22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1565/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 26, параграф 3, буква а) и член 29, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация относно търговия със земеделски продукти (2), одобрено с Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (3), предвижда пълна либерализация на двустранната търговия със сирене, считано от 1 юни 2007 г., след петгодишен преходен период.

(2)

Съответно Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (4) в изменението му от Регламент (ЕО) № 487/2007 (5) вече не предвиждаше квоти за внос и мита за внос на сирене с произход от Швейцария. В този контекст и с оглед на гъвкавостта за изискването на вносна лицензия, предвидено от член 26, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕО) № 1255/1999 в изменението му от Регламент (ЕО) № 1152/2007 (6), е целесъобразно да се прекрати представянето на вносна лицензия за всеки внос на сирене от Швейцария.

(3)

Член 19а от Регламент (ЕО) № 2535/2001 предвижда вносът на млечни продукти да бъде управляван по хронологичен ред съгласно членове 308а—308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 2 юли 1993 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (7). Тази система на управление и нейните процедури правят използването на вносни лицензии излишно и по тази причина тяхното представяне следва да се отмени.

(4)

Някои лицензии за сирена с произход Швейцария и за внос на млечни продукти по квотите, управлявани по хронологичен ред, посочени в глава Iа от Регламент (ЕО) № 2535/2001, ще бъдат валидни и след 1 януари 2008 г. Ангажиментите, поети във връзка с тези лицензии трябва да бъдат изпълнени, като в противен случай внесената гаранция няма да бъде възстановена. Тъй като от тази дата вносът може да се осъществява без лицензии и без свързаните с тях финансови разходи, следва да е възможно вносителите, които притежават такива лицензии и които не са напълно използвани към тази дата, да поискат и да получат освобождаването на внесените гаранции.

(5)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Нова Зеландия в съответствие с член ХХVIII от ГАТТ 1994 относно изменението на тарифната квота на СТО за масло от Нова Зеландия, предвидено в Списъка CXL, приложен към ГАТТ 1994 (8), одобрен с Решение 2007/867/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 г. (9), предвижда изменения в тарифната квота за масло, вписана в Списък CXL/Европейски общности, сключен по Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори. Приложение III.А към Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 2535/2001 предвиждат много комплексен механизъм и затрудняваща процедура за проверката на съответствието на съдържанието на мазнини в Нова Зеландия и в Общността. Новоприетото описание на квотите, което разширява обхвата на съдържанието на мазнини от 80—82 % до 80—85 % позволява опростяване на контролните процедури, в частност като премахва тълкуванието на контролните резултати на съдържанието на мазнини, основано на стандартното отклонение при еднакви условия на производство. Освен това такова опростяване се състои в значително намаляване на административната тежест и разходи и за двете страни и улеснява достъпа до квотите и за износители, и за вносители.

(7)

Член 33, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2535/2001 предвижда издаващият орган в Нова Зеландия да издаде сертификата IMA 1 преди продукта, за който той се отнася, да напусне територията на издаващата държава. Маслото по квота 2008 година може да се доставя от Нова Зеландия, считано от ноември 2007 г. Тъй като е невъзможно към такива доставки да се прилагат новите разпоредби на Регламент (ЕО) № 2535/2001, както са изменени от настоящия регламент и защото правилното прилагане на новите разпоредби изисква известно време, член 33, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да не се прилага за периода от 1 ноември 2007 г. до 31 януари 2008 г.

(8)

Същевременно е целесъобразно да се актуализират някои данни в приложение XII към Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно издаващия новозеландски орган.

(9)

Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Решение 2001/651/ЕО на Комисията (10) установи стандартното отклонение при еднакви условия на производство на съдържанието на мазнини на масло, внесено от Нова Зеландия, за да се улеснят проверките по приложение IV към Регламент (ЕО) № 2535/2001. При новото споразумение, което осигурява удължаване на описанието на квотата за неосолено масло, е възможно да се преустанови тълкуването на контролните резултати и впоследствие — сложната процедура за стандартното отклонение при еднакви условия на производство. Следователно Решение 2001/651/ЕО е остаряло и следва да бъде отменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по мляко и млечни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 2

Без да се засягат разпоредбите на дял II от Регламент (ЕО) № 1291/2000 и при условие че в този регламент не е предвидено друго, всеки внос на млечни продукти подлежи на представяне на вносна лицензия.“;

2.

Член 19а се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За всеки внос в Общността в рамките на посочените в член 1 квоти не се представя вносна лицензия.“;

б)

параграф 3 се заличава.

3.

Член 20 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква г) се заменя със следното:

„г)

приложение 2 към Споразумението между Европейската общност и Швейцария относно търговия със земеделски продукти.“;

б)

параграф 3 се заличава.

4.

След член 22 се добавя следната глава:

„ГЛАВА IIа

ВНОС ИЗВЪН КВОТИТЕ БЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВНОСНА ЛИЦЕНЗИЯ

Член 22a

1.   Настоящият член важи за преференциален внос, посочен в член 3 от Споразумението между Европейската общност и Швейцария относно търговия със земеделски продукти.

2.   Всички продукти, попадащи под код по КН 0406 с произход от Швейцария, се освобождават от вносни мита и от представяне на вносна лицензия.

3.   Освобождаването от мито се прилага само при представяне на декларация за пускане в свободно обращение, придружена от доказателството за произход, издадено по Протокол 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г.“

5.

Член 38 се заличава.

6.

В член 40, параграф 1, втората, третата и четвъртата алинея се заличават.

7.

Част Г от приложение II се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

8.

Приложение III, част А се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

9.

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

10.

Приложение V се заменя с текста от приложение IV към настоящия регламент.

11.

В приложение VIII, точка 2, първа алинея се заменя със следния текст:

„Органите, издаващи IМА 1, могат да анулират сертификат IМА 1 или част от него за количество, обхванато от него, което е унищожено или станало негодно за продажба поради обстоятелства извън контрола на износителя. Там, когато част от количеството, обхванато от сертификат IМА 1, е унищожено или станало негодно за продажба, може да се издаде заместващ сертификат за оставащото количество. В случая с новозеландското масло, посочено в приложение III. А, за тази цел се използва оригиналният идентификационен списък на продукта. Заместващият сертификат има същия срок на валидност като оригинала. В този случай изразът „валиден до 00.00.0000“ е посочен в клетка 17 от сертификата, заместващ сертификат IMA 1.“

12.

Приложение X се изменя съгласно приложение V към настоящия регламент.

13.

В приложение XII данните относно Нова Зеландия се заместват със следното:

„Нова Зеландия

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Масло

Масло

Масло

Сирене за преработка

Сирене „Чедар“

Новозеландски орган за безопасност на храните

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Тел.: (64-4) 894 2500

Факс: (64-4) 894 2501“

Член 2

По искане на заинтересованите страни внесените гаранции за издаването на лицензии за внос се освобождават при следните условия:

а)

лицензиите се издават за внос по квотите, посочени в глава Iа, или се издават за внос на продукти, попадащи под код КН 0406 с произход Швейцария;

б)

срокът на валидност на лицензиите не е изтекъл преди 1 януари 2008 г.;

в)

лицензиите са били използвани само отчасти или не са били използвани изобщо към 1 януари 2008 г.

Член 3

Чрез дерогация от член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 член 33, параграф 1, буква г) от същия регламент не се прилага от 1 ноември 2007 г. до 31 януари 2008 г. за внос, който се отнася за квотната 2008 година.

Член 4

Решение 2001/651/ЕО се отменя.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година. Член 3 обаче се прилага от 1 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕО) № 1255/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.

(3)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1324/2007 (ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 14).

(5)  ОВ L 114, 1.5.2007 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).

(8)  Вж. страница 95 от настоящия брой на Официален вестник.

(9)  Вж. страница 95 от настоящия брой на Официален вестник.

(10)  ОВ L 229, 25.8.2001 г., стр. 24. Решение, последно изменено с Решение 2004/584/ЕО (ОВ L 255, 31.7.2004 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„II.Г

Намалени мита по приложение II към Споразумението между Общността и Швейцария относно търговията със земеделски продукти

Код по КН

Описание

Мито

(EUR/100 kg нетно тегло)

от 1 юни 2007 година

0402 29 11

ex 0404 90 83

Специални млека за кърмачета (1), в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %

43,80


(1)  За специални млека за кърмачета се приемат продуктите без патогенни микроби и които съдържат по-малко от 10 000 подлежащи на регенерация аеробни бактерии и по-малко от 2 колибактерии на грам.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ ΙII.A

Тарифни квоти по СТО/ГАТТ споразуменията, определени по страна на произход: новозеландско масло

Код по КН

Описание

Страна на произход

Годишна квота от 1 януари до 31 декември

(в тонове)

Максимална полугодишна квота

(количества в тонове)

Квота

Част А

Номер на квотата

09,4195

Квота

Част Б

Номер на квотата

09,4182

Вносни мита

(EUR/100 kg нетно тегло)

Правила за попълване на сертификатите IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-високо от 80 %, но по-ниско от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство

Нова Зеландия

74 693 тона

Полугодишна квота, считано от януари 2008 г. нататък

37 346,5 тона

20 540,5 тона

16 806 тона

70,00

Виж приложение IV“

ex 0405 10 30

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-високо от 80 %, но по-ниско от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ или „за мазане“)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

1.

Заглавието се заменя със следното:

„КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАЗНИНИ НА МАСЛОТО, ПРОИЗХОЖДАЩО ОТ НОВА ЗЕЛАНДИЯ, ВНЕСЕНО ПО РАЗДЕЛ 2 НА ГЛАВА III ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2535/2001“;

2.

В Част 1 се заличава буква д).

3.

Част 2 се изменя, както следва:

a)

точка 2.2 се изменя, както следва:

i)

в буква д) се заличава третото тире;

ii)

буква и) се заменя със следното:

„i)

в клетка 13, не по-малко от 80 %, но по-малко от 85 % мазнини“;

б)

точка 2.3 се заличава.

4.

Част 4 се изменя, както следва:

a)

към точка 4.1 се добавят следните параграфи:

„Компетентните органи вземат проби в два екземпляра, единият от които се пази на сигурно място в случай на спор.

Лабораторията, която провежда тестовете, е одобрена от държава-членка да направи официалните анализи и е призната от държавата-членка като компетентна да прилага метода, посочен по-горе, след анализ на двойните проби на сляпо, доказал, че лабораторията спазва критериите за повторяемост и след успешно участие в тестовете за пригодност.“;

б)

точка 4.2 се заличава;

в)

точка 4.3 се заменя със следния текст:

„4.3.   Тълкуване на контролните резултати — средноаритметично

a)

Изискванията относно съдържанието на мазнини се считат за спазени, когато средноаритметичното от резултатите на пробата не надвишава 84,4 %:

Компетентните органи уведомяват незабавно Комисията за всички случаи на неспазване.

б)

Ако изискването за съответствие от буква а) не е спазено, партидата, обхваната от съответната вносна декларация и сертификат IМА 1, се внася съгласно член 36, освен когато резултатите от двойните проби, определени по точка 4.5, съответстват на изискванията.“;

г)

точка 4.4 се заличава;

д)

точка 4.5 се заменя със следния текст:

„4.5.   Спорни резултати

Съответният вносител може да оспори резултатите от анализа, получен от лабораторията на компетентните органи в рамките на седем работни дни след получаване на тези резултати, като се ангажира да заплати разходите за тестване на двойните проби. В този случай компетентните органи предават на втора лаборатория запечатани втори екземпляр от пробите, анализирани в лабораторията на вносителя. Тази втора лаборатория е одобрена от държава-членка да направи официалните анализи и е призната от държавата-членка като компетентна да прилага метода, посочен в точка 4.1, след анализ на двойните проби на сляпо, доказал, че лабораторията спазва критериите за повторяемост и след успешно участие в тестовете за пригодност.

Тази втора лаборатория съобщава бързо резултатите от извършения от нея анализ на компетентните органи.

Резултатите от втората лаборатория са окончателни.“;

е)

точка 4.6 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение X към Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва

a)

клетка 7 се заменя със следния текст:

7.   Обозначения, номера, брой и вид на опаковките, подробно описание по КН и осемцифрен код по КН на продукта, предхождан от „ех“ и данни от неговата форма на представяне.

Виж приложения идентификационен списък на продукта, референция:

код по КН ex 0405 10 — Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-високо от 80 %, но по-ниско от 85 %, получено директно от мляко или сметана

Фабричен регистрационен №

Дата на производство

Средноаритметично на теглото на празната пластмасова опаковка

б)

клетка 13 се заменя със следния текст:

13.   Тегловно съдържание на мазнини (%)