27.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 януари 2008 година

за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

(2008/146/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, член 63, първа алинея, точка 3 и членове 66 и 95 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

След упълномощаването на Комисията, предоставено на 17 юни 2002 г., завършиха преговорите с швейцарските органи по отношение на асоциирането на Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

(2)

В съответствие с Решение 2004/860/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. (2) Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, подлежащо на сключване на по-късна дата, бе подписано от името на Европейската общност на 26 октомври 2004 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Доколкото се касае за развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност, разпоредбите на Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3) се прилагат mutatis mutandis към отношенията с Швейцария.

(5)

Настоящото решение не засяга позицията на Обединеното кралство съгласно Протокола за включване на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и съгласно Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4).

(6)

Настоящото решение не засяга позицията на Ирландия съгласно Протокола за включване на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (5).

(7)

Настоящото решение не засяга позицията на Дания съгласно Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и свързаните с него документи, които се състоят от заключителния акт, Споразумението под формата на размяна на писма относно комитетите, които подпомагат Комисията при упражняването на нейните изпълнителни правомощия, и Съвместната декларация относно съвместните заседания на смесените комитети, се одобряват от името на Европейската общност.

Текстовете на споразумението, заключителния акт, размяната на писма и съвместната декларация са приложени към настоящото решение (6).

Член 2

Настоящото решение се прилага в областите, обхванати от разпоредбите, изброени в приложения A и Б към споразумението, и към тяхното развитие, доколкото тези разпоредби имат или в съответствие с Решение 1999/436/ЕО (7) е определено да имат правно основание в рамките на Договора за създаване на Европейската общност.

Член 3

Разпоредбите на членове 1—4 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета се прилагат по същия начин за асоциирането на Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на Договора за създаване на Европейската общност.

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да депозира от името на Европейската общност предвидения в член 14 от споразумението инструмент за одобрение, за да се изрази съгласието на Общността за обвързване.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2008 година.

За Съвета

Председател

D. RUPEL


(1)  Становище от 13 октомври 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(6)  Вж. стр. 52 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 17.