8.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 2 октомври 2008 година

относно назначаването на един член и един заместник-член от Австрия в Комитета на регионите

(2008/778/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Австрия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След изтичането на мандата на д-р Herwig VAN STAA се освободи едно място за член на Комитета на регионите. След изтичането на мандата на г-жа Elisabeth ZANON се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от текущия мандат, а именно до 25 януари 2010 г.:

а)

за член:

д-р Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

б)

за заместник-член:

г-н Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на неговото приемане.

Съставено в Люксембург на 2 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

X. BERTRAND


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.