10.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2008 година

за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 година

(нотифицирано под номер C(2008) 2411)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/428/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграф 3 и член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Обединеното кралство през 2005 г. възникнаха огнища на нюкасълска болест. Появата на това заболяване представлява сериозен риск за добитъка в Общността.

(2)

С цел да се предотврати разпространяването на болестта и да се спомогне за възможно най-бързото ѝ ликвидиране, Общността следва да поеме част от приемливите разходи, направени от държавата-членка при предприемане на спешните мерки за борба с болестта, така както е предвидено в Решение 90/424/ЕИО.

(3)

С Решение 2006/602/ЕО на Комисията от 6 септември 2006 г. относно финансовото участие на Общността в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 г. (2) бяха отпуснати финансови средства в размер на 50 % от приемливите за финансиране от Общността разходи за провеждането на мерките, предприети за борба с възникналата болест.

(4)

Съгласно посоченото решение финансовото участие на Общността следва да бъде изплатено въз основа на искането, представено от Обединеното кралство на 11 юни 2007 г., и на придружаващата документация, както е определено в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила за финансиране от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (3).

(5)

С оглед на тези съображения понастоящем следва да бъде фиксиран общият размер на финансовото участие на Общността в приемливите разходи, свързани с ликвидирането на нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 г.

(6)

Резултатите от проверките, осъществени от Комисията в съответствие с ветеринарните правила на Общността, и условията за предоставяне на общностно финансиране показват, че не може да бъде признат като приемлив пълният размер на заявените разходи.

(7)

Наблюденията, методите за изчисляване на приемливите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Обединеното кралство в писмо от 21 декември 2007 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно Решение 2006/602/ЕО пълният размер на финансовото участие на Общността в разходите, свързани с ликвидирането на нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 г., се фиксира на 75 958,12 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 1).

(2)  ОВ L 246, 8.9.2006 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.