30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/72


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/978/ПВР НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Съгласно заключенията на Европейския съвет в Тампере от 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 33 от тях, принципът за взаимно признаване следва да стане крайъгълен камък на съдебното сътрудничество както по гражданскоправни, така и по наказателноправни въпроси в рамките на Съюза.

(2)

На 29 ноември 2000 г. в съответствие със заключенията от Тампере Съветът прие програма от мерки за прилагане на принципа на взаимното признаване по наказателноправни въпроси (2). Настоящото рамково решение е необходимо, за да се изпълнят мерки 5 и 6 от програмата, отнасящи се до взаимното признаване на заповеди за получаване на доказателства.

(3)

В точка 3.3.1 от Хагската програма (3), включена в заключенията на Европейския съвет от 4 и 5 ноември 2004 г., се изтъква значимостта на завършването на мащабната програма от мерки за прилагане на принципа на взаимното признаване по наказателноправни въпроси и се подчертава като приоритет въвеждането на европейската заповед за предаване на доказателства (ЕЗПД).

(4)

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (4) беше първата конкретна мярка в областта на наказателното право за прилагане на принципа на взаимното признаване.

(5)

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (5) разглежда необходимостта от незабавно взаимно признаване на решенията за предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, прехвърлянето или отчуждаването на доказателства. Това обаче се отнася само до частта от съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, свързана с доказателствата, като при последващото прехвърляне на доказателства се следват процедурите за взаимопомощ.

(6)

Ето защо е необходимо по-нататъшно подобряване на съдебното сътрудничество чрез прилагане на принципа на взаимно признаване за актове на правоприлагащи органи под формата на ЕЗПД с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер.

(7)

ЕЗПД може да се използва за получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер, за които може да бъде издадена. Тук могат да се включват например предмети, документи или данни от трети лица, от претърсване на помещения, включително такива, които са частна собственост на заподозрения, данни от минали периоди за използването на услуги, включително финансови операции, архивни данни от показания и обяснения, разпити и заседания, както и други данни, включително резултати от използване на специални разузнавателни средства.

(8)

Принципът на взаимно признаване се основава на висока степен на доверие между държавите-членки. С оглед насърчаване на доверието настоящото рамково решение следва да съдържа важни гаранции за защита на основните права. Ето защо ЕЗПД следва да се издава само от съдии, съдилища, разследващи магистрати, прокурори и някои други правоприлагащи органи, определени от държавите-членки в съответствие с настоящото рамково решение.

(9)

Настоящото рамково решение се приема съгласно член 31 от Договора и следователно се отнася до съдебното сътрудничество в контекста на тази разпоредба, като си поставя за цел да подпомогне събирането на доказателства за производствата, определени в член 5 от настоящото рамково решение. Въпреки че органите, които не са съдии, съдилища, разследващи магистрати и прокурори, могат да участват в събирането на такива доказателства съгласно член 2, буква в), подточка ii), в приложното поле на настоящото рамково решение не попадат полицейското, митническото, граничното и административното сътрудничество, които се регулират от други разпоредби на Договорите.

(10)

Определението на понятието „претърсване или изземване“ не следва да се използва при прилагането на други актове, приложими между държавите-членки, по-специално Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. и правните актове, които я допълват.

(11)

ЕЗПД следва да се издава само тогава, когато получаването на исканите предмети, документи или данни е необходимо и съответства на целта на съответното наказателно или друго производство. Освен това ЕЗПД следва да се издава само тогава, когато съответните предмети, документи или данни биха могли да се получат в подобно производство съгласно националното законодателство на издаващата държава. Отговорността за осигуряване на спазването на тези условия следва да бъде възложена на издаващия орган. Ето защо основанията за непризнаване или неизпълнение не следва да обхващат тези въпроси.

(12)

За получаване на исканите предмети, документи или данни изпълняващият орган следва да използва средства, предполагащи най-малко вмешателство.

(13)

Изпълняващият орган следва да бъде задължен да изпълни ЕЗПД за електронни данни, които не се намират в изпълняващата държава, само до възможната съгласно нейното законодателство степен.

(14)

Ако издаващата държава е предвидила това при транспонирането на член 12 в националното законодателство, следва да е възможно издаващият орган да поиска от изпълняващия орган да следва определени формалности и процедури по отношение на правните или административните действия, които биха могли да спомогнат за допустимостта на исканите доказателства в издаващата държава, например полагане на официален печат върху документа, присъствие на представител от издаващата държава или регистриране на часове и дати за създаване на доказателствена верига. Тези формалности и процедури не следва да включват използването на принудителни мерки.

(15)

Във възможно най-голяма степен и без да се засягат основните гаранции съгласно националното законодателство, изпълнението на ЕЗПД следва да става в съответствие с формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващата държава.

(16)

За да се гарантира ефективността на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, следва да бъдат ограничени възможностите за отказ да се признае или изпълни ЕЗПД, както и основанията за отлагане на изпълнението ѝ. По-специално отказът да се изпълни ЕЗПД, тъй като деянието, за което се отнася, не съставлява нарушение или престъпление съгласно националното законодателство на изпълняващата държава (двойна наказуемост), не следва да бъде възможен за определени категории престъпления.

(17)

Следва да е възможно да се откаже ЕЗПД, когато признаването или изпълнението ѝ в изпълняващата държава би предполагало нарушаване на имунитет или привилегия, гарантирани в същата държава. Няма общо определение на това, какво представлява имунитет или привилегия в Европейския съюз. Ето защо точното определяне на тези понятия е оставено на националното законодателство, което може да включва защитни механизми, приложими за медицинските и юридическите професии, но не следва да се тълкува по начин, противоречащ на задължението да се отменят някои основания за отказ по член 7 от Акта на Съвета от 16 октомври 2001 за съставяне, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (6).

(18)

Следва да е възможно да се откаже признаването или изпълнението на ЕЗПД, когато това изпълнение би навредило на основни интереси на националната сигурност, би застрашило източника на информация или би наложило използването на класифицирана информация, свързана с определени разузнавателни дейности. Приема се обаче, че такова основание за непризнаване или неизпълнение би се приложило само и доколкото предметите, документите и данните не биха се използвали поради тези причини като доказателство в подобни национални производства.

(19)

Специалните разпоредби на член 13, параграф 3 във връзка с член 13, параграф 1, буква е), подточка i) не засягат начина и степента, в която се прилагат другите основания за отказ, предвидени в член 13, параграф 1.

(20)

Необходимо е също така да бъдат въведени крайни срокове, за да се гарантира бързо, ефективно и последователно сътрудничество за получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер в целия Европейски съюз.

(21)

Законодателството на всяка държава-членка съдържа правни средства за защита, позволяващи да се оспори основателността на съображенията по същество, посочени в актовете, свързани с получаване на доказателства, включително по въпроса дали актът е необходим и съразмерен, въпреки че тези правни средства могат да бъдат различни в различните държави-членки и да се прилагат на различни стадии на производството.

(22)

Необходимо е да се установи механизъм за оценка на ефективността на настоящото рамково решение.

(23)

Тъй като целта на настоящото рамково решение, и по-специално заместването на системата на взаимопомощ по наказателноправни въпроси за получаване на предмети, документи и данни между държавите-членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен чрез едностранни действия от държавите-членки и следователно може, поради своя мащаб и последици, да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съветът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 2 от Договора за Европейския съюз и уреден в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в последния член, настоящото рамково решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

Личните данни, обработвани в контекста на прилагането на настоящото рамково решение, ще бъдат защитени в съответствие с разпоредбите на съответните актове, включително принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, както и от допълнителната защита, предвидена в настоящото рамково решение в съответствие с член 23 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз от 29 май 2000 г. (7)

(25)

ЕЗПД следва да съществува паралелно с действащите процедури за взаимопомощ, но това паралелно съществуване следва да се разглежда като преходно до момента, в който съгласно Хагската програма изключените от приложното поле на настоящото рамково решение средства за събиране на доказателства също бъдат обхванати от инструмент за взаимно признаване, чието приемане би осигурило цялостна рамка за взаимно признаване, която да замести процедурите за взаимопомощ.

(26)

Държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Европейския съюз таблици, които показват във възможно най-голяма степен съответствието между разпоредбите на настоящото рамково решение и националните мерки за прилагане, и да ги представят на Комисията заедно с текста на националния закон, прилагащ настоящото рамково решение.

(27)

Настоящото рамково решение зачита основните права и съблюдава принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално в глава VI от нея. Никоя разпоредба в настоящото рамково решение не може да бъде тълкувана като забраняваща отказа да се изпълни ЕЗПД, когато въз основа на обективни елементи има причини да се счита, че ЕЗПД е издадена с цел преследване или наказване на лице заради неговия или нейния пол, расова или етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, националност, език или политически убеждения, или че положението на лицето може да бъде застрашено на някое от тези основания.

(28)

Настоящото рамково решение не е пречка държава-членка да приложи своите конституционни норми, свързани със справедливия съдебен процес, свободата на сдружаване, свободата на печата и свободата на изразяване в други медии.

(29)

Настоящото рамково решение не накърнява изпълнението на задълженията, поети от държавите-членки с оглед поддържането на законността и реда и опазването на вътрешната сигурност съгласно член 33 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

ДЯЛ I

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА (ЕЗПД)

Член 1

Определение за ЕЗПД и задължение за изпълнението ѝ

1.   Европейската заповед за доказателства е акт, постановен от компетентен правоприлагащ орган на държава-членка с оглед получаването на предмети, документи и данни от друга държава-членка за ползване в производствата, посочени в член 5.

2.   Държавите-членки изпълняват всяка ЕЗПД въз основа на принципа на взаимното признаване и в съответствие с разпоредбите на настоящото рамково решение.

3.   Настоящото рамково решение не изменя задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора, и не засяга задълженията, възложени на правоприлагащите органи в това отношение.

Член 2

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

а)

„издаваща държава“ означава държавата-членка, в която е издадена ЕЗПД;

б)

„изпълняваща държава“ означава държавата-членка, на чиято територия се намират предметите, документите или данните, или ако става въпрос за електронни данни, на чиято територия те са пряко достъпни съгласно законодателството на изпълняващата държава;

в)

„издаващ орган“ означава:

i)

съдия, съд, разследващ магистрат, прокурор; или

ii)

всеки друг правоприлагащ орган, определен от издаващата държава, който в конкретния случай действа в качеството си на разследващ орган по наказателни производства, имащ правомощия да нарежда получаването на доказателства в дела с международен елемент съгласно националното законодателство;

г)

„изпълняващ орган“ означава орган, който съгласно националното законодателство за прилагане на настоящото рамково решение е компетентен да признае или изпълни ЕЗПД съгласно настоящото рамково решение;

д)

„претърсване или изземване“ включва мерки в рамките на наказателно производство, в резултат на които юридическо или физическо лице е правно задължено да предостави или да участва в предоставянето на предмети, документи или данни, и които, ако не бъдат изпълнени доброволно, могат да бъдат изпълнени без съгласието на това лице или да доведат до налагането на санкция.

Член 3

Определяне на компетентните органи

1.   Всяка държава-членка съобщава на генералния секретариат на Съвета кой орган или кои органи съгласно националното ѝ законодателство са компетентни съгласно член 2, букви в) и г), когато тази държава-членка е издаващата или изпълняваща държава.

2.   Държавата-членка, която желае да използва възможността за определяне на централен орган или органи в съответствие с член 8, параграф 2, предоставя на генералния секретариат на Съвета информация, свързана с определения(те) централен(ни) орган(и). Посочването обвързва органите на издаващата държава.

3.   Генералният секретариат на Съвета предоставя достъп до получената информация на всички държави-членки и на Комисията.

Член 4

Приложно поле на ЕЗПД

1.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, ЕЗПД може да бъде издадена при условията, посочени в член 7, с оглед на получаване в изпълняващата държава на предмети, документи или данни, необходими в издаващата държава за целите на производствата, посочени в член 5. ЕЗПД се отнася до предметите, документите и данните, посочени в нея.

2.   ЕЗПД не се издава, с цел да се поиска от изпълняващия орган:

а)

да проведе разпити, да снеме показания и обяснения или да предприема други видове изслушвания на заподозрени, свидетели, вещи лица или трети лица;

б)

да извърши оглед на лице или да вземе телесен материал или биометрични данни непосредствено от тялото на определено лице, включително ДНК проби или пръстови отпечатъци;

в)

да получи информация в реално време, например чрез засичане на съобщения, тайно наблюдение или наблюдение на банкови сметки;

г)

да извърши анализ на съществуващи предмети, документи или данни; и

д)

да получи данни за съобщения, съхранявани от доставчици на общественодостъпни електронни съобщителни услуги или обществена съобщителна мрежа.

3.   Обменът на информация за осъждания, получена от регистрите за съдимост, се извършва съгласно Решение 2005/876/ПВР на Съвета от 21 ноември 2005 г. относно обмена на информация, получена от данните за съдимост (8) и други приложими инструменти.

4.   ЕЗПД може да се издава с оглед получаване на предмети, документи или данни, попадащи в приложното поле на параграф 2, когато предметите, документите или данните са на разположение на изпълняващия орган още преди издаването на ЕЗПД.

5.   Независимо от параграф 1, ако е посочено от издаващия орган, ЕЗПД включва и всички предмети, документи или данни, които изпълняващият орган открие по време на изпълнението на ЕЗПД и без допълнителни проверки счете за имащи значение за производството, за целите на което е издадена ЕЗПД.

6.   Независимо от параграф 2 ЕЗПД може, ако е поискано от издаващия орган, да се отнася и за снемането на показания от лица, присъствали по време на изпълнението на ЕЗПД и пряко свързани с предмета на ЕЗПД. Съответните правила на изпълняващата държава, приложими за национални производства, се прилагат и по отношение на снемането на такива показания.

Член 5

Видове производства, за които може да бъде издадена ЕЗПД

ЕЗПД може да бъде издадена:

а)

във връзка с наказателно производство, образувано от или което ще бъде образувано пред правоприлагащ орган за престъпление съгласно националното законодателство на издаващата държава;

б)

по производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми по националното законодателство на издаващата държава-членка, защото съставляват правонарушения, когато актът, постановен от посочените административни органи, може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по дела с наказателен характер;

в)

по производства, образувани от правоприлагащи органи във връзка с деяния, които са наказуеми по националното законодателство на издаващата държава-членка, защото съставляват правонарушения, когато актът, постановен от посочените правоприлагащи органи, може да доведе до образуване на по-нататъшно производство пред съд, компетентен по-специално по дела с наказателен характер; и

г)

във връзка с производства, посочени в букви а), б) и в), отнасящи се до нарушения или престъпления, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава.

Член 6

Съдържание и форма на ЕЗПД

1.   ЕЗПД, съдържаща се във формуляра в приложението, се попълва, подписва и съдържанието ѝ се заверява като вярно от издаващия орган.

2.   ЕЗПД се изготвя или превежда от издаващата държава на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава.

При приемането на настоящото рамково решение или след тази дата всяка държава-членка може да заяви в декларация, депозирана в генералния секретариат на Съвета, че ще приема ЕЗПД или превод на ЕЗПД на един или няколко от останалите официални езици на институциите на Съюза.

ДЯЛ II

ПРОЦЕДУРИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗДАВАЩАТА ДЪРЖАВА

Член 7

Условия за издаване на ЕЗПД

Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че ЕЗПД се издава само тогава, когато издаващият орган е уверен, че са изпълнени следните условия:

а)

получаването на исканите предмети, документи или данни е необходимо и съответства на целите на производството, посочено в член 5;

б)

предметите, документите или данните могат да бъдат получени съгласно законодателството на издаващата държава в подобно производство, ако са били налични на територията на издаващата държава, макар че могат да се използват различни процесуални мерки.

Тези условия се оценяват само в издаващата държава във всеки отделен случай.

Член 8

Предаване на ЕЗПД

1.   ЕЗПД може да бъде предадена на компетентния орган на държавата-членка, в която компетентният орган на издаващата държава има основателни причини да смята, че се намират съответните предмети, документи или данни или ако става въпрос за електронни данни, на чиято територия те са пряко достъпни съгласно законодателството на изпълняващата държава. Тя се предава незабавно от издаващия орган на изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на изпълняващата държава да установи истинността. По-нататъшните официални връзки се осъществяват пряко между издаващия орган и изпълняващия орган.

2.   Всяка държава-членка може да определи централен орган или когато правната ѝ система го предвижда, повече от един централен орган, който да подпомага компетентните органи. Държавата-членка има право, когато е необходимо с оглед структурата на съдебната ѝ система, да натовари централния(те) си орган(и) с административното предаване и получаване на ЕЗПД, както и с цялата свързана с тях официална кореспонденция.

3.   По искане на издаващия орган предаването може да се извърши чрез секретната телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа.

4.   Ако изпълняващият орган е неизвестен, издаващият орган прави всички необходими проучвания, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи информацията от изпълняващата държава.

5.   Когато получилият ЕЗПД орган в изпълняващата държава не е компетентен да я признае и да предприеме необходимите мерки за нейното изпълнение, той изпраща служебно ЕЗПД до изпълняващия орган и уведомява за това издаващия орган.

6.   Трудностите, свързани с предаването или истинността на всеки документ, необходим за изпълнението на ЕЗПД, се преодоляват чрез преки контакти между участващите издаващи и изпълняващи органи или когато е необходимо, със съдействието на централните органи на държавите-членки.

Член 9

ЕЗПД, свързана с предходно решение за обезпечаване

1.   Когато издаващият орган издава ЕЗПД, която допълва предходна ЕЗПД или която е резултат от решение за обезпечаване, предадено съгласно Рамково решение 2003/577/ПВР, той посочва този факт в ЕЗПД в съответствие с формуляра, предвиден в приложението.

2.   Когато съгласно действащите разпоредби издаващият орган участва в изпълнението на ЕЗПД в изпълняващата държава, той може, без да се засягат декларациите, направени съгласно член 3, параграф 2, да адресира ЕЗПД, която допълва предходната ЕЗПД, пряко до компетентния изпълняващ орган, докато се намира в тази държава.

Член 10

Условия за използването на лични данни

1.   Личните данни, получени съгласно настоящото рамково решение, могат да се използват от издаващата държава за целите на:

а)

производства, за които може да бъде издадена ЕЗПД;

б)

други съдебни и административни производства, пряко свързани с производствата по буква а);

в)

предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност.

Личните данни, получени съгласно настоящото рамково решение, могат да се използват за цели, различни от посочените в букви а), б) и в), само с предварителното съгласие на изпълняващата държава, освен ако издаващата държава не е получила съгласието на лицето, за което се отнасят данните.

2.   В зависимост от обстоятелствата в конкретния случай изпълняващата държава може да поиска от държавата-членка, на която са били предадени личните данни, да предостави информация относно използването им.

3.   Настоящият член не се прилага за лични данни, получени от държава-членка съгласно настоящото рамково решение и произхождащи от същата държава-членка.

ДЯЛ III

ПРОЦЕДУРИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЪРЖАВА

Член 11

Признаване и изпълнение

1.   Изпълняващият орган признава ЕЗПД, предадена в съответствие с член 8, без допълнителни формалности и незабавно предприема необходимите мерки за нейното изпълнение по същия начин, по който орган на изпълняващата държава би получил предметите, документите или данните, освен ако този орган не реши да се позове на някое от основанията за непризнаване или неизпълнение, предвидени в член 13, или на някое от основанията за отлагане, предвидени в член 16.

2.   Изпълняващата държава отговаря за избора на мерки, които съгласно националното ѝ законодателство ще гарантират предоставянето на предметите, документите или данните, чието предаване се иска с ЕЗПД, и за вземането на решение дали е необходимо да се използват принудителни мерки за оказване на такова съдействие. Всяка мярка, която е необходима за изпълнението на ЕЗПД, се осъществява в съответствие с приложимите процесуални норми на изпълняващата държава.

3.   Държавите-членки гарантират:

i)

че всички мерки, които могат да се използват при подобни национални производства в изпълняващата държава, могат да се използват и за целите на изпълнението на ЕЗПД;

и

ii)

че мерките, включително претърсване или изземване, могат да се използват за целите на изпълнението на ЕЗПД, когато тя е свързана с някое от престъпленията, посочени в член 14, параграф 2.

4.   Ако издаващият орган не е съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор и ЕЗПД не е била потвърдена от един от посочените органи в издаващата държава, изпълняващият орган може в конкретния случай да реши, че не може да бъде извършено претърсване или изземване за целите на изпълнението на ЕЗПД. Преди да вземе такова решение, изпълняващият орган се консултира с компетентния орган на издаващата държава.

5.   Държава-членка може да направи декларация при приемането на настоящото рамково решение или след това да уведоми генералния секретариат на Съвета, че изисква такова потвърждаване във всички случаи, когато издаващият орган не е съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор и когато съгласно законодателството на изпълняващата държава в подобно национално производство мерките, необходими за изпълнение на ЕЗПД, трябва да бъдат разпоредени или наблюдавани от съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор.

Член 12

Формалности, които се спазват в изпълняващата държава

Изпълняващият орган спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган, освен ако не е предвидено друго в настоящото рамково решение и ако тези формалности и процедури не противоречат на основните принципи на правото на изпълняващата държава. Настоящият член не поражда задължение за предприемане на принудителни мерки.

Член 13

Основания за непризнаване или неизпълнение

1.   Признаването или изпълнението на ЕЗПД може да бъде отказано в изпълняващата държава, ако:

а)

нейното изпълнение би нарушило принципа ne bis in idem;

б)

в случаите, посочени в член 14, параграф 3, ЕЗПД се отнася за деяния, които не биха съставлявали нарушение или престъпление съгласно законодателството на изпълняващата държава;

в)

не е възможно ЕЗПД да бъде изпълнена чрез прилагане на някоя от мерките, които би могъл да предприеме изпълняващият орган в конкретния случай в съответствие с член 11, параграф 3;

г)

в законодателството на изпълняващата държава са предвидени имунитет или привилегия, които правят невъзможно изпълнението на ЕЗПД;

д)

в един от случаите, посочени в член 11, параграф 4 или 5, ЕЗПД не е била потвърдена;

е)

ЕЗПД се отнася до престъпления, които:

i)

съгласно законодателството на изпълняващата държава се считат за извършени изцяло или предимно на нейната територия или на място, приравнено на нейна територия; или

ii)

са извършени извън територията на издаващата държава и законодателството на изпълняващата държава не позволява започването на преследване по отношение на такива престъпления, когато те са извършени извън територията на тази държава;

ж)

в конкретен случай изпълнението ѝ би навредило на основни интереси на националната сигурност, би застрашило източника на информацията или изисква използването на класифицирана информация, свързана със специални разузнавателни дейности; или

з)

информацията във формуляра, предвиден в приложението, е непълна или очевидно невярна и не бъде допълнена или поправена в разумен срок, определен от изпълняващия орган.

2.   Отказът да се изпълни или признае ЕЗПД съгласно параграф 1 се постановява от съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор в изпълняващата държава. Когато ЕЗПД е издадена от правоприлагащ орган, посочен в член 2, буква в), подточка ii), и не е била потвърдена от съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор в издаващата държава, отказът може да бъде постановен и от всеки друг компетентен съгласно законодателството на изпълняващата държава правоприлагащ орган, ако това е предвидено съгласно същото законодателство.

3.   Всяко решение по параграф 1, буква е), подточка i) по отношение на престъпления, извършени отчасти на територията на изпълняващата държава или на място, приравнено на нейна територия, се взема от компетентните органи, посочени в параграф 2, при изключителни обстоятелства и при разглеждане на всеки отделен случай, при отчитане на конкретните обстоятелства по случая и по-специално дали съответното поведение е осъществено предимно в издаващата държава, дали ЕЗПД се отнася до деяние, което не е наказуемо съгласно законодателството на изпълняващата държава, и дали за изпълнението на ЕЗПД би било необходимо да се извърши претърсване и изземване.

4.   Когато компетентен орган възнамерява да се позове на основание за отказ съгласно параграф 1, буква е), подточка i) той се консултира с Евроюст преди да вземе решение.

Когато компетентен орган не е съгласен със становището на Евроюст, държавите-членки следят той да мотивира решението си и Съветът да бъде уведомен.

5.   Преди компетентният орган на изпълняващата държава да вземе решение по случаите, посочени в параграф 1, букви а), ж) и з), за цялостен или частичен отказ да се признае или изпълни ЕЗПД, той провежда по подходящ начин консултации с компетентния орган на издаващата държава и при необходимост отправя искане за незабавно предоставяне на необходимата допълнителна информация.

Член 14

Двойна наказуемост

1.   Признаването или изпълнението на ЕЗПД не подлежи на проверка за двойна наказуемост, освен ако не е необходимо да се извърши претърсване или изземване.

2.   Ако за изпълнението на ЕЗПД е необходимо да се извърши претърсване или изземване, следните престъпления, ако в издаващата държава са наказуеми с наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане на лицето, с максимален срок от не по-малко от три години, както са определени от законодателството на тази държава, не подлежат на проверка за двойна наказуемост при никакви обстоятелства:

участие в организирана престъпна група,

тероризъм,

трафик на хора,

сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,

незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

корупция,

измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (9),

изпиране на имущество, придобито от престъпление,

подправка на парични знаци, включително евро,

престъпления, свързани с компютри,

престъпления срещу околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности,

подпомагане на незаконно влизане и пребиваване в страната,

убийство, тежка телесна повреда,

незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,

расизъм и ксенофобия,

организиран или въоръжен грабеж,

незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

мошеничество,

рекет и изнудване,

подправка и пиратство на изделия,

подправка и търговия с административни документи,

подправка на платежни инструменти,

незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,

трафик на противозаконно отнети превозни средства,

изнасилване,

палеж,

престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,

незаконно отвличане на летателни средства или кораби,

саботаж.

3.   Ако ЕЗПД не е свързана с някое от престъпленията, посочени в параграф 2, и нейното изпълнение би изисквало претърсване или изземване, признаването или изпълнението на ЕЗПД може да подлежи на условието за двойна наказуемост.

По отношение на нарушения или престъпления, свързани с данъци или такси, мита и валутен обмен, признаването или изпълнението не може да бъде отказано поради факта, че законодателството на изпълняващата държава не предвижда същия вид данък, такса, мито или разпоредба относно валутния обмен като законодателството на издаващата държава.

4.   Условието за двойна наказуемост, предвидено в параграф 3, се разглежда допълнително от Съвета до 19 януари 2014 г. в светлината на информацията, предоставена на Съвета.

5.   Като действа единодушно, след консултация с Европейския парламент, при спазване на условията, предвидени в член 39, параграф 1 от Договора, Съветът може да реши да добави други видове престъпления към списъка в параграф 2.

Член 15

Крайни срокове за признаване, изпълнение и предаване

1.   Всяка от държавите-членки взема необходимите мерки, за да гарантира спазване на предвидените в настоящия член срокове. Когато издаващият орган е посочил в ЕЗПД, че поради процесуални срокове или други особено належащи обстоятелства е необходимо спазването на по-кратък срок, изпълняващият орган взема предвид това изискване във възможно най-голяма степен.

2.   Решението за отказ да се признае или изпълни ЕПЗД се приема възможно най-бързо и, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, не по-късно от 30 дни след получаването на ЕЗПД от компетентния изпълняващ орган.

3.   Освен ако не е налице някое от условията за отлагане по член 16 или изпълняващият орган вече не притежава исканите предмети, документи или данни, изпълняващият орган събира предметите, документите или данните незабавно и, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, не по-късно от 60 дни след получаването на ЕЗПД от компетентния изпълняващ орган.

4.   Когато в определен случай за компетентния изпълняващ орган не е възможно да спази срока съответно по параграф 2 или 3, той незабавно информира компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е начин, като посочва причините за забавянето и приблизителното време, необходимо за предприемане на действието.

5.   Освен ако не е налице висящо производство, образувано в резултат на използване на правно средство за защита съгласно член 18 или не съществуват основания за отлагане по член 16, изпълняващата държава предава без излишно забавяне на издаващата държава получените в изпълнение на ЕЗПД предмети, документи или данни.

6.   При предаването на получените предмети, документи или данни изпълняващият орган посочва дали изисква връщането им на изпълняващата държава веднага щом отпадне необходимостта им за издаващата държава.

Член 16

Основания за отлагане на признаването или изпълнението

1.   Признаването на ЕЗПД може да бъде отложено в изпълняващата държава, когато:

а)

информацията, посочена във формуляра, предвиден в приложението, е непълна или очевидно невярна, до момента, в който формулярът бъде изцяло попълнен или поправен; или

б)

в един от случаите, посочени в член 11, параграф 4 или 5 — ако ЕЗПД не е била потвърдена — до получаването на такова потвърждение.

2.   Изпълнението на ЕЗПД може да бъде отложено в изпълняващата държава, когато:

а)

нейното изпълнение може да попречи на незавършено наказателно разследване или преследване, докато изпълняващата държава счита това за разумно; или

б)

съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато необходимостта от тях отпадне.

3.   Решението за отлагане на признаването или изпълнението на ЕЗПД съгласно параграф 1 или 2 се взема от съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор в изпълняващата държава. Когато ЕЗПД е издадена от правоприлагащия орган, посочен в член 2, буква в), подточка ii), и не е била потвърдена от съдия, съд, разследващ магистрат или прокурор в издаващата държава, решението може да бъде взето и от всеки друг правоприлагащ орган, компетентен съгласно законодателството на изпълняващата държава, ако това е предвидено в посоченото законодателство.

4.   Веднага след като отпадне основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема без забавяне необходимите мерки за изпълнение на ЕЗПД и уведомява за това компетентния орган в издаващата държава по начин, даващ възможност за писмено документиране.

Член 17

Задължение за предоставяне на информация

Изпълняващият орган уведомява издаващия орган:

1.

веднага по какъвто и да е начин, ако:

а)

изпълняващият орган, в процеса на изпълнение на ЕЗПД, счете без по-нататъшни проверки, че може да е уместно да се предприемат мерки за разследване, които не са били първоначално предвидени или които не е можело да бъдат уточнени при издаването на ЕЗПД, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай;

б)

компетентният орган на изпълняващата държава установи, че ЕЗПД не е била изпълнена по начин, съответстващ на законодателството на изпълняващата държава;

в)

изпълняващият орган установи, че в конкретния случай не може да спази формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган в съответствие с член 12.

По искане на издаващия орган информацията се потвърждава незабавно по начин, даващ възможност за писмено документиране;

2.

незабавно по начин, даващ възможност за писмено документиране:

а)

за предаването на ЕЗПД на компетентния орган, който отговаря за нейното изпълнение в съответствие с член 8, параграф 5;

б)

за всяко решение, взето съгласно член 15, параграф 2, свързано с отказ да се признае или изпълни ЕЗПД, както и мотивите за посоченото решение;

в)

за отлагане на изпълнението или признаването на ЕЗПД, мотивите за това и ако е възможно, очакваната продължителност на отлагането;

г)

за невъзможността да изпълни ЕЗПД, тъй като предметите, документите или данните са изчезнали, били са унищожени или не могат да бъдат открити на мястото, посочено в ЕЗПД, или тъй като местонахождението на предметите, документите или данните не е посочено достатъчно точно дори след консултация с компетентния орган на издаващата държава.

Член 18

Правни средства за защита

1.   Държавите-членки създават необходимите условия, за да гарантират, че всяко засегнато лице, включително добросъвестни трети лице, разполагат с правни средства за защита срещу признаването и изпълнението на ЕЗПД съгласно член 11, за да могат да защитят своите законни интереси. Държавите-членки могат да ограничат предвидените в настоящия параграф правни средства за защита до случаите, когато ЕЗПД се изпълнява чрез принудителни мерки. Правна защита се търси пред съд в изпълняващата държава в съответствие със законодателството на тази държава.

2.   Материалните основания за издаване на ЕЗПД, включително въпросът дали са изпълнени условията, установени в член 7, могат да се оспорват само пред съд в издаващата държава. Издаващата държава осигурява приложимостта на правните средства за защита, които са на разположение в подобни национални производства.

3.   Държавите-членки гарантират, че сроковете за използване на правните средства за защита, посочени в параграфи 1 и 2, се прилагат по начин, който осигурява възможност за ефективна правна защита на засегнатите лица.

4.   При използване на правно средство за защита в изпълняващата държава, правоприлагащият орган на издаващата държава бива информиран за жалбата и за посочените в нея основания, за да може да представи съображенията, които счита за необходими. Правоприлагащият орган бива информиран за изхода от производството.

5.   Издаващият и изпълняващият орган предприемат необходимите мерки, за да улеснят упражняването на правото за използване на правни средства за защита по смисъла на параграфи 1 и 2, по-специално чрез предоставяне на относима и подходяща информация на засегнатите лица.

6.   Изпълняващата държава може да задържи предаването на предмети, документи и данни до приключване на производството.

Член 19

Възстановяване на разноските

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, в случаите, когато изпълняващата държава съгласно своето законодателство носи отговорност за вреда, причинена на едно от лицата, посочени в член 18, в резултат на изпълнението на ЕЗПД, предадена в съответствие с член 8, издаващата държава възстановява на изпълняващата държава всяка сума, изплатена на засегнатото лице под формата на обезщетение за вредите, за които носи отговорност, освен ако и доколкото вредата или част от нея не се дължи на поведението на изпълняващата държава.

2.   Параграф 1 не засяга националното законодателство на държавите-членки относно искове от физически или юридически лица за обезщетение на вреди.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Контрол на ефективността на настоящото рамково решение

1.   Държава-членка, която при изпълнението на ЕЗПД нееднократно се сблъсква с проблеми от страна на друга държава-членка, които не е било възможно да бъдат решени чрез консултации, информира Съвета, с цел да подпомогне неговата оценка за прилагането на настоящото рамково решение на равнище държави-членки.

2.   Съветът прави преглед по-специално на практическото прилагане на разпоредбите на настоящото рамково решение от страна на държавите-членки.

Член 21

Отношение към други правни актове

1.   При спазване на разпоредбите на параграф 2 и без да се засяга прилагането на действащите правни актове в отношенията между държавите-членки и трети страни, настоящото рамково решение съществува паралелно с действащите правни актове в отношенията между държавите-членки дотолкова, доколкото тези актове се отнасят до искания за взаимопомощ при предаване на доказателства, които попадат в обхвата на настоящото рамково решение.

2.   Без да се засягат параграфи 3 и 4, издаващите органи използват ЕЗПД, когато всички предмети, документи или данни, искани от изпълняващата държава, попадат в приложното поле на настоящото рамково решение.

3.   Издаващите органи могат да използват правната взаимопомощ, за да получат предмети, документи или данни, които попадат в приложното поле на настоящото рамково решение, ако тези предмети, документи или данни представляват част от по-широко искане за помощ или ако издаващият орган счита, че в конкретния случай това би улеснило сътрудничеството с изпълняващата държава.

4.   Държавите-членки могат да сключват двустранни или многостранни споразумения или спогодби след влизане в сила на настоящото рамково решение, доколкото същите позволяват разширяване и допълване на целите на настоящото рамково решение и подпомагат по-нататъшното опростяване и улесняване на процедурите за получаване на доказателства, попадащи в приложното поле на настоящото рамково решение.

5.   Споразуменията и спогодбите, посочени в параграф 4, по никакъв начин не засягат отношенията с държави-членки, които не са страни по тях.

6.   Държавите-членки уведомяват Съвета и Комисията относно наличието на нови споразумения или спогодби, посочени в параграф 4, в тримесечен срок от подписването им.

Член 22

Преходни разпоредби

Действащите актове за взаимопомощ по наказателни дела продължават да се прилагат по отношение на исканията за взаимопомощ, получени преди 19 януари 2011 г.

Член 23

Изпълнение

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки за спазване на разпоредбите на настоящото рамково решение до 19 януари 2011 г.

2.   До 19 януари 2011 г. държавите-членки предават на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, с които се транспонират в националните им законодателства задълженията, наложени им по настоящото рамково решение.

3.   Всяка държава-членка, която възнамерява да транспонира в националното си законодателство основанието за отказ, посочено в член 13, параграф 1, буква е), уведомява генералния секретар на Съвета за това чрез декларация при приемането на настоящото рамково решение.

4.   Германия може чрез декларация да запази правото си да реши изпълнението на ЕЗПД да подлежи на проверка за двойна наказуемост в случаите, посочени в член 14, параграф 2, свързани с тероризъм, престъпления, свързани с компютри, расизъм и ксенофобия, саботаж, рекет и изнудване или мошеничество, ако за изпълнението на ЕЗПД е необходимо извършването на претърсване или изземване, освен в случаите, когато издаващият орган е декларирал, че съответното престъпление съгласно законодателството на издаващата държава съответства на критериите, посочени в декларацията.

Ако Германия желае да се възползва от разпоредбите на настоящия параграф, при приемането на настоящото рамково решение тя уведомява генералния секретар на Съвета чрез декларация в този смисъл. Декларацията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

5.   До 19 януари 2012 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, оценяващ степента, в която държавите-членки са предприели необходимите мерки за съобразяване с настоящото рамково решение, придружен при необходимост от законодателни предложения.

6.   Генералният секретариат на Съвета уведомява държавите-членки, Комисията и Евроюст относно декларациите, направени съгласно членове 6 и 11 и настоящия член.

Член 24

Преразглеждане

1.   Всяка от държавите-членки уведомява Съвета и Комисията ежегодно не по-късно от 1 май за трудностите, които е срещнала през предходната календарна година при изпълнението на ЕЗПД във връзка с член 13, параграф 1.

2.   В началото на всяка календарна година Германия уведомява Съвета и Комисията за броя на случаите през предходната година, в които е било приложено основанието за непризнаване или неизпълнение, посочено в член 23, параграф 4.

3.   В срок до 19 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад въз основа на получената съгласно параграфи 1 и 2 информация, като го допълва с подходящи според нея инициативи. Въз основа на доклада Съветът преразглежда настоящото рамково решение, за да прецени необходимостта от отмяна или изменение на следните разпоредби:

член 13, параграфи 1 и 3, и

член 23, параграф 4.

Член 25

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ C 103 Е, 29.4.2004 г., стр. 452.

(2)  ОВ C 12, 15.1.2001 г., стр. 10.

(3)  ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45.

(6)  ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 322, 9.12.2005 г., стр. 33.

(9)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Когато при изпълнението на Европейската заповед за предаване на доказателства съгласно Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно Европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер (1) се изисква претърсване или изземване, Федерална република Германия си запазва правото по член 23, параграф 4 от същото рамково решение да подчини изпълнението ѝ на проверка за двойна наказуемост в случай на престъпления, свързани с тероризъм, престъпления, свързани с компютри, расизъм и ксенофобия, саботаж, рекет и изнудване и мошеничество, изброени в член 14, параграф 2 от същото рамково решение, освен ако органът, който издава заповедта посочи, че въпросното престъпление отговаря на следните критерии съгласно законодателството на издаващата държава:

Тероризъм:

деяние, което съставлява престъпление по смисъла на и съгласно определеното в Международната конвенция за предотвратяване на актове на ядрен тероризъм от 13 април 2005 г., Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 9 декември 1999 г. или по смисъла на някой от договорите, изброени в приложението към нея, или

деяние, което следва да бъде криминализирано съгласно Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (2), или

деяние, което следва да бъде забранено съгласно Резолюция № 1624 (2005) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 14 септември 2005 г.

Престъпления, свързани с компютри: Престъпления, определени в Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно атаките срещу информационните системи (3) или в Дял 1 на Раздел I на Европейската конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.

Расизъм и ксенофобия: Престъпленията, определени в Съвместно действие 96/443/ПВР на Съвета от 15 юли 1996 г. относно действията за борба с расизма и ксенофобията (4).

Саботаж: Деяния, които противозаконно и умишлено причиняват мащабна повреда на държавно съоръжение, друго публично съоръжение, система за обществен транспорт или друга инфраструктура, което води до или би могло да доведе до значителни икономически загуби.

Рекет и изнудване: Изискване чрез заплахи, използване на сила или друга форма на заплаха на стоки, обещания, доходи или подписване на документ, съдържащ или водещ до задължение, прехвърляне на собственост или освобождаване от отговорност.

Мошеничество: Използване на фалшиви имена или представяне с фалшива длъжност или използване на измамни средства за злоупотреба с доверие или добросъвестност на хора с цел присвояване на чужда собственост.


(1)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стp. 72.

(2)  ОВ L 164, 22.6.2002 г., стp. 3.

(3)  ОВ L 69, 16.3.2005 г., стp. 67.

(4)  ОВ L 185, 24.7.1996 г., стр. 5.