, жартиери и подобни изделия

18321000-5

Сутиени

18322000-2

Корсети

18323000-9

Жартиери

18330000-1

Тениски и ризи

18331000-8

Тениски

18332000-5

Ризи

18333000-2

Тениска тип „поло“

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18410000-6

Дрехи със специално предназначение

18411000-3

Бебешки дрехи

18412000-0

Спортни дрехи

18412100-1

Спортни анцузи

18412200-2

Спортни фланели

18412300-3

Комбинезони за ски

18412800-8

Бански костюми

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18421000-6

Носни кърпички

18422000-3

Шалове

18423000-0

Вратовръзки

18424000-7

Ръкавици

18424300-0

Ръкавици за еднократна употреба

18424400-1

Ръкавици с един пръст

18424500-2

Ръкавици с маншети

18425000-4

Колани

18425100-5

Патрондаши

18440000-5

Шапкарски изделия

18441000-2

Шапки

18443000-6

Шапки и аксесоари за тях

18443100-7

Лента за глава

18443300-9

Изделия за покриване на главата

18443310-2

Барети

18443320-5

Военни барети тип пилотки

18443330-8

Качулки

18443340-1

Кепета

18443400-0

Подбрадници на шапки

18443500-1

Козирки

18444000-3

Предпазни шапки

18444100-4

Шапки, използвани за осигуряване на сигурност

18444110-7

Каски

18444111-4

Противоударни каски

18444112-1

Велосипедни каски

18444200-5

Предпазни каски

18450000-8

Закопчалки (за облекло)

18451000-5

Копчета

18451100-6

Части за копчета

18452000-2

Безопасни игли

18453000-9

Ципове

18500000-4

Бижутерия, часовници и свързани с тях изделия

18510000-7

Бижутерия и свързани с нея изделия

18511000-4

Скъпоценни камъни за бижутерийни цели

18511100-5

Диаманти

18511200-6

Рубини

18511300-7

Изумруди

18511400-8

Опалов камък

18511500-9

Кварцов камък

18511600-0

Камък от турмалин

18512000-1

Монети и медали

18512100-2

Монети

18512200-3

Медали

18513000-8

Бижута

18513100-9

Перли

18513200-0

Златарски изделия

18513300-1

Предмети от благороден метал

18513400-2

Предмети от скъпоценни или полускъпоценни камъни

18513500-3

Сребърни изделия

18520000-0

Часовникарски изделия за лична употреба

18521000-7

Ръчни часовници

18521100-8

Стъкло за ръчни часовници

18522000-4

Часовници гривни

18523000-1

Хронометри

18530000-3

Подаръци и награди

18600000-5

Кожи с косъм и изделия от тях

18610000-8

Изделия от кожи с косъм

18611000-5

Кожи с косъм за производство на дрехи

18612000-2

Дрехи от кожи с косъм

18613000-9

Продукти от изкуствена кожа с косъм

18620000-1

Кожи с косъм

18800000-7

Обувни изделия

18810000-0

Обувки, с изключение на спортни или предпазни

18811000-7

Непромокаеми обувки

18812000-4

Обувки, частично изработени от каучук или пластмаса

18812100-5

Сандали с горна част от каучук или пластмаса

18812200-6

Каучукови ботуши

18812300-7

Всекидневни обувки с горна част от каучук или пластмаса

18812400-8

Джапанки

18813000-1

Обувки с горна част от естествена кожа

18813100-2

Сандали

18813200-3

Пантофи

18813300-4

Обувки за използване в градски условия

18814000-8

Обувки с горна част от текстилни материали

18815000-5

Ботуши

18815100-6

Ботинки

18815200-7

Боти

18815300-8

Ботуши до коляното

18815400-9

Високи ботуши (над коляното)

18816000-2

Галоши

18820000-3

Спортни обувки

18821000-0

Обувки за ски

18821100-1

Обувки за ски бягане

18822000-7

Тренировъчни обувки

18823000-4

Планински обувки

18824000-1

Футболни обувки

18830000-6

Предпазни обувки

18831000-3

Обувки със защитно метално бомбе

18832000-0

Специални обувки

18832100-1

Обувки за летци

18840000-9

Части от обувки

18841000-6

Горни части на обувки

18842000-3

Ходила

18843000-0

Токове

18900000-8

Изделия за пренасяне на багаж, седларски изделия, сакове и торбички

18910000-1

Седларски изделия

18911000-8

Седла за езда

18912000-5

Нагайки

18913000-2

Камшици

18920000-4

Изделия за пренасяне на багаж

18921000-1

Куфари

18923000-5

Кесии за пари и портфейли

18923100-6

Кесии за пари

18923200-7

Портфейли

18924000-2

Големи куфари

18925000-9

Държачи за манерки и калъфи

18925100-0

Държачи за манерки

18925200-1

Калъфи

18929000-7

Тоалетни чанти

18930000-7

Сакове и торбички

18931000-4

Пътни чанти

18931100-5

Раници

18932000-1

Спортни чанти

18933000-8

Чанти за поща и колети

18933100-9

Пощенски чанти

18934000-5

Чанти с ремък (тип „кондуктор“ и подобни)

18935000-2

Чанти за бельо

18936000-9

Чанти от текстилни материали

18937000-6

Чанти, използвани за амбалаж

18937100-7

Торбички, използвани за амбалаж

18938000-3

Пликове с вътрешен слой

18939000-0

Ръчни чанти

19000000-6

Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали

19100000-7

Кожа

19110000-0

Кожа шамоа (от дива коза)

19120000-3

Кожа от чифтокопитни и нечифтокопитни животни

19130000-6

Овча, козя или свинска кожа

19131000-3

Овча или агнешка кожа

19132000-0

Козя кожа и кожа тип шевро

19133000-7

Свинска кожа

19140000-9

Кожа от други животни, възстановена кожа и други видове кожа

19141000-6

Кожа от други животни

19142000-3

Възстановена кожа

19143000-0

Имитация на кожа

19144000-7

Лачена кожа

19160000-5

Каишки за часовници

19170000-8

Кожени изделия, използвани в машините или механичните уреди

19200000-8

Текстил и свързани с него изделия

19210000-1

Тъкани

19211000-8

Синтетична тъкан

19211100-9

Смесена тъкан

19212000-5

Памучна тъкан

19212100-6

Док

19212200-7

Плат „Деним“

19212300-8

Платно

19212310-1

Продукти от платно

19212400-9

Поплин

19212500-0

Ремъчна тъкан

19212510-3

Ремъци

19220000-4

Кардирана тъкан

19230000-7

Ленена тъкан

19231000-4

Ленени изделия

19240000-0

Специална тъкан

19241000-7

Кадифе

19242000-4

Хавлиена тъкан

19243000-1

Тъкан за мебелировка

19244000-8

Тъкан за завеси

19245000-5

Тъкан за подплата

19250000-3

Трикотажни или плетени платове

19251000-0

Трико

19251100-1

Велурена тъкан

19252000-7

Тъкан, плетена на една кука

19260000-6

Плат

19270000-9

Нетъкани платове

19280000-2

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

19281000-9

Вълна, непрана (серява)

19282000-6

Тънки кожи

19283000-3

Кожи и други части от птици, покрити с пера

19400000-0

Текстилни прежди и конци

19410000-3

Естествени текстилни влакна

19420000-6

Изкуствени текстилни влакна

19430000-9

Текстилни прежди от естествени влакна

19431000-6

Копринена прежда

19432000-3

Вълнена прежда

19433000-0

Памучна прежда

19434000-7

Ленена прежда

19435000-4

Шивашки конец от естествени влакна

19435100-5

Шивашки конец

19435200-6

Плетачна прежда

19436000-1

Прежда от растителни текстилни влакна

19440000-2

Синтетични прежди или конци

19441000-9

Синтетична прежда

19442000-6

Синтетичен конец

19442100-7

Синтетичен шивашки конец

19442200-8

Синтетична плетачна прежда

19500000-1

Каучукови и пластмасови материали

19510000-4

Каучукови продукти

19511000-1

Каучукови вътрешни гуми, протектори на гуми и предпазни ленти в основата на джантите

19511100-2

Предпазни ленти в основата на джантите

19511200-3

Вътрешни гуми

19511300-4

Протектори на гуми

19512000-8

Изделия от невулканизиран каучук

19513000-5

Гумирани текстилни тъкани

19513100-6

Тъкан за оплетка на пневматични гуми

19513200-7

Леплива лента от гумирана тъкан

19514000-2

Регенериран каучук

19520000-7

Пластмасови продукти

19521000-4

Продукти от полистирен

19521100-5

Фолио от полистирен

19521200-6

Плоскости от полистирен

19522000-1

Смоли

19522100-2

Епоксидна смола

19522110-5

Тръби от епоксидна смола

19600000-2

Отпадъци от кожа, текстил, каучук и пластмаса

19610000-5

Отпадъци от кожа

19620000-8

Текстилни отпадъци

19630000-1

Каучукови отпадъци

19640000-4

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

19700000-3

Синтетичен каучук и влакна

19710000-6

Синтетичен каучук

19720000-9

Синтетични влакна

19721000-6

Въжета от синтетични влакна

19722000-3

Прежди с висока здравина

19723000-0

Нишка с обикновена текстура

19724000-7

Синтетични еднокомпонентни влакна

19730000-2

Изкуствени влакна

19731000-9

Изкуствени щапелни влакна

19732000-6

Полипропилен

19733000-3

Текстурирани изкуствени влакна

22000000-0

Печатни материали и свързани с тях продукти

22100000-1

Печатни книги, брошури и диплянки

22110000-4

Печатни книги

22111000-1

Училищни книги

22112000-8

Училищни учебници

22113000-5

Библиотечни книги

22114000-2

Речници, карти, книги за музика и други книги

22114100-3

Речници

22114200-4

Атласи

22114300-5

Карти

22114310-8

Кадастрални планове

22114311-5

Хелиографски отпечатъци

22114400-6

Партитури

22114500-7

Енциклопедии

22120000-7

Публикации

22121000-4

Технически публикации

22130000-0

Азбучни справочници

22140000-3

Диплянки

22150000-6

Брошури

22160000-9

Свезки

22200000-2

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания

22210000-5

Вестници

22211000-2

Специализирани списания

22211100-3

Официални вестници, включително Държавен вестник

22212000-9

Периодика

22212100-0

Периодични издания

22213000-6

Илюстровани списания

22300000-3

Пощенски картички, картички с поздравления и други печатни материали

22310000-6

Пощенски картички

22312000-0

Изображения

22313000-7

Изображения за декорация чрез трансфер (тип ваденки, ситопечат и др)

22314000-4

Рисунки

22315000-1

Фотографии

22320000-9

Картички с поздравления

22321000-6

Картички с поздравления за Коледа

22400000-4

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници

22410000-7

Марки

22411000-4

Марки по случай коледните празници

22412000-1

Новоотпечатани марки

22413000-8

Спестовни марки

22414000-5

Класьори с пощенски марки

22420000-0

Гербова хартия

22430000-3

Банкноти

22440000-6

Чекове

22450000-9

Нефалшифицируеми печатни материали

22451000-6

Паспорти

22452000-3

Формуляри за пощенски преводи

22453000-0

Автомобилни винетки

22454000-7

Свидетелства за правоуправление

22455000-4

Лични карти

22455100-5

Гривна с лични данни

22456000-1

Разрешителни

22457000-8

Карти за достъп

22458000-5

Печатни материали, изработвани по поръчка

22459000-2

Билети

22459100-3

Рекламни стикери и ленти

22460000-2

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници

22461000-9

Каталози

22461100-0

Поставки за бележки

22462000-6

Рекламни печатни материали

22470000-5

Учебници

22471000-2

Компютърни учебници

22472000-9

Образователни учебници

22473000-6

Технически учебници

22500000-5

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

22510000-8

Офсетови плаки

22520000-1

Оборудване за суха гравюра

22521000-8

Оборудване за щамповане

22600000-6

Мастило

22610000-9

Печатарско мастило

22611000-6

Хелиографско мастило

22612000-3

Туш

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22810000-1

Регистри от хартия или от картон

22813000-2

Счетоводни книги

22814000-9

Кочани с квитанции

22815000-6

Джобни бележници

22816000-3

Блокноти

22816100-4

Бележници с листове, които лесно се откъсват

22816200-5

Стенографски бележник

22816300-6

Бележници с лепящи се листчета

22817000-0

Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета

22819000-4

Бележници за вписване на адреси

22820000-4

Формуляри

22821000-1

Електорални формуляри

22822000-8

Търговски формуляри

22822100-9

Безконечни търговски формуляри

22822200-0

Небезконечни търговски формуляри

22830000-7

Тетрадки за упражнения

22831000-4

Резервни листове за тетрадки за упражнения

22832000-1

Листове за упражнения

22840000-0

Албуми за мостри

22841000-7

Албуми за колекции

22841100-8

Бележници за поставяне на марки

22841200-9

Албуми за марки

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

22851000-0

Класьори

22852000-7

Папки за сортиране

22852100-8

Папки за досиета

22853000-4

Организатори за папки

22900000-9

Различни печатни материали

22990000-6

Хартии за графична употреба, които не са грундирани и не са проклеяни

22991000-3

Вестникарска хартия

22992000-0

Ръчно изработена хартия или картон

22993000-7

Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон

22993100-8

Фоточувствителна хартия или картон

22993200-9

Термочувствителна хартия или картон

22993300-0

Термографична хартия или картон

22993400-1

Гофрирана хартия или картон

24000000-4

Химически продукти

24100000-5

Газове

24110000-8

Газове с промишлена употреба

24111000-5

Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород

24111100-6

Аргон

24111200-7

Благородни газове

24111300-8

Хелий

24111400-9

Неон

24111500-0

Газове с медицинска употреба

24111600-1

Водород

24111700-2

Азот

24111800-3

Течен азот

24111900-4

Кислород

24112000-2

Неорганични кислородни съединения

24112100-3

Въглероден диоксид

24112200-4

Азотни оксиди

24112300-5

Газообразни неорганични кислородни съединения

24113000-9

Втечнен въздух и сгъстен въздух

24113100-0

Втечнен въздух

24113200-1

Сгъстен въздух

24200000-6

Оцветители и пигментни вещества

24210000-9

Оксиди, пероксиди (прекиси) и хидроксиди (основи)

24211000-6

Цинков оксид и пероксид, титанов оксид, оцветители и пигментни вещества

24211100-7

Цинков оксид

24211200-8

Цинков пероксид

24211300-9

Титанов оксид

24212000-3

Оксиди и хидроксиди на хром, манган, магнезий, олово и мед

24212100-4

Хромов оксид

24212200-5

Манганов оксид

24212300-6

Оловен оксид

24212400-7

Меден оксид

24212500-8

Магнезиев оксид

24212600-9

Хидроксиди за получаване на оцветители и пигментни вещества

24212610-2

Хромов хидроксид

24212620-5

Манганов хидроксид

24212630-8

Оловен хидроксид

24212640-1

Меден хидроксид

24212650-4

Магнезиев хидроксид

24213000-0

Калциев хидроксид

24220000-2

Дъбилни екстракти, багрилни екстракти, танини и багрилни вещества

24221000-9

Багрилни екстракти

24222000-6

Дъбилни екстракти

24223000-3

Танини

24224000-0

Багрилни вещества

24225000-7

Дъбилни препарати

24300000-7

Неорганични и органични химични продукти с основен характер

24310000-0

Неорганични химични продукти с основен характер

24311000-7

Химически елементи, неорганични киселини и съединения

24311100-8

Неметални елементи

24311110-1

Фосфиди

24311120-4

Карбиди

24311130-7

Хидриди

24311140-0

Нитриди

24311150-3

Азиди

24311160-6

Силициди

24311170-9

Бориди

24311180-2

Рафинирана сяра

24311200-9

Халогениди

24311300-0

Алкални метали

24311310-3

Живак

24311400-1

Хлороводород (солна киселина), неорганични киселини, силициев и серен диоксид

24311410-4

Неорганични киселини

24311411-1

Сярна киселина

24311420-7

Фосфорна киселина

24311430-0

Полифосфорни киселини

24311440-3

Хексафлуоросилициева киселина

24311450-6

Серен диоксид

24311460-9

Силициев диоксид

24311470-2

Хлороводород (солна киселина)

24311500-2

Хидроксиди, използвани като неорганични химически продукти с основен характер

24311510-5

Метални оксиди

24311511-2

Пирити и железни оксиди

24311520-8

Натриев хидроксид (сода каустик)

24311521-5

Твърд натриев хидроксид (сода каустик)

24311522-2

Натриев хидроксид (сода каустик) във воден разтвор

24311600-3

Серни съединения

24311700-4

Сяра

24311800-5

Въглерод

24311900-6

Хлор

24312000-4

Метални халогениди, хипохлориди, хлорати и перхлорати

24312100-5

Метални халогениди

24312110-8

Натриев хексафлуорсиликат

24312120-1

Хлориди

24312121-8

Алуминиев хлорид

24312122-5

Ферихлорид

24312123-2

Алуминиев полихлорид

24312130-4

Алуминиев хлорхидрат

24312200-6

Хипохлорити и хлорати

24312210-9

Натриев хлорит

24312220-2

Натриев хипохлорит

24313000-1

Сулфиди, сулфати, нитрати, фосфати и карбонати

24313100-2

Сулфиди, сулфити и сулфати

24313110-5

Различни сулфиди

24313111-2

Хидросулфид

24313112-9

Полисулфиди

24313120-8

Сулфати

24313121-5

Натриев тиосулфат

24313122-2

Ферисулфат

24313123-9

Алуминиев сулфат

24313124-6

Натриев сулфат

24313125-3

Феросулфат

24313126-0

Меден сулфат

24313200-3

Фосфинати, фосфонати, фосфати и полифосфати

24313210-6

Натриев хексаметафосфат

24313220-9

Фосфати

24313300-4

Карбонати

24313310-7

Натриев карбонат

24313320-0

Натриев бикарбонат

24313400-5

Нитрати

24314000-8

Различни кисели метални соли

24314100-9

Калиев перманганат

24314200-0

Кисели оксометални соли

24315000-5

Различни неорганични химически продукти

24315100-6

Тежка вода (деутериев оксид), други изотопи и техни съединения

24315200-7

Цианид, оксицианид, фулминати, цианати, силикати, борати, пероксоборати (перборати), соли на неорганични киселини

24315210-0

Цианиди

24315220-3

Оксицианид

24315230-6

Фулминати

24315240-9

Цианати

24315300-8

Водороден пероксид (кислородна вода)

24315400-9

Пиезоелектрически кварц

24315500-0

Съединения на редкоземни метали

24315600-1

Силикати

24315610-4

Натриев силикат

24315700-2

Борати и пероксоборати (перборати)

24316000-2

Дестилирана вода

24317000-9

Синтетични камъни

24317100-0

Синтетични скъпоценни камъни

24317200-1

Синтетични полускъпоценни камъни

24320000-3

Основни органични химически продукти

24321000-0

Въглеводороди

24321100-1

Наситени въглеводороди

24321110-4

Наситени ациклени въглеводороди

24321111-1

Метан

24321112-8

Етилен

24321113-5

Пропен

24321114-2

Бутен

24321115-9

Ацетилен

24321120-7

Наситени циклени въглеводороди

24321200-2

Ненаситени въглеводороди

24321210-5

Ненаситени ациклени въглеводороди

24321220-8

Ненаситени циклени въглеводороди

24321221-5

Бензен

24321222-2

Толуен

24321223-9

О-ксилени

24321224-6

М-ксилени

24321225-3

Стирен

24321226-0

Етилбензен

24321300-3

Други халогенирани производни на въглеводороди

24321310-6

Тетрахлоретилен

24321320-9

Въглероден тетрахлорид

24322000-7

Алкохоли, феноли, феноли-алкохоли и техните халогенирани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани производни, мастни алкохоли с промишлена употреба

24322100-8

Мастни алкохоли с промишлена употреба

24322200-9

Моноалкохоли

24322210-2

Метанол

24322220-5

Етанол

24322300-0

Диоли, полиалкохоли и техни производни

24322310-3

Етиленгликол

24322320-6

Производни от алкохоли

24322400-1

Феноли и производни от феноли

24322500-2

Алкохол

24322510-5

Етилов алкохол

24323000-4

Мастни монокарбоксилни киселини с промишлена употреба

24323100-5

Масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

24323200-6

Карбоксилни киселини

24323210-9

Оцетна киселина

24323220-2

Пероцетна киселина

24323300-7

Ненаситени монокарбоксилни киселини и техните съединения

24323310-0

Естери на метакрилова киселина

24323320-3

Естери на акрилова киселина

24323400-8

Поликарбоксилни и карбоксилни ароматни киселини

24324000-1

Органични съединения с азотна функционална група

24324100-2

Съединения с аминна функционална група

24324200-3

Аминосъединения с кислородна функционална група

24324300-4

Уреиди

24324400-5

Съединения с азотна функционална група

24325000-8

Органосерни съединения

24326000-5

Алдехид, кетон, органични пероксиди и етери

24326100-6

Съединения с алдехидна функционална група

24326200-7

Съединения с кетонна и с кинонна функционална група

24326300-8

Органични пероксиди

24326310-1

Оксиран (етиленов оксид)

24326320-4

Етери

24327000-2

Различни органични химически продукти

24327100-3

Растителни производни, използвани за багрене

24327200-4

Дървени въглища

24327300-5

Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли

24327310-8

Каменовъглен катран

24327311-5

Креозот

24327320-1

Катран

24327330-4

Катранова смола

24327400-6

Продукти на базата на смоли

24327500-7

Отпадъчна луга при производството на хартиена каша

24400000-8

Азотни торове и съединения

24410000-1

Азотни торове

24411000-8

Азотна киселина и соли

24411100-9

Натриев нитрат

24412000-5

Смеси от азотна и сярна киселини

24413000-2

Амоняк

24413100-3

Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

24413200-4

Амониев хлорид

24413300-5

Амониев сулфат

24420000-4

Фосфатни торове

24421000-1

Минерални фосфатни торове

24422000-8

Химични фосфатни торове

24430000-7

Торове от животински или растителен произход

24440000-0

Различни видове торове

24450000-3

Агрохимически продукти

24451000-0

Пестициди

24452000-7

Инсектициди

24453000-4

Хербициди

24454000-1

Регулатори на растежа на растенията

24455000-8

Дезинфектанти

24456000-5

Отрови против гризачи (родентициди)

24457000-2

Фунгициди

24500000-9

Пластмаси в първични форми

24510000-2

Полимери на етилена в първични форми

24520000-5

Полимери на пропилена в първични форми

24530000-8

Полимери на стирена в първични форми

24540000-1

Винилови полимери в първични форми

24541000-8

Полимери на винилацетата в първични форми

24542000-5

Акрилни полимери в първични форми

24550000-4

Полиестери в първични форми

24560000-7

Полиамиди в първични форми

24570000-0

Карбамидни смоли в първични форми

24580000-3

Аминосмоли в първични форми

24590000-6

Силикони в първични форми

24600000-0

Експлозиви

24610000-3

Приготвени експлозиви

24611000-0

Барути

24611100-1

Горива с пропергол

24612000-7

Различни експлозиви

24612100-8

Динамит

24612200-9

Тринитротолуол

24612300-0

Нитроглицерин

24613000-4

Сигнализационни ракети, ракети против градушка, сигнални заряди, използвани при мъгла, и пиротехнически продукти

24613100-5

Фишеци за предизвикване на шум за плашене на птици

24613200-6

Фойерверки

24615000-8

Фитили, детонатори, запалки и електрически детонатори

24900000-3

Фини и различни видове химически продукти

24910000-6

Лепила

24911000-3

Желатини

24911200-5

Лепилни вещества

24920000-9

Етерични масла

24930000-2

Химически вещества за използване във фотографията

24931000-9

Фотографски плаки и филми

24931200-1

Емулсии с фотографска употреба

24931210-4

Фотографски проявители

24931220-7

Фотографски фиксажи

24931230-0

Проявители, използвани в рентгеновата фотография

24931240-3

Фиксажи, използвани в рентгеновата фотография

24931250-6

Среда за развитието на биологични култури

24931260-9

Усилватели на изображението

24950000-8

Специални химически продукти

24951000-5

Греси и смазочни препарати

24951100-6

Смазочни вещества

24951110-9

Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране

24951120-2

Силиконови греси

24951130-5

Промивни течности, използвани при сондиране

24951200-7

Добавки за течни масла

24951210-0

Прах за пожарогасители

24951220-3

Пожарогасителни продукти

24951230-6

Пълнители за зареждане на пожарогасители

24951300-8

Хидравлични течности

24951310-1

Вещества против заскрежаване

24951311-8

Антифриз

24951400-9

Химически модифицирани греси и масла

24952000-2

Пасти за моделиране

24952100-3

Зъболекарски восъци

24953000-9

Вещества за дообработка

24954000-6

Активен въглен

24954100-7

Неизползван активен въглен

24954200-8

Регенериран активен въглен

24955000-3

Химически тоалетни

24956000-0

Пептони и протеинови вещества

24957000-7

Химически добавки

24957100-8

Свързващи вещества за леярски форми или сърца

24957200-9

Добавки за цимент, хоросан или бетон

24958000-4

Химически продукти, използвани в петролодобивната и газодобивната промишленост

24958100-5

Химически продукти, използвани в забоя на сондажните шахти

24958200-6

Коагулационни вещества

24958300-7

Химически продукти на основата на глинести разтвори

24958400-8

Ампули с гел за набиване на експлозиви

24959000-1

Аерозоли и химически продукти с дисковидна форма

24959100-2

Аерозоли

24959200-3

Химически субстанции с дисковидна форма

24960000-1

Различни химически продукти

24961000-8

Радиаторни течности

24962000-5

Химически продукти, използвани за обработка на вода

24963000-2

Антикорозионни продукти

24964000-9

Глицерол

24965000-6

Ензими

30000000-9

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

30100000-0

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

30110000-3

Машини за текстообработка

30111000-0

Текстообработватели

30120000-6

Оборудване за фотокопиране и за офсетов печат

30121000-3

Фотокопирни машини и устройства за термокопиране

30121100-4

Фотокопирни машини

30121200-5

Фотокопирно оборудване

30121300-6

Оборудване за репродуциране

30121400-7

Размножителни апарати

30121410-0

Факс машини

30121420-3

Цифрови предаватели

30121430-6

Цифрови дубликатори (дупринтери)

30122000-0

Машини за офсетов печат, използвани в офиса

30122100-1

Цифрови системи за офсетов печат

30122200-2

Цифрово оборудване за офсетов печат

30123000-7

Машини, използвани в офиса

30123100-8

Устройства за автоматично подпечатване

30123200-9

Банкомати

30123300-0

Размножителни апарати, работещи с восъчна хартия

30123400-1

Машини за сгъване на хартия

30123500-2

Перфориращи машини

30123600-3

Машини за обработване на монети

30123610-6

Машини за сортиране на монети

30123620-9

Машини за преброяване на монети

30123630-2

Машини за опаковане на монети на фишеци

30124000-4

Части и аксесоари за офис техника

30124100-5

Фюзери

30124110-8

Фюзерно масло

30124120-1

Почистваща бърсалка за фюзер

30124130-4

Лампи за фюзер

30124140-7

Почистващ тампон за фюзер

30124150-0

Филтри за фюзер

30124200-6

Фюзер китове

30124300-7

Барабани за офис машини

30124400-8

Кутии с телчета за телбод

30124500-9

Принадлежности за скенер

30124510-2

Устройства (ендорсери) за машинен печат на подписи и равностойни

30124520-5

Подавач на документи за скенер

30124530-8

Адаптери за сканиране на прозрачни материали

30125000-1

Части и принадлежности за фотокопирни машини

30125100-2

Касети с тонер

30125110-5

Тонер за лазерни принтери/факс машини

30125120-8

Тонер за фотокопирни машини

30125130-1

Тонер за изчислителни, научноизследователски и документационни центрове

30130000-9

Оборудване за пощенски клон

30131000-6

Оборудване за зала за обработване на пощенски пратки

30131100-7

Машини за сгъване на хартия или пликове

30131200-8

Машини за поставяне в пликове

30131300-9

Машини за адресиране на пощенски пратки

30131400-0

Машини за подпечатване с пощенско клеймо

30131500-1

Машини за отваряне на пощенска кореспонденция

30131600-2

Машини за подпечатване на пощенска кореспонденция

30131700-3

Машини за унищожаване на пощенски марки с клеймо и други подобни

30131800-4

Машини за облепване с пощенски марки

30132000-3

Оборудване за сортиране

30132100-4

Оборудване за сортиране на пощенски пратки

30132200-5

Банкнотоброячни машини

30132300-6

Сортери

30133000-0

Оборудване за изпращане на пощенски пратки

30133100-1

Оборудване за изпращане на голям брой пощенски пратки

30140000-2

Калкулатори и изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство

30141000-9

Калкулатори

30141100-0

Джобни калкулатори

30141200-1

Настолни калкулатори

30141300-2

Калкулатори с лента

30141400-3

Сметачни машини (автоматични)

30142000-6

Изчислителни машини за водене на счетоводство и касови апарати с фискална памет

30142100-7

Изчислителни машини, използвани за водене на счетоводство

30142200-8

Каси с фискална памет

30144000-0

Машини от типа на калкулаторите

30144100-1

Машина за таксуване на пощенски пратки

30144200-2

Автомати за продажба на билети

30144300-3

Машини за преброяване на превозни средства

30144400-4

Автоматично заплащане на такса за ползване на автомагистрала

30145000-7

Части и аксесоари за калкулатори

30145100-8

Ролки за калкулатори

30150000-5

Пишещи машини

30151000-2

Електронни пишещи машини

30152000-9

Части и аксесоари за пишещи машини

30160000-8

Магнитни карти

30161000-5

Кредитни карти

30162000-2

Смарткарти

30163000-9

Кредитни разплащателни карти

30163100-0

Карти за покупка на гориво

30170000-1

Машини за етикетиране

30171000-8

Машини датници или номератори

30172000-5

Машини за отпечатване на документи за самоличност

30173000-2

Машини (пистолети) за поставяне на етикети

30174000-9

Машини за производство на етикети

30175000-6

Устройства за поставяне на надписи

30176000-3

Печатащо устройство с модул за релефен печат

30177000-0

Системи за автоматично етикетиране

30178000-7

Системи за полуавтоматично етикетиране

30179000-4

Устройства за подаване на етикети

30180000-4

Машини за подписване и попълване на чекове

30181000-1

Машини за подписване на чекове

30182000-8

Машини за попълване на чекове

30190000-7

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

30191000-4

Офис оборудване, без мебелировка

30191100-5

Оборудване за сортиране на документи

30191110-8

Въртящи се класьори за карти

30191120-1

Поставки за списания

30191130-4

Клипбордове (твърди поставки за листове с клипс)

30191140-7

Принадлежности за установяване на самоличността

30191200-6

Ретропрожекционни апарати

30191400-8

Устройства за унищожаване на документи

30192000-1

Принадлежности за офиса

30192100-2

Гуми за триене

30192110-5

Продукти за оставяне на мастилен отпечатък

30192111-2

Намастилени тампони

30192112-9

Мастило за отпечатващи машини

30192113-6

Пълнители с мастило

30192121-5

Химикалки

30192122-2

Писалки

30192123-9

Флумастери

30192124-6

Химикалки от тип флумастер

30192125-3

Маркери

30192126-0

Маркери за чертане (рапидографи)

30192127-7

Поставки за химикалки

30192130-1

Моливи

30192131-8

Пиромоливи

30192132-5

Резервни графити (мини) за автоматични моливи

30192133-2

Острилки за моливи

30192134-9

Поставки за моливи

30192150-7

Датници

30192151-4

Печати за подпечатване (на документи)

30192152-1

Номератори

30192153-8

Печати с текст

30192154-5

Резервни тампони за печати

30192155-2

Настолни поставки за печати

30192160-0

Коректори

30192170-3

Табла за съобщения

30192200-3

Рулетки

30192300-4

Намастилени ленти

30192310-7

Ленти за пишещи машини

30192320-0

Ленти за принтери

30192330-3

Ленти и барабани за калкулатори

30192340-6

Ленти за факс машини

30192350-9

Ленти за касови апарати с фискална памет

30192400-5

Принадлежности за репрографска дейност

30192500-6

Прозрачни подложки за ретропрожекционни апарати

30192600-7

Чертожни дъски

30192700-8

Книжарски стоки

30192800-9

Самозалепващи се етикети

30192900-0

Средства за коригиране

30192910-3

Коригиращ филм или лента

30192920-6

Коригираща течност

30192930-9

Коригиращи маркери

30192940-2

Резервни пълнители за коригиращи маркери

30192950-5

Електрически гуми

30193000-8

Органайзери и принадлежности

30193100-9

Настолни органайзери с чекмеджета

30193200-0

Настолни контейнери (тави) или органайзери

30193300-1

Окачени органайзери

30193400-2

Книгодържатели

30193500-3

Стойка за печатни материали

30193600-4

Поставки за календар-бележници или календари

30193700-5

Кутия за папки с документи

30193800-6

Стойки за хартиени съобщения

30193900-7

Стойки за листове

30194000-5

Чертожни принадлежности

30194100-6

Чертожни линии (шаблони)

30194200-7

Чертожни пунктири, ленти и фолио

30194210-0

Чертожни пунктири или ленти

30194220-3

Чертожно фолио

30194300-8

Комплект чертожни инструменти, набор от чертожни материали и чертожна хартия

30194310-1

Комплект чертожни инструменти или набор от чертожни материали

30194320-4

Чернова хартия

30194400-9

Покривало за чертожна маса

30194500-0

Помощни средства за изписване на чертожни надписи

30194600-1

Транспортири

30194700-2

Шаблони

30194800-3

Т-образни линеали и триъгълници

30194810-6

Т-образни линеали

30194820-9

Триъгълници

30194900-4

Защитни покривала за работните места

30195000-2

Табла

30195100-3

Табла за планиране или принадлежности

30195200-4

Електронни табла или принадлежности

30195300-5

Табла с надписи или принадлежности

30195400-6

Табла със сухо изтриване или принадлежности

30195500-7

Табла, върху които се пише с тебешир, или принадлежности

30195600-8

Табла за обявления или принадлежности

30195700-9

Набори за почистване на таблà или принадлежности

30195800-0

Окачени релси или поставки

30195900-1

Бели дъски и магнитни дъски

30195910-4

Бели дъски

30195911-1

Принадлежности за бели дъски

30195912-8

Стативи за бели дъски

30195913-5

Стативи за флипчартове

30195920-7

Магнитни дъски

30195921-4

Изтриващи средства за магнитни дъски

30196000-9

Системи за планиране

30196100-0

Тефтери за планиране на заседания

30196200-1

Бележници или резервни листове за делови срещи

30196300-2

Кутия за напомнящи съобщения

30197000-6

Дребно офис оборудване

30197100-7

Телчета за телбод, карфици, кабърчета

30197110-0

Скоби

30197120-3

Тапицерски гвоздеи

30197130-6

Кабърчета

30197200-8

Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери

30197210-1

Папки с пръстени за захващане на страниците

30197220-4

Кламери

30197221-1

Кламеродържател

30197300-9

Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори

30197310-2

Приспособления за отваряне на писма

30197320-5

Телбод машинки

30197321-2

Антителбод

30197330-8

Перфоратори

30197400-0

Гъба за навлажняване на пощенски марки

30197500-1

Червен восък

30197510-4

Принадлежности за червен восък

30197600-2

Третирана хартия и картон

30197610-5

Композитна хартия и картон

30197620-8

Хартия за писане

30197621-5

Блоклиста за флипчарт

30197630-1

Хартия за печатане

30197640-4

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране

30197641-1

Термографична хартия

30197642-8

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

30197643-5

Фотокопирна хартия

30197644-2

Ксерографска хартия

30197645-9

Карта за печатане

30198000-3

Лотарийни автомати

30198100-4

Ротативки (слот-машини)

30199000-0

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

30199100-1

Индиго, самокопирна хартия, восъчна хартия и неиндигирана хартия

30199110-4

Индиго

30199120-7

Самокопирна хартия

30199130-0

Неиндигирана хартия

30199140-3

Восъчна хартия

30199200-2

Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички

30199210-5

Пощенски карти

30199220-8

Неилюстровани пощенски картички

30199230-1

Пощенски пликове

30199240-4

Набор от пощенски принадлежности

30199300-3

Щампована или перфорирана хартия

30199310-6

Щампована или перфорирана хартия за печатане

30199320-9

Щампована или перфорирана хартия за писма

30199330-2

Безконечна хартия за компютърни принтери

30199340-5

Безконечна хартия за формуляри

30199400-4

Гумирана хартия или хартия с лепилен слой

30199410-7

Самозалепваща хартия

30199500-5

Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия

30199600-6

Канцеларски разделители

30199700-7

Печатни артикули от хартиената промишленост с изключение на формулярите

30199710-0

Отпечатани пликове

30199711-7

Отпечатани пликове с адресен прозорец

30199712-4

Отпечатани пликове без адресен прозорец

30199713-1

Отпечатани пликове за рентгенови снимки

30199720-3

Хартия за писма

30199730-6

Визитни картички

30199731-3

Визитници

30199740-9

Благодарствени картички

30199750-2

Купони

30199760-5

Етикети

30199761-2

Етикети с баркод

30199762-9

Етикети за багажи

30199763-6

Етикети против кражба

30199770-8

Купони за храна

30199780-1

Подложка за писане (от кожа или попивателна хартия)

30199790-4

Часови разписания

30199791-1

Закачено на стената работно време

30199792-8

Календари

30199793-5

Стойка за календар-бележник

30200000-1

Компютърно оборудване и принадлежности

30210000-4

Машини за обработване на данни (хардуер)

30211000-1

Централен процесорен блок за обработка на информация

30211100-2

Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)

30211200-3

Оборудване за централен процесорен блок

30211300-4

Компютърни платформи

30211400-5

Компютърни конфигурации

30211500-6

Централен процесор (CPU) или процесори

30212000-8

Хардуер за миникомпютри

30212100-9

Централни процесорни блокове за миникомпютри

30213000-5

Персонални компютри

30213100-6

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

30213200-7

Таблетен компютър

30213300-8

Настолен компютър

30213400-9

Централни процесорни блокове за персонални компютри

30213500-0

Джобни компютри

30214000-2

Компютърни работни станции

30215000-9

Хардуер за микрокомпютри

30215100-0

Централни процесорни блокове за микрокомпютри

30216000-6

Магнитни или оптични четящи устройства

30216100-7

Оптични четящи устройства

30216110-0

Скенери за компютри

30216120-3

Оборудване за оптическо разпознаване на символи

30216130-6

Четящи устройства за баркодове

30216200-8

Четящи устройства за магнитни карти

30216300-9

Четящи устройства за перфокарти

30220000-7

Оборудване за цифрова картография

30221000-4

Цифрови кадастрални планове

30230000-0

Компютърно оборудване

30231000-7

Компютърни екрани и конзоли

30231100-8

Компютърни терминали

30231200-9

Конзоли

30231300-0

Дисплеи

30231310-3

Плоски дисплеи

30231320-6

Монитори с тактилен екран

30232000-4

Периферни устройства

30232100-5

Принтери и плотери

30232110-8

Лазерни принтери

30232120-1

Матрични принтери

30232130-4

Цветни принтери за отпечатване на текст и графика

30232140-7

Плотери

30232150-0

Мастиленоструйни принтери

30232600-0

Устройства за кодиране на информация

30232700-1

Команден централен процесорен блок

30233000-1

Записващи и четящи устройства

30233100-2

Запомнящи устройства

30233110-5

Запомнящи устройства с магнитна карта

30233120-8

Запомнящи устройства с магнитна лента

30233130-1

Запомнящи устройства с магнитен диск

30233131-8

Устройства с гъвкави дискове

30233132-5

Устройства с твърд диск

30233140-4

Запомнящи устройства с памет с избирателен достъп

30233141-1

Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

30233150-7

Устройства с оптичен диск

30233151-4

Четящо и/или записващо устройство за компактдискове (CD)

30233152-1

Четящо и/или записващо устройство за универсални цифрови дискове (DVD)

30233153-8

Четящо и/или записващо устройство за компактдискове (CD) и универсални цифрови дискове (DVD)

30233160-0

Поточни лентови устройства

30233161-7

Оборудване за работа с касети

30233170-3

Каруселен механизъм

30233180-6

Записващи устройства с флашпамет

30233190-9

Контролер на дискови устройства

30233300-4

Четящи устройства за смарткарти (карти с вградени микропроцесорни чипове)

30233310-7

Четящи устройства за пръстови отпечатъци

30233320-0

Комбинирани четящи устройства за смарткарти и пръстови отпечатъци

30234000-8

Носители за съхраняване на информация

30234100-9

Магнитни дискове

30234200-0

Оптични дискове

30234300-1

Компактдискове (CD)

30234400-2

Универсални цифрови дискове (DVD)

30234500-3

Носители за съхраняване на данни

30234600-4

Флашпамети

30234700-5

Магнитни ленти

30236000-2

Различни видове компютърен хардуер

30236100-3

Оборудване за разширение на памет

30236110-6

Памет с произволен достъп (RAM)

30236111-3

Динамична памет с произволен достъп (DRAM)

30236112-0

Статична памет с произволен достъп (SRAM)

30236113-7

Синхронизирана динамична памет с произволен достъп (SDRAM)

30236114-4

Динамична Rambus памет с произволен достъп (RDRAM)

30236115-1

Синхронизирана графична памет с произволен достъп (SGRAM)

30236120-9

Постоянна памет (само за четене) (ROM)

30236121-6

Програмируема постоянна памет (PROM)

30236122-3

Изтриваема програмируема постоянна памет (EPROM)

30236123-0

Електронно изтриваема програмируема постоянна памет (EEPROM)

30236200-4

Оборудване за обработка на данни

30237000-9

Части, аксесоари и принадлежности за компютри

30237100-0

Модули и части за компютри

30237110-3

Мрежови интерфейси

30237120-6

Компютърни портове

30237121-3

Серийни инфрачервени портове

30237130-9

Компютърни карти (платки)

30237131-6

Електронни карти (платки)

30237132-3

Интерфейси с универсална серийна шина (USB)

30237133-0

Международна асоциация за карти за памет, предназначени за персонални компютри

30237134-7

Графични ускорители

30237135-4

Карти за мрежов интерфейс

30237136-1

Звукови карти

30237140-2

Дънни платки

30237200-1

Компютърни аксесоари

30237210-4

Противоотражателни екрани

30237220-7

Подложки на компютърни мишки

30237230-0

Пластини, закриващи празни разширителни слотове на компютърен блок

30237240-3

Уебкамери

30237250-6

Почистващи принадлежности за компютри

30237251-3

Почистващи комплекти за компютри

30237252-0

Ръчни пистолети за продухване и почистване на частите със струя въздух под налягане

30237253-7

Прахозащитни калъфи за компютърно оборудване

30237260-9

Конзоли за закрепване на монитора на стена

30237270-2

Чанти за преносими компютри

30237280-5

Захранващи устройства

30237290-8

Щадящи китките подложки за клавиатура

30237295-3

Защитни калъфи за клавиатура

30237300-2

Компютърни принадлежности

30237310-5

Касети с постоянна памет, съдържащи комплекти с шрифтове за принтери

30237320-8

Дискети

30237330-1

Касети за цифров звукозапис (цифрови аудиокасети) (DAT)

30237340-4

Касети за магнитни ленти с цифров линеен запис (DLT)

30237350-7

Касети с данни

30237360-0

Касети за лентови устройства (LTO)

30237370-3

Касети за записване

30237380-6

CD-ROM дискове

30237400-3

Принадлежности за въвеждане на данни

30237410-6

Компютърна мишка

30237420-9

Джойстикове

30237430-2

Електронни писалки

30237440-5

Мишки вид „трекбол“ (трасираща топка)

30237450-8

Графични таблети

30237460-1

Компютърни клавиатури

30237461-8

Програмируеми клавиатури

30237470-4

Брайлови клавиатури

30237475-9

Електрически датчици

30237480-7

Устройства за въвеждане на данни

30238000-6

Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека

31000000-6

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

31100000-7

Електрически двигатели, генератори и трансформатори

31110000-0

Електрически двигатели

31111000-7

Адаптери

31120000-3

Генератори

31121000-0

Електрогенериращи агрегати

31121100-1

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез компресия

31121110-4

Преобразуватели на енергията

31121111-1

Ротационни електрически преобразуватели

31121200-2

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване

31121300-3

Аерогенератори

31121310-6

Устройства за получаване на електричество от вятърна енергия

31121320-9

Вятърни турбини

31121330-2

Вятърни турбогенератори

31121331-9

Ротори за турбини

31121340-5

Конструкция на устройства за получаване на електричество от вятърна енергия

31122000-7

Електрогенераторни агрегати

31122100-8

Топлинни елементи

31124000-1

Паров турбогенератор и съоръжения, свързани с него

31124100-2

Турбогенераторни електроагрегати

31124200-3

Устройства за контрол на турбинни генератори

31126000-5

Динама

31127000-2

Авариен генератор

31128000-9

Турбогенератор

31130000-6

Алтернатори

31131000-3

Монофазни двигатели

31131100-4

Устройства за задействане или регулиране на работа

31131200-5

Аноди

31132000-0

Многофазни двигатели

31140000-9

Охладителни кули

31141000-6

Водоохладители

31150000-2

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби

31151000-9

Статични преобразуватели на енергията

31153000-3

Токоизправители

31154000-0

Източници на непрекъсваемо електрическо захранване

31155000-7

Инвертори

31156000-4

Прекъсваемо захранване с електрическа енергия

31157000-1

Индуктори

31158000-8

Зареждащи устройства

31158100-9

Зареждащи устройства за акумулаторни батерии

31158200-0

Компресор

31158300-1

Турбокомпресор

31160000-5

Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори

31161000-2

Части за електрически двигатели и генератори

31161100-3

Системи за възбуждане

31161200-4

Системи за охлаждане на газ

31161300-5

Ротори на генератори

31161400-6

Системи за топлообмен на реактори с първичен контур

31161500-7

Системи с масло, осигуряващо непропускливост

31161600-8

Системи с водно охлаждане на статори

31161700-9

Части за парогенераторни котли

31161800-0

Части за газгенератори

31161900-1

Системи за регулиране на напрежение

31162000-9

Части за трансформатори, индуктори и статични преобразуватели на енергията

31162100-0

Части за кондензатори

31170000-8

Трансформатори

31171000-5

Трансформатори с течен диелектрик

31172000-2

Трансформатори на напрежение

31173000-9

Измервателен трансформатор

31174000-6

Захранващи трансформатори

31200000-8

Уреди за разпределение и управление на електричество

31210000-1

Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги

31211000-8

Табла и кутии със стопяеми предпазители

31211100-9

Табла за електрически контрол

31211110-2

Командни табла

31211200-0

Кутии със стопяеми предпазители

31211300-1

Стопяеми предпазители

31211310-4

Предпазители

31211320-7

Стопяеми вложки на предпазители

31211330-0

Стопяеми жици на предпазители

31211340-3

Контактни клеми за предпазители

31212000-5

Изключватели

31212100-6

Окачени прекъсвачи

31212200-7

Тестери на електрически вериги

31212300-8

Магнитни предпазители

31212400-9

Миниатюрни предпазители

31213000-2

Оборудване за разпределение на електричество

31213100-3

Разпределителни кутии

31213200-4

Разпределителни трансформатори

31213300-5

Кутии за кабелно разпределение

31213400-6

Система за разпределение

31214000-9

Апаратура за комутация

31214100-0

Прекъсвачи

31214110-3

Секционни разединители

31214120-6

Заземяващ прекъсвач

31214130-9

Аварийни прекъсвачи

31214140-2

Прекъсвачи с регулиране на интензитета на светене

31214150-5

Барабанни превключватели

31214160-8

Мембранни превключватели за налягане

31214170-1

Це-ка ключ

31214180-4

Плъзгащи превключватели

31214190-7

Краен изключвател

31214200-1

Разединител

31214300-2

Оборудване за прекъсване, поставяно извън сградата

31214400-3

Секционен прекъсвач със стопяем предпазител

31214500-4

Електрически табла

31214510-7

Разпределителни табла

31214520-0

Табло за средновисоко напрежение

31215000-6

Ограничители на напрежението

31216000-3

Гръмоотводи

31216100-4

Оборудване за предпазване от мълнии

31216200-5

Мълниеотвод

31217000-0

Високочестотни електрически филтри

31218000-7

Шини с голямо сечение, свързващи електрогенератора с разпределителната мрежа

31219000-4

Предпазни кожуси

31220000-4

Компоненти на електрически вериги

31221000-1

Електрически релета

31221100-2

Силови релета

31221200-3

Релета с общо предназначение

31221300-4

Релета с цокли

31221400-5

Променливотокови релета

31221500-6

Живачни релета

31221600-7

Релета за време

31221700-8

Максималнотокови релета

31223000-5

Фасунги за лампи

31224000-2

Връзки и контактни елементи

31224100-3

Щепсели и контакти

31224200-4

Коаксиални конектори

31224300-5

Разклонителни кутии

31224400-6

Съединителни кабели

31224500-7

Клеми

31224600-8

Атенюатори

31224700-9

Кутии за съединяване на електроуреди с лустерклеми

31224800-0

Комплекти за свързване на кабели

31224810-3

Удължителни кабели

31230000-7

Части за уреди за разпределение или управление на електричество

31300000-9

Изолирани жици и кабели

31310000-2

Електрически мрежи

31311000-9

Мрежови връзки

31320000-5

Кабели за разпределение на електричество

31321000-2

Електрически линии

31321100-3

Въздушни електрически линии

31321200-4

Кабел за ниско и средновисоко напрежение

31321210-7

Кабел за ниско напрежение

31321220-0

Кабел за средновисоко напрежение

31321300-5

Кабел за високо напрежение

31321400-6

Кабел за полагане под вода

31321500-7

Кабел за полагане на морското дъно

31321600-8

Екраниран кабел

31321700-9

Кабел, използван за сигнализация

31330000-8

Коаксиални кабели

31340000-1

Аксесоари с изолация за кабели

31341000-8

Кабелни намотки с изолация

31342000-5

Кабелни отвеждащи проводници с изолация

31343000-2

Кабелни съединители с изолация

31344000-9

Изолирани кутии за херметизиране на кабелни връзки

31350000-4

Електрически проводници за предаване на данни и извършване на контрол

31351000-1

Електрически проводници за системи за контрол на достъп

31400000-0

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

31410000-3

Електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент

31411000-0

Алкални батерии

31420000-6

Електрически батерии, съдържащи няколко галванични елемента

31421000-3

Оловни батерии

31422000-0

Групи от батерии

31430000-9

Електрически акумулатори

31431000-6

Оловни акумулатори

31432000-3

Никел-кадмиеви акумулатори

31433000-0

Желязо-никелови акумулатори

31434000-7

Литиеви акумулатори

31440000-2

Батерии

31500000-1

Осветителни уреди и електрически лампи

31510000-4

Електрически лампи с нажежаема жичка

31511000-1

Фарове, представляващи капсуловано осветително тяло с нажежаеми жички

31512000-8

Халогенни лампи с нажежаема жичка, с волфрам

31512100-9

Халогенни крушки с тръбна колба

31512200-0

Халогенни крушки, двущифтови

31512300-1

Халогенни крушки, дихроични

31514000-2

Газоразрядни лампи

31515000-9

Ултравиолетови излъчватели

31516000-6

Инфрачервени излъчватели

31517000-3

Дъгови лампи

31518000-0

Сигнализационни светлини

31518100-1

Прожектори

31518200-2

Оборудване за аварийно осветяване

31518210-5

Лампи от вида на газените

31518220-8

Осветителни тръби

31518300-3

Осветителни тела, поставяни на покрив

31518500-5

Лампи с живачни пари

31518600-6

Насочваеми прожектори

31519000-7

Лампи с нажежаеми жички и неонови лампи

31519100-8

Лампи с нажежаеми жички

31519200-9

Неонови лампи

31520000-7

Лампи и осветителни уреди

31521000-4

Лампи

31521100-5

Настолни работни лампи

31521200-6

Осветителни тела с вертикална подова опора

31521300-7

Електрически преносими лампи

31521310-0

Светлинни сигнализатори

31521320-3

Фенерчета

31521330-6

Презареждащи се преносими електрически лампи

31522000-1

Декоративни лампи за коледни елхи

31523000-8

Светлинни фирмени и указателни табели

31523100-9

Рекламни неонови осветителни тела

31523200-0

Табла с постоянен текст

31523300-1

Светлинни указателни табелки

31524000-5

Плафониери или стенни аплици

31524100-6

Фитинги за плафониери

31524110-9

Лампи за операционни зали

31524120-2

Плафониери

31524200-7

Принадлежности за стенни аплици

31524210-0

Стенни аплици

31527000-6

Спотове (осветително тяло с насочен светлинен поток)

31527200-8

Външно осветление

31527210-1

Фенери

31527260-6

Осветителни системи

31527270-9

Кейово осветление

31527300-9

Битово осветление

31527400-0

Подводни осветителни тела

31530000-0

Части за лампи и осветителни уреди

31531000-7

Осветителни крушки

31531100-8

Електроннолъчеви тръби

31532000-4

Части за осветителни лампи и аксесоари

31532100-5

Тръбни лампи

31532110-8

Лампи с луминесцентни тръби

31532120-1

Компактни лампи с луминесцентни тръби

31532200-6

Пръстенообразни лампи

31532210-9

Пръстенообразни луминесцентни лампи

31532300-7

Сферични лампи

31532310-0

Компактни луминесцентни сферични лампи

31532400-8

Цокли на лампи

31532500-9

Стартери за лампи

31532510-2

Стартери за луминесцентни лампи

31532600-0

Дросели за лампи

31532610-3

Дросели за луминесцентни лампи

31532700-1

Абажури

31532800-2

Рамена на лампи

31532900-3

Флуоресцентни лампи

31532910-6

Флуоресцентни тръби

31532920-9

Крушки и флуоресцентни лампи

31600000-2

Електрическо оборудване

31610000-5

Електрическо оборудване за двигатели и превозни средства

31611000-2

Комплекти за окабеляване

31612000-9

Предварително сглобено окабеляване за двигатели

31612200-1

Стартери

31612300-2

Електрическо оборудване за сигнализация за двигатели

31612310-5

Указатели с мигаща светлина

31620000-8

Уреди за звукова или визуална сигнализация

31625000-3

Устройства за оповестяване при наличие на влизане чрез взлом или пожар

31625100-4

Системи за откриване на възникнал пожар

31625200-5

Системи за алармиране при възникнал пожар

31625300-6

Системи за оповестяване при наличие на влизане чрез взлом

31630000-1

Магнити

31640000-4

Машини и апарати със специфична функция

31642000-8

Уреди за електронна детекция

31642100-9

Детектори за метални тръби

31642200-0

Детектори за мини

31642300-1

Детектори за пластмаси

31642400-2

Детектори за неметални предмети

31642500-3

Детектори за дървесина

31643000-5

Ускорители на частици

31643100-6

Линейни ускорители

31644000-2

Различни устройства за записване на данни

31645000-9

Електрически билярди

31650000-7

Части, използвани за изолация

31651000-4

Електроизолационни ленти (изолирбанд)

31660000-0

Графитни електроди

31670000-3

Електрически части за машини или уреди

31671000-0

Стъклени кожуси и катодни тръби

31671100-1

Стъклени кожуси

31671200-2

Катодни тръби

31680000-6

Електрически принадлежности и аксесоари

31681000-3

Електрически аксесоари

31681100-4

Електрически контакти

31681200-5

Електрически помпи

31681300-6

Електрически схеми

31681400-7

Електрически компоненти

31681410-0

Електрически материали

31681500-8

Устройства за презареждане

31682000-0

Приспособления за захранване с електричество

31682100-1

Електрически кутии

31682110-4

Капаци на електрически кутии

31682200-2

Инструментални табла

31682210-5

Инструменти и оборудване за управление и контрол

31682220-8

Смесителни табла

31682230-1

Табла с графичен екран

31682300-3

Оборудване за средновисоко напрежение

31682310-6

Табла за средновисоко напрежение

31682400-4

Надземно електрическо оборудване

31682410-7

Опори за поддържане на надземни кабели

31682500-5

Аварийно електрическо оборудване

31682510-8

Системи за аварийно електрическо захранване

31682520-1

Системи за аварийно спиране

31682530-4

Аварийно електрическо захранване

31682540-7

Оборудване на подстанция

31700000-3

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

31710000-6

Електронно оборудване

31711000-3

Електронни принадлежности

31711100-4

Електронни компоненти

31711110-7

Приемо-предавателни устройства

31711120-0

Преобразуватели на енергия (трансдуктори)

31711130-3

Съпротивления

31711131-0

Електрически съпротивления

31711140-6

Електроди

31711150-9

Електрически кондензатори

31711151-6

Постоянни (нерегулируеми) кондензатори

31711152-3

Променливи или регулируеми кондензатори

31711154-0

Кондензаторни батерии

31711155-7

Кондензаторни вериги

31711200-5

Електронни индикаторни табла

31711300-6

Електронни системи за регистриране на време

31711310-9

Система за отчитане на присъствие и продължителност на изработено време

31711400-7

Електронни лампи и тръби

31711410-0

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници

31711411-7

Телевизионни предавателни тръби

31711420-3

Свръхвисокочестотни тръби и оборудване

31711421-0

Магнетрони

31711422-7

Свръхвисокочестотно оборудване

31711423-4

Микровълново радиооборудване

31711424-1

Клистрони

31711430-6

Електронни лампи

31711440-9

Приемателни или усилвателни тръби

31711500-8

Части за електронни модули

31711510-1

Части за електрически кондензатори

31711520-4

Части за електрически съпротивления, реостати и потенциометри

31711530-7

Части за електронни лампи и тръби

31712000-0

Микроелектронни машини и уреди и микросистеми

31712100-1

Микроелектронни машини и уреди

31712110-4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

31712111-1

Телефонни карти

31712112-8

SIM карти

31712113-5

Карти с чипове

31712114-2

Електронни интегрални схеми

31712115-9

Микрокомплекти

31712116-6

Микропроцесори

31712117-3

Корпуси на интегрални схеми

31712118-0

Цокли или гнезда за интегрални схеми

31712119-7

Капаци за интегрални схеми

31712200-2

Микросистеми

31712300-3

Печатни платки

31712310-6

Печатни платки, с елементи

31712320-9

Печатни платки, без елементи

31712330-2

Полупроводници

31712331-9

Фотоелементи

31712332-6

Тиристори

31712333-3

Диаци

31712334-0

Триаци (симистори)

31712335-7

Оптрони

31712336-4

Кварцови резонатори

31712340-5

Диоди

31712341-2

Светодиоди

31712342-9

СВЧ-диоди или сигнални диоди

31712343-6

Ценерови диоди

31712344-3

Диоди на Шотки

31712345-0

Тунелни диоди

31712346-7

Фотодиоди

31712347-4

Мощни диоди или диоди за слънчеви панели

31712348-1

Лазерни диоди

31712349-8

Радиочестотни диоди

31712350-8

Транзистори

31712351-5

Фототранзистори

31712352-2

Полеви транзистори (FET)

31712353-9

Полеви MOS-транзистори (MOSFET)

31712354-6

Транзисторни кристали

31712355-3

Биполярни Дарлингтон или радиочестотни транзистори

31712356-0

Еднопреходни транзистори

31712357-7

Биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT)

31712358-4

Полеви транзистори с p-n преход (JFET)

31712359-1

Биполярни транзистори с p-n преход (BJT)

31712360-1

Монтирани пиезоелектрични кристали

31720000-9

Електромеханично оборудване

31730000-2

Електротехническо оборудване

31731000-9

Електротехнически принадлежности

31731100-0

Модули

32000000-3

Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване

32200000-5

Устройства за излъчване на радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия

32210000-8

Оборудване за радиоразпръскване или телевизия

32211000-5

Оборудване за извършване на радиоразпръскване или телевизия

32220000-1

Апарати за излъчване на телевизионен сигнал, без приемателен апарат

32221000-8

Радиомаяци

32222000-5

Устройства за кодиране на видеосигнали

32223000-2

Устройства за предаване на видеосигнал

32224000-9

Устройства за излъчване на телевизионен сигнал

32230000-4

Предавателни апарати за радиоизлъчване с вграден приемателен апарат

32231000-1

Апарати за затворена телевизионна система

32232000-8

Оборудване за видеоконферентна връзка

32233000-5

Междинни радиочестотни станции

32234000-2

Телевизионни камери за затворена телевизионна система

32235000-9

Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа

32236000-6

Радиотелефони

32237000-3

Радиостанции с малък обхват (уоки-токи)

32240000-7

Телевизионни камери

32250000-0

Мобилни телефони

32251000-7

Телефони за леки автомобили

32251100-8

Комплект слушалка с микрофон, позволяващ работа със свободни ръце

32252000-4

Телефони тип GSM

32252100-5

Мобилни телефони с комплект „свободни ръце“

32252110-8

Мобилни телефони с комплект „свободни ръце“ (безжични)

32260000-3

Оборудване за предаване на данни

32270000-6

Устройства за предаване на информация в цифров вид

32300000-6

Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ

32310000-9

Приемници на радиоизлъчване

32320000-2

Телевизионно и аудиовизуално оборудване

32321000-9

Оборудване за телевизионно прожектиране

32321100-0

Филмови и видеоустройства

32321200-1

Аудиовизуална екипировка

32321300-2

Аудиовизуално оборудване

32322000-6

Мултимедийно оборудване

32323000-3

Видеомонитори

32323100-4

Цветни видеомонитори

32323200-5

Монохромни видеомонитори

32323300-6

Видеооборудване

32323400-7

Оборудване за видеовъзпроизвеждане

32323500-8

Система за видеонаблюдение

32324000-0

Телевизионни приемници

32324100-1

Цветни телевизионни приемници

32324200-2

Монохромни телевизионни приемници

32324300-3

Телевизионно оборудване

32324310-6

Спътникови антени

32324400-4

Телевизионни антени

32324500-5

Видеотунери

32324600-6

Цифрови TV-декодери

32330000-5

Апарати за записване и възпроизвеждане на образ и звук

32331000-2

Грамофонни приставки (грамофони дек)

32331100-3

Грамофони

32331200-4

Касетофони

32331300-5

Устройства за възпроизвеждане на звук

32331500-7

Записващи устройства

32331600-8

Възпроизвеждащи устройства за MP3

32332000-9

Записващи устройства с магнитна лента

32332100-0

Диктофони

32332200-1

Телефонни секретари

32332300-2

Устройства за записване на звук

32333000-6

Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане

32333100-7

Апарати за записване на образ и звук

32333200-8

Видеокамери с вградени устройства за възпроизвеждане

32333300-9

Устройства за възпроизвеждане на образ и звук

32333400-0

Видеоплеъри

32340000-8

Микрофони и високоговорители

32341000-5

Микрофони

32342000-2

Високоговорители

32342100-3

Слушалки тип каска (за поставяне на глава)

32342200-4

Слушалки (за поставяне на ухо/уши)

32342300-5

Комплекти микрофони и високоговорители

32342400-6

Акустични устройства

32342410-9

Оборудване за озвучаване

32342411-6

Миниговорители

32342412-3

Говорители

32342420-2

Студийни смесителни пултове

32342430-5

Системи за компресиране на речта

32342440-8

Система за гласова поща

32342450-1

Устройства за записване на глас

32343000-9

Усилватели

32343100-0

Усилватели на аудиочестоти

32343200-1

Мегафони

32344000-6

Устройства за приемане на радиотелефония или радиотелеграфия

32344100-7

Джобни приемници на повиквания и пейджингови съобщения

32344110-0

Система за записване на глас

32344200-8

Радиоприемници

32344210-1

Радиооборудване

32344220-4

Приемници на пейджингови съобщения

32344230-7

Радиостанции

32344240-0

Радиорелейни станции

32344250-3

Радиоинсталации

32344260-6

Радиооборудване и оборудване за мултиплексиране

32344270-9

Система за радио- и телефонно управление

32344280-2

Преносими радиоапарати

32350000-1

Части за аудио- и видеооборудване

32351000-8

Принадлежности за аудио- и видеооборудване

32351100-9

Оборудване за видеомонтаж

32351200-0

Екрани

32351300-1

Принадлежности за звукотехническо оборудване

32351310-4

Аудиокасети

32352000-5

Антени и отражатели

32352100-6

Части за радарно и радиооборудване

32352200-7

Резервни части и аксесоари за радари

32353000-2

Носители за записване на звук, със запис

32353100-3

Плочи

32353200-4

Музикални касети

32354000-9

Филми

32354100-0

Филми за радиологична фотография (използваща йонизиращи лъчения)

32354110-3

Филми за рентгенова фотография

32354120-6

Филми за диазоизображения

32354200-1

Кинематографски филми

32354300-2

Фотографски ленти

32354400-3

Ленти за моментално проявяване

32354500-4

Видеофилми

32354600-5

Видеокасети

32354700-6

Видеоленти

32354800-7

Тънки свиваеми лентовидни материали от пластмаса

32360000-4

Интерфони

32400000-7

Мрежи

32410000-0

Локална мрежа

32411000-7

Token-ring мрежа

32412000-4

Съобщителна мрежа

32412100-5

Далекосъобщителна мрежа

32412110-8

Интернет мрежа

32412120-1

Интранет мрежа

32413000-1

Интегрирана мрежа

32413100-2

Рутери

32415000-5

Ethernet мрежа

32416000-2

ISDN мрежа

32416100-3

ISDX мрежа

32417000-9

Мултимедийни мрежи

32418000-6

Радиомрежа

32420000-3

Мрежово оборудване

32421000-0

Мрежово окабеляване

32422000-7

Мрежови компоненти

32423000-4

Мрежови хъбове

32424000-1

Мрежова инфраструктура

32425000-8

Мрежова операционна система

32426000-5

Система за публикуване в мрежа

32427000-2

Мрежова система

32428000-9

Разширение на мрежа

32429000-6

Оборудване за телефонна мрежа

32430000-6

Глобална мрежа

32440000-9

Телеметрично и терминално оборудване

32441000-6

Телеметрично оборудване

32441100-7

Система за телеметрично наблюдение

32441200-8

Оборудване за телеметрия и управление

32441300-9

Система за телематика

32442000-3

Терминално оборудване

32442100-4

Съединителни платки

32442200-5

Съединителни кутии

32442300-6

Терминални емулатори

32442400-7

Терминални блокове

32500000-8

Телекомуникационно оборудване и принадлежности

32510000-1

Система за безжична телекомуникация

32520000-4

Телекомуникационни кабели и оборудване

32521000-1

Телекомуникационни кабели

32522000-8

Телекомуникационно оборудване

32523000-5

Телекомуникационни инфраструктури

32524000-2

Телекомуникационни системи

32530000-7

Оборудване за сателитна комуникация

32531000-4

Оборудване за предаване на информация по сателит

32532000-1

Параболични антени

32533000-8

Наземни сателитни станции

32534000-5

Сателитни платформи

32540000-0

Телефонна централа

32541000-7

Оборудване за телефонни централи

32542000-4

Комутационни телефонни табла

32543000-1

Телефонни комутатори

32544000-8

Оборудване за вътрешна автоматична телефонна централа (РАВХ)

32545000-5

Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ)

32546000-2

Оборудване за цифрова телефонна комутация

32546100-3

Цифрови телефонни централи

32547000-9

Вакуумни телефонни централи

32550000-3

Телефонно оборудване

32551000-0

Телефонни кабели и оборудване, свързано с тях

32551100-1

Телефонни връзки

32551200-2

Централни телефонни станции

32551300-3

Телефонни слушалки с наушници

32551400-4

Телефонна мрежа

32551500-5

Телефонни кабели

32552000-7

Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия

32552100-8

Телефонни слушалки

32552110-1

Безжични телефони

32552120-4

Аварийни телефонни постове

32552130-7

Обществени телефони

32552140-0

Телефонно оборудване за обществени кабини

32552150-3

Телефони за лица с нарушено зрение

32552160-6

Телефони за лица с нарушен слух

32552200-9

Телепишещи устройства (телетайпи)

32552300-0

Устройства за телефонна или телеграфна комутация

32552310-3

Цифрови централни телефонни станции

32552320-6

Мултиплексорни устройства

32552330-9

Апарати за телефонна комутация

32552400-1

Устройства за конвертиране на звуковочестотни сигнали

32552410-4

Модеми

32552420-7

Честотен преобразувател

32552430-0

Оборудване за кодиране

32552500-2

Телетекстови устройства

32552510-5

Видеотекстови терминали

32552520-8

Телексно оборудване

32552600-3

Интерфони домофони

32553000-4

Резервни части за електрически телефонни или телеграфни устройства

32560000-6

Материали с оптични влакна

32561000-3

Връзки на оптични влакна

32562000-0

Кабели с оптични влакна

32562100-1

Кабели с оптични влакна за предаване на информация

32562200-2

Телекомуникационни кабели с оптични влакна

32562300-3

Кабели с оптични влакна за предаване на данни

32570000-9

Съобщително оборудване

32571000-6

Съобщителна инфраструктура

32572000-3

Съобщителни кабели

32572100-4

Многожилни електрически съобщителни кабели

32572200-5

Съобщителни кабели с коаксиални проводници

32572300-6

Съобщителни кабели със специална употреба

32573000-0

Система за управление на съобщения

32580000-2

Оборудване за представяне на данни

32581000-9

Оборудване за комуникация на данни

32581100-0

Кабел за предаване на данни

32581110-3

Многожилен електрически кабел за предаване на данни

32581120-6

Кабел за предаване на данни с коаксиални проводници

32581130-9

Кабел за предаване на данни със специална употреба

32581200-1

Факс оборудване

32581210-4

Принадлежности и компоненти за факс оборудване

32582000-6

Носители на данни

32583000-3

Носители на данни и на глас

32584000-0

Информационни носители

33000000-0

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

33100000-1

Медицинско оборудване

33110000-4

Оборудване за онагледяване – медицинско, зъболекарско или за ветеринарни цели

33111000-1

Апарати с Х (рентгенови) лъчи

33111100-2

Маси с Х (рентгенови) лъчи

33111200-3

Работни места за работа с рентгенови лъчи

33111300-4

Машини за проявяване на рентгенови снимки

33111400-5

Флуороскопи

33111500-6

Зъбна рентгенова фотография

33111600-7

Уреди за рентгенова фотография

33111610-0

Устройство за магнитен резонанс

33111620-3

Гама-камери

33111640-9

Термографи

33111650-2

Устройства за мамография

33111660-5

Остеодензитометри (апарати за измерване на костната плъстност)

33111700-8

Зала за ангиография

33111710-1

Принадлежности за ангиография

33111720-4

Уреди за ангиография

33111721-1

Уреди за цифрова ангиография

33111730-7

Принадлежности за ангиопластика

33111740-0

Уреди за ангиопластика

33111800-9

Система за рентгенова диагностика

33112000-8

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика

33112100-9

Апарати за ултразвукова диагностика на сърце

33112200-0

Ехограф

33112300-1

Ултразвукови скенери

33112310-4

Цветен доплер

33112320-7

Доплерови апарати

33112330-0

Ехоенцефалографи

33112340-3

Ехокардиографи

33113000-5

Оборудване за изобразяване с магнитен резонанс

33113100-6

Скенери с магнитен резонанс

33113110-9

Скенери с ядрено-магнитен резонанс

33114000-2

Уреди за спектроскопия

33115000-9

Уреди за томография

33115100-0

CT скенери

33115200-1

CAT скенери

33120000-7

Записващи системи и уреди за изследвания

33121000-4

Амбулаторна дълговременна записваща система

33121100-5

Електроенцефалографи

33121200-6

Уреди за сцинтиграфия

33121300-7

Електромиографи

33121400-8

Аудиометри

33121500-9

Електрокардиограма

33122000-1

Офталмологично оборудване

33123000-8

Оборудване за сърдечносъдово изследване

33123100-9

Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)

33123200-0

Електрокардиографски уреди

33123210-3

Система за наблюдение на сърдечната дейност

33123220-6

Ангиокардиография

33123230-9

Кардиографи

33124000-5

Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика

33124100-6

Уреди за диагностика

33124110-9

Системи за диагностика

33124120-2

Уреди за ултразвукова диагностика

33124130-5

Принадлежности за диагностика

33124131-2

Реактивни ленти

33124200-7

Апарати за радиодиагностика

33124210-0

Материали за радиодиагностика

33125000-2

Оборудване за урологично изследване

33126000-9

Стоматологично оборудване

33127000-6

Оборудване за имунологичен анализ

33128000-3

Медицински лазер, без този за хирургични цели

33130000-0

Зъболекарски и тясно специализирани инструменти и апарати

33131000-7

Зъболекарски инструменти

33131100-8

Инструменти за зъбна хирургия

33131110-1

Зъболекарски клещи, четки, сепаратори и полиращи инструменти

33131111-8

Зъболекарски клещи

33131112-5

Четки за стоматологични цели

33131113-2

Зъболекарски сепаратори

33131114-9

Инструменти за полиране на зъбните пломби

33131120-4

Инструменти за стоматологична криохирургия, зъболекарски сонди, елеватори и екскаватори

33131121-1

Стоматологични криохирургически инструменти

33131122-8

Зъболекарски сонди

33131123-5

Зъболекарски елеватори

33131124-2

Зъболекарски екскаватори

33131130-7

Зъболекарски предпазители за пръсти и форцепси

33131131-4

Зъболекарски предпазители за пръсти

33131132-1

Зъболекарски форцепси

33131140-0

Зъболекарски огледала и инструменти за разширяване на зъбните канали

33131141-7

Зъболекарски огледала

33131142-4

Инструменти за разширяване на зъбните канали

33131150-3

Стоматологични игли за връхчетата на зъбните корени, инструменти за почистване на зъбния камък и зъболекарска измервателна скала

33131151-0

Стоматологични игли за връхчетата на зъбните корени

33131152-7

Инструменти за почистване на зъбния камък

33131153-4

Зъболекарска измервателна скала

33131160-6

Зъболекарски ножици и скалпели

33131161-3

Зъболекарски ножици

33131162-0

Зъболекарски скалпели

33131170-9

Зъболекарски шпатули, пинсети и моделиращи зъботехнически шпатули

33131171-6

Зъболекарски шпатули

33131172-3

Зъболекарски пинсети

33131173-0

Моделиращи зъботехнически шпатули

33131200-9

Игли за стоматологични шевове

33131300-0

Зъболекарски инструменти за еднократна употреба

33131400-1

Зъбна сонда

33131500-2

Инструмент за вадене на зъби

33131510-5

Зъболекарски борчета

33131600-3

Инструмент за зъбна обтурация

33132000-4

Имплантант, използван в одонтостоматологията

33133000-1

Дребен инструментариум за вземане на зъбни отпечатъци

33134000-8

Дребен ендодонтски инструментариум

33135000-5

Ортодонтски устройства

33136000-2

Ротационен и абразивен инструментариум

33137000-9

Дребен инструментариум за зъбна профилактика

33138000-6

Продукти за протези и ребазация

33138100-7

Изкуствени челюсти

33140000-3

Медицински консумативи

33141000-0

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

33141100-1

Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

33141110-4

Превръзки

33141111-1

Превръзки със самозалепващ се пласт

33141112-8

Пластири

33141113-4

Бинтови превръзки

33141114-2

Марля за медицинска употреба

33141115-9

Медицински памук

33141116-6

Тампони и компреси

33141117-3

Памучна вата

33141118-0

Компреси от марля

33141119-7

Компреси

33141120-7

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

33141121-4

Хирургически шевове

33141122-1

Хирургически аграфи

33141123-8

Контейнери за игли

33141124-5

Меки подложки за остри и режещи инструменти

33141125-2

Принадлежности за хирургически шевове

33141126-9

Стерилни конци

33141127-6

Резорбируеми кръвоспиращи средства

33141128-3

Игли за хирургически шевове

33141200-2

Катетри

33141210-5

Катетри с балон

33141220-8

Канюли

33141230-1

Дилататор

33141240-4

Аксесоари за катетър

33141300-3

Устройства за венозна система и вземане на кръв

33141310-6

Спринцовки

33141320-9

Игли за медицинска употреба

33141321-6

Анестезиологични игли

33141322-3

Артериални игли

33141323-0

Биопсични игли

33141324-7

Диализни игли

33141325-4

Игли за фистули

33141326-1

Игли за радиологични процедури

33141327-8

Игли с отвори

33141328-5

Епидурални игли

33141329-2

Игли за амниоцентеза

33141400-4

Метални ножици и скалпел; хирургически ръкавици

33141410-7

Метални ножици и скалпел

33141411-4

Скалпели и ножчета

33141420-0

Хирургически ръкавици

33141500-5

Хематологични консумативи

33141510-8

Кръвни продукти

33141520-1

Екстракти от плазма

33141530-4

Кръвни коагуланти

33141540-7

Албумин

33141550-0

Хепарин

33141560-3

Човешки органи

33141570-6

Човешка кръв

33141580-9

Животинска кръв

33141600-6

Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти

33141610-9

Банки тип торбичка

33141613-0

Банки тип торбичка за кръв

33141614-7

Банки тип торбичка за плазма

33141615-4

Банки тип торбичка за урина

33141620-2

Комплекти с медицински принадлежности

33141621-9

Набор, използван при смущения в отделителната система

33141622-6

Комплекти за превенция на СПИН

33141623-3

Комплекти за оказване на първа помощ

33141624-0

Набори за даване на лекарства

33141625-7

Комплекти за диагностициране

33141626-4

Комплекти за дозиране

33141630-5

Филтри за кръвна плазма

33141640-8

Дренаж

33141641-5

Сонди

33141642-2

Аксесоари за дренаж

33141700-7

Ортопедични принадлежности

33141710-0

Патерици

33141720-3

Технически средства за подпомагане на ходенето

33141730-6

Обездвижващи яки

33141740-9

Ортопедични обувки

33141750-2

Изкуствени стави

33141760-5

Шини за обездвижване

33141770-8

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини

33141800-8

Зъболекарски консумативи

33141810-1

Материали за зъбна обтурация

33141820-4

Зъби

33141821-1

Изкуствени зъби от керамика

33141822-8

Изкуствени зъби от акрилна смола

33141830-7

Циментово дъно на кавина

33141840-0

Зъбни хемостатични продукти

33141850-3

Продукти за хигиена на зъбите

33141900-9

Ланцети за кръв

33150000-6

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия

33151000-3

Уреди и принадлежости за рентгенова терапия

33151100-4

Уреди за гама-терапия

33151200-5

Уреди за рентгенова терапия

33151300-6

Спектрографи

33151400-7

Принадлежности за рентгенова терапия

33152000-0

Инкубатори

33153000-7

Литотриптор (апарат за разбиване на камъните в пикочния мехур)

33154000-4

Уреди за механотерапия

33155000-1

Оборудване за кинезитерапия

33156000-8

Оборудване за психологически тестове

33157000-5

Оксигенотерапия и респираторно подпомагане

33157100-6

Маски за медицински газове

33157110-9

Маска за оксигенотерапия

33157200-7

Комплекти за обдишване с кислород

33157300-8

Кислородни скафандри

33157400-9

Медицински респиратори

33157500-0

Хипербарни камери

33157700-2

Апарат за подаване на овлажнен кислород, предназначен за оксигенотерапия

33157800-3

Устройство за подаване на кислород

33157810-6

Инсталация за оксигенотерапия

33158000-2

Електрическа, електромагнитна и механична терапия

33158100-3

Електромагнитна система

33158200-4

Оборудване за електротерапия

33158210-7

Стимулатори

33158300-5

Ултравиолетово оборудване за медицинска употреба

33158400-6

Оборудване за механична терапия

33158500-7

Инфрачервено оборудване за медицинска употреба

33159000-9

Система за клинична химия

33160000-9

Операционна техника

33161000-6

Електрохирургическа инсталация

33162000-3

Уреди и инструменти за операционен блок

33162100-4

Оборудване за операционен блок

33162200-5

Инструменти за операционен блок

33163000-0

Палатка за медицинска употреба

33164000-7

Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина

33164100-8

Колпоскоп

33165000-4

Оборудване за криохирургия и криотерапия

33166000-1

Оборудване и инструменти за дерматология

33167000-8

Осветление на операционна зала

33168000-5

Уреди за ендоскопия и ендохирургия

33168100-6

Ендоскопи

33169000-2

Хирургически инструменти

33169100-3

Хирургически лазер

33169200-4

Хирургически кошове

33169300-5

Хирургически тави

33169400-6

Хирургически контейнери

33169500-7

Хирургически системи за проследяване и локализиране

33170000-2

Анестезия и реанимация

33171000-9

Инструменти за анестезия и реанимация

33171100-0

Инструменти за анестезия

33171110-3

Маска за анестезия и реанимация

33171200-1

Инструменти за реанимация

33171210-4

Ларингеална маска за анестезия и реанимация

33171300-2

Епидурални китове или комплекти

33172000-6

Уреди за анестезия и реанимация

33172100-7

Уреди за анестезия

33172200-8

Уреди за реанимация

33180000-5

Функционална помощ

33181000-2

Уреди за бъбречно подпомагане

33181100-3

Уреди за хемодиализа

33181200-4

Филтри за диализа

33181300-5

Индивидуален монитор за хемодиализа

33181400-6

Уред за едновременна хемодиализа на няколко пациенти

33181500-7

Консумативи, свързани с бъбречната дейност

33181510-0

Бъбречна течност

33181520-3

Консумативи за бъбречна диализа

33182000-9

Уреди за подпомагане на сърдечната дейност

33182100-0

Дефибрилатор

33182200-1

Система за стимулиране на сърдечна дейност

33182210-4

Пейсмейкъри

33182220-7

Сърдечна клапа

33182230-0

Вентрикул

33182240-3

Части и аксесоари за стимулатори на сърдечна дейност

33182241-0

Батерии за стимулатори на сърдечна дейност

33182300-2

Уреди и инструменти за кардиохирургия

33182400-3

Кардиорентгенология

33183000-6

Ортопедично подпомагане

33183100-7

Ортопедични имплантанти

33183200-8

Ортопедични протези

33183300-9

Оборудване за остеосинтеза

33184000-3

Протези

33184100-4

Хирургически имплантанти

33184200-5

Съдови протези

33184300-6

Сърдечни протези

33184400-7

Гръдни имплантанти

33184410-0

Вътрешни гръдни протези

33184420-3

Външни гръдни протези

33184500-8

Коронарни ендопротези

33184600-9

Изкуствени очи

33185000-0

Слухови апарати

33185100-1

Части и аксесоари за слухови апарати

33185200-2

Кохлеарен имплантат

33185300-3

ORL (оториноларингологичен) имплантант

33185400-4

Изкуствен ларинкс

33186000-7

Екстракорпорално кръвообращение (ЕКК)

33186100-8

Оксигенатор (апарат за обогатяване на кръвта с кислород)

33186200-9

Нагряване на кръв и флуиди

33190000-8

Различни медицински уреди и изделия

33191000-5

Устройства за стерилизиране, дезинфекция и поддържане на хигиена

33191100-6

Стерилизатор

33191110-9

Автоклави

33192000-2

Медицинска мебел

33192100-3

Медицински легла

33192110-6

Ортопедични легла

33192120-9

Болнични легла

33192130-2

Легла с двигателно устройство, позволяващо адаптирано позициониране

33192140-5

Кушетки за психиатрични прегледи

33192150-8

Специализирани легла

33192160-1

Комбинирани носилки колички

33192200-4

Медицински маси

33192210-7

Маси за медицински прегледи

33192230-3

Операционни маси

33192300-5

Медицинска мебел, с изключение на легла и маси

33192310-8

Устройства за опъване и окачване за медицински легла

33192320-1

Държачи на уринатори

33192330-4

Стойки за трансфузии

33192340-7

Мебел за операционен блок, с изключение на маси

33192350-0

Контейнери за посявки за медицински цели

33192400-6

Стоматологични кабинети

33192410-9

Зъболекарски столове

33192500-7

Епруветки

33192600-8

Подемно оборудване за сектора на здравните грижи

33193000-9

Превозни средства за лица с физически увреждания, инвалидни колички и свързани с тях устройства

33193100-0

Превозни средства за лица с физически увреждания и инвалидни колички

33193110-3

Превозни средства за лица с физически увреждания

33193120-6

Инвалидни колички

33193121-3

Моторизирани инвалидни колички

33193200-1

Части и аксесоари за превозни средства за лица с физически увреждания и за инвалидни колички

33193210-4

Части и аксесоари за превозни средства за лица с физически увреждания

33193211-1

Двигатели за превозни средства за лица с физически увреждания

33193212-8

Устойства за управление на превозни средства, предназначени за лица с физически увреждания

33193213-5

Устройства за контрол на превозни средства за лица с физически увреждания

33193214-2

Шасита на превозни средства за лица с физически увреждания

33193220-7

Части и аксесоари за инвалидни колички

33193221-4

Меки подплънки за инвалидни колички

33193222-1

Рами на инвалидни колички

33193223-8

Седалки за инвалидни колички

33193224-5

Колела на инвалидни колички

33193225-2

Външни гуми за инвалидни колички

33194000-6

Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия

33194100-7

Уреди и инструменти за перфузия

33194110-0

Помпи за перфузия

33194120-3

Материали за инфузия

33194200-8

Уреди и инструменти за трансфузия

33194210-1

Уреди за кръвопреливане

33194220-4

Материали за кръвопреливане

33195000-3

Система за наблюдение на пациенти

33195100-4

Монитори

33195110-7

Респираторни монитори (за отчитане на дихателната дейност)

33195200-5

Централен наблюдателен пункт

33196000-0

Медицински помощни средства

33196100-1

Оборудване за възрастни хора

33196200-2

Оборудване за лица с физически увреждания

33197000-7

Компютърно оборудване за медицинска употреба

33198000-4

Изделия от хартия за болнична употреба

33198100-5

Компреси от хартия

33198200-6

Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

33199000-1

Работно облекло за медицински персонал

33600000-6

Фармацевтични продукти

33610000-9

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

33611000-6

Медикаменти за повишена киселинност

33612000-3

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

33613000-0

Разслабителни

33614000-7

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

33615000-4

Медикаменти за диабетици

33615100-5

Инсулин

33616000-1

Витамини

33616100-2

Провитамини

33617000-8

Минерални добавки

33620000-2

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

33621000-9

Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

33621100-0

Антибиотици

33621200-1

Кръвоспиращи

33621300-2

Препарати против анемия

33621400-3

Заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване

33622000-6

Медикаменти за сърдечносъдовата система

33622100-7

Медикаменти, използвани в кардиологията

33622200-8

Антихипертонични медикаменти

33622300-9

Диуретици

33622400-0

Предпазващи кръвоносните съдове

33622500-1

Против хемороиди, за локално приложение

33622600-2

Бета-блокери

33622700-3

Калциев инхибитор

33622800-4

Медикаменти, въздействащи върху ренин-ангиотензиновата система

33630000-5

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

33631000-2

Медикаменти, използвани в дерматологията

33631100-3

Антимикотични, за дерматологична употреба

33631110-6

Салицилова киселина

33631200-4

Успокоителни и защитни медикаменти за кожата

33631300-5

Медикаменти за псориазис

33631400-6

Антибиотици и медикаменти за химиотерапия, за дерматологично приложение

33631500-7

Кортикостероиди за дерматологично приложение и дерматологични препарати

33631600-8

Антисептични средства и дезинфектанти

33631700-9

Препарати против акне

33632000-9

Медикаменти за скелетната и мускулната система

33632100-0

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

33632200-1

За отпускане на мускулите

33632300-2

Препарати срещу подагра

33640000-8

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

33641000-5

Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони

33641100-6

Гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти

33641200-7

Други гинекологични медикаменти

33641300-8

Полови хормони и модулатори на половата функция

33641400-9

Контрацептиви

33641410-2

Контрацептиви за орално приемане

33641420-5

Химически контрацептиви

33642000-2

Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони

33642100-3

Хормони от хипофизата, от хипоталамуса и подобни

33642200-4

Кортикостероиди за системна употреба

33642300-5

Медицински продукти за тироидна терапия

33650000-1

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

33651000-8

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

33651100-9

Антибактериални средства за системна употреба

33651200-0

Антимикотични средства за системна употреба

33651300-1

Антимикобактериални

33651400-2

Антивируси за системна употреба

33651500-3

Имуносеруми и имуноглобулини

33651510-6

Антисеруми

33651520-9

Имуноглобулини

33651600-4

Ваксини

33651610-7

Ваксини против дифтерит, коклюш и тетанус

33651620-0

Ваксини против дифтерит и тетанус

33651630-3

BCG (сухи) ваксини

33651640-6

Ваксини ROR (рубеола, заушка, морбили)

33651650-9

Ваксини против тиф

33651660-2

Противогрипни ваксини

33651670-5

Ваксини против полиомиелит (детски паралич)

33651680-8

Анти хепатит В ваксини

33651690-1

Ваксини за ветеринарната медицина