20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1518/2007 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2007 година

относно откриване и управление на тарифна квота за вермут

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Аржентина относно изменението на отстъпките в списъците със задълженията на Чешката република, на Република Естония, на Република Кипър, на Република Латвия, на Република Литва, на Република Унгария, на Република Малта, на Република Полша, на Република Словения и на Словашката република в рамките на присъединяването на тези държави към Европейската общност (2), одобрено с Решение 2006/930/ЕО на Съвета (3), предвижда откриването на тарифна квота erga omnes за вермута. Тарифната квота трябва да бъде открита.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) определя правилата за управление на тарифните квоти, предназначени за използване по хронологичен ред на датите на митническите декларации. Целесъобразно е да се предвиди, че тарифната квота, открита с настоящия регламент, ще се управлява в съответствие с тези правила.

(3)

В съответствие със задълженията, поети от Общността съгласно споразумението под формата на размяна на писма, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага, считано от 1 януари 2007 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси, отнасящи се до търговията с преработени селскостопански продукти, невключени в приложение I,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Открива се годишна тарифна квота (пореден номер 09.0098) от 13 810 hl (erga omnes) за пускане в свободна продажба на вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с растения или с ароматични вещества в съдове с вместимост по-голяма от 2 литра, и чието обемно алкохолно съдържание не превишава 18 % обемни процента, от подпозиция 2205 90 10, с мито за квотата от 7 EUR/hl.

Член 2

Годишната тарифна квота, посочена в член 1, се управлява от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2007 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 92.

(3)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 91.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).