20.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/71


ДИРЕКТИВА 2008/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

за изменение на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 и член 55 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда приемането на определени мерки в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедура по регулиране с контрол за приемането мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 на Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови, несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима по отношение на актовете, които са приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора и вече са в сила, те трябва бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на мерки, необходими за прилагането на Директива 2005/68/ЕО, за да се отчете техническият напредък в застрахователния сектор или на финансовите пазари и да се гарантира еднообразното прилагане на тази директива. По-конкретно, тези мерки са предназначени да разширят списъка на правните форми, да изяснят или адаптират елементите, съставляващи границата на платежоспособност, да увеличат размерите на премиите или претенциите, които се използват за изчисляване на границата на платежоспособност за някои презастрахователни дейности или видове договори, да променят минималния гаранционен капитал и да изяснят определенията. Доколкото тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от Директива 2005/68/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Директива 2005/68/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Тъй като измененията на Директива 2005/68/ЕО, внесени с настоящата директива, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет, те не изискват въвеждане в националното законодателство на държавите-членки. Следователно не е необходимо да се предвиждат разпоредби в този смисъл,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 2005/68/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 55 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

б)

параграф 3 се заличава.

2.

В член 56 уводната част се заменя със следното:

„Следните мерки за прилагане, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 55, параграф 2:“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 3 март 2008 г.

(3)  ОВ L 323, 9.12.2005 г., стp. 1. Директива, изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.