28.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 24/34


Поправка на Решение 2008/173/ЕО на Съвета от 18 февруари 2008 година относно изпитванията на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

( Официален вестник на Европейския съюз L 57 от 1 март 2008 г. )

На корицата и на страница 14:

вместо:

„2008/173/ЕО“

да се чете:

„2008/173/ПВР“.

Това решение следва да бъде смятано за публикувано в раздел L III, дял VI.