21.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 146/2008 НА СЪВЕТА

от 14 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Опитът показа необходимостта от възможност за отклонение по отношение на незначителни случаи на неспазване на изискванията за кръстосано спазване, когато тежестта, обхватът и продължителността на подобно неспазване не биха оправдали незабавното намаляване на преките плащания, които трябва да бъдат отпуснати. Една такава възможност за отклонение следва все пак да включва подходящи последващи мерки от страна на компетентния национален орган, докато се отстранят последиците от неспазването. Освен това прилагането на намаления върху много ниски начални суми на преки плащания може да се окаже обременяващо в сравнение с евентуалния възпиращ ефект, който би бил постигнат. Вследствие на това следва да се определи подходящ праг, под който държавите-членки могат да решат да не прилагат каквото и да било намаление, при условие че компетентният национален орган предприеме действия, които да обезпечат отстраняването от земеделския производител на констатираното неспазване на изискванията.

(2)

В член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (2) се предвижда, че земеделските производители трябва да задържат на свое разположение за срок от най-малко 10 месеца парцелите, съответстващи на хектарите с право на помощи. Опитът показа, че това условие създава опасност от ограничаване на функционирането на пазара на земеделска земя и води до значително административно натоварване за участващите земеделски производители и административни служби. Независимо от това, за да се гарантира, че за една и съща земя няма да се отправят няколко заявления, следва да се определи датата, от която парцелите следва да бъдат на разположение на земеделския производител. Би било подходящо държавите-членки да определят такава дата, която не бива да бъде по-късна от датата, определена за изменение на заявленията за отпускане на помощ. Същото правило следва да се приложи и за държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ.

(3)

Вследствие на съкращаването на периода, през който земеделският производител запазва на свое разположение парцелите, съответстващи на хектарите с право на помощи, до един ден както по схемата за единно плащане, така и по схемата за единно плащане на площ, следва да бъдат изяснени правилата за отговорността по отношение на кръстосаното спазване, по-специално в случаите на прехвърляне на земя през съответната календарна година. Поради това следва да се поясни, че земеделски производител, който подава заявление за предоставяне на помощ, носи отговорност пред компетентния орган за всеки пропуск да изпълни изискванията за кръстосано спазване през съответната календарна година по отношение на земеделската земя, декларирана в заявлението за отпускане на помощ. Това не възпрепятства частноправни договорености между съответния земеделски производител и лицето, на което или от което е прехвърлена земеделската земя.

(4)

Съгласно член 71з от Регламент (ЕО) № 1782/2003 новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) от посочения регламент могат, в рамките на схемата за единно плащане, да определят различни стойности за единица права, разпределени за хектарите, заети с пасища или с постоянни пасища, и за всички други хектари с право на помощи, идентифицирани на 30 юни 2003 г. или в случая на България и Румъния — на 30 юни 2005 г. Новите държави-членки създадоха система за идентификация на селскостопански парцели съгласно член 20 от посочения регламент. Същевременно, поради технически трудности при преминаването към тази система за идентификация, характеристиките на някои парцели, както са съществували през 2003 г., може да не са били отразени точно. За да се позволи плавното въвеждане на възможността за определяне на различни стойности за единица плащане, датата за идентифициране на парцелите следва да бъде коригирана на 30 юни 2006 г. По отношение на България и Румъния обаче датата за идентифициране на парцелите следва да бъде 1 януари 2008 г. Член 71з от Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Опитът показа също така, че изграждането на административна инфраструктура, необходима за управлението на законоустановените изисквания за управление, включени в правилата за кръстосаното спазване, предполага значителна административна работа. Постепенното въвеждане на законоустановените изисквания за управление през период от три години в ползващите схемата за единно плащане на площ нови държави-членки, подобно на периода за постепенно въвеждане, приложен за Общността в състава ѝ от 30 април 2004 г., в съответствие с посочения в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003 график, би улеснило процеса на въвеждане на законоустановените изисквания за управление, както и гладкото им прилагане. Този период на постепенно въвеждане следва да бъде възможен, дори ако новата държава-членка вземе решение за пълното прилагане на преките плащания преди крайния срок за прилагане на схемата за единно плащане на площ. Член 143б, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (3) следва да бъдат съответно изменени.

(6)

В член 143б, параграфи 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се установяват правилата, регулиращи прехода на новите държави-членки от използването на схемата за единно плащане на площ към прилагането на схемата за единно плащане. В съответствие с тези правила решението на определена нова държава-членка да прилага схемата за единно плащане подлежи на предварително одобрение от страна на Комисията, основано на оценка за степента на готовност на съответната нова държава-членка. Това предварително одобрение вече не е необходимо, тъй като почти всички преки плащания са отделени от производството и както схемата за единно плащане на площ, така и схемата за единно плащане са отделени от производството и са плащания за площ, притежаващи повечето от елементите на интегрираната система, особено на системата за идентификация на парцелите. Следователно тези разпоредби следва да бъдат заличени. Заличаването на параграфи 10 и 11 от член 143б предполага съответно изменение на член 143б, параграф 9. Следователно посочената разпоредба също следва да бъде изменена.

(7)

В таблица 2 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 се определят общите суми на допълнителните национални преки плащания, които трябва да бъдат изплатени в Кипър, където схемата за единно плащане на площ се прилага до 2008 г. Освен удължаването на срока за прилагане на схемата за единно плащане на площ чрез Регламент (ЕО) № 2012/2006 на Съвета (4) е необходимо да се определят общите суми, които да бъдат плащани в Кипър, когато схемата за единно плащане на площ се прилага през 2009 г. и 2010 г.

(8)

Новите държави-членки, които са решили да прилагат схемата за единно плащане, избраха да я въведат от 2007 г. Поради това е целесъобразно изменението в член 71з от Регламент (ЕО) № 1782/2003 да се прилага за тези нови държави-членки от тази дата.

(9)

Редица разпоредби, изменени с настоящия регламент, по-специално възможността за отклонение по отношение на незначителни случаи на неспазване, прилагането на намаления под определен праг, определянето на дата, на която земеделският производител разполага със земя с право на помощи по схемата за единно плащане и по схемата за единно плащане на площ, както и периодът за постепенно въвеждане, предоставен на новите държавите-членки, прилагащи схемата за единно плащане на площ с оглед на пълно прилагане на изискванията, свързани с кръстосаното спазване на тяхна територия, би довело до разпоредби, които са по-благоприятни за съответните земеделски производители в сравнение със сега действащите разпоредби. Прилагането с обратна сила на такива разпоредби не би трябвало да нарушава принципа на правната сигурност за съответните икономически субекти. Същото се отнася за изменената разпоредба на член 71з от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Същевременно разпоредбите относно отговорността на земеделските производители за неспазване в случай на прехвърляне на земя следва да се прилагат от 1 април 2008 г., за да се осигури достатъчно правна сигурност за съответните земеделски производители, като се гарантира ефективното прилагане на тези разпоредби през 2008 г.

(10)

Следователно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1782/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато не са спазени законоустановените изисквания за управление или условията за добро селскостопанско и екологично състояние по всяко едно време през дадена календарна година (наричана по-долу „съответната календарна година“), и това неспазване е в резултат на действие или бездействие, което се дължи пряко на земеделския производител, подал заявленията за помощ през съответната календарна година, общата сума на преките плащания, които следва да се отпуснат на този земеделски производител след прилагане на членове 10 и 11, се намалява или не се изплаща в съответствие с подробните правила, определени в член 7.

Първата алинея се прилага и когато съответното неспазване е в резултат на действие или бездействие, което се дължи пряко на лицето, на което или от което е прехвърлена земеделската земя.

За целите на прилагането на първата и втората алинея за 2008 г. календарната година съответства на периода от 1 април до 31 декември 2008 г.

За целите на настоящия параграф „прехвърляне“ означава всеки вид сделка, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлящия.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   Независимо от параграф 1 и в съответствие с условията, установени в подробните правила, посочени в член 7, параграф 1, държавите-членки могат да решат да не прилагат намаление или изключване, което възлиза на 100 EUR или по-малко на земеделски производител и за календарна година.

Когато дадена държава-членка реши да използва възможността, предвидена в първата алинея, през следващата година компетентният орган предприема необходимите действия, за да гарантира, че земеделският производител ще отстрани съответното констатирано неспазване. Констатираното неспазване и мерките за отстраняване, които следва да се предприемат, се съобщават на земеделския производител.“

2.

В член 7, параграф 2 се добавят следните алинеи:

„В надлежно обосновани случаи държавите-членки могат да решат да не прилагат намаление, когато случаят на неспазване, според своята тежест, обхват и продължителност, трябва да бъде сметнат за незначителен. Случаи на неспазване, които представляват пряка опасност за общественото здраве или здравето на животните, обаче не се смятат за незначителни.

С изключение на случаите, в които земеделският производител е предприел незабавно действие за отстраняване на констатираното неспазване, компетентният орган предприема необходимите действия, които могат, когато е уместно, да се ограничат до административна проверка, за да се гарантира, че земеделският производител отстранява констатираното неспазване. Установяването на незначителни случаи на неспазване и мерките за отстраняване, които следва да се предприемат, се съобщават на земеделския производител.“

3.

В член 44, параграф 3 второто изречение се заменя със следното:

„Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, тези парцели са на разположение на земеделския производител от датата, определена от държавата-членка, която е не по-късна от датата, определена в тази държава-членка за изменение на заявленията за помощ.“

4.

Член 71з се заменя със следния текст:

„Член 71з

Пасища

Новите държави-членки могат също така, съгласно обективни критерии, да определят в рамките на регионален таван или част от него различни стойности за единица разпределени на земеделските производители права, посочени в член 71е, параграф 1, за хектари пасища, които са били идентифицирани на 30 юни 2006 г., и за всеки друг отговарящ на условията хектар или за хектари постоянни пасища, идентифицирани на 30 юни 2006 г., и за всеки друг отговарящ на условията хектар.

По отношение на България и Румъния обаче датата за идентифициране е 1 януари 2008 г.“

5.

Член 143б се изменя, както следва:

а)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочените в първата алинея парцели са на разположение на земеделския производител на датата, определена от държавата-членка, която е не по-късна от датата, определена в тази държава-членка за изменение на заявленията за отпускане на помощ.“;

б)

в параграф 6 третата алинея се заменя със следния текст:

„Считано от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2008 г. заявленията съгласно членове 3, 4, 6, 7 и 9 са незадължителни за новите държави-членки, доколкото тези разпоредби се отнасят до законоустановените изисквания за управление. От 1 януари 2009 г. земеделски производител, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ в тези държави-членки, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III, в съответствие със следния график:

а)

посочените в буква А от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2009 г.;

б)

посочените в буква Б от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2011 г.;

в)

посочените в буква В от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2011 г.

По отношение на България и Румъния обаче прилагането на членове 3, 4, 6, 7 и 9 е незадължително до 31 декември 2011 г., доколкото тези разпоредби се отнасят до законоустановените изисквания за управление. От 1 януари 2012 г. земеделски производител, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ в тези държави-членки, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III, в съответствие със следния график:

а)

посочените в буква А от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2012 г.;

б)

посочените в буква Б от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2014 г.;

в)

посочените в буква В от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2014 г.

Новите държави-членки могат също така да приложат възможността, предвидена в третата алинея, когато вземат решение за преустановяване на прилагането на схемата за единно плащане на площ преди края на предвидения в параграф 9 период за прилагане.“;

в)

в параграф 9 първото изречение се заменя със следния текст:

„Схемата за единно плащане на площ е приложима за всяка нова държава-членка до края на 2010 г.“;

г)

параграфи 10 и 11 се заличават.

6.

Приложение XII се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

В член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 втората алинея се заменя със следното:

„Дерогацията, предвидена в първата алинея, се прилага до 31 декември 2008 г. От 1 януари 2009 г. земеделски производител, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003, в съответствие със следния график:

а)

посочените в буква А от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2009 г.;

б)

посочените в буква Б от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2011 г.;

в)

посочените в буква В от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2011 г.

По отношение на България и Румъния обаче прилагането на членове 3, 4, 6, 7 и 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 е незадължително до 31 декември 2011 г., доколкото тези разпоредби се отнасят до законоустановените изисквания за управление. От 1 януари 2012 г. земеделски производител, който получава плащания по схемата за единно плащане на площ, спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1782/2003, в съответствие със следния график:

а)

посочените в буква А от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2012 г.;

б)

посочените в буква Б от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2014 г.;

в)

посочените в буква В от приложение III изисквания се прилагат от 1 януари 2014 г.

Новите държави-членки могат също така да приложат възможността, предвидена във втората алинея, когато вземат решение за преустановяване на прилагането на схемата за единно плащане на площ преди края на периода за прилагане, предвиден в член 143б, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 г. със следните изключения:

а)

член 1, параграф 1, буква а) се прилага от 1 април 2008 г.;

б)

член 1, параграф 4 се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

M. ZVER


(1)  Становище от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1276/2007 (ОВ L 284, 30.10.2007 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 8).

(4)  ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 2 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 се добавят следните две колони:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“