1.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2008 година

относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2008) 3698)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/630/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 178/2002 определя общите принципи, които най-общо регулират храните и фуражите, и в частност тяхната безопасност на национално равнище и на равнище на Общността. В него се предвиждат спешни мерки, когато е очевидно, че дадена храна или фураж, които са внесени от трета страна, има вероятност да представляват сериозен риск за здравето на човека, животните или за околната среда, и че този риск не може да бъде задоволително овладян чрез мерките, предприети от заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и).

(2)

Съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (2) се предвижда производственият процес за животни и основни продукти от животински произход да бъде наблюдаван с цел откриване наличието на определени субстанции и остатъчни вещества в живи животни, в техните екскременти, телесни течности и в тъкани, животински продукти, животинска храна и питейна вода.

(3)

В ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека, бяха открити остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти и непозволени субстанции. Наличието на посочените продукти и субстанции в храната представлява потенциален риск за човешкото здраве.

(4)

Резултатите от последната проверка на Общността в Бангладеш разкриха сериозни недостатъци по отношение на системата за контрол на остатъчните вещества в живи животни и в животински продукти и липса на подходящ лабораторен капацитет за изследване на определени остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в живи животни и в животински продукти.

(5)

Бангладеш наскоро предприе мерки относно посочените недостатъци по отношение на обработката и изследването на рибните продукти.

(6)

Тъй като въпросните мерки не са достатъчни, целесъобразно е да бъдат приети спешни мерки на ниво на Общността, приложими за вноса на ракообразни от Бангладеш, с цел да се гарантира ефективна и уеднаквена защита на човешкото здраве във всички държави-членки.

(7)

С оглед на това държавите-членки следва да разрешават внос на ракообразни от Бангладеш само ако може да бъде доказано, че продуктите са преминали аналитично изследване на мястото на произход, потвърждаващо, че не съдържат непозволени субстанции и че нивата на определени остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти не превишават максималните нива на остатъчни вещества, определени в законодателството на Общността.

(8)

Въпреки това е целесъобразно да бъде разрешен вносът на пратки, които не са придружени от резултати от аналитични изследвания, проведени на мястото на произход, при условие че държавата-членка, внасяща продуктите, гарантира, че посочените пратки преминават през съответните проверки при пристигане на граничен пункт в Общността.

(9)

Настоящото решение следва да бъде преразгледано с оглед на гаранциите, предоставени от Бангладеш, и въз основа на резултатите от аналитичните изследвания, извършени от държавите-членки.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за пратки, съдържащи ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека („продуктите“).

Член 2

Държавите-членки разрешават вноса на продуктите в Общността, при условие че са придружени от резултати от аналитични изследвания, проведени на мястото на произход, за да се гарантира, че не представляват опасност за човешкото здраве („аналитичното изследване“).

Аналитичните изследвания трябва да бъдат провеждани по-специално с цел да бъде открито наличието на chloramphenicol, метаболити на nitrofurans, tetracycline, малахитово зелено и кристално виолетово, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета (3) и Решение 2002/657/ЕО на Комисията (4).

Член 3

Чрез дерогация от член 2 държавите-членки разрешават вноса на продукти, които не са придружени от резултати от аналитични изследвания, при условие че държавата-членка, внасяща продуктите, гарантира, че всяка пратка с посочените продукти преминава през съответните проверки при пристигане на граничен пункт в Общността, за да се гарантира, че не представляват опасност за човешкото здраве.

Въпреки това, посочените пратки трябва да бъдат задържани на граничния пункт в Общността докато лабораторните изследвания не докажат, че субстанциите, посочени в член 2, които не са разрешени съгласно законодателството на Общността, не са налични или че определените в законодателството на Общността максимални граници за остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти, не са превишени.

Член 4

1.   Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията, ако аналитичните изследвания покажат:

а)

наличие на субстанции, които не са разрешени от законодателството на Общността; или

б)

наличие на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти, които превишават максималните граници за остатъчни вещества, определени в законодателството на Общността.

За подаването на такава информация държавите-членки използват системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   Държавите-членки представят в Комисията на всеки три месеца доклад за всички резултати от аналитичните изследвания.

Посочените доклади се представят през месеца, следващ изтичането на всяко тримесечие (април, юли, октомври и януари).

Член 5

Всички разходи, свързани с прилагането на настоящото решение, са за сметка на изпращача, получателя или техния представител.

Член 6

Държавите-членки незабавно информират Комисията относно мерките, които предприемат, за да бъде спазено настоящото решение.

Член 7

Настоящото решение се преразглежда с оглед на гаранциите, предоставени от Бангладеш, и въз основа на резултатите от аналитичните изследвания, извършени от държавите-членки.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 202/2008 на Комисията (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 17).

(2)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 542/2008 (ОВ L 157, 17.6.2008 г., стр. 43).

(4)  ОВ L 221, 17.8.2002 г., стр. 8. Решение, последно изменено с Решение 2004/25/ЕО (ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 38).