26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2008 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (1), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията (2) предвижда денатуриращите вещества, които се използват във всяка държава-членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, да бъдат описани в приложението към този регламент.

(2)

Съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО държавите-членки са задължени да освобождават от акциз алкохол, който е бил напълно денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите-членки, при условие че тези изисквания са надлежно нотифицирани и приети в съответствие с параграфи 3 и 4 от този член.

(3)

България и Румъния съобщиха денатуриращите вещества, които смятат да използват.

(4)

Комисията изпрати гореспоменатите съобщения до другите държави-членки на 1 януари 2007 г. по отношение на България и на 9 януари 2007 г. по отношение на Румъния.

(5)

Бяха получени възражения относно нотифицираните изисквания. Следователно посочената в член 27, параграф 4 от Директива 92/83/ЕИО процедура е надлежно спазена и съобщените от България и Румъния изисквания следва да бъдат включени в приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93.

(6)

Регламент (ЕО) № 3199/93 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2008 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2005 г.

(2)  ОВ L 288, 23.11.1993 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2023/2005 (ОВ L 326, 13.12.2005 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се добавят следните параграфи:

„България

За пълно денатуриране на етилов алкохол посочените количества от следните вещества се добавят общо към 100 литра етилов алкохол с минимално действително алкохолно съдържание от 90 %:

5 литра метилетилкетон;

2 литра изопропилов алкохол;

0,2 грама метиленово синьо.

Румъния

На хектолитър чист алкохол:

1 грам денатониум бензоат;

2 литра метилетилкетон (бутанон); и

0,2 грама метиленово синьо.“