21.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 131/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 май 2008 година

за назначаване на един нов член на Комисията на Европейските общности

(2008/380/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 215, втора алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 128, втора алинея от него,

като има предвид, че:

с писмо от 7 май 2008 г., доуточнено с писмо от 8 май 2008 г., г-н Franco FRATTINI подаде оставка като член на Комисията. Необходимо е той да бъде заместен за остатъка от мандата,

РЕШИ:

Член 1

Г-н Antonio TAJANI се назначава за член на Комисията за периода от 9 май 2008 г. до 31 октомври 2009 година.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от 9 май 2008 година.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 май 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK