23.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 166/2008 НА КОМИСИЯТА

от 22 февруари 2008 година

за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) като фуражна добавка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на употребата на добавки при храненето на животните, наред с основанията и процедурите за издаването на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително на препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление бе придружено от информацията и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата, получен от микроорганизми Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin), като фуражна добавка за пуйки за угояване, който следва да се причисли към категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на този препарат, получен от микроорганизми, бе разрешена за неограничен период от време за прасенца на възраст до два месеца и за свине майки с Регламент (ЕО) № 256/2002 на Комисията (2), за прасенца и свине за угояване с Регламент (ЕО) № 1453/2004 на Комисията (3), за говеда за угояване с Регламент (ЕО) № 255/2005 на Комисията (4) както и за зайци за угояване и пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1200/2005 на Комисията (5).

(5)

Представени бяха нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване за използване при пуйки за угояване. В становището си от 19 септември 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът, получен от микроорганизми, Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) не оказва неблагоприятно въздействие върху потребителите, ползвателите или околната среда (6). Съгласно това становище употребата на препарата не оказва неблагоприятно въздействие върху тази допълнителна категория животни и е ефикасна за подобряването на наддаването на теглото, приемане на фуража и оползотворяване на фуража. Органът счита за ненужно да се предвиждат специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фураж, представен от Референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Оценката на препарата показва, че условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Следователно употребата на посочения препарат, така както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да бъде разрешена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, спадащ към категорията на „зоотехническите добавки“ и към функционалната група на „стабилизатори на чревната флора“ се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1143/2007 (ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 23).

(3)  ОВ L 269, 17.8.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 45, 16.2.2005 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 195, 27.7.2005 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1445/2006 (ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 22).

(6)  Научно становище на Групата по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни, относно безопасността и ефикасността на продукта Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) като фуражна добавка за пуйки. Прието на 19 септември 2007 г.Списание EFSA (2007 г.) 549, стр. 1—11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Име на титуляра на разрешителното

Добавка

(търговско наименование)

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Животински вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Край на разрешителния период

CFU/kg пълноценна храна със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора.

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus cereus var. toyoi, съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Метод за анализ (1)

Преброяване: метод чрез разстилане, посредством триптон-соев агар, с предварително подгряване на пробите от храна и идентификация: и пулсова електрофореза (PFGE)

Пуйки за угояване

0,2 × 109

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.

За безопасност: носене на защитни очила и ръкавици по време на манипулацията.

3.

Може да се използва в комбинирани фуражи, които съдържат разрешените коксидиостати: монензин натрий, лазалоцид натрий, робенидин, халофугинон, диклазурил, мадурамицин амоний

14 март 2018 г.


(1)  Подробна информация относно методите за анализ е достъпна на следния електронен адрес на Референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives