29.3.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2008 година

за изменение на Решение 2005/338/ЕО за удължаване на валидността на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги

(нотифицирано под номер C(2008) 1128)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/276/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на екологичните критерии, установени в Решение 2005/338/ЕО на Комисията от 14 април 2005 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги (2), изтича на 14 април 2008 г.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 бе предприето своевременно преразглеждане на екологичните критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени с Решение 2005/338/ЕО.

(3)

Поради различните етапи на процеса за преразглеждане е целесъобразно съответният период на валидност да се удължи с 18 месеца.

(4)

Решение 2005/338/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5 от Решение 2005/338/ЕО се заменя със следното:

„Член 5

Екологичните критерии за продуктова група „къмпингови услуги“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, остават в сила до 31 октомври 2009 г.“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 108, 29.4.2005 г., стр. 67.