20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1519/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 относно условията за разрешаване за някои добавки във фуражи от групата на коксидиостатици и други лекарствени вещества

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда възможността да бъдат променени условията на разрешението за употребата на дадена добавка при подаване на съответна заявка от титуляря на разрешителното.

(2)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 2430/1999 на Комисията (2). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(3)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пуйки за угояване с Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията (3). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(4)

Употребата на добавката диклазурил 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), диклазурил 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), от групата „Кокцидиостатици и други лекарствени вещества“, е одобрена за срок от 10 години за пилета, отглеждани за носачки, с Регламент (ЕО) № 162/2003 на Комисията (4). Разрешителното е свързано с лицето, което отговаря за пускането на добавката на пазара.

(5)

Титулярят на разрешителните Janssen Animal Health B.V.B.A подаде заявление съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, с което предлага промяна в името на лицето, което отговаря за пускането на пазара на добавките, посочени в съображения 2—4 от настоящия регламент. Заедно със заявлението той предостави данни, които доказват, че пазарните права за тези добавки са прехвърлени на Janssen Pharmaceutica N.V, която е негово предприятие майка, считано от 2 юли 2007 г.

(6)

Предоставянето на разрешителното за дадена добавка, свързана с лицето, отговорно за пускането ѝ на пазара, на друго лице, е една чисто административна процедура и не е обвързано с извършването на нова оценка на добавките. Европейският орган за безопасността на храните бе информиран за това заявление.

(7)

За да се даде възможност на Janssen Pharmaceutica N.V да ползва правата си на собственост след 2 юли 2007 г., е необходимо името на лицето, което отговаря за пускането на добавките на пазара, да бъде съответно променено, считано от 2 юли 2007 г. Следователно е необходимо настоящият регламент да се прилага със задна дата.

(8)

Следователно регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 418/2001 и (ЕО) № 162/2003 трябва да бъдат съответно изменени.

(9)

Подходящо е да се предвиди преходен период, по време на който да могат да се реализират наличните количества.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   В приложение I към Регламент (ЕО) № 2430/1999, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

2.   В приложение III към Регламент (ЕО) № 418/2001, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

3.   В приложението към Регламент (ЕО) № 162/2003, в колона 2 от вписването за E 771 текстът „Janssen Animal Health B.V.B.A“ се заменя с текста „Janssen Pharmaceutica N.V“.

Член 2

Наличните количества, които отговарят на разпоредбите, приложими преди влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара и да бъдат реализирани до 30 април 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия след ден публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 296, 17.11.1999 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 249/2006 (ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 22).

(3)  ОВ L 62, 2.3.2001 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 3.