30.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/58


РЕШЕНИЕ № 1358/2008/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година

за изменение на Решение № 1904/2006/ЕО относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 151 и 308 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Решение № 1904/2006/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. (2) беше създадена програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г.

(2)

В член 8, параграф 3 от Решение № 1904/2006/ЕО се предвижда, че мерките, необходими за изпълнението на програмата, които са различни от изброените в параграф 2, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 9, параграф 3 от същото решение, т.е. в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3).

(3)

От този текст на Решение № 1904/2006/ЕО произтича по-специално, че решенията за подбор, които са различни от предвидените в член 8, параграф 2 от същото решение, подлежат на процедурата по консултиране и са предмет на правото на проверка на Европейския парламент.

(4)

Тези решения за подбор обаче се отнасят преди всичко до грантове с незначителни размери, които не налагат вземането на решения от деликатно политическо естество.

(5)

Тези процедурни изисквания удължават срока с два до три месеца в процеса на отпускане на грантове на кандидатите. Те предизвикват множество закъснения за получателите, утежняват прекомерно администрирането на програмата, а не носят допълнителна стойност, като се има предвид естеството на предоставяните грантове.

(6)

С цел да се позволи по-бързото и по-ефикасно изпълнение на решенията за подбор е необходимо процедурата по консултиране да бъде заменена със задължение от страна на Комисията да уведомява незабавно Европейския парламент и държавите-членки за всякакви мерки за изпълнение на Решение № 1904/2006/ЕО, взети без съдействието на комитет,

РЕШИХА:

Член 1

Решение № 1904/2006/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията уведомява комитета, посочен в член 9, и Европейския парламент за всички други взети от нея решения за подбор във връзка с изпълнението на настоящото решение в срок от два работни дни от приемането на съответните решения за подбор. Тази информация включва описания и анализ на получените заявления, описание на процедурата за оценка и подбор и списъци на предложените за финансиране проекти и на отхвърлените проекти.“;

2.

в член 9, параграф 3 се заличава.

Член 2

До 30 юни 2010 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  Становище на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 ноември 2008 г.

(2)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.