10.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/19


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2008 година

за изменение на Решение 2008/798/ЕО

(нотифицирано под номер C(2008) 8197)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/921/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейските общности,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда възможността в Общността да се приемат целесъобразни спешни мерки спрямо храните и фуражите, внасяни от трети държави, с цел защита на човешкото здраве, здравето на животните и на околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите от засегнатите държави-членки мерки.

(2)

В Китай са открити високи нива на меламин в млека за кърмачета и други млечни продукти. Меламинът е междинно химично съединение, което се използва за производството на амино-смоли и пластмаси, като мономер и като добавка към пластмаси. Високите нива на меламин в храната могат да доведат до много сериозни последици за здравето.

(3)

За да се противодейства на риска за здравето, който може да възникне от излагането на меламина, съдържащ се във фуражите и храните, с Решение 2008/798/ЕО на Комисията за налагане на специални условия по отношение на вноса на млечни продукти или продукти, съдържащи мляко, с произход или изпратени от Китай, и за отмяна на Решение 2008/757/ЕО на Комисията се предвижда забрана на вноса в Общността на млечни продукти или продукти, съдържащи мляко, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета или малки деца, и се изисква държавите-членки да извършват систематичен контрол на вноса на други фуражи и храни, съдържащи мляко или млечни продукти. Посоченото решение предвижда също и задължение за държавите-членки да изтеглят от пазара всеки продукт, за който се установи, че съдържа над 2,5 mg меламин на килограм продукт.

(4)

Според предоставените от страните-членки данни посредством Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи наскоро са открити високи нива на меламин и в продукти, съдържащи соя, или продукти от соя, внесени от Китай. Меламин е открит също така и в амониевия бикарбонат, който се използва като набухвател в хранително-вкусовата промишленост. Поради това е целесъобразно мерките, определени с Решение 2008/798/ЕО на Комисията, да бъдат разширени и да обхванат и упоменатите продукти.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/798/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„Държавите-членки забраняват вноса в Общността на продукти, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя с произход или изпратени от Китай, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета или малки деца по смисъла на Директива 89/398/ЕИО на Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба. Държавите-членки също така гарантират, че всички такива продукти, открити на пазара след влизането в сила на настоящото решение, се изтеглят и унищожават незабавно.“

2.

В член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„Държавите-членки извършват проверки на документите, на идентичността и физически проверки, включително лабораторни анализи, на всички пратки от амониев бикарбонат за употреба в храните и фуражите и на фуражите и храните, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя, с произход или изпратени от Китай.

Държавите-членки могат да провеждат проверки на принципа на случайния подбор преди вноса на други фуражи и храни с високо съдържание на протеини и с произход от Китай.

Целта на тези проверки по-специално е да се потвърди, че нивото на меламин, ако е наличен, не надвишава 2,5 мг на килограм продукт. Пратките се задържат до получаването на резултатите от лабораторните анализи.“

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Операторите в сектора на фуражите и храните или техни представители изпращат предварително уведомление до мястото за контрол, посочено в член 2, параграф 3, относно очакваната дата и час на пристигане на всички пратки от фуражи и храни, съдържащи мляко, млечни продукти, соя или продукти от соя, с произход или изпратени от Китай.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.