21.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/54


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1541/2007 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2007 година

относно доказателството за изпълняването на митническите формалности по вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 40, параграф 1, буква ж) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 318/2006 се предвижда възстановяванията при износ в сектора на захарта да варират в зависимост от местоназначението, когато това се налага поради обстановката на световния пазар или специфичните изисквания на определени пазари.

(2)

В член 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година относно постоянна тръжна процедура до края на 2007/2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) се предвижда това разграничение да се направи чрез изключване на някои местоназначения.

(3)

В член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (3) се предвижда в случай на вариране на размера на възстановяването според местоназначението изплащането на възстановяванията да зависи от допълнителните условия, определени в членове 15 и 16 от същия регламент.

(4)

В член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 се предвижда продуктите да се внасят в непромененото им състояние в третата страна или една от третите страни, за която възстановяването се прилага.

(5)

В член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999 се изброяват различни документи, които могат да представляват доказателство за изпълняването на митническите формалности в трета страна, когато размерът на възстановяването варира в зависимост от местоназначението. Съгласно параграф 4 от същия член Комисията може да реши в някои специфични случаи, които следва да се определят, че посоченото в същия член доказателство може да се счита за представено посредством специален документ или по всякакъв друг начин.

(6)

В сектора на захарта операциите по износа обикновено се сключват със срочни договори по цени FOB на лондонската фючърсна борса. В резултат от това на този етап FOB купувачите приемат всички задължения по договора, включително доказателството за изпълняването на митническите формалности, без да бъдат директни бенефициери на възстановяването, на което същото доказателство дава право. Получаването на това доказателство за всички изнесени количества може да доведе до значителни административни затруднения в някои държави, които е възможно значително да забавят или да спрат изплащането на възстановяването за всички количества, които действително са били изнесени.

(7)

За да се ограничи въздействието върху равновесието на пазара в сектора на захарта, в Регламент (ЕО) № 436/2007 на Комисията от 20 април 2007 г. относно доказателство за изпълняването на митническите формалности по вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999 (4) се предвижда правилата във връзка с доказателството за изпълняването на митническите формалности да не се използват стриктно до 31 декември 2007 г.

(8)

Ако административните затруднения, довели до тази дерогация, и тяхното въздействие върху пазара се задържат, през 2008 г. следва да се прилагат алтернативните доказателства за местоназначение.

(9)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В случай на внос, осъществен в съответствие с член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, се счита, че продуктите са били внесени в трета страна, ако се представят следните три документа:

а)

копие от транспортния документ;

б)

декларация за разтоварване на продукта, изготвена от официален орган на въпросната трета страна, от официалните органи на държава-членка, установена в страната по местоназначение, или от международна агенция за надзор, одобрена съгласно членове 16а—16е от Регламент (ЕО) № 800/1999, удостоверяващ, че продуктът е напуснал мястото на разтоварване или най-малкото, че впоследствие продуктът не е бил натоварен отново, с цел да бъде изнесен повторно;

в)

банков документ, издаден от одобрени посредници, установени в Общността, удостоверяващ, че плащането за въпросния износ е било кредитирано по сметката на износителя, открита с тях, или удостоверение за плащане.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година. до 31 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 26. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1298/2007 (ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1001/2007 (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 9).

(4)  ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 14.