25.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/14


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 ноември 2008 година

относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения

(ЕЦБ/2008/18)

(2008/880/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1 и член 14.3, във връзка с първото тире от член 3.1, член 18.2 и първия параграф на член 20 от него,

Като има предвид, че:

(1)

С цел временно подобряване на предоставянето на ликвидност на контрагенти за операции на паричната политика на Евросистемата, критериите за определяне на допустимостта на обезпеченията, които контрагентите предоставят на Евросистемата за операции на паричната политика на Евросистемата за получаване на ликвидност, следва да се разширят. Критериите за определяне на допустимостта на обезпечения са установени в Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросисетмата (1).

(2)

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши на 15 октомври 2008 г. да разшири временно правилата по отношение на допустимостта на обезпечения за операциите на Евросистемата. Освен това Управителният съвет реши да съобщи възможно най-скоро датата на влизане в сила на решението, както и всякакви допълнителни мерки по отношение на разширяването на критериите за допустимост,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Разширяване на някои критерии за допустимост на обезпечения

1.   Критериите за допустимост на обезпечения, установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 (по-долу „обща документация“), се разширяват в съответствие с членове от 2 до 7.

2.   В случай на несъответствие между настоящите насоки и общата документация, въведена в изпълнение на национално ниво от НЦБ, насоките имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от общата документация без изменение, освен ако не е предвидено друго в настоящите насоки.

Член 2

Приемане на обезпечения, деноминирани в щатски долари, британски лири или японски йени, като допустимо обезпечение

1.   Търгуемите дългови инструменти, посочени в глава 6.2.1. от общата документация и деноминирани в щатски долари, британски лири или японски йени, представляват допустимо обезпечение за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата, при условие че: i) те са емитирани и държани/сетълментът им е извършен в еврозоната; и ii) емитентът е установен в Европейското икономическо пространство.

2.   Евросистемата налага допълнително допустимо отклонение от 8 % за всички такива търгуеми дългови инструменти.

Член 3

Приемане като допустимо обезпечение на синдикирани заеми

1.   Синдикираните заеми представляват допустимо обезпечение за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата само, при условие че те съответстват на глави 6.2.2. и 6.3.3. и допълнение 7 от общата документация.

2.   Без да се засяга параграф 1, синдикирани заеми, уредени по правото на Англия и Уелс, които са приети до 30 ноември 2008 г. в съответствие с изискванията, посочени в Решение ЕЦБ/2008/15 от 14 ноември 2008 г. относно прилагането на Регламент ЕЦБ/2008/11 от 23 октомври 2008 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (2), за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата, остават допустимо обезпечение за времетраенето на операцията на паричната политика на Евросистемата, за която те са приети като допустимо обезпечение.

Член 4

Приемане като допустимо обезпечение на емитирани от кредитни институции дългови инструменти, които са търгуеми на определени нерегулирани пазари

1.   Дългови инструменти, емитирани от кредитни институции, които се търгуват на определени нерегулирани пазари, посочени от ЕЦБ, представляват допустимо обезпечение за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата.

2.   Евросистемата налага допълнително допустимо отклонение от 5 % за всички такива дългови инструменти.

Член 5

Приемане на обезпечения с кредитна оценка, съответстваща на или по-висока от „ВВВ-“, като допустимо обезпечение

1.   Минималното изискване на Евросистемата за оценката на кредитния стандарт на активи, допустими като обезпечение за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата, съответства на кредитна оценка, еквивалентна на „ВВВ-“. Това изменение на изискването за кредитна оценка се прилага както по отношение на търгуеми така и спрямо нетъргуеми активи, с изключение на посочените в глава 6.3. от общата документация ценни книжа, обезпечени с активи, за които изискването за високи кредитни стандарти остава непроменено.

2.   Евросистемата налага допълнително допустимо отклонение от 5 % за всички допустими активи с кредитна оценка по-ниска от „А-“.

Член 6

Приемане като допустимо обезпечение на подчинени активи с достатъчни гаранции

1.   Изискването за неподчиненост по отношение на допустимостта на търгуеми активи като обезпечение за целите на операциите на паричната политика на Евросистемата, посочени в глава 6.2.1. от общата документация, не се прилага, когато финансово стабилен гарант предостави безусловна и неотменима гаранция, платима при първо поискване на тези активи, както допълнително е посочено в глава 6.3.2. от общата документация.

2.   Евросистемата налага допълнително допустимо отклонение от 10 % за всички тези активи, както и допълнително намаление от преоценка в размер на 5 % в случай на теоретична преоценка.

Член 7

Приемане на срочни депозити като допустимо обезпечение

Посочените в глава 3.5. от общата документация срочни депозити от правоимащи контрагенти са допустими като обезпечение за всички операции на Евросистемата по рефинансиране.

Член 8

Допълнителни изпълнителни мерки

Управителният съвет делегира на Изпълнителния съвет компетентността да взима допълнителни решения, които са необходими за изпълнение на неговото решение от 15 октомври 2008 г.

Член 9

Проверка

НЦБ изпращат на ЕЦБ най-късно до 25 ноември 2008 г. подробна информация за текстовете и средствата, чрез които те възнамеряват да въведат в изпълнение настоящите насоки.

Член 10

Заключителни разпоредби

1.   Настоящите насоки влизат в сила на 25 ноември 2008 г.

2.   Настоящите насоки се прилагат от 1 декември 2008 г. до 31 декември 2009 г.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящите насоки са националните централни банки на участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 21 ноември 2008 година.

За управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 310, 11.12.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 8.