18.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 31/2008 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2007 година

относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2 и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Общността и Република Мадагаскар договориха и парафираха Споразумение за партньорство в областта на рибарството, предоставящо на риболовците на Общността риболовни възможности във водите, върху които Република Мадагаскар има суверенитет.

(2)

Одобряването на посоченото споразумение е в интерес на Общността.

(3)

Важно е да се определи метод за разпределянето на риболовните възможности между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент (1).

Член 2

Определените в протокола към споразумението риболовни възможности се разпределят между държавите-членки по следния начин:

Вид риболов

Вид плавателен съд

Държава-членка

Лицензи или квоти

Риболов на риба тон

Сейнери за улов на риба тон с дълбоко замразяване

Испания

23

Франция

19

Италия

1

Риболов на риба тон

Плавателен съд за риболов с въже майка на повърхността с надвишаващ 100 БТ

Испания

25

Франция

13

Португалия

7

Обединено кралство

5

Риболов на риба тон

Плавателен съд за риболов с въже майка на повърхността с по-малък от или равен на 100 БТ

Франция

26

Риболов на дънни видове

Експериментален риболов с въдици или дънни въжета майки

Франция

5

Ако исканията за издаване на лиценз от тези държави-членки не изчерпват определените от протокола риболовни възможности, Комисията може да разгледа искания за издаване на лиценз от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито плавателни съдове извършват риболов съгласно настоящото споразумение, уведомяват Комисията за количеството на всеки вид, уловен в мадагаскарската риболовна зона, съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните плавателни съдове на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (2).

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. L. RODRIGUES


(1)  За текста на споразумението виж ОВ L 331, 17.12.2007 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.