6.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/28


ДИРЕКТИВА 2008/99/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2008 година

относно защитата на околната среда чрез наказателно право

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с член 174, параграф 2 от Договора политиката на Общността в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита.

(2)

Общността е загрижена от увеличаването на нарушенията спрямо околната среда и техните последици, които все повече се разпростират отвъд границите на държавите, в които са извършени нарушенията. Тези нарушения застрашават околната среда и следователно изискват съответен отговор.

(3)

Опитът сочи, че съществуващите системи от санкции не са достатъчни, за да се постигне пълно спазване на законите за защита на околната среда. Това спазване може и следва да бъде подсилено от наличието на наказателноправни санкции, които показват обществено неодобрение от качествено различен характер в сравнение с административните санкции или механизмите за компенсация по гражданското право.

(4)

Общите правила относно престъпленията позволяват да се използват ефективни методи на разследване и взаимопомощ в рамките на държавите-членки и помежду им.

(5)

За да се постигне ефективна защита на околната среда, съществува особена нужда от по-възпиращи наказания за дейностите, увреждащи околната среда, които обикновено причиняват или е възможно да причинят значителна вреда на въздуха, включително стратосферата, на почвата, водата, животните или растенията, включително на опазването на видовете.

(6)

Неизпълнението на правно задължение, изискващо действие, може да има същите последици като активното поведение и поради това също следва да подлежи на съответно наказание.

(7)

Следователно такова поведение следва да се смята за престъпление в цялата Общност, когато е извършено умишлено или при груба небрежност.

(8)

Изброените в приложенията към настоящата директива законодателни актове съдържат разпоредби, които следва да са санкционирани с наказателноправни мерки, за да се гарантира пълна ефективност на правилата за опазване на околната среда.

(9)

Задълженията по настоящата директива се отнасят единствено до разпоредбите на законодателните актове, включени в приложенията към настоящата директива, от които произтича задължение за държавите-членки при изпълнението на това законодателство да предвидят забранителни мерки.

(10)

Настоящата директива задължава държавите-членки да предвидят в националното си законодателство наказателноправни санкции за сериозни нарушения на разпоредбите на законодателството на Общността, отнасящо се до опазването на околната среда. Настоящата директива не поражда задължения по отношение на прилагането на такива наказания или на друга съществуваща система на правоприлагане в конкретни случаи.

(11)

Настоящата директива не засяга други режими на отговорност за увреждане на околната среда по законодателството на Общността или национално законодателство.

(12)

Тъй като настоящата директива предвижда минимални правила, държавите-членки могат да приемат или запазят съществуващите по-строги мерки по отношение на ефективната защита на околната среда чрез наказателното право. Такива мерки трябва да бъдат съвместими с Договора.

(13)

Държавите-членки предоставят на Комисията информация относно изпълнението на настоящата директива, за да ѝ позволят да оцени ефекта от тази директива.

(14)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно осигуряването на по-ефективна защита на околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и съответно поради мащаба и последиците на настоящата директива може по-добре да бъде постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(15)

Когато се приема последващо законодателство в областта на околната среда, то следва, където е подходящо, да посочва, че ще се прилага настоящата директива. При необходимост член 3 следва да бъде изменен.

(16)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява мерки, свързани с наказателното право, с цел по-ефективна защита на околната среда.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

а)

„противозаконно“ означава нарушение на:

i)

законодателни актове, приети на основание на Договора за ЕО и изброени в приложение А, или

ii)

по отношение на дейности, попадащи в обхвата на Договора за Евратом — законодателни актове, приети по силата на Договора за Евратом и изброени в приложение Б, или

iii)

закон или административна разпоредба на държава-членка или решение на компетентен орган на държава-членка, с които се прилага законодателството на Общността, посочено в подточка i) или ii);

б)

„защитени видове от дивата флора и фауна“ са:

i)

за целите на член 3, буква е) — видовете, изброени във:

приложение IV към Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (3);

приложение I към Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (4), както и видовете, посочени в член 4, параграф 2 от нея;

ii)

за целите на член 3, буква ж) — видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (5);

в)

„местообитание в защитена зона“ означава всяко местообитание на вид, за който даден район е класифициран като специална защитена зона съгласно член 4, параграф 1 или 2 от Директива 79/409/ЕИО, или всяко естествено местообитание или местообитание на вид, за който дадена територия е определена като специална защитена зона съгласно член 4, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО;

г)

„юридическо лице“ означава всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото национално право, с изключение на държавите или публичните органи, упражняващи държавновластнически правомощия, и публичните международни организации.

Член 3

Престъпления

Държавите-членки гарантират, че следните деяния съставляват престъпление, когато са противозаконни и са извършени умишлено или при груба небрежност:

а)

изпускането, емисията или влагането на известно количество материали или йонизиращо лъчение във въздуха, почвата или водата, което причинява или може да причини смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

б)

събирането, транспортирането, възстановяването или обезвреждането на отпадъци, включително надзора над тези операции, както и последваща поддръжка на съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително действията, предприети като търговец или като посредник (управление на отпадъци), които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

в)

превозът на отпадъци, когато тази дейност попада в обхвата на член 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (6) и се предприема спрямо количества, които не са незначителни, независимо дали се извършва с един или с няколко превоза, които изглеждат свързани;

г)

експлоатацията на инсталация, в която се провежда опасна дейност или в която се съхраняват или употребяват опасни вещества или препарати и която причинява или може да причини извън инсталацията смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

д)

производството, обработката, боравенето, употребата, държането, съхранението, транспортирането, вносът, износът или обезвреждането на ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества, които причиняват или могат да причинят смърт или сериозни увреждания на което и да е лице или значителни вреди на качеството на въздуха, качеството на почвата или качеството на водата, или на животните или растенията;

е)

убиването, унищожаването, притежанието или придобиването на екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна, освен в случаите, когато с деянието се засягат незначителни количества от такива видове и то оказва незначително въздействие върху статуса на опазване на видовете;

ж)

търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или техни части или продукти, освен в случаите, когато с деянието се засягат незначителни количества от тези видове и то оказва незначително въздействие върху статуса на опазване на такива видове;

з)

всяко деяние, което причинява значително влошаване на състоянието на местообитание в рамките на защитена територия;

и)

производството, вносът, износът, пускането на пазара или употребата на озоноразрушаващи вещества.

Член 4

Подбудителство и помагачество

Държавите-членки гарантират, че подбудителството и помагачеството в умишлено деяние, посочено в член 3, са наказуеми като престъпление.

Член 5

Наказания

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3 и 4, са наказуеми с ефективни, пропорционални и възпиращи наказателноправни санкции.

Член 6

Отговорност на юридическите лица

1.   Държавите-членки гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подвеждани под отговорност за престъпленията, посочени в членове 3 и 4, когато тези престъпления са извършени в тяхна полза от лице на ръководна позиция в рамките на юридическото лице, действащо индивидуално или като част от орган на юридическо лице, въз основа на:

а)

мандат за представляване на юридическото лице,

б)

правомощие за взимане на решения от името на юридическото лице; или

в)

правомощие за упражняване на контрол в рамките на юридическото лице.

2.   Държавите-членки гарантират също така, че юридическо лице може да бъде подвеждано под отговорност в случаите, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извършването на престъпление, посочено в членове 3 и 4, в полза на юридическото лице от лице на негово подчинение.

3.   Отговорността на юридически лица съгласно параграфи 1 и 2 не изключва наказателно преследване на физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в престъпленията, посочени в членове 3 и 4.

Член 7

Наказания за юридическите лица

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност за нарушение по смисъла на член 6, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.

Член 8

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 26 декември 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива, и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Член 9

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 10, 15.1.2008 г., стр. 47.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 октомври 2008 г.

(3)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Списък на законодателните актове на Общността, приети на основание на Договора за ЕО, нарушението на които представлява противозаконно деяние съгласно член 2, буква а), подточка i) от настоящата директива

Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства (1),

Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства (2),

Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на отработени масла (3),

Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане (4),

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (5),

Директива 77/537/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или горските колесни трактори (6),

Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид (7),

Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества (8),

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (9),

Директива 82/176/ЕИО на Съвета от 22 март 1982 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на живак от отрасъла на хлор-алкална електролиза (10),

Директива 83/513/ЕИО на Съвета от 26 септември 1983 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на кадмий (11),

Директива 84/156/ЕИО на Съвета от 8 март 1984 г. за граничните стойности и целевите показатели за качество за изхвърлянията на живак от други отрасли, освен този на хлор-алкалната електролиза (12),

Директива 84/360/ЕИО на Съвета от 28 юни1984 г. относно борбата със замърсяването на въздуха от промишлени инсталации (13),

Директива 84/491/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1984 г. относно пределно допустимите стойности и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан (14),

Директива 85/203/ЕИО на Съвета от 7 март 1985 г. относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотните диоксиди (15),

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (16),

Директива 86/280/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно граничните стойности и целевите показатели за качество за заустванията на някои опасни вещества от списък I от приложението към Директива 76/464/ЕИО (17),

Директива 87/217/ЕИО на Съвета от 19 март 1987 г. относно предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда с азбест (18),

Директива 90/219/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (19),

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (20),

Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (21),

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (22),

Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (23),

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (24),

Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис (25),

Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателни съдове с развлекателна цел: разпоредбите са изменени с Директива 2003/44/ЕО (26),

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (27),

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (28),

Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари (29),

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (30),

Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и управлението на качеството на околния въздух (31),

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (32),

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. относно сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (33),

Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (34),

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (35),

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (36),

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (37),

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (38),

Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 г. относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух (39),

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (40),

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (41),

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (42),

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (43),

Директива 2000/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно пределно допустимите стойности за бензин и въглероден оксид в атмосферния въздух (44),

Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците (45),

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (46),

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (47),

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (48),

Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 г. относно озона в атмосферния въздух (49),

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (50),

Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (51),

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (52),

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (53),

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители (54),

Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (55),

Директива 2005/78/ЕО на Комисията от 14 ноември 2005 г. относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да бъдат взети срещу емисии от замърсяващи газове и частици от двигатели за превозни средства с компресионно запалване, и емисии от замърсяващи частици от двигатели за превозни средства с принудително запалване, използващи гориво природен газ или втечнен нефтен газ, и за изменение на приложения I, II, III, IV и VI към нея (56),

Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане (57),

Директива 2006/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността (58),

Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (59),

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (60),

Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства (61),

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите (62),

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (63),

Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (64),

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (65),

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (66),

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (67),

Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (68),

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (69).


(1)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 190, 20.8.1972 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(6)  ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 38.

(7)  ОВ L 54, 25.2.1978 г., стp. 19.

(8)  ОВ L 33, 8.2.1979 г., стp. 36.

(9)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стp. 1.

(10)  ОВ L 81, 27.3.1982 г., стp. 29.

(11)  ОВ L 291, 24.10.1983 г., стp. 1.

(12)  ОВ L 74, 17.3.1984 г., стp. 49.

(13)  ОВ L 188, 16.7.1984 г., стр. 20.

(14)  ОВ L 274, 17.10.1984 г., стp. 11.

(15)  ОВ L 87, 27.3.1985 г., стp. 1.

(16)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6.

(17)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 16.

(18)  ОВ L 85, 28.3.1987 г., стp. 40.

(19)  ОВ L 117, 8.5.1990 г., стp. 1.

(20)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(21)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стp. 1.

(23)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(24)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(25)  ОВ L 409, 31.12.1992 г., стp. 11.

(26)  ОВ L 214, 26.8.2003 г., стр. 18.

(27)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(28)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24.

(29)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 25.

(30)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стp. 31.

(31)  ОВ L 296, 21.11.1996 г., стp. 55.

(32)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(33)  ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

(34)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стp. 1.

(35)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стp. 1.

(36)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стp. 58.

(37)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

(38)  ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 163, 29.6.1999 г., стp. 41.

(40)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(41)  ОВ L 121, 11.5.1999 г., стp. 13.

(42)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стp. 34.

(43)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1.

(44)  ОВ L 313, 13.12.2000 г., стp. 12.

(45)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стp. 91.

(46)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

(47)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стp. 1.

(48)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стp. 1.

(49)  ОВ L 67, 9.3.2002 г., стp. 14.

(50)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(51)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стp. 24.

(52)  ОВ L 23, 26.1.2005 г., стp. 3.

(53)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стp. 1.

(54)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стp. 7.

(55)  ОВ L 275, 20.10.2005 г., стp. 1.

(56)  ОВ L 313, 29.11.2005 г., стp. 1.

(57)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стp. 37.

(58)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стp. 52.

(59)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(60)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

(61)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12.

(62)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 20.

(63)  ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.

(64)  ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.

(65)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(66)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(67)  ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(68)  ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

(69)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Списък на законодателните актове на Общността, приети на основание на Договора за Евратом, нарушението на които представлява противозаконно деяние съгласно член 2, буква а), подточка ii) от настоящата директива

Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (1);

Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г. относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници (2);

Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво (3).


(1)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 346, 31.12.2003 г., стp. 57.

(3)  ОВ L 337, 5.12.2006 г., стp. 21.